Plan pracy Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół nr 1

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół nr 1
Plan pracy Biblioteki Szkolnej
w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Cele:
1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją
Programu Dydaktyczno - Wychowawczego Szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami
i bibliotekarzami.
5. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
6. Biblioteka jako Multimedialne Centrum Informacji.
7. Wypożyczanie podręczników szkolnych i udostępnianie materiałów
edukacyjnych.
8. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
Uwagi
Zadania
Formy pracy
Osoba
odpowiedzialna
Termin
Organizacja
struktury
biblioteki.
Teoretyczna znajomość i praktyczne stosowanie ustaw,
rozporządzeń, innych przepisów prawa, norm oraz
wynikających z nich wewnątrzszkolnych aktów prawnych
i przepisów.
Opracowanie planów rozwoju biblioteki, planów pracy, regulaminów
i sprawozdań.
Lucyna Sobczak
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Rok szkolny
2015-2016
Projektowanie nowych pomieszczeń i adaptacja już istniejących do nowych
funkcji.
Alina Nizioł
Projektowanie i organizacja przestrzeni
biblioteki
oraz Elżbieta Góra
magazynowania zbiorów, w
tym: księgozbioru
podręcznego,
podręczników, materiałów audiowizualnych i elektronicznych oraz urządzeń
do ich odtwarzania, zbioru czasopism, zbioru materiałów i pomocy
dydaktycznych, zbiorów podzielonych ze względu na wiek odbiorców,
zbioru w językach obcych, zbioru dokumentów nietekstowych użytkowania
zbiorów, w tym: zbiorów podręcznych, indywidualnych stanowisk do
korzystania z urządzeń elektronicznych, miejsc czytelniczych dla różnych
grup użytkowników, np. dzieci młodszych, nauczycieli, miejsca wypożyczeń
i zwrotów.
Rok szkolny
2015-2016
Informacja o zbiorach:
w tym lokalizacja: komputerów, miejsca udzielania porad
i informacji.
Prace biurowe i techniczne,
Ustalenie miejsca do składowania nabytków, opracowania zbiorów i ich
Lucyna Sobczak
konserwacji oraz naprawy.
Alina Nizioł
Rozeznanie w ofertach rynkowych, wyposażenia biblioteki w meble Elżbieta Góra
i sprzęty biurowe.
Rozeznanie, wybór i zakup wyposażenia, sprzętów, narzędzi, przyborów
i materiałów biurowych oraz dekoracyjnych i wystawienniczych.
Przygotowanie preliminarza budżetowego obejmującego: pozyskiwanie
zbiorów bibliotecznych, ich konserwację, zakup druków bibliotecznych,
mebli i sprzętów, zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych,
organizowanie imprez czytelniczych ( nagrody w konkursach,
wynagrodzenie dla zapraszanych gości na spotkania z czytelnikami.)
Gromadzenie
zbiorów.
Weryfikowanie struktury zbiorów biblioteki szkolnej:
Analiza zawartości zbiorów pod kątem realizacji procesu dydaktycznego
i wychowawczego. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów,
nauczycieli oraz rodziców. Rozszerzanie zainteresowań czytelniczych
uczniów. Przygotowanie do samodzielnego zgłębiania wiedzy, aktualizacja
warsztatu metodycznego dla nauczycieli .Ustalenie zasad gromadzenia
podręczników szkolnych.
Rok szkolny
2015-2016
Rok szkolny
2015-2016
Lucyna Sobczak
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Lucyna Sobczak
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Ustalanie tytułów czasopism do zaprenumerowania.
Analiza dezyderat czytelników oraz rynku wydawniczego.
Planowanie gromadzenia zbiorów (perspektywiczne
i okresowe)
z uwzględnieniem: zakupów różnego rodzaju materiałów bibliotecznych,
liczby egzemplarzy poszczególnych tytułów, środków finansowych na
zakupy oraz przybliżonego terminu realizacji planu.
Ewidencja
zbiorów.
Przeprowadzanie selekcji księgozbioru.
Ustalenie wielkości księgozbioru i monitorowanie zachodzących zmian.
Alina Nizioł
Kontrola powiększania się zbiorów - powinien być to proces ciągły.
Elżbieta Góra
Ustalenie wysokości oraz źródeł pochodzenia wydatków związanych
z gromadzenia zbiorów.
Prowadzenie szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków.
Prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej wpływów i ubytków,
rejestrowanie ubytków oraz ustalanie ich przyczyn..
Prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów polegającej na ujęciu
całych partii wpływających do biblioteki materiałów bez względu na
źródło wpływu.
Prowadzenie szczegółowej ewidencji wpływów polegającej na
oddzielnym zarejestrowaniu każdego wpływającego do biblioteki
dokumentu.
Ustalenie stanu
ilościowego
oraz wartości zgromadzonego zbioru
z uwzględnieniem zachodzących zmian.
Współpraca z komórką finansowo-księgową szkoły - sporządzanie
zestawień zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych i zestawień
ubytków .Ewidencja podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych.
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Wizualne formy
pracy
popularyzujące
czytelnictwo.
Gazetki ścienne i wystawki - jako forma popularyzacji informacji o
Alina Nizioł
książce i bibliotece. Przygotowanie wystaw okazjonalnych, oraz dekoracji Elżbieta Góra
świątecznych .
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Organizacja
pracy w Centrum
Multimedialnym.
Szkolenia dla uczniów z gimnazjum w zakresie technik informacyjnych:
 Korzystanie z zasobów biblioteki wg programu MOL
 Opracowanie dużego dokumentu.
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
 Przygotowanie albumu fotograficznego.
Rok szkolny
2015-2016
Opracowanie
zbiorów.
Opracowanie formalne zbiorów.
Stosowanie aktualnych norm, zasad i instrukcji katalogowania różnego
rodzaju materiałów bibliotecznych dokumentów ( piśmienniczych i
niepiśmienniczych).
Opracowanie rzeczowe zbiorów.
Uwzględnienie klasyfikacji stosowanych w bibliotekach szkolnych
oraz języka haseł przedmiotowych.
Tworzenie różnorodnych katalogów i kartotek.
Opracowanie techniczne zbiorów.
Lucyna Sobczak
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Udostępnianie
zbiorów.
Organizowanie
miejsca wypożyczania zbiorów z zachowaniem
optymalnego ustawienia księgozbioru, szybkiego dostępu do zbiorów,
sprawnej obsługi czytelników i ochrony zbiorów.
Wydzielenie wolnego dostępu czytelnikom do zbiorów.
Prowadzenie informacji o zbiorach.
Opracowanie systemu informacji wizualnej dotyczącej ustawienia zbiorów.
Utrzymywanie porządku w przyjętym układzie ustawienia zbiorów.
Prowadzenie rejestracji wypożyczeń.
Prowadzenie statystyki: rejestracja liczby odwiedzin poszczególnych
kategorii czytelników, liczby wypożyczonych książek, ilości
udzielonych porad informacji udzielanych przez nauczyciela
bibliotekarza: bibliograficznych, rzeczowych itp.
Organizacja udostępniania zbiorów podręcznych dla uczniów
i nauczycieli w tym dobór materiałów z całości zbiorów.
Przeglądanie i aktualizowanie zawartości księgozbioru podręcznego:
Rejestrowanie udostępniania zbiorów na miejscu.
Prowadzenie ewidencji życzeń i potrzeb wymagających wymiany
międzybibliotecznej.
Opracowanie i modyfikowanie regulaminu biblioteki.
Przygotowanie kart czytelnika (elektronicznych).
Udzielanie porad i informacji on-line.
Realizacja zamówień i rezerwacji on-line
Skontrum
zbiorów.
Opracowanie procedury przeprowadzania skontrum.
Ustalenie stanu faktycznego zbiorów przez porównanie stanu
faktycznego z zapisami w księgach inwentarzowych.
Ujawnienie braków względnych i bezwzględnych.
Ustalenie przyczyn powstania strat i wyciągnięcie wniosków
zapobiegających przyszłym brakom.
Lucyna Sobczak
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Alina Nizioł
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Elżbieta Góra
Alina Nizioł
Elżbieta Góra
Lucyna Sobczak
Według planu
lub potrzeb
wynikających
z organizacji
biblioteki
Opracowanie strategii uzupełniania zbiorów o brakujące materiały.
Przeprowadzenie selekcji zbiorów - wycofanie materiałów zużytych,
zniszczonych, przestarzałych, nieaktualnych, a także wydzielenie
dokumentów wymagających naprawy.
Zebranie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli
zbiorów (protokoły komisji, wykazy braków względnych
i bezwzględnych, arkusze kontroli itp.).
Przygotowanie biblioteki do inwentaryzacji całego mienia bibliotecznego
w
wypadku zmiany nauczyciela bibliotekarza pełniącego funkcję
kierownika biblioteki (lub osoby odpowiedzialnej za zbiory).
Praca
pedagogiczna.
Prowadzenie zajęć z klasami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej
i medialnej.
Lucyna Sobczak
Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem dysfunkcjami.
Alina Nizioł
Prowadzenie różnych form
upowszechniania czytelnictwa Elżbieta Góra
konkursy, wystawy, spotkania z autorami, kluby dyskusyjne,
prowadzenie kącika recenzji, prezentacje wybranych rodzajów
literackich.
Organizowanie imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich,
przeglądy, festiwale, spotkania autorskie, wycieczki, sesje.
Opracowanie projektów i realizacja grantów.
Rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb
czytelniczych poprzez arkusze obserwacji, ankiety,
wywiady, analizy, zapytania informacyjne.
Opracowywanie wyników tych badań.
Przygotowywanie scenariuszy, konspektów, programów do zajęć
dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Opieka formalna i merytoryczna nad grupą uczniów współpracujących
z biblioteką.
Organizacja i realizacja cyklu zajęć z samokształcenia.
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.
Przygotowywanie scenariuszy, konspektów, programów do zajęć
dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogiem komputerowym.
Inicjowanie i prowadzenie dla społeczności szkolnej zajęć
z szeroko pojętej kultury.
Prowadzenie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli oraz pedagogizacja rodziców.
Działalność:
informacyjna,
bibliograficzna,
promocyjna,
wydawnicza.
Tworzenie zestawień bibliograficznych.
Przygotowywanie wykazu lektur i nowości.
Lucyna Sobczak
Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych
Alina Nizioł
zgromadzonych w bibliotece.
Elżbieta Góra
Pełnienie funkcji punktu informacji na temat preorientacji dla uczniów
i rodziców na podstawie zgromadzonych materiałów oraz innych źródeł
informacji.
Przygotowywanie dokumentów na zamówienia tematyczne.
Przygotowywanie i aktualizowanie wirtualnych baz danych typu: prawo
oświatowe, oraz katalogów tematyczno - przedmiotowych z linkami do
przydatnych stron internetowych.
Pełnienie roli ośrodka informacji o szkole - jej strukturze, organizacji,
działaniach pozalekcyjnych.
Gromadzenie teczek tematycznych i opracowanie informacji o ich
zawartości.
Prowadzenie strony internetowej biblioteki.
Przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki
i szkoły dla mediów.
Publikowanie w środkach masowego przekazu relacji
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
z wydarzeń w bibliotece, osiągnięć uczniów, scenariuszy,
konspektów, projektów itp. w formie opisu, fotoreportażu czy
prezentacji.
Przedstawianie form pracy biblioteki na konferencjach, seminariach
i forach bibliotekarskich, nauczycielskich, kulturalnych.
Warsztat pracy
nauczyciela
bibliotekarza,
samokształcenie.
Lucyna Sobczak
Tworzenie i aktualizowanie bazy przydatnych materiałów.
Alina Nizioł
Prowadzenie
banku
informacji
o
konkursach,
szkoleniach,
e-learningu dla uczniów i nauczycieli.
Elżbieta Góra
Aktualizowanie materiałów na temat awansu zawodowego, zmian
w podstawie programowej i innych przepisów oświatowych.
Tworzenie i aktualizowanie bazy adresowej administracji rządowej
i lokalnej, sfery kultury, nauki i oświaty, organizacji pozarządowych,
Unii Europejskiej.
Gromadzenie przydatnych wzorów formularzy, dokumentacji, pism
urzędowych, druków, listów motywacyjnych, CV.
Uzupełnianie
literatury
fachowej
z
zakresu
bibliotekarstwa
i informacji naukowej.
Gromadzenie materiałów po uczestnictwie w fachowych warsztatach,
szkoleniach i seminariach.
Przegląd i analiza trendów bibliotekarstwa światowego oraz rozwoju
technologii przekazywania informacji.
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Współpraca
instytucjami
kultury,
oświaty,
wychowania
, mediami,
bibliotekami
Radami
Rodziców.
Realizacja grantów oświatowych, współorganizacja
projektów na
wykonanie zadania publicznego.
Ścisły kontakt z
bibliotekami
szkolnymi
i
publicznymi:
współorganizowanie imprez o charakterze międzyszkolnym.
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2016
Inne czynności i
zadania
nauczyciela
bibliotekarza.
Lucyna Sobczak
Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych.
Alina Nizioł
Opieka nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem starającym się
o kolejny stopień awansu zawodowego.
Elżbieta Góra
Opieka nad studentem odbywającym praktykę.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, np.:
- organizator giełdy używanych podręczników
- koordynator ds. programów nauczania
- koordynator ds. preorientacji zawodowej
- przewodniczący lub członek komisji egzaminacyjnych
- ekspert, egzaminator
- lider lub członek zespołu nauczycielskiego
- przewodniczący lub członek innych komisji
powoływanych w szkole, np. socjalnej,
inwentaryzacyjnej itp.
Opieka nad zespołami uczniowskimi w czasie nieobecności nauczyciela
przedmiotu.
Opieka w czasie wycieczek szkolnych.
Systematycznie
przez cały rok
szkolny
2015-2 016
Opracowanie:
Lucyna Sobczak, Alina Nizioł, Elżbieta Góra
Imprezy, uroczystości i konkursy zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2015- 2016
w Bibliotece Szkolnej
Szkoła Podstawowa
 Październik – miesiącem bibliotek szkolnych. Gazetka.
 Redagujemy ulotkę dla najmłodszych czytelników „Bajki, bajeczki wierszyki dla dzieci” październik.
 Światowy Dzień Pluszowego Misia – konkurs dla uczniów klas 0– 3 „ Miś w szkole” październik.
 Konkurs frazeologiczny dla klas IV – VI – listopad.
 Konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV – VI– marzec.
 Konkurs frazeologiczny dla klas IV- VI – czerwiec.
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – kwiecień. Wystawa – Historia książki.
 Konkurs szachowy.
 Projekt „Książki naszych marzeń”.
 Czytanie bajek dla dzieci przez uczniów.

„Bohaterowie naszych lektur ” konkurs na platformie edukacyjnej dla uczniów klas III.
Imprezy, uroczystości i konkursy zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2015- 2016
w Bibliotece Szkolnej
Gimnazjum
 Październik – miesiącem bibliotek szkolnych. Gazetka.

Redagujemy ulotkę – rekomendacja ulubionej książki - październik.
 Witaj, szkoło – Konkurs wieloprzedmiotowy dla klas I gimnazjum – październik (platforma edukacyjna).
 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego „Z polszczyzną za pan brat” – konkurs czytelniczy – luty.
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – kwiecień.
 Konkurs szachowy maj/czerwiec.
 „Szkolni Giganci” konkurs na platformie edukacyjnej.