Centrum pamięci masowej firmy Dell System pamięci masowej

Komentarze

Transkrypt

Centrum pamięci masowej firmy Dell System pamięci masowej
Centrum pamięci masowej firmy Dell
System pamięci masowej SCv2080
Instrukcja uruchomienia
Model regulacji: E11J
Typ regulacji: E11J001
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej
wykorzystać posiadany komputer.
OSTRZEŻENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których
występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia
sposoby uniknięcia problemu.
PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których
występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.
Copyright © 2016 Dell Inc. lub jej oddziałów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC, i inne
znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej oddziałów. Inne znaki towarowe
mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
2016 - 12
Wer. A00
Konfiguracja System pamięci
masowej
Należy rozważyć następujące najlepsze praktyki podczas konfiguracji system pamięci
masowej SCv2080.
•
Dell zaleca, aby używać sieci SAN dedykowanej do transmisji danych podczas
korzystania z System pamięci masowej Fibre Channel lub iSCSI.
•
Uzupełnij tabele do rejestracji informacji o systemie w tym podręczniku przed
przystąpieniem do konfiguracji System pamięci masowej.
•
Zawsze należy konfigurować nadmiarowe ścieżki danych, aby zapewnić
alternatywne ścieżki do i z serwera głównego w razie awarii jednej z głównych
ścieżek danych.
•
Przed podłączeniem kabli między System pamięci masowej i serwerem głównym
lub obudowa rozszerzenia, fizycznie oznacz poszczególne porty i złącza.
•
Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur włączania i wyłączania
zasilania w całej sieci. Upewnij się, że najważniejsze elementy sieci są w
oddzielnych obwodach zasilania.
UWAGA: Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w miejscach o
ograniczonym dostępie, takich jak pomieszczenia lub szafki dedykowane na
urządzenia.
PRZESTROGA: W przypadku instalacji w zamkniętym stelażu lub stelażu
zawierającym wiele urządzeń robocza temperatura może być wyższa niż
temperatura pomieszczenia. Dlatego przed zainstalowaniem urządzenia należy
sprawdzić, czy maksymalna temperatura pracy urządzenia (Tma), podana w
specyfikacji producenta, pozwala na zamontowanie w takim miejscu.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie o dużej wadze
W pełni skonfigurowany system pamięci masowej
SCv2080 waży do 130 kg (287 funtów). Pusty System
pamięci masowej waży 62 kg (137 funtów). Należy
użyć odpowiednich metod podnoszenia podczas
instalowania System pamięci masowej.
3
Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
Temperatura pracy w szufladach System pamięci
masowej może wynosić nawet 60°C. Należy
zachować ostrożność podczas otwierania szuflad i
wyjmowania kieszeni dysków.
Rozłączenie elektryczne
Oznacza to, że wszystkie połączenia zasilania System
pamięci masowej muszą zostać rozłączone przed
kontynuacją.
Ostrzeżenie o akumulatorze
Wyjmij pakiet akumulatora przed wyjęciem kontroler
pamięci masowej z System pamięci masowej.
PRZESTROGA: Instalowanie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć
zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy przestrzegać następujących
środków ostrożności:
•
Akumulator należy wymieniać wyłącznie na akumulator, który jest taki sam
jak fabrycznie zainstalowana bateria lub jej odpowiednik.
•
Nie wolno otwierać ani naprawiać akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do
ognia ani do domowego pojemnika na odpady. Należy skontaktować się z
lokalnym punktem utylizacji odpadów w sprawie lokalizacji najbliższego
składowiska baterii.
Promieniowanie laserowe dla Systemy pamięci masowejFibre Channel
OSTRZEŻENIE: Promieniowanie laserowe klasy I po otwarciu,
unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
PRZESTROGA: Promieniowanie laserowe, unikać bezpośredniej
ekspozycji na wiązkę.
Urządzenie jest certyfikowane w Stanach Zjednoczonych, aby spełniać wymagania w
zakresie DHHS 21 CFR, rozdział 1 podrozdział J dla klasy I (1) urządzenia laserowe, a
w pozostałych krajach zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy I
spełniający wymagania normy IEC 60825-1:2007.
4
Urządzenia laserowe klasy I nie są uważane za niebezpieczne. System i urządzenia
laserowe są zaprojektowane w taki sposób, aby człowiek nie miał nigdy dostępu do
promieniowania laserowego powyżej klasy I podczas normalnej pracy, konserwacji lub
określonych warunków serwisowych.
5
Arkusz do rejestracji informacji o systemie
Stosuj poniższy arkusz, aby zapisać informacje, które są konieczne do montażu
system pamięci masowej SCv2080.
Informacje o Storage Center
Zbierz i zapisz następujące informacje na temat sieci i użytkownika administracyjnego
Storage Center.
Tabela 1. Sieć Storage Center
Service Tag
________________
Adres zarządzania IPv4 (Storage Center)
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 lewego kontrolera (kontroler 1 port MGMT)
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 prawego (Controller 2 port MGMT)
___ . ___ . ___ . ___
Maska podsieci
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 bramy
___ . ___ . ___ . ___
Nazwa domeny
________________
Adres serwera DNS
___ . ___ . ___ . ___
Adres drugiego serwera DNS
___ . ___ . ___ . ___
Tabela 2. Administrator Storage Center
Hasło dla domyślnego użytkownika „Admin” Storage
Center
________________
Adres e-mail domyślnego użytkownika „Admin” Storage
Center
________________
Informacje domeny awarii iSCSI
W przypadku System pamięci masowej z portami iSCSI dla warstwy front-end należy
zgromadzić i zapisać dane sieci dla domen awarii iSCSI. Powyższe dane są przydatne
6
do zakończenia kreatora wykrywania i konfiguracji niezainicjowanych Storage Centers
SCV2000.
UWAGA: W przypadku System pamięci masowej wdrożonego z dwoma
przełącznikami sieci Ethernet, Dell zaleca ustawienie każdej Domeny awarii na
oddzielnej podsieci.
Zapoznaj się z Centrum pamięci masowej firmy Dell SCv2080 Podręcznik
wdrożeniowy systemu pamięci masowej, aby uzyskać informacje na temat
konfigurowania domen awarii iSCSI.
Tabela 3. Domena awarii 1 iSCSI
Docelowy adres IPv4
___ . ___ . ___ . ___
Maska podsieci
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 bramy
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 dla kontrolera pamięci masowej moduł 1: port 1 ___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 dla kontrolera pamięci masowej moduł 2: port 1 ___ . ___ . ___ . ___
(Tylko karta z 4 portami we/wy) Adres IPv4 dla kontrolera ___ . ___ . ___ . ___
pamięci masowej moduł 1: port 3
(Tylko karta z 4 portami we/wy) Adres IPv4 dla kontrolera ___ . ___ . ___ . ___
pamięci masowej moduł 2: port 3
Tabela 4. Domena awarii 2 iSCSI
Docelowy adres IPv4
___ . ___ . ___ . ___
Maska podsieci
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 bramy
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 dla kontrolera pamięci masowej moduł 1: port 2 ___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 dla kontrolera pamięci masowej moduł 2: port
2
___ . ___ . ___ . ___
(Tylko karta z 4 portami we/wy) Adres IPv4 dla kontrolera ___ . ___ . ___ . ___
pamięci masowej moduł 1: port 4
7
(Tylko karta z 4 portami we/wy) Adres IPv4 dla kontrolera ___ . ___ . ___ . ___
pamięci masowej moduł 2: port 4
Dodatkowe informacje o Storage Center
Informacje o serwerach NTP (Network Time Protocol) i SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) są opcjonalne. Informacje o serwerze proxy są również opcjonalne, ale
mogą być wymagane do zakończenia kreatora wykrywania i konfiguracji
niezainicjowanychStorage Centers.
Tabela 5. NTP, SMTP oraz serwery proxy
Adres IPv4 serwera NTP
___ . ___ . ___ . ___
Adres IPv4 serwera SMTP
___ . ___ . ___ . ___
Adres zapasowy IPv4 serwera ___ . ___ . ___ . ___
SMTP
Serwer SMTP identyfikator
logowania
________________
Hasło serwera SMTP
________________
Adres IPv4 serwera proxy
___ . ___ . ___ . ___
Informacje o strefach Fibre Channel
W przypadku System pamięci masowej z portami Fibre Channel dla warstwy frontend, zapisz fizyczne i wirtualne WWN z portów Fibre Channel w Domenie awarii 1 i
Domenie awarii 2. Informacja ta zostanie wyświetlona na stronie przeglądu Front-End
kreatora wykrywania i konfiguracji niezainicjowanych Storage Centers serii SCV2000.
Powyższa informacja służy do konfigurowania stref na każdym przełączniku Fibre
Channel.
Zapoznaj się z Centrum pamięci masowej firmy Dell SCv2080 Podręcznik
wdrożeniowy systemu pamięci masowej, aby uzyskać informacje na temat
konfigurowania stref Fibre Channel.
8
Tabela 6. Fizyczne WWN w Domenie awarii 1
Fizyczne WWN kontroler pamięci masowej 1: port 1
________________
Fizyczne WWN kontroler pamięci masowej 2: port 1
________________
(Tylko karta z 4 portami we/wy) fizyczne WWN kontroler ________________
pamięci masowej 1: port 3
(Tylko karta z 4 portami we/wy) fizyczne WWN kontroler ________________
pamięci masowej 2: port 3
Tabela 7. Wirtualne WWN w Domenie awarii 1
Wirtualne WWN kontroler pamięci masowej 1: port 1
________________
Wirtualne WWN kontroler pamięci masowej 2: port 1
________________
(Tylko karta z 4 portami we/wy) wirtualne WWN
kontroler pamięci masowej 1: port 3
________________
(Tylko karta z 4 portami we/wy) wirtualne WWN
kontroler pamięci masowej 2: port 3
________________
Tabela 8. Fizyczne WWN w Domenie awarii 2
Fizyczne WWN kontroler pamięci masowej 1: port 2
________________
Fizyczne WWN kontroler pamięci masowej 2: port 2
________________
(Tylko karta z 4 portami we/wy) fizyczne WWN kontroler ________________
pamięci masowej 1: port 4
(Tylko karta z 4 portami we/wy) fizyczne WWN kontroler ________________
pamięci masowej 2: port 4
Tabela 9. Wirtualne WWN w Domenie awarii 2
Wirtualne WWN kontroler pamięci masowej 1: port 2
________________
Wirtualne WWN kontroler pamięci masowej 2: port 2
________________
(Tylko karta z 4 portami we/wy) wirtualne WWN
kontroler pamięci masowej 1: port 4
________________
9
(Tylko karta z 4 portami we/wy) wirtualne WWN
kontroler pamięci masowej 2: port 4
________________
Znajdowanie kodu znacznika serwisowego
System pamięci masowej jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag i kodem usług
ekspresowych.
Kod Service Tag można znaleźć z tyłu obudowa systemu przechowywania danych.
Dell wykorzystuje te informacje do kierowania zgłoszeń serwisowych do
odpowiednich pracowników.
Rysunek 1. Umiejscowienie kodu Service Tag
Inne przydatne informacje
Do zainstalowania System pamięci masowej mogą być przydatne następujące
informacje dodatkowe.
UWAGA: Zobacz informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych
w dokumencie dostarczonym wraz z podzespołami Storage Center. Informacje
dotyczące gwarancji są dołączone jako oddzielny dokument.
•
10
Centrum pamięci masowej firmy Dell SCv2080 Podręcznik wdrożeniowy systemu
pamięci masowej zawiera informacje na temat okablowania elementów
sprzętowych i konfiguracji nowego systemu pamięci masowej za pomocą Klient
Dell Storage Manager.
•
•
Centrum pamięci masowej – Podręcznik administratora klienta Dell Storage
Manager opisuje sposób korzystania z klienta Klient Dell Storage Manager do
zarządzania Storage Center
W Podręczniku administratora Dell Storage Manager opisano sposób korzystania
z klienta Dell Storage Manager do zarządzania systemami Storage Center.
Instalacja i konfiguracja
Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że lokalizacja, w której planowana
jest instalacja System pamięci masowej ma 208 V zasilanie z niezależnego źródła lub
jednostkę dystrybucji zasilania z zasilaczem UPS w stelażu. (Zasilanie 110 V nie jest
obsługiwany.)
Ponadto sprawdź, czy jest 5 jednostek wolnego miejsca w dolnych 20 jednostkach
miejsca stelaża, aby zamontować System pamięci masowej. Jeśli planujesz
zamontować System pamięci masowej ponad dolnymi 20 jednostkami miejsca stelaża,
to do jego podniesienia będzie potrzebne narzędzie mechaniczne, które klient musi
zapewnić we własnym zakresie, aby nikt nie odniósł obrażeń.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zawsze należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń
ciała i uszkodzeń urządzenia Storage Center.
Jeżeli sprzęt opisany w tej sekcji nie jest wykorzystywany w sposób określony przez
Dell, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać zakłócone. Dla
własnego bezpieczeństwa i ochrony, należy stosować się do zasad opisanych w
poniższych sekcjach.
UWAGA: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów
prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z każdym elementem Storage
Center. Informacje dotyczące gwarancji są zamieszczone w tym dokumencie
lub dostarczone jako oddzielny dokument.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa instalacji
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
•
•
Dell zaleca montowanie modelu SCV2080 w szafach typu rack przez
pracowników technicznych doświadczonych w tym zakresie.
Potrzeba co najmniej dwie osoby do wyciągnięcia ramy montażowej System
pamięci masowejz opakowania i trzy osoby do jej montażu w szafie typu rack.
Pusta rama waży ok. 62 kg (137 funtów).
11
•
Upewnij się, że System pamięci masowej jest w pełni uziemiony przez cały czas w
ramach ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
•
Podczas wykonywania czynności związanych ze sprzętem System pamięci
masowej korzystaj z opaski antystatycznej (niedołączona do zestawu) lub
podobnej formy ochrony.
Rama montażowa musi być montowana w szafie typu rack. Należy przestrzegać
następujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa podczas montowania ramy
montażowej:
•
Konstrukcja szafy typu rack musi być wystarczająco mocna, aby utrzymać masę
całkowitą zainstalowanej ramy. Projekt powinien uwzględnić odpowiednie funkcje
stabilizacji szafy, aby zapobiec przewróceniu się szafy lub jej popchnięciu podczas
instalacji lub w trakcie normalnego użytkowania.
•
Aby uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się szafy typu rack, wysuwaj tylko
jedną ramę montażową na raz.
•
System pamięci masowej musi pracować z tylnym niskociśnieniowym systemem
wyciągowym [ciśnienie wytwarzane przez drzwi stelaża i przeszkody nie może
przekroczyć 5 paskali (0,5 mm słupa wody)].
Rozpakowywanie Storage Center
Rozpakuj System pamięci masowej i zidentyfikuj poszczególne elementy przesyłki.
12
Rysunek 2. Elementy System pamięci masowej SCv2080
1.
Dyski twarde
2.
System pamięci masowej
3.
Szyny szafy typu rack (2)
4.
Dokumentacja
PRZESTROGA: Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia System pamięci masowej
wymagane są dwie osoby używające pasów do podnoszenia.
Montowanie System pamięci masowejw szafie typu rack
Zainstaluj system pamięci masowej SCv2080 i inne elementy systemu Storage Center
w szafie typu rack.
UWAGA: Zamontuj System pamięci masowej w sposób, który pozwala na
rozbudowę w szafie typu Rack i zapobiega przed przeciążeniem szafy od góry.
PRZESTROGA: Jeśli planujesz zainstalować System pamięci masowej powyżej
dolnej 20 U szafy typu rack, wskazany przez klienta mechaniczny podnośnik
powinien być używany aby uniknąć obrażeń.
1.
Określi miejsce montażu System pamięci masowej w szafie typu rack i zaznacz
miejsce z przodu i z tyłu szafy.
13
UWAGA: Każdy System pamięci masowejiobudowy rozszerzeń 5U miejsca
w stelażu do instalacji.
2.
Ustaw prowadnice w oznaczonych miejscach i wydłuż je, aby pasowały do szafy
typu rack.
3.
Zamontuj półkę i szyny w szafie typu rack zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz instrukcjami dostarczonymi w zestawie.
Rysunek 3. Zamocuj szyny montażowe w szafie typu rack
4.
14
Wsuwaj ramę montażową System pamięci masowej w szyny, aż jej koniec minie
wsporniki przytrzymujące.
Rysunek 4. Zamontuj ramę montażowąSystem pamięci masowej SCv2080
5.
Przymocuj obudowa systemu przechowywania danych do szyn, przykręcając
tylne wsporniki przytrzymujące do ramy montażowej.
6.
Załóż plastikowe osłony z lewej i prawej strony z przodu obudowa systemu
przechowywania danych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji System pamięci masowej,
zapoznaj się z Centrum pamięci masowej firmy Dell SCv2080 Podręcznik
wdrożeniowy systemu pamięci masowej.
7.
Jeśli Storage Center zawiera obudowa rozszerzenia, zamontuj obudowa
rozszerzenia powyżej System pamięci masowej. Aby uzyskać więcej informacji
na temat montażu obudowa rozszerzenia, zapoznaj się z Instrukcją uruchomienia
dołączoną do obudowa rozszerzenia.
Instalowanie dysków twardych
Dyski twarde są podłączone do płyty montażowej szuflady za pomocą napędu dysku
w demontowalnym koszyku (DDIC) na dysk twardy.
Minimalna liczba dysków twardych dla system pamięci masowej SCv2080 to 28.
Zajmują one po jednym przednim rzędzie w dolnej i górnej szufladzie. W każdym
15
rzędzie muszą się znajdować identyczne dyski. Nie wolno w jednym rzędzie mieszać
typów, szybkości ani wielkości.
1.
Otwórz górną szufladę.
OSTRZEŻENIE: Jeśli System pamięci masowej działa zbyt długo (w
zależności od wysokości nad poziomem morza) z otwartą szufladą,
System pamięci masowej może się przegrzać, powodując awarię zasilania i
utratę danych. Takie działanie może doprowadzić do unieważnienia
gwarancji.
a. Popchnij i przytrzymaj oba zatrzaski szuflady w stronę środka szuflady.
b. Wyciągnij szufladę aż do zatrzymania.
2.
Włóż do pierwszego rzędu 14 dysków. Dyski wkładaj w kieszeniach DDIC, po
jednym.
OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza
dyski muszą zajmować całe rzędy w szufladach (trzy rzędy po 14 dysków
na szufladę).
a. Przytrzymaj DDIC pionowo i przesuń go przez większość drogi do gniazda.
b. Używając obu rąk, naciśnij pewnie i równo od dołu na całej długości DDIC
c. przy jednoczesnym zachowaniu oddolnego nacisku na DDIC, przesuń płytę
górną ku tyłowi szuflady, aż usłyszysz kliknięcie.
16
Rysunek 5. Instalowanie DDIC w szufladzie
1. DDIC
2. Górna szuflada
OSTRZEŻENIE: Jeśli nie uda się zamknąć zatrzasku DDIC, nie należy
go używać. Należy poprosić działDział pomocy technicznej firmy Dell o
jego wymianę. Jeśli uszkodzony zatrzask DDIC otworzy się w
zamkniętej szufladzie, szuflada może zostać zablokowana (nie będzie
można jej prawidłowo otwierać).
3.
Zamknij szufladę po włożeniu DDIC.
a. Znajdź dwa przyciski zwalniające blokady umiejscowione w połowie odległości
na prowadnicach po każdej stronie szuflady.
b. Naciśnij klawisze zwolnienia blokady do wewnątrz i za pomocą Twojego ciała
pchnij szufladę ku obudowie aż blokady rozłączą się.
c. Połóż ręce na przedniej osłonie i kontynuuj pchanie szuflady do wewnątrz
tak, aby osłona zrównała się z obudową i zablokują się blokady przedniej
szuflady.
17
PRZESTROGA: Nie wolno trzymać palców w pobliżu obudowy kiedy
szuflada zostanie zamknięta.
4.
Wykonaj poprzednie czynności dla dolnej szuflady, wkładając 14 dysków do
pierwszego rzędu.
5.
W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza dyski należy wkładać w
następującej kolejności:
a.
Górna szuflada, środkowy rząd
b.
Dolna szuflada, środkowy rząd
c.
Górna szuflada, tylny rząd
d.
Dolna szuflada, tylny rząd
Connecting the Power Cables
Podłącz kable zasilania do System pamięci masowej.
1.
Przed przystąpieniem do podłączania kabli zasilania upewnij się, że włączniki
zasilania znajdujące się na System pamięci masowej są w położeniu OFF (Wył.).
2.
Podłącz kable zasilania do zasilaczy w ramie montażowej System pamięci
masowej.
Rysunek 6. Kable zasilające
3.
18
Zamocuj każdy kabel zasilania do ramy montażowej System pamięci masowej za
pomocą łączników odciążających.
4.
Podłącz drugą końcówkę kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub
oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do
jednostki rozdziału zasilania (PDU).
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas zamykania tylnych
drzwi szafy i upewnić się, że przewody zasilające mają odpowiednią ilość
miejsca, gdyż niektóre szafy mogą nie być dostatecznie głębokie.
Informacja NOM (tylko Meksyk)
Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym
dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w
Meksyku (NOM):
Importer
Dell Inc. de México, S.A. de C.V
Paseo de la Reforma 2620-11 ° Piso
Col. Lomas Atlas
11950 Meksyk, D.F.
Numer modelu
E11J
Napięcie zasilania
200-240 V prądu zmiennego
Częstotliwość
50/60 Hz
Pobór prądu
16 (A)
Dane techniczne
Parametry technicznesystem pamięci masowej SCv2080 są pokazane w poniższych
tabelach.
Drives
Dyski twarde SAS
Do 84 3,5 calowych dysków twardych SAS wymienianych
podczas pracy (6,0 Gb/s)
Kontrolery pamięci masowej
Kontrolery pamięci
masowej
Dwa Kontrolery pamięci masowej typu hot-swap z
następującymi opcjami we/wy:
•
Dwa porty Fibre Channel 16 Gb/s
19
Kontrolery pamięci masowej
•
•
•
•
Cztery porty Fibre Channel 8 Gb/s
Dwa porty iSCSI 10 Gb/s
Cztery porty iSCSI 1 Gb/s
Cztery porty SAS 12 Gb/s
Połączenie pamięci masowej
Konfiguracje
Storage Center obsługuje maksymalnie 168 dysków twardych
na pojedynczej nadmiarowej ścieżce łańcucha SAS.
system pamięci masowej SCv2080 obsługuje jeden SC 180.
Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
Kontroler
Dwa Kontrolery pamięci masowejwymienne podczas pracy
Zarządzanie
Zarządzanie macierzą RAID za pomocą klienta Klient Dell
Storage Manager 2016 R2
Porty na panelu tylnym złącza (dla każdego Kontroler pamięci masowej)
Złącza Fibre
Channel, iSCSI, lub
SAS
Połączenia Fibre Channel, sieci iSCSI lub bezpośrednie
połączenia z serwerami za pomocą karty HBA SAS
Złącza Ethernet
MGMT – wbudowany port Ethernet/iSCSI 1 Gb/s lub 10 Gb/s
używany zazwyczaj do zarządzania Storage Center
REPL: – wbudowany port iSCSI 1 Gb/s lub 10 Gb/s używany
zazwyczaj do replikacji treści w innym Storage Center
złącza SAS
Złącza SAS 6 Gb/s dla nadmiarowych portów SAS i
dodatkowej obudowa rozszerzenia
UWAGA: Złącza SAS są zgodne ze standardem
SFF-8086/SFF-8088.
Złącze USB
złącze szeregowe
20
Jedno złącze USB 3.0 używane do aktualizacji Storage Center
UWAGA: Nie dla klientów.
Wskaźniki kontrolera LED
Panel przedni
•
•
•
•
•
•
Szuflada
•
•
•
•
•
Jeden dwucyfrowy wyświetlacz LCD pokazujący ID
urządzenia, kod błędu i identyfikator lokalizacji jednostki
Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie
zasilania
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki modułu
(obudowy jako całości)
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki logicznej
(napęd, HBA, kontroler RAID, itp.)
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki szuflady
1
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki szuflady
2
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu zasilania i karty
sideplane
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki szuflady
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu usterki logicznej
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu awarii kabla
6 jednokolorowych wskaźników LED dla statusu transferu
danych
Dysk w
demontowalnym
koszyku (DDIC)
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED informujący o awarii
napędu
6 Gb moduł SAS
we/wy
14 jednokolorowych wskaźników LED, cztery dla każdego z
trzech portów SAS i dwa dla stanu modułu
Moduł chłodzenia
•
•
•
Zasilacz (PSU)
•
•
•
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu modułu
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu awarii
akumulatora (nie jest obecnie używane)
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED awarii wentylatora
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED awarii zasilacza
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED stanu awarii zasilania
prądem zmiennym
Jeden jednokolorowy wskaźnik LED informujący o stanie
zasilania
21
Zasilacze
Zasilacz prądu zmiennego (AC) (na zasilacz)
Moc
2,8 kW
Napięcie
200–240 V AC (16 A)
Emisja ciepła
191–147 W.
Częstotliwość
wejściowa
50/60 Hz
Maks. moc
wejściowa
1791 VA
Prąd wejściowy
7,4 A przy 241 V AC
Maksymalne
natężenie prądu
przy włączeniu
W typowych warunkach zasilania i w całym dozwolonym
zakresie warunków pracy systemu, natężenie prądu przy
włączeniu może osiągnąć 55 A na zasilacz przez 10 ms lub
krócej.
Dostępne zasilanie dysku twardego (dla każdego gniazda)
Obsługiwane
zużycie prądu dla
dysków twardych
(ciągłe)
Do 1,16 A przy +5 V
Do 1,6 A przy +12 V
Moc we/wy (na gniazdo)
Maksymalne
11 W przy +12 V
zużycie energii
przez kartę we/wy
Maksymalna
dostępna moc
100 W przy +12 V
Minimalna
dostępna moc
1 W przy +5 V (stan oczekiwania)
22
Wymiary i masa
Wysokość
22,23 cm (8,8 cala)
Szerokość
48,26 cm (19 cali)
Głębokość (z
przodu wspornika
do montażu tylnej
powierzchni)
91,44 cm (36 cali)
Głębokość (z
96 cm (38 cali)
przodu powierzchni
do tylnej
powierzchni)
Waga (przy
maksymalnej
konfiguracji)
130,1 kg (287 funtów)
Waga bez dysków
twardych
62,1 kg (137 funtów)
Środowisko pracy
W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych
dla poszczególnych konfiguracji System pamięci masowejnależy odwiedzić stronę
internetową dell.com/environmental_datasheets.
Temperature
Podczas pracy
Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) przy maksymalnym
spiętrzeniu temperaturowym wynoszącym 20°C na godzinę
UWAGA: Maksymalna temperatura wynosząca 35°C
obniża się o 1°C na 300 m (1°F na 547 stóp) powyżej
950 m (3117 stóp)
Magazyn danych
Od -40 do 65°C (-40 do 149°F) przy maksymalnej wysokości
12 000 m (39 370 stóp)
Wilgotność względna
Podczas pracy
Od 10% do 80% (bez kondensacji) przy maksymalnym punkcie
rosy wynoszącym 29°C (84,2°F)
23
Środowisko pracy
Magazyn danych
Od 5% do 95% (bez kondensacji) przy maksymalnym punkcie
rosy wynoszącym 33°C (91°F)
Maksymalne natężenie wibracji
Podczas pracy
0,21 G przy częstotliwości 5–500 Hz przez 15 minut
Magazyn danych
1,04 G przy 2–200 Hz przez 15 min
Maksymalny wstrząs
Podczas pracy
Uderzenie półsinusoidalne 5 G +/- 5% i czasie trwania impulsu
10 ms +/- 10% (tylko w kierunkach działania)
Magazyn danych
•
•
Oś Z: 30 G/10 ms, uderzenie półsinusoidalne
Osie X i Y: 20 G/10 ms, uderzenie półsinusoidalne
Wysokość n.p.m.
Podczas pracy
0 m do 3048 m (od 0 stóp do 10000 stóp)
Magazyn danych
-300 m do 12 000 m (od -1000 stóp do 39 370 stóp)
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu
Klasa
24
G2 lub niższy wg standardu ISA-S71.04-1985

Podobne dokumenty