Podgląd - Gmina Wydminy

Komentarze

Transkrypt

Podgląd - Gmina Wydminy
SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY
www.gokwydminy.net
Numer 8
wrzesień
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Drodzy mieszkańcy,
wrzesień tradycyjnie obfitował w
uroczystości
związane ze świętem plonów. Obchody rozpoczęła
nasza Gmina i gmina Miłki już 11 września, dzień
później świętowała gmina Kruklanki. Kolejna sobota to pierwsze Dożynki Powiatowe organizowane wspólnie z gminą
Giżycko, które odbywały się w Wilkasach. Niedziela 19 września to Dożynki
Wojewódzkie w Lidzbarku Warmińskim.
Każda gmina i każdy szczebel samorządu
hołduje i honoruje tradycyjne święto rolników. Nasza gmina reprezentowana była godnie na wszystkich uroczystościach
poszczególnych szczebli, byliśmy obecni
na obchodach powiatowych, gdzie nasz
najpiękniejszy tegoroczny wieniec dożynkowy sołectwa Zelki zajął w konkursie II miejsce. Byliśmy też w Lidzbarku
Warm. blisko 40-osobową delegacją
z sołectw Berkowo, Gawliki Wielkie oraz
Gawliki Małe.
Wydminy doczekały się swojego święta
trwającego 3 dni. Było wiele atrakcji, tak
by każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Była muzyka, sportowa rywalizacja, ale była też modlitwa i zaduma nad
historią miejscowości.
Gdy obchody Dni Wydmin dobiegały końca w tutejszej kolekturze padła ogromna
wygrana. Niebagatelna kwota ponad
13 mln zł trafiła do szczęśliwego gracza.
Trudno wyobrazić sobie taką kwotę, to
blisko połowa rocznego budżetu gminy
Wydminy. Wygranej serdecznie gratuluję.
Jednak wrzesień tego roku już na zawsze
zostanie w pamięci wydminiaków jako
data i rocznica odejścia wielkiego człowieka – ks. prał. Stanisława Nowaka który szczególnie zapisał się na kartach historii tej miejscowości i jej mieszkańców.
Ponad ćwierć wieku poświęcił służbie
duszpasterskiej w tutejszej parafii i Wydminy wybrał sobie na dom, do którego
powrócił na wieczny spoczynek. Żegnaliśmy go uroczyście i godnie, jak ojca,
biorąc licznie udział w ostatniej drodze
naszego proboszcza.
Październik wydaje się być mniej wypełniony, ale w rubryce „Będzie się działo
…” jeszcze coś się znajdzie. Dni już krótsze, wieczory długie i chłodne, będzie
więc sporo czasu na poczytanie naszego
Kuriera. Zapraszam gorąco do lektury
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
2010
Dożynki Gminno-Parafialne w Wydminach.
Przekazanie chleba Wójtowi Gminy Wydminy
Tradycyjnie wrzesień jest miesiącem, kiedy obchodzimy dożynki - święto zebranych
plonów. 11 września w naszej gminie obchodziliśmy Dożynki Gminno -Parafialne.
U r o c z y s t a M s z a ś w . w k o śc i e le p a r a f i a l n y m w W y d m i n a c h w i n t e n c j i p od z i ę k o w a ń z a z e b r a n e p l o n y r o z p oc z ę ła n a s z e d o ż y n k i . P o m s z y o r s z a k d o ż y n k o w y
z c h l e b a m i i w i e ń c a m i p r z e s z e d ł u li c a m i W y d m i n n a p la c p r z e d b u d y n e k G O K .
S t a r o s t o w i e d o ż y n e k I w o n a M e u s i A n d r z e j G a j d a w r ę c z y li d or od n y b o c h e n
c h l e b a W ó j t o w i G m i n y W y d m i n y p . M o n i c e Ł ę p i c k i e j - G i j . P a n i w ój t z r a d n y m i
i s t a r o s t a m i p od z i e li ła si ę c h l e b e m z m i e sz k a ń c a m i g m i n y , ż y c z ą c , a b y t e g o
c h l e b a s t a r c z y ł o d la w s z y st k i c h .
Zofia Łopuszyńska
instruktor GOK Wydminy
Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom i pracownikom
oświaty serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego
celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego
uznania. Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zdrowia i zapału do kształtowania sumień Waszym uczniom. Na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać
długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.
Życzymy zadowolenia z pięknej pracy, którą wykonujecie.
Samorząd Gminy Wydminy
Kurier Wydmiński
Relacja z Dożynek Gminno-Parafialnych w Wydminach
ny, Zelki oraz pracownice
z W-M BS O/Wydminy dekorowali swoje stoiska, aby
prezentowały się jak najokazalej. Stoły zastawiono
najróżniejszymi przysmakami. Każde sołectwo kusiło
zarówno dobrym jedzeniem,
jak i napitkiem.
Zwycięski wieniec z Zelek
Od godzin rannych trwała
praca na placu przed budynkiem GOK. Przedstawiciele
sołectw:
Berkowo,
Gajrowskie, Gawliki Wielkie,
Hejbuty, Mazuchówka, Siemionki, Szczepanki, Wydmi-
sje
konkursowe, których
niełatwym zadaniem było
wyłonien ie
zwycięzców
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz
w
konkursie
kulinarnym
w trzech kategoriach: potrawy, ciasta i trunki.
uznano za najpiękniejszy.
W
konkursie
nagrodzono:
kulinarnym
w kategorii „Ciasta” I miejsce – Danuta Anna Wojtak
z Gajrowskich, II– Agnieszka Słowikowska z Gawlików
Wielkich, III – Lidia WichW konkursie wieńców doman ze Szczepanek,
Dożynkowy orszak powitał żynkowych
wzięło
udział
kategor ii
„Potrawy”:
śpiewem Chór Klubu Senio- 9
sołectw:
Mazuchówka, w
ra z Wydmin. Starostowie S i e m i o n k i ,
G a j r o w s k i e , I miejsce – Olga Gajdadożynek wraz asystentami, Szczepanki, Wydminy, Zel- Michałuszko ze Szczepanek,
którymi byli Aneta Skowron ki, Gawliki Wielkie, Sucho- II – Tadeusz Łukaszczuk
i Tomasz Fit, przekazali laski i Gawlik Mały. Miano z Gajrowskich, III – Monika
chleby dożynkowe władzom n a j p ię kn ie j sze g o
zd ob y ł Pachucka z Berkowa,
naszej gminy. Artyści ze wieniec z Zelek, II miejsce w kategorii „Trunki” I miejSceny Juno z Lublina po przyznano wieńcowi z Ma- sce – Tuziemski Ryszard
widowisku „Pochwała chle- zuchówki, a III miejsce za- z Berkowa, II – Stanisława
ba” zaprosili panią Wójt, jął wieniec z Gawlików Wiel- Jaraś z Gajrowskich, III –
radnych, zaproszonych go- kich. Gawliki Wielkie zdoby- Irena Gajda ze Szczepanek.
ści i starostów do dożynko- ły także nagrodę publicznoTymczasem
na
scenie
wego poloneza. Tymczasem ści, bowiem to ich wieniec
i przed nią bawiono się wedo pracy przystąpiły komi- w powszechnym głosowaniu
soło. W konkursach można
było wygrać m.in. kaczkę,
bażanta i kurkę. Scena Juno
zabawiała
nas
śpiewem
i tańcem, kapela i zespół
„Jarzębiny” z Wilkas koncertowali na ludowo, dziewczęta ze Studia Piosenki
z GOK Wydminy zaśpiewały
kilka polskich przebojów,
a zespół „Zarabeth” zagrał
mocne
rockowe
rytmy.
Wreszcie nadszedł czas na
zabawę, do której przygrywali artyści ze Sceny Juno.
Parkiet opanowali tańczący
i nie schodzili z niego do
godz. 2 w nocy, kiedy zakończyliśmy dożynkową zabawę.
Zofia Łopuszyńska
instruktor GOK Wydminy
Dożynki, ciąg dalszy ...
Dożynki w Sucholaskach
Dożynki w
i Berkowie.
Sucholaskach
W niedzielę 12 września
lo ka ln e
św ię t o
p l on ó w
obchodziło
sołectwo
S u ch o la s k i.
T r a d yc yj n ie
obchody rozpoczęła msza
ś w .
d z i ę k c z y n n a
ce lebr owan a
w
ka plicy
parafialnego ośrodka w Sucholaskach
prze z
ks. pr ob os zc za
Ry sza r da
Grabowskiego, zaś słowo do
zebranych
wygłosił
ks.Stanisław
Kowalski.
Zebrani
symbolicznie
podzielili się chlebem z tego
rocznych
zbiorów.
W ramach obchodów odbyły
się
liczne
konkursy,
degustacja
potraw
przygotowanych
przez
gospodynie, atrakcją były
przejażdżki bryczką oraz
zabawa
przy
muzyce
prezentowanej
przez
sołecką młodzież.
Tego samego dnia obchody
dożynkowe
święt owan o
również w Berkowie, gdzie
przy
ognisku
i
wesołej
muzyce
spotkali
się
mieszkańcy
w
nowo
zagospodarowanym
i
wykonanym
parku
sołeckim.
Uczestniczyliśmy w I Dożynkach Powiatowych.
Fundusz sołecki na 2011 rok tylko do
końca września.
Sołectwa gminy Wydminy chcące w roku
przyszłym realizować przedsięwzięcia ze
środków Funduszu sołeckiego jeszcze do
końca września muszą podjąć stosowne
uchwały
Zebrania
Wiejskiego
i
wraz
z wnioskiem złożyć Wójtowi Gminy. Stosowne
dokumenty oraz wiedzę w tym zakresie
sołtysi
otrzymali
na
szkoleniu
jeszcze
w sierpniu i większość sołectw ma już wnioski
złożone. Pozostałym pozostało już niewiele
czasu, by dopełnić obowiązku i nie stracić
środków dla sołectwa.
Str. 2
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
Dożynki
szczebla
powiatowego
odbyły
się
tydzień później 18 września
w
gminie
Giżycko
w
miejscowości
Wilkasy.
Wśród zaproszonych gości
n i e
z a b r a k ł o
parlamentarzystów
i
samor zą dowców
ora z
delegacji zaprzyjaźnionych
samorządów
z
kraju
i
z
za g r a n icy.
Wśr ód
artystów gościła również
para operowa z Serbii,
a gwiazdą wieczoru był TOP
ONE.
Konkurs
wieńców
dożynkowych
przyniósł
reprezentacji naszej gminy
(wieniec sołectwa Zelki –
zwycięzca
naszego
gminnego
konkursu)
II miejsce. Decyzją komisji
I miejsce zajął wieniec
gospodarzy
sołectwa
Wilka sy.
Ten
werdykt
wzbudził wiele kontrowersji w
którym
startowały
wśród zebranych.
z naszej gminy 3 sołectwa:
Berkowo,
G awliki
Ma łe
Delegacja naszej Gminy na
i Gawliki Wielkie. I choć
Dożynkach Wojewódzkich.
w
pierwszej
13-tce
Dożynki
s z c z e b l a wyróżnionych
się
n ie
wojewódzkiego odbyły się z n a l a z ł y ,
to
obecność
dzień później 19 września delegacji każdego z sołectw
w Lidzbarku Warmińskim. było swoistą nagrodą za
Msza
św.
d z ię k c z yn n a zaangażowanie
w
prace
w Kościele pw. Św. Piorta estetyzacji wsi dla potrzeb
i Pawła celebrował sam konkursu. Łącznie gminę
metropolita
w a r m i ń s k i Wydminy
reprezentowała
ks. biskup Zięba. Następnie b l i s k o
40-osobowa
orszak dożynkowy przeszedł d e l e g a c j a .
Dożynki
ulicami miasta
na
Plac wojewódzkie były również
Młyński.
W ł o d a r z e okazją
do
uhonorowania
województwa
podzielili osób
zasłużonych
dla
chleb
z
tegorocznych r o l n i c t w a ,
w
grupie
plonów wśród zebranych. uhonorowanych znalazł się
Obchody dożynek, jak co rolnik z naszej gminy Pan
roku
b y ły
okazją
d o Antoni Fit.
ogłoszenia
wyników
Wójt Gminy Wydminy
Konkursu „Estetyczna wieś
Monika Łępicka-Gij
–
piękna
zagroda”,
Gaz ziemny (metan) w Wydminach już w 2013 roku.
Dzięki finansowemu zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do końca 2015 roku realizowany
będzie projekt mający na celu stworzenie
możliwości korzystania z nowego nośnika
energetycznego gazu ziemnego (metanu)
na niezgazyfikowanym obecnie terenie
wschodniego rejonu Wielkich Jezior Mazurskich i części Podlasia, w tym na terenie naszej gminy Wydminy. Firma EnergoEko z siedzibą w Gdańsku do końca
2013 roku zamierza wybudować linię gazociągu z Młynowa k. Mrągowa przez
Ryn, Giżycko do Olecka (96km), w tym
przez teren naszej gminy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów miejscowości
Wydminy. Kolejne etapy obejmą Suwałki,
Ełk oraz Grajewo. W miejscowości Wydminy znajdzie się projektowana stacja
redukcyjno-pomiarowa, co oznacza, że
w perspektywie kolejnych lat możliwa będzie budowa sieci dystrybucji gazu dla
potrzeb miejscowości.
Całość inwestycji to kwota ponad 190 mln zł,
z czego dofinansowanie z UE sięga prawie
92,5 mln zł.
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
Numer 8
Dni Wydmin
Orkiestra Garnizonowa z Krakowa
Dni Wydmin po raz pierwszy odbyły się
w dniach 15-17 września.
Mieszkańcy Wydmin i okolic obchodzili po
raz pierwszy święto swojej miejscowości.
Uroczystości hucznie otworzyły orkiestry
i choć pogoda pokrzyżowała nam plany
i nie odbyła się parada orkiestr ulicami
miejscowości, to koncert w sali głównej
GOK, był niecodziennym wydarzeniem.
Oszczędzamy energię na oświetleniu ulicznym.
W związku z wysokimi kosztami związanymi z opłatą energii za oświetlenie
uliczne, które nie pozwalają na uzyskanie zak ład anych osz czędności
z przeprowadzonej w roku poprzednim
modernizacji oświetlenia w okresie jesienno -zimowym będą wyłączenia
oświetlenia w godzinach nocnych od
23:00 do 4:00 w dni powszednie.
Oświetlenie będzie działało całą noc
z piątku na sobotę oraz z soboty na
niedzielę. Jednakowe zasady wyłączeń
obowiązują na terenie całej gminy, we
wszystkich miejscowościach. Przypomnę, iż w ramach oszczędności mamy
do spłacenia koszt modernizacji w wysokości 1,2 mln zł do końca 2020.
Zagrały dla nas: Orkiestra Garnizonowa
z Krakowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych z Warszawy. W ramach
obchodów nie zabrakło mszy św. o błogosławieństwo dla mieszkańców. Jedynym
w swoim rodzaju wydarzeniem była też
prezentacja na temat wybranych wątków
z historii Wydmin. Autorem opracowania
jest Mateusz Klempert, student historii
i mieszkaniec Wydmin. Pracę zaprezentowano w piątkowy wieczór w Kościele pw.
Chrystusa Zbawiciela w Wydminach, której towarzyszyła wystawa fotografii pt.
„Wydminy wczoraj” w przedsionku kościoła. Obchody zwieńczył sobotni Turniej piłki
nożnej o Puchar Senatora Marka Konopka.
Był to symboliczny gest pożegnania stadionu, który niebawem przejdzie gruntowny remont. Do zmagań stanęły trzy drużyny, które w duchu sportowej rywalizacji,
nie zważając na nieprzychylność aury wytrwale walczyły o palmę pierwszeństwa.
Turniej wygrali „Młodzi Wydminiacy”, wy-
przedzając
„Oldboy-ów
Wydmińskich”
i drużynę „Reszty Gminy”. W związku ze
śmiercią, uroczystościami pogrzebowymi
i pożegnaniem wieloletniego proboszcza
wydmińskiej parafii ks. Prał. Stanisława
Nowaka odwołano planowaną na sobotni
wieczór zabawę. W trakcie obchodów Dni
Wydmin, każdy znalazł coś interesującego
i ciekawego dla siebie, taki był zamysł organizatorów. W organizację czynnie zaangażowanych było wiele instytucji, podmiotów i osób fizycznych. Wszystkim za poświęcony czas, zaangażowanie i pracę,
a czasem dobre słowo serdecznie dziękuję.
Liczę na Państwa pomoc i wsparcie za rok,
bo inaczej być nie może - Dni Wydmin na
stałe wpisujemy do kalendarza ważnych
wydarzeń w Gminie.
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach
podlega przekształceniu z końcem roku.
Zmiana ustawy o finansach publicznych
sankcjonuje funkcjonowanie naszego Zakładu z datą 1 stycznia 2011 roku. Po tej
dacie Zakład nie może funkcjonować w formie jak dotychczas. W związku z tym
wspólnie z Radą Gminy podejmujemy kroki, by zgodnie z literą prawa przekształcić
obecny Zakład. Pierwszym krokiem jest postawienie Zakładu w stan likwidacji. Co nie
oznacza, że po 1 stycznia 2011 roku nie
będą realizowane zadania, które obecnie
wykonuje Zakład. Wręcz przeciwnie robimy
wszystko, by Państwo jako mieszkańcy nie
odczuli zmiany formy prawnej, a jedynie
zmianę w poprawie jakości funkcjonowania
i usług realizowanych przez Zakład.
W podjęciu decyzji o przyszłości Zakładu
wspierają nas wiedzą i radą specjaliści
oraz praktycy. Między innymi Wójt Gminy
Miłki Pan Stanisław Wąsiakowski na komisji w dniu 16 września podzielił się doświadczeniami z funkcjonowania spółki komunalnej, jednej z możliwych form. Bardzo
prawdopodobnym rozwiązaniem w sytuacji
naszej gminy jest przekształcenie Zakładu
w wydział komunalny przy UG. Decyzje podejmie Rada, tak by procedury przekształcenia zrealizować z zachowaniem ustawowego terminu.
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
Upłynął termin zapłaty III raty
podatku.
Przypominam, iż w dniu 15 września
2010r. upłynął termin zapłaty III raty
podatku od nieruchomości, leśnego,
rolnego oraz od środków transportowych.
Niezwłoczne uregulowanie podatku pozwoli Państwu uniknąć dodatkowych
kosztów związanych z urzędowym
przypomnieniem i postępowaniem windykacyjnym, które Urząd obowiązkowo
musi przeprowadzić wobec niesumiennych podatników.
Wójt Gminy Wydminy
Monika Łępicka-Gij
„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.”
Z głębokim żalem żegnamy
księdza prałata Stanisława Nowaka,
wieloletniego proboszcza naszej parafii, który przez lata pełnienia swoich obowiązków duszpasterskich dał nam wspaniałe świadectwo życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami, otwartości na świat i ludzi.
Za kapłaństwo, za duchowe przewodnictwo - dziękujemy w modlitwie.
Samorząd Gminy Wydminy
Str. 3
Kurier Wydmiński
Gawliki Wielkie. O uśmiech dziecka...
Talki. Projekt „Rowerowa szkoła”
„Radosna szkoła” w Gawlikach Wielkich Bezpieczna droga z radami Spongeboba w SP Talki
Klasa I w sali zabaw...
„Radosna szkoła – kraina
sprawności” już działa w Zespole Szkół w Gawlikach
Wielkich od 01 września
2010 r.
Materace, megabloki z pianki, zjeżdżalnia, piłki skaczące, tunele, piankowe tory
przeszkód cieszą już uczniów
klas 0 – III SP. Często zabawy logiczne i gry planszowe,
np. pentomino, kamuflaż,
euro są tajemnicą nawet dla
dorosłych, a młodzi obywatele szybko potrafią rozszyfrować wszelkie zagadki – w co
i jak grać. Należy zaznaczyć,
że sprzęt rekreacyjny i bogate pomoce dydaktyczne czynią edukację bardziej przyjazną, pozwalają łączyć naukę
z zabawą, a także zapewnić
wyższy poziom bezpieczeństwa. Wsparcie finansowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu realizacji założeń nowej reformy programowej – doposażenie sal dydaktycznych - skutkuje radością dzieci. A przecież o to
chodzi.
Anna Skrypoczka
dyr. ZS Gawliki Wielkie
Talki. „Aby zdrowo żyć…”
Projekt „Talki na rowerze”
była wycieczka rowerowa do
Starych Juch. Koordynatorem tych działań był nauczyciel p.Jacek Sawicki zajmujący się wychowaniem komunikacyjnym.
Wycieczka rowerowa
Szkoła Podstawowa w Talkach kończy realizację projektu „Talki na rowerze”,
którego głównym celem jest
propagowanie jazdy na rowerze jako zdrowego stylu
życia.
W
ramach realizowanego
projektu zostały przeprowadzone liczne zajęcia na temat „ Bezpieczna jazda na
rowerze”, w czasie których
zostały przeprowadzone pogadanki, projekcje filmów,
spotkania z policjantem, wystawy poświęcone bezpieczeństwu rowerzysty na drodze. Przeprowadzony został
konkurs wiedzy o rowerze,
konkurs plastyczny „Ja i mój
rower” oraz konkurs sprawnościowy- „Jazda na rowerze”. Odbył się również egzamin na kartę rowerową.
Zwieńczeniem
tych
Str. 4
działań
Dyrektor szkoły w ramach
wieloletniej
współpracy
z Transportowym Dozorem
Technicznym w Warszawie
wyposażył uczniów w kamizelki odblaskowe i kaski
ochronne. Szkoła otrzymała
również dotację finansową,
dzięki której zostały do szkoły zakupione rowery dla
uczniów. Niedługo zostanie
przeprowadzony
generalny
remont parkingu przed szkołą, dzięki któremu powstanie
„szkolne miasteczko rowerowe”.
Uczniowie szkoły realizując
projekt mieli doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy
z zakresu wychowania komunikacyjnego,
prawidłowych
zachowań na rzecz ochrony
środowiska, a także zdrowego stylu życia.,
Jesteśmy o krok do uzyskania certyfikatu „ Rowerowa
szkoła”. Trzymajcie kciuki!
Dyrektor SP Talki
Elżbieta Naruszewicz
Początek roku szkolnego to doskonała okazja do tego, by przypomnieć dzieciom, jak powinni
zachować się na drodze, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły.
15 września 2010r. uczniowie
naszej szkoły spotkali się w ramach realizowanego w partnerstwie z Powiatową Komendą Policji w Giżycku
projektu
„Rowerowa szkoła” z oficerami
Komendy Powiatowej Policji
w Giżycku –asystentem ds ruchu
drogowego P. Waldemarem Krukowskim, koordynatorem działań
edukacyjno- profilaktycznych
P. Iwoną Chruścińską i rzecznikiem prasowym P. Beatą Górczyńską. Celem spotkania było
kształtowanie prawidłowych postaw już wśród najmłodszych.
Policjanci w ciekawy sposób zapoznali uczniów z kampanią społeczną Biura Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji oraz
Ministerstwa Zdrowia z wykorzystaniem popularnego bohatera
kreskówki SpongeBoba Kanciastoportego znanego widzom kanału dziecięcego Nickelodeon,
której celem jest ograniczenie
liczby wypadków wśród maluchów w ich drodze do przedszkola i szkoły. "Bezpieczna Droga
z Radami SpongeBoba", przez
zabawę i interakcję, ma wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Dziecko
poznaje zasady ruchu drogowego, które obowiązują go jako
pieszego, rowerzystę, a także
jako pasażera. Maluchy otrzymały plakaty i naklejki promujące
tę akcję.
Pan Waldemar Krukowski zaprezentował starszym uczniom prezentację multimedialną na temat
bezpiecznej jazdy rowerem.
Szkoła Podstawowa w Talkach
ubiega się o uzyskanie certyfikatu „ Rowerowa szkoła”
Dyrektor SP Talki
Elżbieta Naruszewicz
Talki. Pierwszy dzwonek..
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/11 w SP Talki
Szkoła Podstawowa w Talkach
już po raz drugi miała zaszczyt
gościć Pana Zbigniewa Włodkowskiego- W-ce Ministra Edukacji Narodowej.
Szkoła otrzymała we wrześniu
dofinansowanie z MEN na przeprowadzenie generalnego remontu placu szkolnego.
Pan Minister przekazał mapy
1 września 2010r. Pan Minister ścienne, zaś pierwszoklasistom
spotkał się z kadrą pedagogiczną piórniki z wyposażeniem.
i pracownikami SP Talki.
Wójt Gminy Wydminy Monika ŁęW czasie spotkania zostało omó- picka-Gij wręczyła dyrektorowi
wione wdrożenie nowej podstawy szkoły Elżbiecie Naruszewicz naprogramowej oraz kontynuacja grodę za 20-lecie pracy pedagoupowszechnienia wychowania gicznej.
przedszkolnego przede wszystDyr. SP Talki
kim w grupie pięciolatków.
Elżbieta Naruszewicz
Wydminy. Bezpieczeństwo w sieci
3... 2... 1... Bezpieczny Internet na Start!
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Wydminach znalazł się w gronie 10 szkół - zwycięzców II edycji ogólnopolskiego konkursu
„3... 2... 1... Bezpieczny Internet
na Start!”. W nagrodę trafią do
nas konsole Xbox wraz z grą
edukacyjną.
nat nad nim objął Rzecznik Praw
Dziecka, a jego bazą były materiały edukacyjne „3... 2... 1...
Internet!” opracowane przez
Microsoft oraz Fundację Dzieci
Niczyje we współpracy z Fundacją Kierowca Bezpieczny Krzysztofa Hołowczyca.
W konkursie wzięło udział ponad
250 szkół z całego kraju. Patro-
koordynatorzy konkursu:
Bożena Hamanowicz
Elżbieta Januszkiewicz
Numer 8
Wydminy. ZSO
Dyrektor na medal!!!
dzianka, bowiem nieprzypadkowo gościliśmy wiceministra
oświaty Zbigniewa Włodkowskiego, który odwiedził mury
wydmińskiej szkoły w bardzo
konkretnym celu - w trakcie
uroczystości rozpoczęcia uhonorował naszą panią dyrektor
Małgorzatę Cedrowską najwyższym z możliwych do osiągnięcia przez nauczyciela odznaczeniem - Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Medal ten
nadawany jest przez Ministra
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Dyrektor na medal!
Rok szkolny 2010/2011 w ZSO
w Wydminach rozpoczął się
w szczególnie miłej i radosnej
atmosferze.
Spotkała
nas
wielka
niespo-
Nasza szkoła miała szczęście,
że absolwentka Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie swoje życie związała właśnie z Wydminami. Pani dyrektor Małgorzata Cedrowska
w zawodzie nauczyciela historii
pracuje 22 lata, przez wiele lat
w dyrekcji ZSO w Wydminach
Wspominamy Jana Pawła II
Wspominamy Jana Pawła II
W czasie wakacji uczennice
II klasy Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego
w Wydminach, Emilia Sakowicz, Ewelina Sakowicz
i Julia Pośrednik, pod opieką wychowawcy p. Małgorzaty Kopryk realizowały
projekt
pt.
"Archiwum
Wspomnień JP2" zorganizow any
przez
F und ac j ę
Wspomagania Wsi oraz Instytut Papieża Jana Pawła
II.
mach i zdjęciach historie
mieszkańców naszej gminy
związane z wizytami papieża w Polsce - zarejestrowały osobiste przeżycia, komentarze,
wspomnienia
zarówno te bardzo prywatne, jak i te wpisujące się
w
kontekst
społecznopolityczny tamtych czasów.
Realizatorki projektu zgromadziły bardzo ciekawy
i bogaty materiał reporterski i mają cichą nadzieję, iż
ich trud zostanie doceniony
przez jury konkursowe nagrodą główną w projekcie jest wyjazd do Rzymu.
Wszystkim osobom, które
zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu i udzieliły
wsparcia w zebraniu pamiątek serdecznie dziękuCelem projektu było zebra- jemy.
nie wspomnień i relacji od
osób, które brały udział
w spotkaniach z papieżem.
Uczennice utrwaliły na fil-
Koordynator projektu
Małgorzata Kopryk
pełniła funkcję wicedyrektora
do spraw gimnazjum, a obecnie już czwarty rok kieruje placówką jako główny dyrektor.
Jej styl kierowania szkołą charakteryzuje przede wszystkim
ogromna odpowiedzialność za
zadania, których się podjęła
i za ludzi, którzy Jej zaufali.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje - w czerwcu 2010 ukończyła Studia Podyplomowe Liderów
Oświaty w Collegium Civitas
i Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie,
dzięki którym znalazła się
w nielicznej jeszcze w skali
kraju grupie dyrektorów,
kompetentnych
i
dobrze
przygotowanych do kierowania szkołą, współtworzących nowoczesną edukację
w Polsce. Nasza szkoła pod
Jej kierunkiem wprowadza innowacyjne metody nauczania,
oceniania i wychowania służące
wszechstronnemu rozwojowi
uczniów. Pani dyrektor jest
profesjonalistką i wiele wymaga, ale przede wszystkim na
początku od siebie. Pracuje
z pasją od zawsze, a jej zaangażowanie udziela się innym.
Motywuje nauczycieli do realizacji różnych projektów, które
wzbogacają placówkę w nowoczesne pomoce. Sama również
pozyskuje środki finansowe na
rzecz szkoły, co wpływa bez
wątpienia na poprawę warunków i jakość pracy.
Kto nie ma serca i nie potrafi
być dobrym, uczciwym człowiekiem, nie stanie się też godnym
szacunku nauczycielem, dyrektorem, szefem, a pani Małgorzata Cedrowska z pewnością
zasługuje na uznanie, szacunek
- na medal.
Nauczyciele, pracownicy
i uczniowie ZSO Wydminy
Aktywny uczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach bierze udział
w trzyletnim projekcie edukacyjnym "Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizują obecnie uczniowie drugiej klasy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego,
a jego głównym koordynatorem
jest Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy. Program ten
umożliwia bezpłatne uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach
dodatkowych, które zapewniają
wszechstronny rozwój intelektualny. W naszej szkole uczniowie
realizują tzw. matematyczną
ścieżkę edukacyjną. Nauka opiera się na specjalnym programie
nauczania opracowanym przez
ekspertów-wykładowców Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz program dostosowany do potrzeb uczniów opracowany przez szkolnego opiekuna projektu p. Rutę Samułę. Za-
jęcia prowadzone są w sposób
niekonwencjonalny, również drogą internetową oraz w formie
indywidualnych konsultacji. Po
zakończeniu każdego semestru
nauki uczniowie mogą brać
udział w konkursach - tym samym zmierzyć się z kolegami
z innych szkół, a także wygrać
cenne nagrody. Ponadto nasi licealiści mają szansę zdobyć
umiejętności szczególnie przydatne we współczesnym świecie.
Każdy uczestnik projektu odbył
już semestralne szkolenie z zakresu technik skutecznego uczenia się, zapamiętywania oraz
szybkiego czytania, które poprowadził specjalista. Tytułem
ukończenia kursu uczniowie
otrzymali certyfikaty.
Szkolni opiekunowie projektu:
Małgorzata Cedrowska
Ruta Samuła.
Str. 5
Kurier Wydmiński
Wydminy. OSP
Na sygnale ...
nie gminy Miłki i Kruklanki.
Ścinanie drzew z podnośnika
Zdarzenia. Gmina Wydminy,
Miłki, Kruklanki. Podnośnik
w akcji.
Silne burze z porywistymi wiatrami, jakie przeszły nad naszą
i sąsiednimi gminami w ostatniej dekadzie sierpnia br. spowodowały złamanie kilku dużych drzew na wysokości koron. Do ich usunięcia musieliśmy użyć naszego podnośnika
ratowniczego SH-18. Złamanie
takie usuwaliśmy przy drodze
w pobliżu Rant oraz pomagaliśmy jednostkom OSP na tere-
niem gniazd owadów zajmują węglowych, gazowych i olejosię odpłatnie wyspecjalizowane wych. Właściciele, zarządcy lub
Biała Giżycka, Siedliska. Niefirmy.
użytkownicy obiektów, w któbezpieczni mieszkańcy.
rych odbywa się proces spala2 września w Białej Giżyckiej Wydminy. Dodatkowy sprzęt.
nia paliwa stałego, ciekłego lub
i 10 września w Siedliskach za- Ze środków pochodzących gazowego są obowiązani do
jęci byliśmy usuwaniem gniazd z budżetu państwa przeznaczo- u s u w a n i a
zanieczyszczeń
owadów. W pierwszym przy- nych dla jednostek OSP wcho- z przewodów dymowych i spalipadku był to kokon z szersze- dzących w skład Krajowego nowych: od palenisk opalanych
niami znajdujący się w szopce Systemu Ratowniczo - Gaśni- paliwem stałym - co najmniej 4
wśród drewna na opał, nato- czego oraz z dofinansowania razy w roku, od palenisk opalamiast w drugim, było to gniaz- z Zarządu Oddziału Wojewódz- nych paliwem płynnym i gazodo os ukryte w krzakach w po- kiego ZOSP RP w Olsztynie za- wym – co najmniej 2 razy
bliżu dawnej szkoły. Przypomi- kupiliśmy nowy sprzęt ratowni- w roku, od palenisk zakładów
namy, że interwencje związane czy tj. dwa aparaty powietrzne zbiorowego żywienia i usług
z usuwaniem gniazd owadów ochrony dróg oddechowych AU- gastronomicznych – co najbłonkoskrzydłych przez jed- ER oraz wentylator oddymiają- mniej raz w miesiącu. Zanienostki
straży
p o ż a r n y c h cy SKORPION H22. Był to pla- czyszczenia z przewodów wen(zgodnie z ubiegłorocznymi nowany zakup, który uzupełnił tylacyjnych w wyżej wymieniowytycznymi Komendanta Głów- brakującą ilość specjalistyczne- nych obiektach należy usuwać
nego PSP), możliwe są tylko go sprzętu w naszej OSP. War- co najmniej raz w roku.
w przypadku zgłoszenia przez tość zakupu to 12.700.00 zł.
osoby starsze, niepełnosprawKomendant Gminny Ochrony
Przypominamy!
ne, przebywania w pobliżu
Przeciwpożarowej w Wydminach
Zbliża
się
sezon
grzewczy.
Już
dzieci oraz bezpośredniego zaJarosław Bereza
grożenia zdrowia lub życia. niedługo zaczniemy w sposób
W innych przypadkach usuwa- ciągły palić w swoich piecach
Wydminy. GOPS
Nowy okres zasiłkowy
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach i dochodach za 2009 rok wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
- zaświadczenie o ilości hekta- - orzeczenie o niepełnospraw- ry został uzyskany w 2009 rorów przeliczeniowych gospo- ności lub stopniu niepełno- ku
darstwa rolnego za 2009 rok
sprawności
Od 1 sierpnia br. przyjmowane
- zaświadczenie ze szkoły
- oświadczenie członków rodzi- są także wnioski o ustalenie
ny, rozliczających się na pod- prawa do świadczeń z funduszu
- zaświadczenie z internatu
stawie przepisów o zryczałto- alimentacyjnego. Do wniosku
- potwierdzenie zameldowania wanym podatku dochodowym należy załączyć wyrok o alitymczasowego uczniów przeby- od niektórych przychodów mentach i zaświadczenie od
wających poza miejscem za- osiąganych przez osoby fizycz- komornika o egzekucji świadmieszkania
ne, o wysokości dochodu uzy- czeń alimentacyjnych za 2009
rok.
- zaświadczenie o stypendium skanego w 2009 roku
za 2009 rok
Dyrektor GOPS
- oświadczenie członka rodziny
- dowód osobisty
- akt urodzenia dziecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach informuje, że od dnia 1 września br.
przy jmuje now e w ni oski
w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych.
Do wniosku należy dołączyć
następujące dokumenty:
Str. 6
o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, któ-
Mirosława Romatowska
Numer 8
Wydminy. GBP
„Inspirowane muzyką Chopina”
Z okazji 200 rocznicy urodzin
najw ybitniejszego polskiego
kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina rok 2010 ogłoszony został w Polsce Rokiem
Chopinowskim.
W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach wraz z filiami bibliotecznymi ogłasza konkurs pt.
,,Inspirowane muzyką Chopina”.
R e g u l a m i n
k o n k u su ,,INSPIROWANE MUZYKĄ
CHOPINA” zorganizowanego
przez GBP w Wydminach wrzesień-listopad 2010r.
I. Osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie konkursu:
1. GBP w Wydminach i filia
w Gawlikach Wielkich – Anna
Wasilczyk
2. Filia w Zelkach – Regina
Moszczyńska
3. Filia w Talkach – Daniela
Wasilewska
- do 7 lat,
4. Filia w Siedliskach – Zofia - 7-10 lat,
Stakun
- 11-14 lat,
II. Cele konkursu:
- 15-18 lat,
1. Przybliżenie życia i twórczo- - powyżej 18 lat.
ści wybitnej postaci polskiej
3. Każdy uczestnik konkursu
kultury muzycznej.
może złożyć maksymalnie 2
2. Pobudzenie do twórczego
prace (1 praca w kategorii litedziałania odbiorców muzyki rackiej oraz 1 praca w kategorii
Fryderyka Chopina.
plastycznej).
3. Stworzenie wystawy prac 4. W kategorii literackiej
uczestników konkursu.
przedmiotem oceny konkurso4. Wymiana artystyczna spo- wej są opowiadania, wiersze
strzeżeń i umiejętności różnych itp. W kategorii plastycznej
grup wiekowych uczestniczą- przedmiotem oceny są prace
cych w konkursie.
plastyczne wykonane dowolną
techniką (obrazy, rysunki, kaIII. Warunki uczestnictwa:
rykatury, fotografie, prace
1. Konkurs skierowany jest do przestrzenne itp.)
placówek oświaty oraz osób
5. Na odwrocie każdej pracy
indywidualnych z terenu Gminy
należy umieścić tytuł pracy,
Wydminy.
tytuł utworu F. Chopina, który
2. Prace oceniane będą w na- był inspiracją artystyczną, dastępujących kategoriach wieko- ne autora (imię, nazwisko,
wych:
wiek), w przypadku uczniów -
Wydminy. Biuro Obsługi Szkół
6. Prace należy dostarczyć do
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wydminach lub filii bibliotecznej w Zelkach, Talkach,
Siedliskach, Gawlikach Wielkich
do dnia 2 listopada 2010r.
IV. Przewidziane są atrakcyjne
nagrody.
V. Organizator konkursu – GBP
zastrzega sobie prawo wykor zys tyw ania do s tar czo nyc h
prac w publikacjach oraz użyczenia swoich praw do prac
konkursowych, nieodpłatnie
innym osobom i instytucjom –
w szczególności do celów dydaktycznych. Każde wykorzystanie pracy wymaga ujawnienia nazwiska autora.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
oraz wręczenia nagród nastąpi
12 listopada 2010r.
Anna Wasilczyk
GBP Wydminy
Wydminy. GBP
Wiceminister edukacji w naszej gminie.
zaangażowanie w życie szkolne i pozaszkolne.
Wiceminister złożył serdeczne wyrazy uznania laureatom oraz wszystkim pedagogom. Dodał także otuchy
i motywacji do dobrej nauki dla
uczniów. Najmłodszych spotkała
bardzo miła niespodzianka. Otrzymali oni symboliczne upominki w postaci piórnika i mapy. W swoich wyWizyta ministra Zbigniewa Włodkowskiego
stąpieniach wiceszef resortu edukaw naszej gminie
cji podkreślał, że obecnie podstawo1 września w szkołach naszej gminy
wym kierunkiem działania w Minimiała miejsce niecodzienna wizyta.
sterstwie jest wyrównywanie szans
Na uroczystą inaugurację roku
edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
szkolnego w szkołach w Wydminach,
Gawlikach Wielkich i Talkach przy- Wizyta była również okazją do spobył z oficjalną wizytą Pan Zbigniew tkania z kadrą pedagogiczną. TemaWłodkowski- wiceminister edukacji. tem spotkań były problemy szkolnicPunktem kulminacyjnym uroczystości w Wydminach i Gawlikach Wielkich było wręczenie Medali Komisji
Edukacji Narodowej. Laureatami tego wyróżnienia zostali: Pani Małgorzata Cedrowska i Pan Robert Wieliczko. Medale KEN są najwyższymi
wyróżnieniami w dziedzinie edukacji.
Nagrodzeni otrzymali je za wysokie
osiągnięcia oświatowe i za wielkie
nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
Internet w bibliotekach.
Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie biblioteczne informują, że w godzinach pracy bibliotek można skorzystać z bezpłatnego Internetu w celach edukacyjnych.
Wydminy. GOK
Informacje o zajęciach w GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach informuje o
zajęciach dla dzieci, młodzieży:
-
plastyczne
– poniedziałki,
15.00 – 16.00
modelarskie
–
środy,
13.00 – 15.00
czwartki,
soboty,
w
w
godz.
godz.
- teatralne – środy, piątki, w godz. 16.30 – 17.30
twa wiejskiego w świetle planowanych zmian i wdrażanej reformy
programowej.
Informujemy także o naborze chętnych do nauki hiphop i breake-dance. Szczegółowych informacji udzielamy w GOK-u (nr tel. 87 42 10 142).
Jesteśmy zaszczyceni, że pomimo
wielu obowiązków Pan Zbigniew
Włodkowski odwiedził właśnie naszą
gminę.
Dorosłych zapraszamy na zajęcia jogi, które odbywają się we wtorki w godz. 18.30 – 20.00. Grających
i chętnych do nauki gry w brydża zapraszamy do
Klubu Brydżowego w dniu 21.10.br. o godz. 17.00.
Elżbieta Sosnowska
Dyrektor Biura Obsługi
Szkół w Wydminach
Zofia Łopuszyńska
instruktor GOK Wydminy
Str. 7
Będzie się działo...
9 października – wyjazd sołtysów LGD9 do „Krainy zimna i se- - Szkoła Podstawowa w Talkach – godz. 9.00, uroczysta Akara” w Wiżajnach
demia, ślubowanie pierwszoklasistów.
2 października – Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej
14 października – Dzień Edukacji Narodowej:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze, program przygotowany przez Samorząd Uczniowski, uroczysta Rada Pedagogiczna.
- Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich - godz. 9.00 - 12.00
(Pasowanie na ucznia klasy I - Szkoła Podstawowa, uroczysta 19 października – uroczystości wręczenia Sztandaru dla ZSO
w Wydminach
Akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski).
Dożynki w obiektywie…
Dożynkowe dary
Dożynkowy polonez
Kolorowe stoisko z Zelek
Laureaci konkursów dożynkowych
Nagroda publiczności - wieniec z Gawlików Wielkich
Kurier
Wydmiński
Wydawca
Gminny Ośrodek Kutury
11-510 Wydminy
ul. 40-lecia PRL 4
Starostowie i asystenci z chlebami dożynkowymi
Dane kontaktowe
tel. 87 42 10 142
fax 87 42 10 148
[email protected]
www.gokwydminy.net
skład i opr. graficzne K Brzuchalski

Podobne dokumenty

Podgląd - Gmina Wydminy

Podgląd - Gmina Wydminy zasługi dla Spółdzielczości”. uroczystościach uczestniczyli członkowie i pracownicy GS oraz zaproszeni goście Odznaczenia spółdzielcze otrzymało rówm.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej nież 26 cz...

Bardziej szczegółowo