Stała cena 2015 dla członków Pomorskiej Izby Rzemieślniczej

Komentarze

Transkrypt

Stała cena 2015 dla członków Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Regulamin Oferty
Stała cena 2015 dla członków
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
obowiązujący od dnia 02.07.2014r. do 31.12.2015r.
4. Deklaracje o skorzystaniu z Oferty przyjmowane są od 02.07.2014r. do
ROZDZIAŁ I
11.07.2014r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
5.
Klient korzystający z Oferty może w trakcie jej trwania zmienić grupę
taryfową zgodną z punktem 1.2. Regulaminu.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty „Stała cena
6. Klient, który w trakcie trwania Oferty dokona zmiany punktu poboru energii
2015 dla członków POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Małych i
elektrycznej
Średnich Przedsiębiorstw” z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej Ofertą) dla
nadal korzystać z Oferty w nowym punkcie poboru.
Odbiorców (zwanych dalej Klientami), którzy w okresie trwania niniejszej
7.
Z Oferty może skorzystać ograniczona liczba Klientów.
Oferty, mają zawartą ze Spółką ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w
8.
O skorzystaniu z Oferty decyduje kolejność złożenia pisemnych wniosków o
Gdańsku Umowę sprzedaży energii elektrycznej albo Umowę sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (Umowa Kompleksowa)
oraz są członkami Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, której siedziba mieści w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80831 Gdańsk.
2.
lub przyłączy nowy punkt poboru energii elektrycznej może
skorzystaniu z Oferty.
9.
ENERGA-OBRÓT S.A. w każdej chwili zastrzega sobie prawo do
zaprzestania przyjmowania pisemnych wniosków o skorzystanie z Oferty bez
konieczności podawania przyczyn.
10. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową, za termin złożenia
Organizatorem Oferty jest: ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-
wniosku przyjmuje się dzień wpływu wniosku do BOK-u.
309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
11. Brak oświadczenia, złożonego w formie pisemnej, o wypowiedzeniu
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916, której akta
niniejszej Oferty przez Klienta, na 3 miesiące przed zakończeniem okresu jej
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
obowiązywania zgodnie ze złożoną akceptacją Oferty (Rozdział III), będzie
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
rozumiane jako wyrażenie zgody na automatyczne przedłużenie oferty na
957-096-83-70, REGON 220418835, Kapitał zakładowy/wpłacony w całości
czas nieokreślony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który została
371 351 982 zł.
zawarta Umowa, o której mowa w Rozdziale I pkt.1. W takim wypadku
nastąpi przyznanie 5 % rabatu cenowego od ceny netto z obowiązującego
ROZDZIAŁ II
Cennika na dany rok kalendarzowy. Postanowienia, o których mowa w
WARUNKI OFERTY
Rozdziale II pkt. 12 stosuje się odpowiednio do przypadków przedłużenia
korzystania z Oferty na czas nieokreślony na skutek okoliczności opisanych
1.
Z Oferty może skorzystać Klient spełniający łącznie następujące warunki:
w niniejszym punkcie. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta warunków
1.1. Na dzień przystąpienia do Oferty jest stroną Umowy sprzedaży energii
niniejszej Oferty na 3 miesiące przed zakończeniem jej obowiązywania,
elektrycznej albo Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
będzie on rozliczany wg ceny dotychczasowej grupy taryfowej zgodnie z
usług dystrybucji – umowy kompleksowej (zwanych dalej Umową)
obowiązującym, w chwili zakończenia korzystania z Oferty, Cennikiem
zawartej ze Spółką ENERGA-OBRÓT S.A.
ENERGA-OBRÓT S.A. W braku odmiennych uzgodnień do rozliczeń
1.2. Korzysta z jednej z następujących grup taryfowych na sprzedaż energii
elektrycznej:
1.3
ENERGA-OBRÓT S.A. publikowanych na jej stronach internetowych, w

C11

C21

B11
dzienniku „Rzeczpospolita”, udostępnianych do publicznego wglądu w

C12a

C22a

B21
siedzibie lub doręczanych Klientowi, chyba że Klient w ciągu 7 dni od daty

C12b

C22b

B22
publikacji

C12w

C22c

B23
zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

C23
Na dzień złożenia pisemnego Wniosku nie ma zaległości finansowych
Posiada zaświadczenie o przynależności do jednostki organizacyjnej
skupionej w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2, 80-831
Gdańsk.
Lista podmiotów uprawnionych do wydania zaświadczenia
określona została w Załączniku nr 3.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Cenniku ENERGA-OBRÓT S.A.
(zwanym dalej Cennikiem), rozumie się przez to Cennik za energię
elektryczną
zatwierdzany
uchwałą
Zarządu
ENERGA-OBRÓT
S.A.
z siedzibą w Gdańsku.
3.
Wypełniony i podpisany wniosek stanowiący Załącznik nr 1 Klient
przekazuje swojemu Doradcy Klienta.
3.2
złoży
oświadczenie
o
wypowiedzeniu
umowy
z
Regulaminu, lub pomiędzy datą rozpoczęcia obowiązywania warunków
Oferty, a zakończeniem okresu obowiązywania Oferty wypowie Umowę, o
której mowa w Rozdziale I pkt. 1, i dokona zmiany Sprzedawcy z ENERGAOBRÓT S.A. na innego, lub wypowie warunki Oferty, zostanie obciążony
przez ENERGA-OBRÓT S.A. kwotą będącą równowartością iloczynu różnicy
szacowanego zużycia energii elektrycznej (określonego zgodnie z pkt. 13)
dla okresu wynikającego z Oferty i ilości rzeczywiście zakupionej energii
elektrycznej w okresie obowiązywania Oferty do momentu rozwiązania
Umowy oraz ceny energii właściwej dla danej grupy taryfowej z Cennika
ENERGA-OBRÓT S.A. obowiązującego w dniu złożenia pisemnego wniosku,
o ile kwota ta ma wartość dodatnią. W przypadku, gdy naruszenie
niniejszego Regulaminu lub wypowiedzenie Umowy, o której mowa w
Klient może skorzystać z Oferty w następujący sposób:
3.1
Cennika
12. Klient, który skorzysta z Oferty, a następnie naruszy warunki niniejszego
wobec ENERGA-OBRÓT S.A.
1.4
stosowane będą ceny wynikające również z późniejszych Cenników
Rozdziale I pkt. 1 i zmiana Sprzedawcy lub wypowiedzenie warunków Oferty
nastąpi pomiędzy datą złożenia pisemnego wniosku (zgodnie z punktem 3), a
rozpoczęciem obowiązywania warunków Oferty, powyższa kwota zostanie
Wypełniony i podpisany wniosek stanowiący Załącznik nr 1 Klient może
obliczona jako iloczyn szacowanego zużycia energii elektrycznej przez
złożyć Pracownikowi w Biurze Obsługi Klienta ENERGA Obsługa
Klienta (określonego zgodnie z pkt. 13) dla okresu wynikającego z Oferty
i
Sprzedaż Spółka z o. o. (dalej: „BOK”), które prowadzi obsługę Klienta.
Warunkiem skorzystania z Oferty jest poprawne wypełnienie wniosku.
oraz ceny energii właściwej dla danej grupy taryfowej z Cennika ENERGA-
ROZDZIAŁ IV
OBRÓT S.A. obowiązującego w dniu złożenia pisemnego wniosku.
REKLAMACJE
13. Szacowane zużycie roczne energii elektrycznej przez Klienta zostanie
wyliczone w oparciu o średnie miesięczne zużycie Klienta za ostatnie 12
Wszelkie reklamacje wynikające z Oferty powinny być zgłaszane do
miesięcy przed rozwiązaniem Umowy lub wypowiedzeniem warunków Oferty.
ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al.
W przypadku Klientów, którzy kupują energię elektryczną od ENERGA-
Grunwaldzka 472.
OBRÓT S.A. krócej niż 12 miesięcy, średnie miesięczne zużycie zostanie
wyliczone za okres, w którym Klient kupował energię od ENERGA-OBRÓT
S.A.
ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁV
ZASADY OFERTY
1.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU, ZMIANY REGULAMINU
Klient, który złoży pisemny wniosek o skorzystanie z Oferty w okresie od
02.07.2014r. do 11.07.2014r. będzie rozliczany od 01.01.2015 roku według
2.
ceny energii elektrycznej i opłat handlowych Oferty dla danej grupy taryfowej
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2014 roku.
stanowiącej Załącznik nr.2 do Regulaminu Oferty.
2.
W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu oraz Umowy, o której
Oferta nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną dla Klienta
mowa w Rozdziale I pkt. 1.1 pierwszeństwo będą miały postanowienia
przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3.
wynikające z Regulaminu.
Poza zmianą ceny energii elektrycznej, o której mowa w punktach powyżej,
Klient będzie rozliczany za energię elektryczną wg tych samych zasad i na
tych samych warunkach co w dotychczasowej grupie taryfowej z wyjątkiem
zmian, o których mowa w Rozdziale III pkt. 5.
4.
Z
Oferty
nie
mogą
skorzystać
Klienci
z
korzystający
liczników
3.
Zmiana niniejszego Regulaminu przez ENERGA-OBRÓT S.A. może
nastąpić w razie zmiany stanu prawnego albo zmiany okoliczności
związanych z prowadzeniem przez ENERGA-OBRÓT S.A. działalności
gospodarczej.
przedpłatowych.
5.
ENERGA–OBRÓT S.A. jest uprawniona do wypowiedzenia warunków
Oferty ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient opóźnia się
z zapłatą za pobraną energię elektryczną, przez kolejne dwa cykle
rozliczeniowe. W takim przypadku od pierwszego dnia następnego miesiąca
po wypowiedzeniu przez ENERGA-OBRÓT S.A. warunków Oferty Strony
rozliczać się będą za pobraną energię elektryczną na zasadach określonych
w Cenniku ENERGA–OBRÓT S.A. obowiązującym na dzień wypowiedzenia
Oferty, przy czym nie ogranicza to uprawnień ENERGA–OBRÓT S.A. do
wypowiedzenia Umowy na zasadach w niej określonych. Dodatkowo, w
takiej sytuacji ENERGA-OBRÓT S.A. uprawniona będzie do skorzystania z
zapisów, o których mowa w Rozdziale II pkt. 12.
6.
Klientowi, który skorzysta z Oferty przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy, przy czym okres wypowiedzenia Umowy wynosi trzy miesiące
liczone od końca miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie
o wypowiedzeniu zostało złożone. Powyższa zmiana dotycząca okresu
wypowiedzenia obowiązuje zarówno w czasie obowiązywania Oferty jak i po
jej zakończeniu, w odniesieniu do zawartej Umowy, o której mowa
w Rozdziale I pkt. 1. Wypowiedzenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty
kwoty, o której mowa w Rozdziale II pkt 12.
7.
W przypadku, gdyby okres wypowiedzenia umowy zawarty w Umowie był
dłuższy aniżeli wynikałoby to z treści pkt. 6 powyżej, termin ten ulega
automatycznemu przedłużeniu stosownie do właściwych postanowień
Umowy.
8.
Ceny, o których mowa w pkt 1, mogą ulec zmianie z powodu:

zmiany ustawy o podatku akcyzowym,

zmiany w systemie przyznawania uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji,

wprowadzeniem
przez
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
obowiązku zatwierdzania przez ENERGA – OBRÓT S.A. taryf lub
zmiany lub nałożenia dodatkowych obowiązków związanych w
szczególności
z
przedstawieniem
zakupem
do
praw
umorzenia
majątkowych,
świadectw
uzyskaniem
pochodzenia
i
oraz
świadectw efektywności energetycznej.
wersja z dnia 02.07.2014r
2/2
2/2

Podobne dokumenty