Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
POWIATOWY URZĄD PRACY
w JELENIEJ GÓRZE
INFORMACJA
DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako osoby bezrobotnej, osoby uprawnionej
do zasiłku dla bezrobotnych lub poszukującej pracy określa ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz przepisy wykonawcze.
I. REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:
1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli
nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest
zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy,
przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny
w innym powiatowym urzędzie pracy albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie
internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy
lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
2. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:
1) zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie
internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy
lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
3.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym w pkt 1 ppkt 1 albo
w pkt 2 ppkt 1 przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów
ustawy;
4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;
5) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów
o których mowa w ppkt 1 - 4, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
4.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w pkt 1 ppkt 1 przekazuje pracownikowi
powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
2) obywatelstwo albo obywatelstwa;
3) numer PESEL;
4) imiona rodziców;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) nazwisko rodowe;
7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
pracy;
8) liczbę dzieci na utrzymaniu;
9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
10) wykształcenie;
11) ukończone szkoły;
12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta
chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub
udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
13) poziom znajomości języków obcych;
14) posiadane uprawnienia zawodowe;
15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy
wykonywania pracy;
17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności;
18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach
przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w pkt 2 ppkt 1 przekazuje
pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane o których mowa w pkt 1 – 6 oraz 9 – 22.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w pkt 1 ppkt 1 może przed zgłoszeniem się
we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w pkt 4, osoba ubiegająca się
o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w pkt 2 ppkt 1 może przed zgłoszeniem się w wybranym
powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w pkt 4
ppkt 1-6 i 9-22, cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym
w pkt 1 ppkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane
o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy - za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw
pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej
platformy usług administracji publicznej.
5.
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem,
w którym osoba:
– zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych
przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości danych oraz zapoznaniu się z warunkami
zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz
zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy”;
– złożyła wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie
internetowej
ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – po opatrzeniu go i załączonych do
wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w powyżej, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym
weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach
osobistych.
Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana
w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji
danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych
przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy
przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz
z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście albo za
pośrednictwem formularza elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz
złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
6.
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się
w przypadku:
– nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-3 i 5 oraz pkt 1 ppkt 1 zd. 2 lub
– odmowy przekazania wymaganych danych, lub
– odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń własnoręcznym podpisem, lub
– nieopatrzenia wniosku o rejestrację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym
weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach
osobistych, lub
– niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy, nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie
internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to
zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego
dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – powiatowy urząd
pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych
zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca
zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
Osoba, o której mowa w art. 69 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek
i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1408/71”, lub
w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 883/2004”, przyjeżdżająca
do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej „osobą transferującą zasiłek dla bezrobotnych z innego
państwa”, może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy.
II. STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ
Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:
1.
Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy
o pracę nakładczą.
2.
Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
3.
Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
– w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej;
– w połowie wymiaru czasu pracy – w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie
zatrudnienia.
4.
Nie uczy się w szkole, z wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu
tej szkoły lub w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych.
5.
Ukończyła 18 lat.
6.
Nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
7.
Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej
w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
8.
Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego oraz na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania, a także świadczenia szkoleniowego po ustaniu zatrudnienia.
9.
Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
10. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym chyba, że dochód z działów specjalnych
produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniem emerytalnemu
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
11. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres
zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
– nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia
działalności gospodarczej.
12. Nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników.
13. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności
odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
14. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych.
15. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego – powiatowym urzędzie pracy lub – gdy
nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.
Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:
– wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi
pracy porozumienie z korzystającym;
– odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich
(Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę
absolwencką.
III. UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO
Zarejestrowana osoba zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego gdy:
1.
Nie spełnia definicji osoby bezrobotnej, o której mowa w pkt II nin. „Informacji”.
2.
Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub
rolniczej, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art.46 ust.1 pkt 2;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po otrzymaniu środków na podjęcie działalności.
3.
Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na
wniesienie wkładu.
4.
Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym
lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od
następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu
socjalnego.
5.
Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej
w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub
udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres
( art. 33 ust 4 pkt. 3 ustawy):
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
6.
Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni
o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Przez uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym
terminie w powiatowym urzędzie pracy, może być uznana tylko taka, która stanowi nieprzewidzianą przez bezrobotnego
obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się przez zainteresowanego w urzędzie pracy. Pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio, w zależności od liczby
niestawiennictw, (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy):
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
7.
Złożyła wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.
8.
Z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych , lub inną formę pomocy określoną
w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres( art.33 ust 4 pkt.7):
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
9.
Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia
po dniu skierowania na okres ( art.33 ust 4 pkt 8 ustawy ):
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
10. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany
okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz
przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do
pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia
wskazanego okresu 90-dniowego ( art.33 ust 4 pkt 9 ustawy).
11. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA – druk L-4, (art.33 ust. 4
pkt. 10 i art. 80 ust 2 ustawy).
12. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego,
czeladniczego lub sprawdzającego. Ponowna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.( art.33 ust 4 pkt.11 i art. 53h ust 2
ustawy).
Uwaga: Nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotny, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel
spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego
wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków
(art. 33 ust. 4e ustawy).
W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazane okresy ponowne nabycie
statusu bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków
zawartych w ustawie do ich nabycia.
IV. OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO
1.
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie
w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu
wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki
absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej.
2.
Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których
bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu
albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do
miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga
miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
3.
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego
albo utratę prawa do zasiłku (art.74 ustawy).
4.
Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak
gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub
pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek
za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego
powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy).
5.
Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia
o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do
świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
6.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych jest obowiązana do
zwrotu kosztów szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
7.
Osoba która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji (art. 76 ust. 1 ustawy). Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
1) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli
pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
2) świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który
nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego
pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy;
4) koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 ustawy;
5) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 ustawy;
6) zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania
bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
7) świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
8) świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji
ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 76 ust. 6 ustawy).
Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia,
za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (art. 80 ust 1 ustawy).
Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązani do
przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach.
Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem
niezdolności do pracy.
V. UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU
Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu, gdy:
1.
Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,
stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się
badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy
określonej w ustawie.
2.
Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
3.
W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek
służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości,
likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy
lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca
zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4.
W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy
stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.
5.
Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop
górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej
lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej.
6.
Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
7.
Zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej.
8.
W okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji powodującej brak gotowości do
podjęcia pracy - zasiłek nie przysługuje przez ten okres.
Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych
oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających w okresie, w którym
przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1–3 (art. 73 ust. 4 ustawy).
Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia
ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania
zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej
działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo
do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4
(art. 73 ust. 5 ustawy).
Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki
określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy,
o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
Bezrobotni powyżej 50 roku życia po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy mogą
ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełniają warunki do nabycia tego świadczenia,
określone w odrębnych przepisach.
FORMY POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny może:
 korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy, informacji o aktualnej sytuacji
i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, uczestniczyć
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz korzystać z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych,
 zostać skierowany na szkolenie.
Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba bezrobotna może:
 korzystać z zasiłku dla bezrobotnych,
 zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania
zawodowego dorosłych,
 uzyskać sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania
szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 uzyskać sfinansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy jeżeli podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy
urząd pracy,
 uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy,
 uzyskać sfinansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu w związku z udziałem w targach pracy i giełdach pracy








organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach
sieci EURES,
uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to
z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo szkole
wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,
zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze
świadczeń pomocy społecznej,
ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, jeżeli jest samotnie wychowującą,
korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy może:
 korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy, informacji o aktualnej sytuacji
i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, uczestniczyć
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz korzystać z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych,
Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba poszukująca może:
 zostać skierowana na szkolenie,
 uzyskać sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji,
 uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
Niepełnosprawny poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu może:
 zostać skierowany na wyposażone stanowisko pracy, szkolenie, staż, do prac interwencyjnych, przygotowania
zawodowego dorosłych,
 uzyskać zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w ustawie,
 korzystać z badań lekarskich lub psychologicznych,
 uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Informacja została opracowana na podstawie:
– Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z późn. zm.).
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299).
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania
zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).
Jestem zainteresowany(a)
 szkoleniem (kierunek) ……………………………………………………………
tak / nie*
 podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
tak / nie *
Czy współmałżonek pozostaje w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy
_________________
tak/nie*
*/ niepotrzebne skreślić
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie
w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu
bezrobotnego/poszukującego pracy.
Otrzymałem(-am) jeden egzemplarz niniejszej informacji, zapoznałem(-am) i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień
wyżej zawartych, zapoznałem(-am) się z formami pomocy określonymi w ustawie oraz otrzymałem(-am) wydruk danych z karty
rejestracyjnej.
……………………………………….
(data i podpis bezrobotnego)
Stwierdzam własnoręczność podpisu Pana(i) .......................................................................................................................................
zam. ........................................................................................................................ ...............................................................................
seria i nr dowodu osobistego ..............................wydany przez ................................................................dnia ...................................
Czytelny podpis pracownika PUP …………………………………............…………………………………………..................