Moduł: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNOLOGIA

Komentarze

Transkrypt

Moduł: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNOLOGIA
 Moduł: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: 1
Semestr: 1
P
Jednostka realizująca moduł: S-1
Kierownik modułu: Dr Tomasz ŚCIĘŻOR
dr Tomasz Ściężor, mgr Mariola Kędra, mg
Skład zespołu dydaktycznego: Kowalska, prof. PK, dr Marek Kubala, mgr i
Płoskonka, dr Maria Wit
Struktura modułu:
Wykłady: 0
Ćwiczenia audytoryjne 15
Laboratorium 30
Seminaria 0
Projektowanie 0
Praca własna studenta 30
Słowa kluczowe:
Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych.
Cele i efekty kształcenia:
Celem nauczanie jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w no
informacyjnym poprzez wykształcenie praktycznej umiejętności świadom
się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Należy dążyć
rozwiązywania problemów inżynierskich przy użyciu komputera oraz kor
usprawnienia nauki bądź pracy. Po zakończeniu modułu studenci będą
rozbudowanej strukturze, zawierające informacje pochodzące z różnych
umieli wybrać odpowiednie narzędzie arkusza kalkulacyjnego, najwłaśc
oraz wykorzystać je w celu rozwiązania złożonych problemów inżyniersk
formie graficznej. Otrzymane informacje studenci będą umieli przedstaw
informacyjnej.
Program wykładów:
nie dotyczy
Program pozostałych zajęć:
(ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium, projektowania, seminarium)
(ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium, projektowania, seminarium) Ćwic
w systemie operacyjnym na przykładzie MS Windows, ze szczególnym
w sieci komputerowej. System plików i praca z plikami. Zasady tworzeni
tekstowych o profilu inżynierskim i naukowym. Zasady pracy z arkuszam
arkuszy i możliwości ich zastosowania w obliczaniach inżynierskich. Pro
możliwe do realizacji za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Podstawy stat
danych pomiarowych. Zasady formułowania prostych zagadnień optyma
rozwiązywanie funkcji uwikłanych. Gromadzenie wyników pomiarowych
Program ćwiczeń laboratoryjnych: Ćwiczenia laboratoryjne: Praca z plik
Składanie złożonego tekstu naukowego i przygotowanie go do druku (fo
prostych i złożonych obiektów). Struktura arkusza kalkulacyjnego w prog
danych i sposoby ich wprowadzania do arkusza kalkulacyjnego. Tworze
dostępnych w arkuszu funkcji. Tworzenie wykresów. Realizacja omówio
obliczeniowych, w tym szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych, liczenie c
rozwiązywanie prostych równań różniczkowych. Praktyczne zastosowan
statystycznych. Wykorzystanie zawartych w programie narzędzi inżynie
dostępnych w arkuszu funkcji. Tworzenie wykresów. Realizacja omówio
obliczeniowych, w tym szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych, liczenie c
rozwiązywanie prostych równań różniczkowych. Praktyczne zastosowan
statystycznych. Wykorzystanie zawartych w programie narzędzi inżynie
danych w arkuszu MS Excel: edycja, przeszukiwanie, filtrowanie bazy.
Program pracy własnej:
Wykonanie składu publikacji naukowej, opracowanie danych pomiarowy
zakresie omawianej tematyki
Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu:
nie dotyczy
Forma zaliczenia modułu:
Wykładu: 0
Pozostałych zajęć: indywidualne zaliczenie na sali komputerowej
Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne:
Krzynowski B.: Word 2002 po polsku, Wydawnictwo HELP, Warszawa 2
z Word 2002, element pakietu Office XP, MIKOM 2002. Kowalczyk G.: M
praktyczne, Helion, Warszawa 2002. Kowalczyk G.: MS Word 2002/HP
Helion, Warszawa 2003. Uss S.: Excel 2000, Wydawnictwo HELP, Wars
Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego EXCEL, MIKOM, Warszawa 1996.
2002?HP, ćwiczenia praktyczne, Helion. Warszawa 2001. Langer M.: P
Helion, Warszawa 2002. Liengme B.V.: Microsoft Excel w nauce i techn
Warszawa 2002. Middleton M. R.: Microsoft Excel w analizie danych, W
2004. Obecny A.: Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia pra
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/

Podobne dokumenty