4th Cracow Conference on Graph Theory

Komentarze

Transkrypt

4th Cracow Conference on Graph Theory
roku trwania programu polskie zespo³y badawcze i przedsiêbiorstwa zaczê³y osi¹gaæ zadowalaj¹ce wyniki.
Spoœród wszystkich ww. aplikacji Komisja Europejska zaakceptowa³a
do realizacji 26 projektów, które przedstawia tabela 2.
Aktywne uczestnictwo pracowników naukowych AGH zosta³o docenione przez Krajowy i Regionalny Punkty Kontaktowe. Akademia Górniczo-Hutnicza otrzyma³a dwukrotnie ( roku 2001 i 2002) nominacje do nagrody „Kryszta³owej Brukselki” dla najlepszego uczestnika w kategorii
uczelnie wy¿sze, w konkursie organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Nominacje takie otrzyma³o tylko 6 uczelni.
Kapitu³a wy³oniona przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie
uhonorowa³a Dyplomem najbardziej aktywnego uczestnika 5.PR w Regionie Ma³opolska Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyró¿nieniem dla AGH jest tak¿e akceptacja
dwóch Centrów Doskona³oœci:
– „Telemedicine and Preventive Medicine” – WEAIiE
– „Materials Characterization by Electron Microscopy” – WMiIM
Ca³kowita iloœæ Centrów Doskona³oœci i Centrów Kompetencji w Polsce zawiera siê w liczbie 157. Centra te – wed³ug opinii Krajowego Punk-
Rafa³ Kalinowski i Mariusz Meszka
4th Cracow Conference
on Graph Theory
Czwarta Krakowska Konferencja z Teorii Grafów odby³a siê
w malowniczo po³o¿onej Osadzie
Turystycznej Czorsztyn, w dniach
od 16–20 wrzeœnia br. By³o to najwiêksze z dotychczasowych czterech spotkañ – wziê³o w nim udzia³
97 matematyków z a¿ 20 krajów:
Australii, Belgii, Brazylii, Danii,
Francji, Hiszpanii, Indii, Jugos³awii,
Kanady, Meksyku, Niemiec, Polski,
Portugalii, Republiki Po³udniowej
Afryki, S³owacji, S³owenii, Stanów
Zjednoczonych, Ukrainy, Wêgier
i Wielkiej Brytanii. Reprezentowane
by³y zatem wszystkie zamieszkane
kontynenty! Miêdzynarodowy charakter konferencji zosta³ podkreœlony liczb¹ uczestników z zagranicy
(54), która by³a wiêksza od liczby
polskich matematyków bior¹cych
w niej udzia³. Wœród uczestników
by³o wielu wybitnych specjalistów
z teorii grafów nale¿¹cych do œcis³ej czo³ówki œwiatowej. Wystarczy
wymieniæ redaktorów naczelnych
czterech czasopism naukowych,
przez wielu uwa¿anych za najlepsze na œwiecie w dziedzinie matematyki dyskretnej: J. Adriana Bondy’ego (Journal of Combinatorial
Theory, Ser. B), Micha³a Karoñskiego (Random Structures and Algorithms), Alexandra Rosê (Journal of Design Theory), Carstena
Thomassena (Journal of Graph
Theory). Ogó³em w konferencji
wziêli udzia³ cz³onkowie komitetów
redakcyjnych a¿ 10 specjalistycznych czasopism znajduj¹cych siê
na tzw. Liœcie Filadelfijskiej. Konferencjê otworzy³ prof. Zdzis³aw Skupieñ. Komitet organizacyjny two-
rzy³o czworo pracowników Zak³adu
Matematyki Dyskretnej Wydzia³u
Matematyki Stosowanej: dr Rafa³
Kalinowski, dr Mariusz Meszka
oraz mgr Agnieszka Görlich i mgr
Monika Pilœniak.
Podczas konferencji odby³o siê
siedem wyk³adów zaproszonych
wybitnych profesorów: Mieczys³awa
Borowieckiego (Zielona Góra), J.
Adriana Bondy’ego (Lyon), Micha³a
Karoñskiego (Poznañ), Alexandra
Rosy (Hamilton, Kanada), Véry Sós
(Budapeszt), Carstena Thomassena (Kopenhaga), Zsolta Tuzy (Budapeszt). Ponadto wyg³oszone zosta³y 74 referaty naukowe, a w czasie sesji problemowych przedstawiono 15 nowych otwartych problemów naukowych. Spotkanie to
umo¿liwi³o wielu matematykom nawi¹zanie wspó³pracy naukowej.
W szczególnoœci ju¿ teraz wiadomo
o wymiernych efektach tej wspó³pracy w postaci otrzymanych podczas konferencji nowych wyników.
Wybrane prace spoœród zaprezentowanych na konferencji zostan¹ opublikowane w specjalnym tomie renomowanego czasopisma
Discrete Mathematics (wydawnic-
BIP 112 – grudzieñ 2002 r.
tu Kontaktowego – powinny byæ pierwszymi kandydatami do udzia³u
w projektach 6.PR poniewa¿ uzyska³y znakomite oceny ze strony Komisji
Europejskiej.
two Elsevier), poœwiêconym w ca³oœci tej konferencji. Do redakcji,
w której sk³ad wchodz¹ Rafa³ Kalinowski i Mariusz Meszka, nap³ynê³o ponad 50 prac, bêd¹cych teraz
w fazie recenzowania.
Cykl du¿ych miêdzynarodowych konferencji, które zyska³y nazwê Cracow Conference on Graph
Theory, zapocz¹tkowany zosta³
w roku 1990. Pierwsza z nich odby³a siê na zamku w Niedzicy, druga
w Zgorzelisku (w 1994 r.), a trzecia
w Kazimierzu Dolnym (w 1997 r.).
Wziê³o w nich ³¹cznie udzia³ ponad
stu matematyków z 17 krajów.
Wœród nich by³o wiele znakomitoœci, na czele ze zmar³ym w 1996
roku Pálem Erdösem – jednym
z najwybitniejszych matematyków
ubieg³ego stulecia, autorem lub
wspó³autorem najwiêkszej w historii matematyki liczby publikacji
(oko³o 1400). Pracom z tych konferencji poœwiêcono specjalne tomy
Discrete Mathematics. Ich redaktorami goœcinnymi byli kolejno: Mieczys³aw Borowiecki i Zdzis³aw Skupieñ – tom 121 (1993); Anna Rycerz, A. Pawe³ Wojda i Mariusz
WoŸniak – tom 164 (1997) oraz Rafa³ Kalinowski, Antoni Marczyk,
Mariusz Meszka i A. Pawe³ Wojda –
tom 236 (2001).
Teoria grafów jest dyscyplin¹ intensywnie rozwijan¹ na Wydziale
Matematyki Stosowanej. Jej pio-
nierem w Krakowie by³ kieruj¹cy
obecnie Zak³adem Matematyki
Dyskretnej prof. Zdzis³aw Skupieñ.
Wypromowa³ on póŸniej piêciu
doktorów, a jego pierwszym doktorantem prof. A. Pawe³ Wojda – teraz dziekan WMS. Zak³ad Matematyki Dyskretnej ma obecnie trzech
samodzielnych pracowników naukowych i siedmioro adiunktów
specjalizuj¹cych siê w teorii grafów, a kilkoro asystentów tak¿e
mo¿e siê poszczyciæ publikacjami
z tego zakresu. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ prawie wszystkie artyku³y naukowe pracowników Zak³adu Matematyki Dyskretnej cechuje bardzo wysoki poziom merytoryczny, znajduj¹cy odzwierciedlenie w tytu³ach
publikuj¹cych je czasopism o zasiêgu œwiatowym (zdecydowana
wiêkszoœæ z Listy Filadelfijskiej).
Taki potencja³ kadrowy pozwala
– i obliguje – do stymulowania ¿ycia naukowego. Matematycy dyskretni na AGH s¹ prê¿nie dzia³aj¹c¹
grup¹ naukow¹, stanowi¹c¹ najwiêkszy w Polsce oœrodek skupiaj¹cy specjalistów z teorii grafów. Co
roku w listopadzie prof. Zdzis³aw
Skupieñ organizuje miêdzynarodowe warsztaty naukowe Workshop
„Graphs 3 in 1”. W tym roku w Krynicy odby³o siê ju¿ jedenaste spotkanie z tego cyklu. Te trzydniowe
warsztaty s¹ cenion¹ przez wielu
matematyków form¹ wspó³pracy
naukowej, o czym mo¿e œwiadczyæ
wiele publikacji powsta³ych dziêki
nim. W ka¿dy wtorek odbywa siê
seminarium z Matematyki Dyskretnej, na którym czêsto swoje wyniki
prezentuj¹ goœcie z innych oœrodków, tak¿e zagranicznych. Kieruje
nim obecnie prof. Mariusz WoŸniak.
Bie¿¹ce informacje o seminarium
mo¿na uzyskaæ pod adresem:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/
~imat/seminaria.html
9