Otwórz plik PDF

Komentarze

Transkrypt

Otwórz plik PDF
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego:
KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 30 maja 2016 r.
1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data
ostatniej aktualizacji: 30 maja 2016 r.
2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 4 otrzymuje
następujące brzmienie:
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału
własnego.
Na dzień 31.12.2015 r. kapitały własne Towarzystwa wyniosły:
57 454 240,78 zł.
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31.12.2014 r.:
1. Kapitał zakładowy:
2. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy:
3. Kapitał zapasowy:
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny:
5. Pozostałe kapitały rezerwowe:
6. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych:
7. Bieżący wynik na działalności:
25.257.983,00 zł;
0 zł;
28 415 888,96 zł;
0 zł;
0 zł;
0 zł
3 780 368,82 zł.”
3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz
KBC Portfel Pieniężny”:
1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,59%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie:
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym
prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników
portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z
realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem
lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez
Uczestnika; wartości usług dodatkowych;
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.”
2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł:
37 338 834, 97”
3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą
historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.
6,00%
5,10%
5,00%
4,00%
3,92%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 lata
5 lat
4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą
historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.
2,50%
2,20%
2,00%
1,50%
1,13%
1,00%
0,50%
0,00%
3 lata
5 lat
4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz
KBC Portfel Obligacyjny”:
1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 2,07%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015.
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie:
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z
tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług
dodatkowych;
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.”
2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł:
36 446 697, 87.”
3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie
długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.
7,42%
8,00%
7,00%
6,00%
5,08%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 lata
5 lata
4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie
długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.”
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
3,86%
2,03%
3 lata
5 lata
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz
KBC Portfel Akcyjny”:
pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
1)
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 4,83%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2015
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie:
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji
i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów,
których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem
jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości
usług dodatkowych;
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.”
.
2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł:
25 634 923, 56.”
3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie
długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.”
-2,65%
-2,70%
-2,75%
-2,80%
-2,85%
-2,90%
-2,95%
-3,00%
-3,05%
-3,10%
-3,15%
-2,81%
-3,09%
3 lata
5 lat
4) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie
długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat.”
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
-8,94%
-12,00%
-14,00%
-12,11%
3 lata
5 lat
6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Portfel VIP SFIO – Subfundusz
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek”:
1) pkt 2 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 50 % wartości Aktywów Netto do 100%
wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą głównym czynnikiem
wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
Subfunduszu.”
2)
pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 6,08%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2015.
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie:
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji
i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów,
których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem
jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości
usług dodatkowych;
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane.”
3) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł:
9 033 362, 42.”
4) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 19 listopada 2007 r. i dysponuje
dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat.”
14,00%
12,00%
11,60%
10,00%
8,00%
6,00%
4,68%
4,00%
2,00%
0,00%
3 lata
5 lat
5) pkt 6 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 19 listopada 2007 r. i dysponuje
dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat.”
7,00%
6,63%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0,00%
-1,00%
3 lata
5 lat
7. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” w ust. 1 po pkt 5) dodany zostaje pkt 6) w
następującym brzmieniu:
„6) Aktualna Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktu interesów jest stale
dostępna na stronie www.kbctfi.pl w informacjach dodatkowych w zakładce informacje o
Funduszu.”
8. Dokonano zmian o charakterze porządkowym i redakcyjnym, w tym w zakresie
prawidłowości odesłań do przepisów Statutu Funduszu.

Podobne dokumenty