Prezentacja 4

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja 4
OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ –
ELEMENTY STANDARDOWE
I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW
BIZNESOWYCH
Ryn 23 - 24.09.2010
3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW
DO SIECI GAZOWEJ
1) Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
(na wniosek Podmiotu)
2) Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
(na wniosek Podmiotu)
3) Podpisanie umowy na sprzedaż paliwa gazowego
z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się
obrotem gazu*
* Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zawarła umowę na świadczenie usługi dystrybucji
paliwa gazowego z PGNiG S.A.
ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA
10 KWIETNIA 1997 r. PRAWO ENERGETYCZNE
STANOWI:
Przedsiębiorstwo Energetyczne zajmujące się
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej
po spełnieniu jednocześnie dwóch warunków:
ƒ technicznych
ƒ ekonomicznych
KRYTERIA KLASYFIKACJI PODMIOTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
GAZOWEJ
1) grupa A - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą
bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej
wysokiego ciśnienia, z wyłączeniem podmiotów,
o których mowa w pkt 3;
2) grupa B - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą
przyłączane do sieci dystrybucyjnej innej niż wymieniona w pkt 1,
z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3, z podziałem na
podgrupy:
a) podgrupa I - podmioty, które będą odbierać gaz ziemny
wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo
gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h,
b) podgrupa II - pozostałe podmioty;
3) grupa C - podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem,
magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją
skroplonego gazu ziemnego.
OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE
DO SIECI GAZOWEJ
Operator ustala wysokość opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla
Podmiotów:
a) grupy A - na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów
poniesionych na realizację przyłączenia,
b) grupy B - na podstawie ustalonych (w pkt 10.12. Taryfy) stawek opłat
w zależności od:
- wielkości mocy przyłączeniowej,
- długości odcinka sieci służącego do przyłączenia Podmiotów ubiegających
się o przyłączenie
(przy zastosowaniu standardowych elementów odcinków sieci)
c) grupy C - z wyjątkiem Podmiotów wymienionych w lit. d na podstawie
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia,
d) grupy C - wytwarzających gaz wysokometanowy spełniający parametry
jakościowe…ze źródła odnawialnego (biometan) – na podstawie 75%
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.
ELEMENTY STANDARDOWE
PRZYŁĄCZA GAZU
Do standardowych elementów przyłącza grupy przyłączeniowej B
zalicza się: układ włączeniowy, rurę przewodową, zasuwę
odcinającą, złącze izolacyjne lub połączenia typu polietylen-stal na
przyłączu polietylenowym, kurek główny, reduktor ciśnienia gazu
o przepustowości do 10 m3/h gazu oraz rury ochronne na
skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym.*
* Pkt 10.3 Taryfy Nr 3 dla Usługi Dystrybucji Gazu Wysokometanowego
ELEMENTY PONADSTANDARDOWE
PRZYŁĄCZA GAZU
Za elementy sieci dystrybucyjnej i urządzenia nie wymienione w pkt
10.3 Taryfy, które są niezbędne do realizacji przyłączenia,
pobierane są opłaty w wysokości ¼ nakładów poniesionych na ich
zakup i budowę.*
*
Taryfa Nr 3 dla Usługi Dystrybucji Gazu Wysokometanowego
PRZYKŁADOWE ELEMENTY PONADSTANDARDOWE
DLA ODBIORCÓW GRUPY B podgrupy II
ƒ
ƒ
ƒ
STACJA GAZOWA w tym:
a) stacja pomiarowa
b) stacja redukcyjno-pomiarowa
UKŁAD POMIAROWY wraz z rejestratorem
i telemetrią służące do pomiaru ilości pobranego lub
dostarczonego do sieci gazu i dokonywania rozliczeń
w jednostkach objętości
DODATKOWA ARMATURA ODCINAJĄCA (np. zasuwy, zawory,
kurki), itp.
OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DLA PODMIOTÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ B
Op = Or + Sp * Lp
Op - opłata za przyłączenie [zł],
Or - opłata ryczałtowa za budowę odcinak sieci
służącego do przyłączenia o długości do 15 m [zł],
Sp – stawka opłaty za przyłączenie za każdy metr
przyłącza powyżej 15 m [zł],
Lp – długość przyłącza powyżej 15 m wyznaczona
z dokładnością do 1 m [m].
PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO
SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU DEKLARUJĄCEGO POBÓR
PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCIACH - 6 MW / h
Dane wyjściowe:
- moc przyłączeniowa - 700 m3/h,
- przepustowość stacji gazowej red - pom Q - 750 m3/h,
- koszt stacji ok. 200 tyś. zł (netto),
- długość przyłącza gazu do 15 mb,
Opłata za przyłączenie do 15 mb - 15045,10 zł (netto)
Opłata za każdy następny metr przyłącza (ponad 15 mb - 148,10 zł) - 0,00 zł
Opłata za elementy ponadstandardowe (¼ rzeczywistych kosztów zakupu
i budowy stacji gazowej) - 50 tyś zł. *
Opłata netto - 65045,10 zł netto ( plus VAT 22 %)
Łączna opłata brutto – 79355,20 zł
*Opłata za elementy ponadstandardowe może wzrosnąć max do 15% wartości opłaty
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Anna Wardak
Dariusz Rokicki