UnitS - opis programu Java

Komentarze

Transkrypt

UnitS - opis programu Java
Wersja 1.3/1.3s
UnitS
konwerter jednostek (Java)
CeJot 2012, kontakt: [email protected]
www.cejot.republika.pl
DŁUGOŚĆ
POWIERZCHNIA
OBJĘTOŚĆ
CIŚNIENIE
MASA
ENERGIA
MOC
PRĘDKOŚĆ
SIŁA
MOMENT
CZAS
ILOŚĆ
TEMPERATURA
OBROTY
GĘSTOŚĆ
SYSTEMY
1
Program został zrealizowany jako uniwersalny, to znaczy powinien się uruchamiać na
większości telefonów z obsługą Java (MIDP 1.0, CLDC 1.0). Opisana wersja programu
obsługuje ekran dotykowy. Wersja 1.3s automatycznie wyłącza wirtualną klawiaturę aplikacji
java w telefonach z ekranem dotykowym. Działanie tej wersji zostało sprawdzone na telefonie
samsung Avila, jednak nie we wszystkich telefonach moŜe ona działać prawidłowo. W
przypadku telefonów z ekranem dotykowym, w których istnieje moŜliwość ręcznego
wyłączenia klawiatury ekranowej w aplikacji java, zaleca się instalację wersji 1.3.
UnitS 1.3/1.3s obsługuje telefony zarówno z ekranem dotykowym, jak równieŜ
telefony ze standardową klawiaturą. Wygląd programu oraz jego obsługa zaleŜy od rodzaju
telefonu, na jakim aplikacja została zainstalowana. Dla prawidłowego wyświetlenia interfejsu
w przypadku telefonów z klawiaturą wymagana rozdzielczość pionowa ekranu to min. ok.
160 px, dla telefonów z ekranem dotykowym jest to ok. 300 px. W przypadku telefonów z
niŜszą rozdzielczością ekranu zaleca się zainstalowanie starszej wersji programu (1.2)
dostępnej pod adresem: http://www.cejot.republika.pl/UnitS/UnitS.jad
Rys.1. Wygląd programu w zaleŜności od rodzaju telefonu
2
1. Instalacja
Program moŜna zainstalować na dwa sposoby:
•
Bezpośrednie przeniesienie i instalacja pliku z programem z komputera. W tym celu
naleŜy zainstalować program według instrukcji dołączonej do danego modelu telefonu.
Najczęściej wystarczy przekopiować z komputera plik "UnitS.jar" oraz w zaleŜności od
telefonu dodatkowo plik "UnitS.jad". Następnie naleŜy uruchomić w telefonie plik
"UnitS.jad", ewentualnie "UnitS.jar" jeśli tylko taki plik jest wymagany przez telefon.
Rozpocznie się instalacja programu, który zostanie umieszczony w folderze z aplikacjami
Java.
•
Jeśli nie ma moŜliwości przekopiowania programu z komputera do telefonu moŜliwe jest
pobranie aplikacji z Internetu poprzez przeglądarkę telefonu. W tym celu naleŜy w
przeglądarce telefonu wpisać adres: http://www.cejot.republika.pl/UnitS13/UnitS.jad ,
pojawi się okno z zapytaniem o chęć instalacji programu a następnie program zostanie
pobrany i zainstalowany w telefonie (wersja 1.3). Wersja 1.3s dostępna pod adresem:
http://www.cejot.republika.pl/UnitS13/S/UnitS.jar
2. Opis programu (telefon z klawiaturą)
Po uruchomieniu programu ukazuje się okno zawierające nazwę aktualnie wybranego rodzaju
jednostek, nazwy dwóch wybranych jednostek oraz ich wartości. Cała obsługa programu
odbywa się w tym właśnie oknie.
Wokół jednego z pól widoczna jest biała ramka. Ramka ta wskazuje edytowany aktualnie
element. Wybór elementu do edycji odbywa się przy pomocy przycisku nawigacyjnego (góra,
dół).
Zmianę rodzaju jednostek lub jednostki w danym rodzaju odbywa się przy pomocy przycisku
nawigacyjnego (w lewo, w prawo).
Podczas edycji liczb przycisk nawigacyjny (w prawo) słuŜy do wyzerowania liczby,
natomiast (w lewo) do kasowania liczby.
Wartość wprowadza się przy pomocy przycisków 0-9, przycisk "*" słuŜy do wstawienia
kropki dziesiętnej, natomiast przycisk "#" zmienia znak liczby.
Wartości moŜna wprowadzać zarówno w obszarze pierwszej jak i drugiej wybranej jednostki.
Zmiana jednostki powoduje automatyczne przeliczenie wprowadzonej wartości.
3
Rys.2. Okno programu, wprowadzanie wartości
GĘSTOŚĆ:
W przypadku tej kategorii moŜliwe jest przeliczenie wartości pomiędzy trzema jednostkami
oraz sprawdzenie masy właściwej wybranego materiału. Aby sprawdzić masę właściwą
danego materiału naleŜy w polu jego wartości wprowadzić 1, w polu jednostki pojawi się
masa właściwa podana w wybranych jednostkach.
Rys.3. Gęstość materiałów
Gdy jako obydwie jednostki zostaną wybrane materiały, moŜliwe jest porównanie objętości
materiałów o tej samej wadze:
Np. wprowadzając w oknie Ŝelaza wartość 1 (np. dm3) w oknie glinu (aluminium) pojawia się
wartość 2,91 (dm3).
MoŜliwe jest równieŜ sprawdzenie wagi materiału o danej objętości. Np. wprowadzając w
polu powietrza objętość 20 (m3), w polu jednostek [kg/m3] otrzymamy wartość 26 (kg).
4
SYSTEMY:
Kategoria ta pozwala przeliczać liczby pomiędzy systemem:
binarnym <> decymalnym <> heksadecymalnym
Nie jest moŜliwe wprowadzanie ułamków oraz zmiana znaku liczby.
Aby wprowadzić literę dla liczby heksadecymalnej naleŜy kolejno przyciskać "*",
zatwierdzenie litery odbywa się przy pomocy przycisku "#" lub po wpisaniu kolejnej cyfry z
zakresu 0-9.
3. Opis programu (telefony z ekranem dotykowym)
Funkcjonalność programu jest identyczna jak w przypadku telefonów z klawiaturą, róŜnice
występują jedynie w obsłudze.
Wybranie pola do edycji odbywa się przez kliknięcie na nie. W przypadku wybrania pola z
kategorią lub jednostką pojawia się lista. Wybranie pozycji z listy odbywa się przez kliknięcie
na nią. Aby przewinąć listę naleŜy uŜyć suwaka po prawej stronie listy.
Po wybraniu pola liczbowego pojawia się na ekranie klawiatura. Przycisk "." słuŜy do
wprowadzania kropki dziesiętnej, przycisk "+/-" do zmiany znaku liczby.
W przypadku wprowadzania liczby heksadecymalnej (SYSTEMY -> hex) przycisk "hex"
słuŜy do wprowadzania cyfry A-F, natomiast przycisk "hOK" do jej zatwierdzenia.
Rys.4. Wygląd programu na ekranie dotykowym
5