5. Opis elementów kampanii do pobrania

Komentarze

Transkrypt

5. Opis elementów kampanii do pobrania
Załącznik nr 5
OPIS ELEMENTÓW KAMPANII
SKIEROWANEJ DO MĘŻCZYZN MAJĄCYCH SEKS Z MĘŻCZYZNAMI (MSM):
Uwaga:
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w ofercie trzech różnych (pod względem koncepcji, stylu,
formy, kolorystyki, haseł etc.) projektów kreacji kampanii; projekty w trzech liniach kreacyjnych powinny
uwzględniać wszystkie poniższe elementy. Przy każdym z elementów podano informacje, które należy
uwzględnić przy opracowywaniu kosztorysu oraz szczegółowego harmonogramu realizacji kampanii (na
podstawie planowanego terminu realizacji kampanii przedstawionego w briefie).
Lp
.
Element
kampanii
OPIS/Wymagania/Parametry techniczne/inne
1.
Spot TV
2.
Strona www
kampanii
w ofercie należy przedstawić storyboard spotu
(30-sekundowego oraz wersji skróconej do 15 sekund)
spot będzie też emitowany bez dźwięku – należy to uwzględnić opracowując
kreację
spot będzie emitowany w Internecie (na stronach skierowanych do MSM) oraz
w klubach (np. w darkroomach)
720x576px z prędkością transferu minimum 2MBit/s - format 16:9
w ofercie należy przedstawić projekt strony internetowej kampanii (w formie
screenu)
Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i przygotowania we
współpracy z Zamawiającym i/lub wskazanymi przez Zamawiającego
podwykonawcami elementów niezbędnych do zamieszczenia na stronie
www.aids.gov.pl
zamieszczeniem podstrony zajmie się firma administrująca portal Krajowego
Centrum ds. AIDS
wejście na podstronę będzie możliwe po zaakceptowaniu przez internautę
oświadczenia, którego treść zostanie opracowana wraz z Zamawiającym
strona musi być tak zaprojektowana, aby znalazły się na niej podstawowe
informacje nt. HIV/AIDS, ryzykownych zachowań seksualnych, testowania w
kierunku HIV, linki do poradni internetowej, organizacji i instytucji wskazanych
przez Zamawiającego etc., elementy kampanii do pobrania oraz elementy
interaktywne, np.: tapeta do ściągnięcia na telefon komórkowy lub inne
elementy zaproponowane przez Wykonawcę, które kojarzą się z kampanią i
będą atrakcyjne dla odbiorcy, ankieta badająca efektywność kampanii.
oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2010
Strona 1/4
Załącznik nr 5
3.
Banner
internetowy
w ofercie należy przedstawić projekty banneru o wymiarach podanych poniżej,
w formie screenów
dopuszczalne typy plików .jpg, gif oraz swf (z wpisanym linkiem do strony
kampanii)
wymagane formaty:
Neutralne dla użytkownika: Banner 468x60px lub 468x68px,
Billboard 750x100px, Double Billboard 750x200px,
Skyscrapper 100x600px 120x600px 160x600px
Inwazyjne:
Popup (wyskakujący i zasłaniający pół strony) 750x550px
Expand Banner/Billboard/Skyscraper (rozwija się po najechaniu):
wymiary: 468 x 180 pikseli [Expand Banner]
wymiary: 750 x 300 pikseli [Expand Billboard]
wymiary: 360 x 600 pikseli [Expand Skyscraper]
Wykonawca ma także obowiązek dostosowania formatów na życzenie
Zamawiającego i/lub wskazanego przez Zamawiającego podmiotu w dowolnym
momencie w czasie trwania kampanii
4.
Reklama
prasowa
(w prasie
skierowanej do
MSM)
w ofercie należy przedstawić projekt ogłoszenia prasowego (w pionie
i poziomie) w plikach .jpg i .pdf
Wykonawca ma także obowiązek dostosowania formatów na życzenie
Zamawiającego i/lub wskazanego przez Zamawiającego podmiotu w dowolnym
momencie w czasie trwania kampanii
5.
Plakat
w ofercie należy przedstawić projekt plakatu (pion i poziom) w plikach .jpg i .pdf
Druk:
format: A3
papier: kreda 170 g, błyszcząca
kolor: 4+0
Pakowane po 20 szt. (np. papier) - nie zwijać w rulony, tuby etc.
Wykonawca ma obowiązek dostosowania formatów na życzenie
Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego podmiotu w dowolnym
momencie w czasie trwania kampanii
6.
Naklejka
W ofercie należy przedstawić projekt naklejki w plikach .jpg i .pdf
format: dopuszczalny kształt prostokątny, owalny lub nieregularny (ważne by
spójny z kreacją), wymiary maksymalne: 100 mm x 100 mm
materiał: folia
klej: usuwalny, nie zostawiający śladów po usunięciu naklejki
kolor: 4+0
pocięte
Pakowane w pakiety po 20 szt.(papierowy pasek, folia, gumka)
w opakowaniach zbiorczych nie większych niż po 500 szt.
7.
Broszura
W ofercie należy przedstawić projekt broszury w plikach .jpg i .pdf
(układ graficzny wraz z ilustracjami dot. różnych ryzykownych i
bezpieczniejszych zachowań seksualnych – przedstawienie symboliczne
zachowań)
Treść broszury zostanie opracowana z Zamawiającym i/lub wskazanym przez
niego podmiotem
format: 100 mm x 100 mm
ilość stron: 20 + okładka
papier: kreda 115 g (też okładka)
kolor: 4+4
oprawa zeszytowa – dwie zszywki
Pakowane w pakiety po 10 szt.(papierowy pasek, folia, gumka)
w opakowaniach zbiorczych nie większych niż po 400 szt.
oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2010
Strona 2/4
Załącznik nr 5
8.
Pakiet
edukacyjny z
prezerwatywą i
lubrykantem.
W ofercie należy przedstawić projekt opakowania/ulotki wraz z proponowaną
treścią w plikach .jpg i .pdf oraz deklarację partnera o pokryciu kosztów pakietu
(sugerowany nakład: 50 000)
Całkowity koszt prezerwatyw, lubrykantów, produkcji opakowań i pakowania
pakietów pokrywa partner pozyskany przez Wykonawcę – w zamian na
opakowaniu może się znaleźć zapis „Pakiet sfinansowany przez….” lub inny
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Parametry techniczne i wymagania dotyczące prezerwatyw:
- prezerwatywy wzmocnione, o zwiększonej grubości, najlepiej przeznaczone
do kontaktów analnych
- szerokość 53 mm, ze zbiorniczkiem
- data ważności: co najmniej do 12.2011 roku
- nazwa i adres firmy produkującej prezerwatywy,
- wdrożony System Zapewnienia Jakości wg normy EN ISO 9001 oraz
obowiązująca norma PN-EN ISO 13485 dotycząca Systemu Zarządzania Jakością
dla wyrobów medycznych – potwierdzony certyfikatem,
- prezerwatywy muszą spełniać wymogi określone w międzynarodowej normie
EN ISO 4074:2007 lub EN ISO 4074:2007/AC:2008 „Prezerwatywy lateksowe –
wymagania i metody badań” - potwierdzony certyfikatem,
- oznakowane „CE”,
- wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Parametry techniczne i wymagania dotyczące lubrykantu:
- dopuszczony do stosowania z prezerwatywami (nie uszkadzający lateksu)
- pakowany w saszetki o pojemności min. 2 ml,
- data ważności: co najmniej do 12.2011 roku,
- nazwa i adres firmy produkującej żel,
- dopuszczony do dystrybucji w Polsce.
Parametry techniczne opakowania/ulotki:
Opakowanie musi być zaprojektowane tak, aby jego zawartość była dobrze
zabezpieczona przed uszkodzeniem i z niego nie wypadała.
Format złożonego pakietu od 70x70 mm do 70x100mm (w zależności od
wielkości opakowania lubrykantu)
Kolor: 4+1,
Papier: karton 250 g + jednostronnie lakier zabezpieczający (zewnętrze
opakowania),
Obowiązkowy napis (oprócz wymienionych w briefie): „Egzemplarz bezpłatny”
Pakowanie:
gotowe pakiety w pudełka po 50 sztuk i następnie pudełka w zbiorcze
opakowania po max.500 szt.
Pakiety należy dostarczyć właściwie opakowane, zabezpieczone przed
zniszczeniem i zgnieceniem. Prezerwatywy, a następnie pakiety należy
przechowywać z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego
oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2010
Strona 3/4
Załącznik nr 5
9.
Dystrybucja
Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji wytworzonych elementów przed i
w trakcie trwania kampanii
Wszystkie materiały należy przekazać przed rozpoczęciem kampanii do
magazynu Krajowego Centrum ds. AIDS (w tym wnieść do magazynu i umieścić
we wskazanym przez magazyniera miejscu), skąd następnie będą wydawane
przez magazyniera i dystrybuowane przez Wykonawcę do partnerów kampanii
(także tych, którzy włączą się w realizację kampanii w trakcie jej trwania;
szacowana ilość wysyłek: 20-30 na terenie całego kraju; koszty dystrybucji
należy uwzględnić w kosztorysie)
dostarczenie Zamawiającemu potwierdzeń odbioru (data, ilość otrzymanych
materiałów reklamowych, podpis osoby uprawnionej, pieczęć), będzie
stanowiło podstawę do rozliczenia pozycji kosztorysowej DYSTRYBUCJA
Wytyczne dotyczące materiałów dostarczanych do magazynu Krajowego
Centrum ds. AIDS:
- Rodzaj magazynu – bez urządzeń do składowania.
- System pracy w magazynie – obsługa ręczna.
- Maksymalna waga jednej paczki: 30 kg
- Wymiary maksymalnej paczki: 500mm x 400mm x 400mm
- Wymiary maksymalnej palety mieszczącej się do magazynu:
1200mm x 800mm x 144mm (Euro Paleta)
- paczki należy opisać: nazwa asortymentu, ilość egzemplarzy etc.
(pakowanie poszczególnych elementów zgodne ze szczegółowymi wytycznymi
zamieszczonymi przy opisie każdego elementu kampanii)
10.
Dodatkowe
wymagania
Wszystkie ww. elementy kampanii będą wykorzystywane przez cały czas
trwania kampanii, co oznacza, że muszą być przygotowane, wydrukowane,
dostarczone i zaakceptowane przez Zamawiającego do dnia rozpoczęcia
kampanii, tj. najpóźniej do dnia 1 lipca 2010 r.
Pozyskanie jak największej liczby mediów/klubów/partnerów/sponsorów
kampanii, wśród organizacji/firm kierujących swą ofertę do MSM. Pozyskanie
bezpłatnych powierzchni, czasów emisji.
Dodatkowe działania poza reklamowymi zaoferowane przez media: spotkania z
ekspertami, czaty, wywiady, artykuły etc.
Do obowiązku Wykonawcy będzie należało, po zakończeniu kampanii
(najpóźniej do końca grudnia 2010 roku), wysłanie w imieniu Zamawiającego
podziękowania wszystkim sponsorom/partnerom (treść podziękowania winna
być uzgodniona z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana)
Wykonawca jest również zobowiązany do współpracy z organizacjami
wymienionymi w briefie i innymi wskazanymi przez Zamawiającego.
Partnerom – na ich prośbę – zostaną przekazane nośniki ze spotami oraz wersje
elektroniczne projektów graficznych kampanii w takiej formie, aby mogły być
wykorzystane w mediach (Internet, prasa). Wykonawca jest zobowiązany, na
życzenie Zamawiającego, do dokonania przeróbek (np. dostosowanie
formatów reklam; parametrów itp.) tak, aby mogły być wykorzystane w
pozyskanych dodatkowo mediach lub innych nośnikach i przekazania ich w
odpowiedniej formie (przez pocztę elektroniczną, na CD, przesłanie na FTP
etc.). Prace te należy uwzględnić w kosztorysie.
Wszelkie decyzje związane z działaniami w otoczeniu medialnym (np. patronat,
informacje udzielane prasie) muszą być konsultowane z Krajowym Centrum ds.
AIDS.
oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2010
Strona 4/4

Podobne dokumenty