EXCEL W DZIALE KADR i PŁAC - praktyczne warsztaty z

Komentarze

Transkrypt

EXCEL W DZIALE KADR i PŁAC - praktyczne warsztaty z
 EXCEL W DZIALE KADR i PŁAC - praktyczne warsztaty z
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Uczestnicy:
Osoby pracujące izarządzające działami zasobów ludzkich, które chcą zoptymalizować czas
przygotowywania analiz procesów ikosztów HR.
Korzyści dlauczestników:
- szybkie isprawne przygotowywania prostych iskomplikowanych kalkulacji iobliczeń np. staż pracy
pracownika wlatach, miesiącach idniach
- bardzo szybka analiza dużych baz danych np. struktura idynamika zatrudnienia
- szybkie przygotowanie raportów, analiz i zestawień np. analiza zatrudnienia, wynagrodzeń, analiza
absencji, fluktuacji, szkoleń itp.
- wszystkie ćwiczenia imateriały wykonane wExcelu można (a nawet trzeba) po zakończeniu zajęć
zgrać izabrać ze sobą
Program
1.Gromadzenie iprzygotowanie bieżących danych wobszarze personalnym przy użyciu
funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel:
- funkcje matematyczne i logiczne
- funkcje tekstowe
- funkcje daty
- funkcje wyszukiwania
- funkcje statystyczne
Możliwości:
Kalkulacja kosztów zatrudnienia
Wszelkiego rodzaju obliczenia związane z czasem pracy
Nietypowe naliczanie np. premii, nagród, itp.
Kontrolki badań lekarskich
Działania wspomagające analizy nieobecności
Obliczenia umożliwiające sprawną analizę fluktuacji
Inne kalkulacje i obliczenia niezbędne w pracy działu personalnego
2.Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy
idziałania tabeli przestawnej:
- Zasady budowania idziałania tabel przestawnych
- Prezentacja danych wtabeli przestawnej
- Grupowanie danych wtabeli przestawnej
- Wykresy tabeli przestawnej
Możliwości:
Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia we wszystkich możliwych podziałach (płeć, wiek, dział,
wykształcenie, typy pracowników, stanowiska)
Raporty z zakresu absencji i czasu pracy
Analiza struktury i dynamiki kosztów wynagrodzeń1
Analiza struktury i dynamiki fluktuacji kadr
Analiza absencji w podziale na działy, stanowiska, powody nieobecności, okresy występowania
nieobecności
Analiza szkoleń – osoby szkolone, tematy szkoleń, częstotliwość, koszty
3. Jak ułatwić sobie pracę i ochronić jej efekty
- Wyróżnianie wybranych pozycji za pomocą formatowania warunkowego
- Wymuszanie wpisywania do tabel danych we właściwy sposób – sprawdzenie poprawności danych
- Jak zabezpieczyć plik przed otwarciem lub modyfikacją?
Warunki
Warunkiem uczestnictwa wszkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub
pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne zzawarciem umowy pomiędzy
Państwa firmą a firmą MODUS.
Potwierdzenie udziału zinformacją omiejscu szkolenia (jeśli miejsce niejest podane
wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany wzgłoszeniu adres e-mail
lub faks.
Szkolenienależy opłacić przelewającnależność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK
ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na
szkoleniu.
Rezygnacji można dokonać na 5 dni przed szkoleniem wformie pisemnej (faksem lub
e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia zprzyczyn od niego
niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Cena szkolenia obejmuje:
- udział wszkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty