STATUT STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI

Komentarze

Transkrypt

STATUT STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI
STATUT
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ W SWARZĘDZU
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w
Swarzędzu zwanego dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989r. (Dz.U Nr. 20 poz. 104 z późn. Zm.) .
2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Swarzędz.
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP,
zgodnie z prawem miejscowym.
§3
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych
§5
Stowarzysznie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, któych Polska jest stroną.
§6
Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
II.
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności obywateli w swoich lokalnych środowiskach
2. Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych o organizacjach pozarządowych i instytucjach
rządowych i samorządowych polskich i zagranicznych.
3. Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do
rozwiązywania swych życiowych problemów.
4. Kształtowanie postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalności na rzecz
osób potrzebujących pomocy.
5. Polepszenie sytuacji dzieci i rodzin w społeczności lokalnej
6. Wspieranie integracji rodziny i społeczności lokalnej w kontekście Unii Europejskiej.
7. Wspieranie samorządności i samoorganizacji dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i promowanie idei wolontariatu.
9. Rozbudzanie świadomości i rozszerzanie widzy o historii i tradycji ze szczególnym
uwzględniemiem wielokulturowej przeszłości RP.
10. Poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia.
11. Aktywizacja seniorów.
12. Promowanie działalności Ośrodka Wsparcia.
13. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w szczególności dzieci, młodzieży, osób
uzależnionych, seniorów.
14. Budowanie lokalnego systemu oparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną.
15. Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków
oraz innych substancji psychoaktywnych .
16. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczności lokalnej.
17. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczności lokalnej.
18. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
19. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi form opieki i pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
20. Aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie przynależności do danego
miejsca czy grupy.
21. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym.
22. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
23. Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy
rodzinom.
§8
Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności poprzez:
1. Aktywizowanie członków w życiu społecznym kraju oraz współpracę z organami
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno –
oświatowymi oraz środkami masowego przekazu.
2. Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup wsparcia, klubów seniora, klubów
wolontariusza.
3. Organizowanie wystaw, odczytów, imprez masowych i działalności wydawniczej o zasięgu
międzynarodowym poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i seminariach o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
5. Organizownie specjalistycznych usług opiekuńczych.
6. Powołanie lokalnego Centrum Wolontariatu.
7. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych,
organizacji krajowych i zagranicznych oraz własnej działalności gospodarczej a w
szczególności wydawanie książek , broszur i publikacji, organizowanie szkoleń i kursów.
§9
Stowarzyszenie aby realizować swoje cele statutowe, może prowadzić działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10
Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi
oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
III.
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkami mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych,
4. Członków korespondentów.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i
akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby być przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia,
musi mieć rekomendację trzech osób, obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnej
deklaracji.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec)
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
6. Członków zwyczajnych, wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
7. Członkiem korespondentem może zostać osoba nie mająca obywatelstwa polskiego, będąca
członkiem organizacji zagranicznej o podobnym zakresie działania.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych
przez władze Stowarzyszenia,
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. Noszenie odznaki organizacyjnej,
6. Członkowie w liczbie min. 5 mają prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków
uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków i wykluczenie ze
Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
§ 16
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 17
1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 14 pkt. 2 do 6.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
śwadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć
w pracach Walnego Zebrania.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwał władz Stowarzyszenia, które
członkostwo nadała.
§ 19
W przypadkach określonych w § 18 pkt. 1 do 5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując
na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
§ 20
Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 18.
IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas
Walnego Zebrania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 23
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych
nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
V.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 24
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego
wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, w obecności co najmniej
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane
przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym
od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25
Do kompretencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych
członków.
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
§ 26
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 27
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono
godzinę później w tym samym miejscu.
VI.
ZARZĄD
§ 28
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wyłania się prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwóch członków Zarządu.
§ 29
Do kompetencji Zarzadu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwołanie Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Prezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
zagranicznych.
9. Zarządznie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
11. Ustalanie składek członkowskich.
12. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
13. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
14. Do kompetencji Zarządu należą także wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia.
§ 30
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeb
nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
§ 31
Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w
tym prezes lub wiceprezes.
§ 32
Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub
wiceprezesa.
VII.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądania wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzywczajnego Walnego Zebrania.
5. Kontrola gospodarki wewnętrznej i realizacji budżetu.
§ 35
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków
Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.
VIII.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, donacji, dotacji z
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darownizn, zbiórek
ulicznych, loterii organizowanych przez Zarząd, dochodów z imprez artystycznych, zapisów
oraz wpływów z działalności gospodarczej wg. zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie
mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
4. Zarząd Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za majątek Stowarzyszenia.
5. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
IX.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 37
Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 38
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 39
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zdecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym
na zysk o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.