Trening RENEGADE/KAPER 15/II

Komentarze

Transkrypt

Trening RENEGADE/KAPER 15/II
Szef Obrony Cywilnej
Województwa
Wojewoda Łódzki
Łódź, dnia 8 października 2015 r.
Panie i Panowie
Starostowie,
Prezydenci miast na prawach powiatu
Szefowie Obrony Cywilnej
Szanowni Państwo,
Niniejszym informuję, że w dniu 13 października br. w godzinach 6:00 – 19:00,
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening
RENEGADE-KAPER 15/II.
Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania
systemu alarmowego do działania.
W związku z powyższym polecam jak niżej:
1. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu
polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.
2. Włączeniu będą podlegały syreny systemu wojewódzkiego na terenie wskazanego
powiatu. Decyzję o uruchomieniu punktów alarmowych innych niż wchodzące w skład
wojewódzkiego systemu podejmuje właściwy terenowo Szef Obrony Cywilnej. Nie ma
obowiązku uruchamiania innych niż wojewódzkie punktów alarmowych.
3. Informacje o planowanej godzinie uruchomienia syren oraz inne szczegółowe informacje
będą przekazane drogą radiową do Powiatowych/Miejskich
Centrów Zarządzania
Kryzysowego, by następnie drogą radiową przekazać do gmin posiadających miejskie centrale
alarmowe obrony cywilnej.
4.
Zamiar przeprowadzenia treningu systemu, należy ogłosić z 24 – godzinnym
wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
terenie oraz umieścić na własnej stronie internetowej, szczególnie w przypadku podjęcia
decyzji o uruchomieniu innych niż wchodzące w skład systemu wojewódzkiego punktów
alarmowych. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi powyższą informację przekaże do publicznej wiadomości
za pomocą Radia Łódź S.A. oraz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Łodzi oraz za
pośrednictwem RSO i własnej witryny internetowej.
5. Trening polegać będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku
syreny, informującego o ogłoszeniu alarmu oraz komunikatu emitowanego przez gigafony
o treści: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania.
Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań”
Ponadto na sygnał przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
wyemitować należy w czasie 3 minut sygnał ciągły będący zakończeniem (odwołaniem)
treningu. W trakcie emisji dźwięku syren należy przeprowadzić test ich słyszalności,
polegający na sprawdzeniu zasięgu i jakości emitowanego sygnału.
6. Każdorazowo o fakcie uruchomienia systemu alarmowego informację należy bezzwłocznie
przekazać drogą mailową do WCZK na adres [email protected]
7. Gotowość do udziału w treningu dla wszystkich organów administracji samorządowej
ustalam na dzień 12 października 2015 r. na godzinę 6:00. Gotowość polegać będzie na
utrzymaniu łączności z WCZK, a od godz. 8:00 na uruchomieniu radiotelefonu i prowadzeniu
ciągłego nasłuchu w celu odbioru sygnałów.
8. Trening prowadzony będzie zgodnie z procedurą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
(w załączeniu).
9. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie treningu czynię Szefów Obrony Cywilnej
Powiatów oraz Szefów Obrony Cywilnej Gmin na terenie województwa łódzkiego.
10. Proszę o przeprowadzenie ustaleń pomiędzy PCZK a gminami z terenu powiatu, które
uregulują zasady współpracy pomiędzy szczeblem powiatowym i gminnym w celu sprawnego
przeprowadzenia treningu w sposób zapewniający realizację załączonej do niniejszego pisma
procedury.
11. Nadzór nad organizacją treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
12. W terminie 14 – dni od dnia przeprowadzenia treningu, na adres Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
należy przesłać informację z przebiegu treningu.
13. W przypadku dodatkowych pytań do kontaktu wyznaczam Pana Grzegorz Kawałka –
Starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, tel. 42 664 14 12,
e-mail: [email protected]
Z poważaniem
SZEF OBRONY CYWILNEJ
WOJEWÓDZTWA
WOJEWODA ŁÓDZKI
Jolanta Chełmińska
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 916284.2186768.1580198
Nazwa dokumentu Pismo do SP - trening.doc
Tytuł dokumentu Pismo do wykonawców.doc
Sygnatura dokumentu
Data dokumentu 2015-10-08
Skrót dokumentu A19ABD6AA30A7799216D76C05CD37FA0F83EB69C
Wersja dokumentu 1.4
Data podpisu 2015-10-08 11:40:42
Podpisane przez Jolanta Chełmińska Wojewoda
EZD 3.17.1247.1726.2732
Data wydruku: 2015-10-08
Autor wydruku: Krawczyk Błażej (Starszy specjalista)

Podobne dokumenty