Regulamin organizacji dyskotek szkolnych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin organizacji dyskotek szkolnych
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE
REGULAMIN
ORGANIZACJI
DYSKOTEK
SZKOLNYCH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. JANA PAWŁA II
W POBIEROWIE
1
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
W Szkole, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów, mogą odbywać się
dyskoteki szkolne - dla uczniów klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej
w godzinach od 1500 do 1700, a dla pozostałych uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących – w godzinach od 1700 do 2000.
Uczniowie przychodzą na dyskotekę w wyznaczonym czasie 1645 – 1715. Po upływie
wyznaczonego czasu drzwi pozostają zamknięte. Uczniowie nie mają możliwości
opuszczania budynku Szkoły.
Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce.
Każda klasa sporządza listę chętnych oraz opiekunów (na każde 15 osób 1 opiekun opiekunem może być rodzic lub nauczyciel), którą należy oddać w wyznaczonym
terminie do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Wychowawca klasy zbiera od uczniów biorących udział w dyskotece zaświadczenie
,,Zgoda rodzica na udział dziecka w dyskotece.”
Podpisana przez wychowawcę lista uczniów wraz ze ,,zgodą rodziców” jest
przekazywana opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia
w zajęciach pozalekcyjnych lub naganą Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału
w szkolnych dyskotekach.
Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne
wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: uczniowie organizujący
dyskotekę wraz z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, zabezpieczenie sprzętu
nagłośniającego, posprzątanie po dyskotece).
Straty materialne, wynikłe podczas dyskoteki, pokrywane są z zysku osiągniętego
przez organizatorów (z prowadzenia bufetu).
Na tydzień przed dyskoteką opiekun SU zgłasza Dyrektorowi Szkoły planowaną
dyskotekę. Przekazuje listy uczniów , ,,zgody rodziców”.
Po sprawdzeniu dokumentacji Dyrektor Szkoły udziela zgody na zorganizowanie
dyskoteki.
W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć
(odpowiedzialnym za jej odwołanie jest opiekun SU).
O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej Dyrektor Szkoły z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadamia Posterunek Policji w Rewalu.
Zadaniem nauczyciela - organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem
i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia
zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego, zawiadomienie Posterunku
Policji w Rewalu (tel. 997 lub 112).
W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne
zachowanie itp.) organizator ma prawo wyciągnięcia konsekwencji, zgodnie ze
Statutem Szkoły – tj. usunąć uczestnika dyskoteki z budynku Szkoły lub zakończyć
dyskotekę przed czasem.
W przypadku próby wtargnięcia lub wtargnięcia osób trzecich na teren Szkoły
podczas dyskoteki nauczyciel – organizator zawiadamia niezwłocznie policję lub
straż gminną.
Do czasu przybycia służb zewnętrznych sytuacją kieruje nauczyciel - organizator.
Opiekun SU ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu
uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły
zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE
19. W przypadku ciągłej niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia
czynu zagrażającego bezpieczeństwu w Szkole Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję
o zawieszeniu organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony lub do
odwołania.
20. Dyskoteki klasowe na tych samych zasadach mogą być organizowane przez
wychowawcę . W takich przypadkach organizatorem jest wychowawca.
21. Fotografowanie i nagrywanie bawiących się na zabawie dyskotekowej może się
odbywać tylko i wyłącznie za zgodą osób nagrywanych lub fotografowanych.
3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE
Załącznik nr 1
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………............
w szkolnej dyskotece, która odbędzie się w dniu ...................................... w godzinach
............................................. w budynku szkolnym Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pobierowie.
Po zakończeniu dyskoteki odbiorę dziecko osobiście/pozwalam dziecku na
samodzielny powrót do domu*.
……………….......................................................................
Data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)
*niepotrzebne skreślić
4

Podobne dokumenty