zasoby/przetargi/1768_16pn Zmiana treści SIWZ

Komentarze

Transkrypt

zasoby/przetargi/1768_16pn Zmiana treści SIWZ
DZPZ / 333/ 16 PN / 2015
Olsztyn, 10 marca 2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór dostawcy zastawek serca (Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr
292551-2015 z dnia 03.03.2015 r. )
Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie:
· Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie
Pakiet nr 1
Zastawki serca mechaniczne aortalne - 90 szt.
1. Zastawka dwupłatkowa, obrotowa
2. Zastawka śródpierścieniowa
3. Pierścień wykonany z węgla pirolitycznego lub z tytanu pokrytego Carbofilmem
4. Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu, poliestru ze znacznikami
5. Płatki wykonane ze spieklików węglowych lub pokryte spieklikami węglowymi
6. Kąt otwarcia płatków min. 85°
7. Elementy, z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem
magnetycznym nawet przy 1,5 T
8. Rozmiary zastawek aortalnych od 19 do 31 mm lub od 18 do 28
9. Jeżeli do rotacji potrzebne są osobne rotatory to ich komplet ( w odpowiedniej ilości do ilości
oferowanych zastawek )
10. Wyposażone w kontroler prawidłowej ruchomości półdysków
11. Wyposażone w komplet miarek
12. Pakowane pojedynczo, w sterylne, trwałe, co najmniej podwójne opakowanie
Sporządził: Ł. Łucewicz
1
DZPZ / 333/ 16 PN / 2015
Olsztyn, 10 marca 2015 r.
13. Trombogenność – max. 2 %
14. Termin ważności – 5 lat
Depozyt na Oddziale – pełna gama rozmiarowa – po 2 szt. każdego rozmiaru zastawek
Pakiet nr 2
Zastawki aortalne, biologiczne bezstentowe – 5 szt.
1. Wykonane z tkanek świeżych, z osierdzia końskiego
2. Rozmiary od 19 do 29 mm, zastawki aortalne
3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne
4. Znaczniki ułatwiające dopasowanie zastawki do wybranej techniki wszczepienia
5. Liczba wszczepień na świecie powyżej 30 tysięcy
6. Chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem
7. Trwałość min. 10 lat
8. Termin przydatności do użycia: min.3 lata od daty dostawy
Depozyt na Oddziale – pełna gama rozmiarowa – po 1 szt. każdego rozmiaru zastawek
Pakiet nr 3
Conduity aortalne – 15 szt.
1. Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali
2. Zastawka dwupłatkowa
3. Płatki wykonane ze spieklików węglowych lub pokryte spieklikami weglowymi
4. Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami
5. Proteza wykonana z weluru podwójnie tkanego pokrytego kolagenem
6. Znaczniki na całej długości protezy
7. Długość protezy 10-15 cm
8. Kąt otwarcia płatków min 80°
9. Gradient ciśnień max. 10 mmHg
10. Wypalarka w zestawie
11. Trombogenność max. 1,5%
12. Liczba wszczepień na świecie min. 10 tys.
13. Termin przydatności do użycia min 3 lata.
14. Komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantują bezpieczeństwo w przypadku badania
rezonansem magnetycznym 1,5 Tesla / 64 MHz
15. Dostępna gama rozmiarowa w zakresie 21-33 mm
Sporządził: Ł. Łucewicz
2
DZPZ / 333/ 16 PN / 2015
Olsztyn, 10 marca 2015 r.
Depozyt na Oddziale – pełna gama rozmiarowa – po 1 szt. każdego rozmiaru
Pakiet nr 4
Protezy naczyniowe proste tkane – 70 szt. - o następującej charakterystyce:
- protezy naczyniowe dziane, rozmiary: 6, 8, 10. Impregnowane w całej objętości biologicznym
materiałem hemostatycznym (kolagen lub żelatyna)
- protezy naczyniowe tkane, rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 impregnowane w całej
objętości biologicznym materiałem hemostatycznym (kolagen lub żelatyna)
- długość protez od 30 – 60 cm
- wykonanie z materiału atrombogennego i apyrogennego
- termin przydatności do użycia min. 3 lata od daty dostawy
Pakiet nr 5
Protezy naczyniowe – 5 szt. - z łuku aorty z odgałęzieniami dogłownymi o następującej
charakterystyce:
- proteza naczyniowa dziana, impregnowana w całej objętości biologicznym materiałem
hemostatycznym (kolagen lub żelatyna)
- rozmiary: 26, 28, 30, 32
- średnice protez od 26 mm do 32 mm ze znacznikami
- długość protez od 15 – 40 cm
- trzy lub cztery odgałęzienia dogłowowe
- wykonanie z materiału atrombogennego i apyrogennego
- termin przydatności do użycia min. 3 lata od daty dostawy
DYREKTOR
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)
Sporządził: Ł. Łucewicz
3