Zaproszenie do składania ofert - BIP

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert - BIP
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RADZYMIN
Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
tel. (22) 786-62-92, faks (22) 782-51-95
e-mail: [email protected]
REGON - 013269700
NIP - 1251333745
NUMER KODU TERYTORIALNEGO
Miasto - 1434094
Wieś – 1434095
Nr konta bankowego: 75 10600076 00003210 00151708
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro.
RADZYMIN, STYCZEŃ 2016
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl
TEL.+48 22 786-62-92/93
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”.
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i
Gminy Radzymin w 2016 r.”.
1.2
Zamówienie obejmuje dostawę na poniższe urządzenia:
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa produktu
Notebook HP
Drukarka Kyocera
Urządzenie UPS EVER
Urządzenie UPS
Monitor LCD
Model
ProBook G2
Ecosys M2035dn
SinLine XL 3000 Rack 19” 3U
Fideltronik Lupus 700
Przekątna ekranu 24”
Ilość
4
4
1
10
3
Informacje dotyczące przedmiotów zamówienia:
–
–
–
–
–
–
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r. Przez fabrycznie nowe Zamawiający
rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie regenerowane i nie prefabrykowane, w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu, z widocznym logo oraz symbolem produktu.
Specyfikację sprzętu z danymi technicznymi stanowi Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Sprzęt komputerowy winien być zapakowane w pudła kartonowe w sposób zapewniający
ich nienaruszalność w transporcie.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał gwarancję na minimum 24 miesiące liczoną
od daty dostawy.
Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
2.
SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin,
e-mail: [email protected]
3.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
2|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
4.
OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
Cena – 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C=
gdzie: C
C
min
o
C min
Co
x 100 pkt
– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej
5.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną) na
adres: [email protected] lub złożyć pisemnie nie później niż do dnia 27 stycznia 2016 r.
do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, pok. nr 24.
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone.
6.
ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta cenowa” załącznik nr 1 wraz z wypełnionym
załącznikiem do oferty cenowej, załącznik 1a.
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
6.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę powinien być czytelny.
6.5. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
GMINA RADZYMIN
Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
oraz opisane:
OFERTA na:
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w
2016 r.”
7.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby
wykonawcy,
cenę
oferty
–
zostanie
przekazana
wykonawcom
biorącym
udział
w postępowaniu.
3|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
8.
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE
PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.
(-) Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina
4|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)
………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)
………………………………………………………
Do
Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin
OFERTA CENOWA
Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: .
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016
r.”
JA/MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma lub imię i nazwisko) dokładny adres Wykonawcy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena netto ………………………..…….. zł
cena brutto ……………………………… zł, wraz z należnym podatkiem VAT
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………..………).
OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że wykonamy przedmiotowe zamówienie w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy.
AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia do
składania ofert.
W przypadku wyboru naszej oferty ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na warunkach wskazanych w ofercie.
Inne ustalenia:
- osoba do kontaktu………………………………………………, e-mail: ………………………………………………
Załączniki do oferty:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
(Wykonawca/Pełnomocnik)
………………………………………………… dnia……………………… 2016 roku
5|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
Załącznik Nr 1a do Oferty cenowej
………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)
………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)
………………………………………………………
Do
Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin
TABELA ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPRZĘTU
Lp.
Nazwa urządzenia
Model
Typ
Cena jedn.
brutto PLN
Okres
gwarancji
(miesiące)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
……………………………………………………………
(Wykonawca/Pełnomocnik)
………………………………………………… dnia……………………… 2016 roku
6|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
UMOWA Nr … 2016
(Projekt Umowy)
zawarta w dniu ……………………. 2016 r. w Radzyminie, pomiędzy:
Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2,
NIP: 1251333745, REGON: 013269700,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Chacińskiego – Burmistrza Radzymina,
przy kontrasygnacie Artura Goryszewskiego – Skarbnika Gminy Radzymin,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą ”,
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie
Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Radzymin określającego procedury udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na:
„Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016
r.” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.
2.
3.
Przedmiotem umowy jest dostawa do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego: notebooki, urządzenia podtrzymujące napięcie UPS, urządzenia wielofunkcyjne,
monitory LCD.
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów,
bez śladów uszkodzenia, nie regenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu
z widocznym logo oraz symbolem produktu.
Strony postanawiają, że jej integralnymi częściami są:
1) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy;
2) Zestawienie rzeczowo – ilościowe, stanowiące załącznik Nr 2 do umowy.
3) Specyfikacja techniczna sprzętu, stanowiąca załącznik Nr 3 do umowy.
§ 2.
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dostarczenia zamówionego sprzętu swoim transportem do siedziby Zamawiającego, w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy, w dniach urzędowania Zamawiającego, w godzinach 9-15 po
uprzednim uzgodnieniu;
2) dostarczone materiały muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta oraz
nazwę (typ, symbol) materiału.
§ 3.
1.
2.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie wysokiej jakości, zapewniający należyte bezpieczeństwo.
Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na dostarczony sprzęt. Okres
gwarancji liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
§ 4.
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia umowy.
7|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
1.
2.
3.
1.
2.
3.
§ 5.
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne
brutto w wysokości…………………………………………… zł, wraz z należnym podatkiem VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru sprzętu
bez wad.
Datą zapłaty faktury będzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.
§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
–
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki;
–
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 7.
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo.
2. Dokładną datę dostawy przedmiotu umowy i jego godzinę, wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę (na protokole powinny znajdować się numery seryjne, ilość sztuk dostarczonego sprzętu oraz klucze licencyjne zainstalowanego oprogramowania).
4. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez
uwag i zastrzeżeń.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej.
§ 10.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Umowa
niniejsza
została
sporządzona
w
trzech
jednobrzmiących
z przeznaczeniem: 1 egz. – Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY
egzemplarzach,
WYKONAWCA
8|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu
Miasta i Gminy Radzymin.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych na poszczególne produkty.
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu posiadającego dysk twardy, dysk ten pozostaje u Zamawiającego. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
Parametry techniczne zamawianego sprzętu komputerowego:
1. Notebook HP ProBook G2
a) Notebook będzie wyposażony w procesor Intela, nie niższy niż model Intel Core i5
b) Notebook będzie posiadał matrycę matową
c) Notebook będzie posiadał zainstalowany system Windows 8 Pro wersja 64 bit PL
d) Pakiet MS Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 64 Bit PL licencja bezterminowa
e) Notebook będzie wyposażony w pamięć RAM minimum 8 GB
f) Notebook będzie wyposażony w dysk twardy SSD o pojemności nie mniejszej niż 100 GB
g) Notebook będzie posiadał wbudowaną kamerę wideo
h) Notebook będzie posiadał gwarancję nie krótszą niż 2 lata
i) Notebook będzie posiadał minimum 3 porty USB
j) Gwarancja minimum 24 miesiące
2. Drukarka KYOCERA model Ecosys M2035dn
a) format wydruku A4
b) druk laserowy
b) minimalna liczba drukowanych stron na minutę 30
c) waga urządzenia nie przekracza 25 kg
d) gwarancja minimum 24 miesiące
3. Urządzenie UPS firmy EVER, model SinLine XL 3000 Rack 19” 3U
a) Moc pozorna: 3000 VA
b) Moc rzeczywista nie mniejsza niż 2000 Wat
c) Maksymalny czas przełączenia na baterię 5 ms
d) Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania minimum 5
e) Wbudowany port USB w standardzie minimum 2.0
f) Wbudowane gniazdo RJ-45 minimum 1
g) Typ obudowy Rack 19”
4. Urządzenie UPS firmy Fideltronik, model Lupus 700
a) Moc pozorna: 700 VA
b) Moc rzeczywista nie mniejsza niż 400 Wat
c) Maksymalny czas przełączenia na baterię 5 ms
9|Strona
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2016 r.”
5. Monitor LCD 24”
a) przekątna matrycy minimum 23,5 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli
b) maksymalny rozmiar piksela 0.280 mm
c) kontrast minimum 1000:1
d) jasność minimum 300cd/m2
e) czas reakcji matrycy max. 5ms
f) kąt widzenia minimum 170 stopni
g) monitor posiada regulację wysokości ekranu w pionie
h) gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące
i) sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji (rok 2015 / 2016)
10 | S t r o n a

Podobne dokumenty