21.12.2011 - Wydział Chemii UŁ

Komentarze

Transkrypt

21.12.2011 - Wydział Chemii UŁ
Uchwały Rady Wydziału Chemii
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie
zatwierdzenia planów studiów
Rada Wydziału Chemii UŁ zatwierdza plany (siatki godzin) wszystkich poziomów i form
studiów, które uprzednio były zaakceptowane przez Radę Wydziału Chemii UŁ.
Jednocześnie Rada Wydziału akceptuje zawarte w siatkach godzin: okresy zaliczeniowe
(semestry), liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia semestru, obowiązujące sekwencje
przedmiotów, oraz przedmioty bez zaliczenia których student nie moŜe być wpisany na
kolejny semestr.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 1 i 2 oraz § 26 ust. 1)
w sprawie
dopuszczalności i warunków powtarzania I roku studiów
Student który nie zaliczył drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru
studiów II stopnia moŜe ubiegać się o powtarzanie tego semestru; powtarzanie semestru
wiąŜe się z opłatą, której wysokość określają odrębne przepisy.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 1 punkt d.)
w sprawie
maksymalnego wymiaru godzin dydaktycznych i maksymalnej
liczby egzaminów w ciągu roku akademickiego
Rada Wydziału Chemii określa maksymalny wymiar godzin dydaktycznych na 36 godzin
na tydzień i maksymalną liczbę egzaminów na 8 (osiem) wciągu roku akademickiego, przy
czym w semestrze nie więcej niŜ 4 (cztery) egzaminy.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 1 punkt e.)
w sprawie
indywidualnego programu studiów
Szczególnie uzdolnieni i wyróŜniający się studenci, drugiego roku, na studiach I-go
stopnia i drugiego semestru na studiach II-go stopnia oraz wyŜszych lat studiów, ze
średnią ocen nie mniejszą od 4,0 mogą ubiegać się o indywidualny program studiów i
program kształcenia (IPS).
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 1 p. f oraz § 28 ust. 1)
w sprawie
określenia warunków dopuszczalności oraz trybu rozstrzygania
odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia
przedmiotu/zajęć składowych.
Rada Wydziału Chemii określa warunki dopuszczalności oraz tryb rozstrzygania
odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć składowych:
1. JeŜeli student nie zaliczył przedmiotu/zajęć składowych lub otrzymał ocenę
niedostateczną, dziekan – na złoŜony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników
zaliczenia wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na
nieprawidłowy przebieg zaliczenia – moŜe zarządzić zaliczenie komisyjne. Zaliczenie
komisyjne powinno się odbyć w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji przez
dziekana. Dziekan moŜe równieŜ zarządzić zaliczenie komisyjne z własnej
inicjatywy.
2. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją złoŜoną z:
a) kierownika jednostki dydaktycznej (katedry lub zakładu) lub upowaŜnionego
przez niego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczącego komisji,
b) dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego zaliczeniem lub przedmiotu
pokrewnego.
Uczestnikiem zaliczenia komisyjnego, na prawach obserwatora, moŜe być:
a) opiekun roku,
b) nauczyciel akademicki, który nie zaliczył przedmiotu/zajęć składowych oraz
c) przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
Zaliczenie moŜe się odbyć pomimo nieobecności przedstawiciela samorządu
studenckiego.
3. O wyniku zaliczenia komisja decyduje większością głosów, zaś w przypadku
równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzja komisji jest ostateczna.
4. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest oceną wystawioną w drugim terminie.
5, Po pozytywnym wyniku zaliczenia komisyjnego student ma prawo do dwóch
terminów egzaminów.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim §5 ust. 1 p. g.)
w sprawie
przedłuŜenia terminu złoŜenia pracy dyplomowej
(licencjackiej/magisterskie/)
Student moŜe ubiegać się o przedłuŜenie terminu złoŜenia pracy dyplomowej pod
warunkiem uzyskanie pozytywnej opinii od kierującego pracą przy czym przedłuŜenie nie
moŜe być dłuŜsze niŜ do końca następnego semestru.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 1 p. h)
w sprawie
ustalenia zakresu wymagań egzaminacyjnych egzaminu
dyplomowego (licencjackiego/magisterskiego)
Na egzaminie dyplomowym od studenta naleŜy wymagać: wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla danego poziomu studiów.
Baza
podstawowych
zagadnień
(chemia
ogólna,
chemia
analityczna,
chemia
nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia teoretyczna oraz podstawowe
wiadomości z matematyki, fizyki i biologii) będzie podana do wiadomości studentów nie
później niŜ jeden rok przed egzaminem dyplomowym.
w sprawie
obowiązku uczestniczenia przez studenta
w poszczególnych rodzajach zajęć
Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z wymaganiami określonymi
przez koordynatora przedmiotu i podanymi do wiadomości studentów na pierwszych
zajęciach.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 12 ust. 2: Rada Wydziału ustala zasady
realizacji obowiązku uczestniczenia przez studenta w poszczególnych rodzajach zajęć.)
w sprawie
określenia maksymalnej liczby przypadków powtarzania
semestru/roku na kierunkach „chemia”,
Na Wydziale Chemii student moŜe powtarzać semestr/rok dowolną liczbę razy;
powtarzanie semestru wiąŜe się z opłatą, której wysokość określają odrębne przepisy.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt a.)
w sprawie
warunkowego zaliczenia semestru
Student moŜe ubiegać się o warunkowy wpis na następny semestr jeŜeli nie zaliczył
jednego przedmiotu pod warunkiem, Ŝe przedmiot ten nie jest kontynuowany w następnym
semestrze, ani jego niezaliczenie nie narusza obowiązującej sekwencji przedmiotów.
Wpis warunkowy wiąŜe się z opłatą za powtarzanie jednego przedmiotu, której wysokość
określają odrębne przepisy.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt b.)
w sprawie
określenia szczegółowych zasad przyjęć na kierunek studiów
prowadzony na wydziale jako na kierunek dodatkowy
Rada Wydziału upowaŜnia dziekana do podejmowania decyzji o określeniu zasad przyjęć
na Wydział, jeśli student pragnie studiować chemię jako kierunek dodatkowy.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt f.)
w sprawie
przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na studia
niestacjonarne lub odwrotnie
Rada Wydziału Chemii nie zmienia przepisów Regulaminu studiów tyczących
przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt g i § 19.)
w sprawie
zasad uznawania przedmiotów
Rada Wydziału Chemii nie zmienia przepisów Regulaminu studiów tyczących zasad
uznawania przedmiotów.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt h i § 24.)
w sprawie
przyjęcia przelicznika punktów ECTS w przypadku, gdy wymiana
studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi
nie gwarantuje równowaŜności uzyskanych przez studentów
osiągnięć
Rada Wydziału upowaŜnia koordynatora ECTS do określenia przelicznika punktów ECTS
w przypadku, gdy wymiana studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi
nie gwarantuje równowaŜności uzyskanych przez studentów osiągnięć. Koordynator
podejmuje decyzję po konsultacji z dziekanem.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt i.)
w sprawie
zasady zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów
Rada Wydziału Chemii nie zmienia przepisów „Regulaminu studiów” tyczących zasad
zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów,.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt j i § 33 ust. 6 i 7.)
w sprawie
zasad uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów
Rada Wydziału Chemii upowaŜnia koordynatorów przedmiotu do szczegółowego
ustalenia zasad uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt k i § 33 ust. 8.)
w sprawie
ustalenia formy egzaminu licencjackiego
Rada Wydziału Chemii nie zmienia przepisów „Regulaminu studiów” tyczących ustaleń
egzaminu licencjackiego. Jest to egzamin ustny, przy czym student jest zobowiązany do
przedstawianie równań i schematów reakcji, równań przedstawiających prawa i teorie i inne
niezbędne treści w formie pisemnej.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 5 ust. 2 punkt l i § 50 ust. 6.)
w sprawie
pisania pracy magisterskiej/licencjackiej w języku obcym
Językiem, w którym naleŜy pisać pracę licencjacką/magisterską jest język polski.
W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału moŜe zezwolić na pisanie prac
dyplomowych w języku obcym.
(Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim § 47 ust. 8.)