Uchwała Nr XVI / 182 / 2016

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XVI / 182 / 2016
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 10 marca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Poz. 1008
Data: 2016-03-10 10:18:23
UCHWAŁA NR XVI/182/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji
źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”
(edycja 2016) organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 403 ust 4 i ust. 5. ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę złożenia w roku 2016 wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja
2016).
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 1
w terminie do dnia 20.05.2016 r.
§ 3. Ustala się termin realizacji zadania, o dofinansowanie, którego w ramach konkursu „Czyste Powietrze
Pomorza” (edycja 2016) ubiegać się będzie Gmina Szemud na rok 2016 i zobowiązuje się Wójta Gminy
Szemud do uwzględnienia środków niezbędnych na realizację tegoż zadania w budżecie na rok 2016.
§ 4. Określa się szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł
ciepła na terenie Gminy Szemud realizowanych w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016) zwanego
dalej „Programem”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały, zwane dalej „Zasadami”.
§ 5. 1. Określa się wzór wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie
Gminy Szemud, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, zwanego dalej „Wnioskiem”.
2. Określa się wzór oświadczenia o rezygnacji z realizacji wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–2–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Szemud
Aleksandra Perz
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–3–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
!"
# $"
% &'()*
!"
+
,
#
-
$%
+
&'()*
.
+
/
0
#
1(
+
!, - # ),'
(- 5 , )
8' '/ ' 9 5 - :
).& / )*0 1) / - ' )&
1/2
3
/ 1)*
&
4
6 7 0 ) )2
() ) ) !, - # ),'
) .
01
6)10
)*
1/
! /2
)6 1 ! 4/ '
;' <)(' !, - # ),' +
+
)&) ) 1/2
3
/ 1)* ,
)&' , )6/ ) ) '
' .
01 3
/ 1- 5
1 . )& ) ' 5 , . 1-2 / < - 5 1 ( - 2 & ) 1=*&), &';
/), 2 )
- 5
& 1
6= (- 5 ( 01> ; 7 *
) ) '<2 ' 1 ( 5 2 & - 5 1=*&), &';
/),>
2 - - /=
) ' 6 ), /6 /';/(
6 /
& 1- 5
(, /3) -+
/
00
2
3
1&
+ !,
# ),' > 2& '6) '; )* ? / = 2 )
( 6
:
1/
! /2
)6 1 ! 4/ '> 1 , 5
C) - 6
D 1 )6 &)6 @ ( 6 B
) &
6=
D& 1
6
( ,
2 &
)
- 5 1=*&), &';
-, *
70 ,
)2
/ )
)D>
1-
, *
D 6)
;D 1 )&
G+
1
)> /(
1
' /' , * ;-? * /
,
)
-/('6
)2
6 +
-,
/& 6
)1 /
)> 1 (0 - 5 3'
D 1 )&
B
/( 2 ) ' 5E
1-,>
1
/&
) 70
6
)1 /
)
) 2 )
- 5 ;' -
.? /0; 3 '6 1/20&
) )*
C2 ,2-
- 5 1=*&), &';
2 ( );- 1-(1
) 6)/( *1
( 1
)6 1 ! 4/ '+
(- -? 7 0 )
)> /(
/),
), &'; &)6), 2
'<2 ' 1 ( 5
- 5 &'; 2 ,2- )2
+ 9( -, )
3
/ 1
:
1/
! /2
F+
)* 8' '/ ' 9 5
-/() 2 1 )( ) A ,
)/'E
( 01 2 &
;D *
)
&) ( 01 /
C +'+1D+
6)10
' /' @
6)10
)2 >
&) ( -
/), 2 2 )
/( & 6=
)2 )6 1 - '<-( 1)6
8'
'/
9 5
E
- 5>
(- , )/
1)>
.? !, - # ),' +
4 > &
> 2 ) /( 1 6
(0 - 5
70
/(
1)2
2 )
-
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–4–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
15
+ 9 ' )&) ) 3
/ 1
, * '; )* ? / = / ;- 3 )> 1/20& (- , )/
1) &';
)
2 , (- ) & '6 )
)/' * /2
,' & )6> 1 )
&)6 @A , ( ,
'2 1
-, B> ;=
) 1 . )& ,
&'; '<-( 1
,
1 ) -/(-,
)' 5 , .
&
& 1 - 5
() ) ) !, - # ),' +
+
2 -2
' ) ' 5 , . > (0 - 5 2 1 1/
) 1 '/(+ 2 -/ '*'6 1 = )6 < 6) )6
/ ;)
)
) 6)/( 2 2 / ) 1 / ' 2 ) 1/ -/( ) / ;- &';
) ) *0
1/20 1 . )&
) &
6= 2 ) , ( 1)*
+
F+ A 1 )
1 ()6 2 , =
3
/ 1
;-1
- A , (), '2 1
/=
-,
2
!,
/( 1 ) 2 /), )6 ', 1# ),' +
3
/ 1
)
16
+ 7
.
8
+
+
4
9 5' ;
6' 2 & 1
/( / 1
+
,
F+ I / ( ,
D
5
1
'2 C
J
-,
)
( 01 2 &
9
)/ - 5 6)/( ' &)<
) '/(+ F+
2 )
)* 2
)* 1 , )6/ ) 1=*& &';
/' H *
2 ) , ( 1)*
3 9
2 )
)* 2
1 &3
,
#
' /'>
)/
& A
() 5
'2 1
8
2 ) , ( 1)
)+
- 5
, (' '2 1
-,
- 5*
A
, (
)* ;=
; ), '
)4
), &'; &)6), 2
1-,>
8:
' -/
<;
E
2 -
1
),D
,
( <E
J 2 ,2 )2 >
J
&) ( 01 /
;D 1-
)
)
/( &
- 5>
6 1)1 =(
)6 + +
G+ I1 (
( 6> *
)
/
,
'/(+ > &
)* 7 0
' &)<
/' 1 &)< .
2 -6=()*
D
(- 2 &
)*
L M+
L
6)
+M
&) ( - /
L +
L
M+
H
+
)
)E
)2
'
).&
6)/(
1
/& 6
( 1
6)
+
/& 6
/( ) 1-
(
);=
/ ( ,
)*
;
)6 ;' - ) 1 )&
=>
->
)2 >
->
->
)/ ) 1- 5 1 '/(+ G+
)
; , /=E
) 2 6) -
70
6) ) ;' - ) 1 )&
)/ ) 1
( 6
).&
-, 1 )*'& , )
' /'>
(0 -, , 1 1 K
6' 2 & 1
/( / 1 )* 1 , )6/ ) 1=*& &';
1- / ) 1 = )6 <E
1-, &';
6) ) ;' - ) 6)
- ( 2
1 1 ( 5
+ A
70
1 2 -2
;D 2 ,2- )2
D
),> &)6), 2
+1+'+
/( &
1 &3
1
/
6 1)1 =(
-, 2
)6 +
-1 A
+1+'
/( - '1 *&=
, ( '2 1
)
-+
000
#
1<
+ A , ( '2 1
-> '; )* 6 - / =
' )&) )
3
/ 1
> 1 )
!, - # ),' >
&= '6 &'() + 1 /) C1*
1
/(=2'6 -,
,E
<-?
= '
D>
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–5–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
D
;D
+
/)
2
(' & )*
',) (' 2 (1 )
6 )* (-('
, )/
& )* > 1 (0 -, '/-(' 1 ) 6)/( ;) ) 7 0
1 2 -2
' 6), 01 H ', 1= 6,'
* =1 .
&
&' , )/
& )* 1) 1/20&
) , )/
1)6 H ' 51
, = 70
)2 D>
2=
',) (01 1 /
-*
),>
',) ( 6
2 11
/)
<
3 ( * 3
+
- 2 () , )
F+ O)<)& 2 , ( '2 1
1 2 -2
' ) ' '2) )
2 ( -1 -+
G+
/(
).&
' /( )6
2 1 ;' - ' &'; &
)2
C 2+
(
(
&
)&
) ' 5 , . > 1 2 -2
= 1/20& (- 1- < 6
*
1
2 .1
*
)* > ', <& 1 6
-, 1 '/(+
) ;=
)
<- 1 /)
) ,2&)( - H
1 / ' 1 () , ) M
2 01
2 ( -1
/(
)
',) (
&'
-N
'
=
.?
6
-+
) 1) 1
(- 1) 1
-
6)* ' '2) )
H 1 /)
) ;=
2 -2
' ' -/
2 ) !, = # ),'
( 6 > A , ( '2 1
-> (0 <- 1
/(
1 & 3 1 - 2 ) I , /6=
'
' 1 2 * , )>
/( ) 2 3 , 1 3
)
2 /
2 2/
', 1( -6 )6
()6 '
' 12 * ,) @
2 1 )( ) A ,
B C) - 6
D H 2 )1 -1 - () ,
) 1) &2)
+
N
)
/)
(-,
-/()
G +
2 -2
'> * - 2 , ( '2 1
-> (0 <- 1 /) 1 () , )
).& -, 1 '/(+ >
,01 2 2 /
', 1(0 )6 , 1 1 '/(+ G C2 ' -/
' 2 (1 ) )
( -,
3
/ 1
2 ) !, = # ),' 1 , 5
' /' @ -/() 2 1 )( ) A ,
BD * /
1
= ) !, - # ),' 3 ( 1- 3
/=
) &
6 1 / '> /( )6) , <& 1 .?
<)
1 / '2 )
1- 2 , ( '2 1
- C1*
G;+
2 -2
' 1
2 ) ;= )
1 / 01> < - 5
G +A
I , /6=
2 2/
M+ 8
'
/ 01
< - 5
2
1-/
.
)2 )
2 /( 1 ) '/(+ +
/( 1 ) '/(+ G >
6 )6 /', -
3
)6
/ 1
1 (-
)
5 ) &
6
) ) & 1 - 5
1 &3
1 ' 1 / ' 1)* 2 , (' '2 1
)* >
(0 -, , 1 1 '/(+ G 2 )
&/ )6 2 ) ' ->
/( )
2 3 , 1 (-, 3
)
2 /
', 1- '
' 1 2 * , )+
( 1- 3
/=
) &
' 1 2 * , )> 2 1
51 -+
6 1 / '>
(0 -, , 1 1 '/(+
;-? * /
3 ,'& ' /(
) #
1
(-, / ,-, ) -*
-,
6
9
6
F
:
3
8
>
! E
1 ) (0 - 5 2 -2
5> 2 )
2
= ), 2
)
) ;= ) /2) ) ) 1-, *01
'/( 1P &2
%%G + A 1 ;' 1& ) C + +
F + 2 + G % ) ,+D
1
)/ ) ) & 1 )*
C 2+ ' -/
) 2 1 &)
;' 1=D+
"
( < 2 ,2
1 &
* / ) +
)2 > '
/( 6 - 5
)4 3 ( 1 &(
&) ( 01 /
)
- 5
- 5
/( & 1 )6 , - )&) ( )6
G
) 1-, * 2 1 &)
;' 1=
? @
> 4
5( (' &'()
+
%+
1 ( =. 2 )/ - 5 / (01> *
)
)6/ -,
/
,>
/(=2'6) 2 2 ) <) '
',) (01
) &
6
6)*
& ) '>
2 /( 1 ) ', 11 ()6 !,
# ),'
3
/ 1 )
& 1
6
( 01 2 & - 5 1=*&), &';
/), ; 7 *
)
'<2 ' 1 ( 5
/ & - 5 1=*&), &';
/), 1 , 5 2 -/( 2 )
) &
6
2 * ,'+
',) ( ,
) &
D 2 /), ) 2 1
&';
/), ;
6
>
(0 - 5 , 1 1 '/(+ > ;=
,) )
4 ) '2
1
7 *
) ), '<2 '1
E
- 5 & 1
6
(
2 & )* 1=*&),
(&) / & -, 1=*&), &';
/),>
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–6–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
;D
2
2 (
D
2
', 1-
D
'
;
'
/( &
/( 1
6 * )1 )6 C
,) ', * )1 )* C
&) 2 )2 /- ()* 1-, * 6 D>
2 2 (1 ) )
' *
)
2
*) & *
- 5 1 )&' 11 . 1-, * ),
, /( 6 2';&
)6 C1 2 -2
'70
)2
), > &) 2 )2 /- ()* 1-, * 6 D>
)D
2)
5'
1*& 'D>
3D
2 (1 )
01 &'; 3
) ) 2
('
)
Q .1
5'
- 5
01 &'; 3
('
*D 1 ' /
- 5 2 -2
5 1-, *
'/( &)
/( ' 3 ()* > ( ) 6
/( & 6 *
1)6 (2+D>
5D
',) (
%+ I 2 ) 1 1
6 3 ( * 3
A
/(
',) (01 1
+
A 1) -3
6 2 )
# ),'
1 0 /=
1 ! 4/ ' )3 (' 1
+
;
&) 2 )2 /- ()* 1-, * 6 D>
/
'2
1
- 5
/ (
5 C -*
),
)*
-
Q>
) ;=
2+ 2
) &
)/
)2
-/('6
(
6
<)
,
)
',) (->
/ > 2 1 &) )
)
)
;'
1=
+
2 .1
*
.?
-*
),+
I , /6= ( -, - 5
',) (01>
(0 - 5 , 1 1 '/(+ %> !,
6)10
)* 8' '/ ' 9 5 - :
1/
! /2
)6
) '/( & )6 =.
/ (01 2 )/ - 5 2 ) 2 , ( '2 1
-+
( -, ' 1 (1- 2 , (' '2 1
3
/ 1
)* > 1/
> !,
# ),' 2 ) <) 3
/ 1
) 1 ', 1 )>
(0 )6 , 1 1 '/(+ G+
/
#
2
-/(
)2 1-
)
5' )
0A
B
1)
+ I , /6
, )
# ),' +
3'
/) )(
+
)&), 2
/2 1
2 ( -1
1 / 01
3
/ 1 )
4
(- 5
6 7 0 ) )2
() ) ) !, - # ),' 2 1 -1
6)/( 2 )
06( !, 06( !, - # ),'
).& 2 - (-, & ;=
01 , /6 > /
/ ; 1- , /6
6= 2 / )*0& - 5 /0; 1 , /6 > 1 (-, 1- / ;= 2 )1
)*
, /6 +
I , /6 6)/(E
D 1) -3
6
<
- 51
/ 01 1
,
5
' /' @
-/() 2 1 )( ) A ,
;D 1) -3
6
',) (01
< - 5 2 ) A , (- '2 1
2 & - 5 1=*&), &';
/), ; 7 *
) ' '<2 '1
&';
/),>
D 2 -* ( 1-1 ) ',01
A ,
B C) - 6
D>
D
F+
2)1 ) ) /2 1 )6
A ,
B+
)&' 1) -3
6
I , /6 6)/( '2 1
D 1) 1
;D 11
1-
<
2
- 5
'2
(
-6 - 5
2 1
- 5
(-
1)6 ) &
1 (- 5 1) 1
- 5 '
6 2
/ '
1
) 2
( 5
B>
& 1
6
( 01
/ & - 5 1=*&),
' 12 * ,) @
-/() 2 1 )( )
,
-/() 2 1 )( )
',) (
5
5
' /' @
<
- 5 2 1-
' 2
E
, (' '2 1
)*
' '2) )
( 1- 5 . 1 )&' 1) -3
',) ( 5> 1 / )*0& .
+
;
01 3 , & - 5 1 () , ) M
6 *
.
*&=
- 52
- 5
)' 5 , . 2 )
>
2
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–7–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
!"
# $"
% &'()*
!" #$%&"!' " #$($' )* +
,-./0
, - ./ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0 1 / ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)1 - )1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++222222
3$#$4/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#)
'-)
0 '
51 6 1()* 7
(
08
7
08
9
+
*
8/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++
:)&);
( ('/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)1 )<- &/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
, - ./ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0 1 / ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)1 - )1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++222+222
3$#$4/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#)
'-)
0 '
51 6 1()* 7
(
08
7
08
9
8/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++
:)&);
( ('/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)1 )<- &/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
" )91 0 =>/ 2222222+2222222222++ ? @
( 08/ 2222222222
& / 22222222222222222+
-'/ 22222 - )1
/ 2222+
)0 ) 89 8
/ 222222222+ 6 .6/ 222222222222222222
A' 8 ) B/
9)
8- C1(
0 8- 0 1 => 1D6 ; 8
8 E,7
0 )&
8- C0 (D 8- ;'
9 '9) [email protected]& ( - )1
0 ,+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++222222+2+
+ 0
,
*
- E
@& '9. & 0
(
@ & )* B/
0.*&)-7
1)-7
0 & = 22222+
"
(8 E
1 0
( 0
6, @ )
;& 0)* @ & )* B/
9. 6)
)* F D
)@ / : ?
$
/ 22222222222222222222222
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–8–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
0.*&)-7
1)-7
0 & = 22222+
) 'G80 8- 0 (
E H"*IB/
222222+ 0.*& 7
222222+++
1'7
1( @ ) ) * B/
( )( )( )@ [email protected]
1( &
@ &
@ &
@ &
)@
9
8 E * )- - 8 2222222
8- &)9)- @ 08- - 8 2222222
8- 6 - 1
- 8 2222222
22222222222222 - 8 2222222
&) ( D0 1 )
8 E +2 1 (+
)9 @ 0 ) E
8 )9 &) (
22+-
+ 0
0
- E
@& '9. *
) ) 'G8
@ '/: ?
$
(&) 1 & 8-B/
0.*&)-7
1)-7
(8 E
1 0)9 - 8 ( 0
/2222222222222222222222222+
) 'G80 8- 0 (
E H"*IB/
222222+ 0.*& 7
222222+++
1'+
@ @ ) B
1( & 9. &) ( D0 1 )
8 E
)9 @ 0 ) E
8 )9 &) (
22++ 1( & 9. @ [email protected] )@ 222222222 - 8 222222++
+
@ ( )68 08(0
)@ )9 0 8 'G8( 0)9 C +'+0,7
[email protected] 0 '9) ) ' 9. 'G8
0(
H"*I/
222222+ 0.*& 7
222222+++
1'+
3&
3&
0
0
(
(
@
.
K )
C ) 0 )= )9 G + J+
C ) @DF )9 G L + +
!"#"$%&'()$()$
'@ C
A
*+
)
() E
8-
6 )- '
08
)- 1( & 9 0)0 .( )9 + + +0+'+,
(
@ & )* * )(
@ & )* &)9)- @ 08(
@ & )* 6 - 1
@ [email protected] )@
&) ( D0 1 )
8 E
08
) 1( & 9 0)0 .( )9 + +
+0+'+
C0
- E 086 )9 - )
9 FD
)@ ,+
$"
+, +++++++++++++++++++++++++++++++++++
+, 2++++++++++++++++++++++++++++++++++
)$
)K
,!"+.*')/)+,.*( 0"12
@ 8
-
0
)-
( G/
3
2222222222+++++++++++++222222222222+2222++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++
2222222222222222222222222+++++++++++++2222222222++
222222222+++22
E
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
–9–
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++
2222222222222222222222222+++++++++++++2222222222++
222222222+++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++
2222222222222222222222222+++++++++++++2222222222++
222222222+++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222222
22222222222222++++++++++++22222222222++++++++++2222222++22
+
+
L+
( 2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0 A
'/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
= )& ? ( A
0)* / ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4
56 5=0
-7 G) 9)1()- 0 =
)* 0 )&
76
)&)- [email protected] 0 =
)&)-BB 0 0 6' 8
' - )1
& )* 9)
<
)* BB+
8.)*9#"*:; <$ ",=,.)>"[email protected]$ !)A 9, "*B$.()$()$ 8C,9+&. .1*!( #D (* C$*')"*#@A . . "*E
9*()* . . !,+,8#) ,+,1, FG H +,!"-&. +.*')/)+,.*( #D "*9*()*
I6
8 G - *
.
@ )@ 0
!- 8 # )-'
J6 5=0
G 8- )( @ ) ) &
-7 G) 08 G - *
*
0 )&
G6 5=0
-7 G)
"
E
; -
@
K
' 1' @ + M
'1 5 E
F6 5=0
.
89
<@ -
8 E01
-7 G) 0 0 @
)
1 '+
81(
)
9.>
(+ ) &
9 @ ) - ( 0)<
2
)=&)
9 FD )
1
N C) 8 9
08
!"
)*D 08 E
)@
1
'
)&
,
) *
*
0
# $<
;
() ) ) !- 8 # )-' 0
)9 0 !
1(
. '
89 8 E+
! [email protected]
)
' @ ) @ ) 1( 0 )&
( )=
81() @ 0 )( ) 3 8P
9 0
+ 0 [email protected] 0 )
(8
0 - - 6' 8
6) @ ( ) 08
)- 1 .
% &'()*
0
K6
) ) *&.
)* @ )
-
9)0D
1 <
E
<
O' <
K1 '+
)
6 0
'9
8- @ )@ 1 - @ 0 +
8.)*9#"*:; <$ . BC" B*9+? C$" %(*#@) " ?9")*1? . BC,%C*:)$; ()$".1,#"()$ B,)(/,C:[email protected]$
, - : /*+#)$ (* B)8:)$ C">9 3:)( . "$:?9")$
L6
8 G - *
-' 7 *
.
)
@ )(0
'1( 0
) -
E
%1) @
8 E 1 6 08 E
%%J +
E
)
@ ( )68
. ' !- 8 # )<
8 E 1 6 08 E+
22222222222222222222
C-.
0
1 '
(
& 87
0
1
0 8 D0,
-B/
? @ . [email protected] (0 )
6' 8
01
' &'6 &
@1
)-,
(' & )*
&' - )1
& )* 7 0 (D 8- '18(' 0
*
=>
8*
) 9)1( -
'-) (' @ (0 )
1 .* 0 )
81()9, (9+/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)
0
)FD
9
)@
)* (8(' @ 0 8
* )0
C
(
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 10 –
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
*
. [email protected] 0 =
!
&
&
'-) (
& = / 222222
)&
"
) &
9.
#
'(
9. ; ( * ;
9.> C08 '
$
1(
%
' 1( )9
0) 19
"
"
)* 7 @ ) 1( 0 9
=
' )&) (
!
FD
!
)@
@ )
-
8-,+
22222222222222222222
C-.
01
0
1
0 8 D0,
)
9
0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
– 11 –
Poz. 1008
_______________________________________________________________________________________________________________
! "#
$ %# !
& '()*+
,
!"#$ %
-
.*/ 0
3 *1
01
2
2
!"&"% '( )
*+,-.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'*+ )23(/ 2 1 4 5 *3 1 6 1)23 71* 8 (3* 9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
52
23 0 *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;5
38 .*
* 2+ (/4
* '
/
&'()%$*"% &'+'*",./01
)23 1 323 0 )5 *
0 + 3 * < 21)* 0 5 *) * = 3
> 7* 2 /
9,
-*
*; *
? 3(/48 .* 0 2
2
3 /*/ * 2+
/
(
3 * 2+
/4
!"# $%
(
(5
( 5 0 + 3 * /*1)@
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
=
(
)
;5
38 . 5 5 0 5
2 * 2+
/
* 62 2 3
* 5 3 3*
!"# $% &'()%$*"% &'+'*",-
*
.*
./01 2-
./01
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
+
34
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
&