za chwil¢ wystartuje… awiator

Komentarze

Transkrypt

za chwil¢ wystartuje… awiator
ALLCON: bilans 20-lecia i wyzwanie przysz∏oÊci
ZA CHWIL¢ WYSTARTUJE… AWIATOR
AWIATOR inwestycja
na 20-lecie firmy
We wrzeÊniu 2010 roku ALLCON obchodzi 20-lecie,
okràg∏y jubileusz firmy jest zwiàzany z debiutem nowej inwestycji na gdaƒskiej Zaspie – Awiatora.
Magia historii
Awiator powstanie na terenie jednej z najciekawszych
pod wzgl´dem urbanistycznym gdaƒskich dzielnic,
na Zaspie. G∏ówna arteria komunikacyjna osiedla, które powstawa∏o w latach 70. i 80. ubieg∏ego wieku
– Aleja Jana Paw∏a II – to w rzeczywistoÊci dawny pas
startowy pierwszego gdaƒskiego lotniska. Przed laty
mia∏ 2200 metrów d∏ugoÊci, mog∏y na nim làdowaç
najwi´ksze samoloty transportowe pierwszej po∏owy XX wieku. Dawno znikn´∏y Êlady lotniczej historii
Zaspy. Pozosta∏y jednak nazwy ulic Êwiadczàce, ˝e
dzielnica mia∏a w przesz∏oÊci wiele wspólnego z podbojem przestworzy; ulice Startowa, Pilotów, ˚wirki i Wigury, Dywizjonu 303 przywo∏ujà najs∏ynniejsze formacje powietrzne Rzeczpospolitej i najwi´kszych asów
przestworzy.
Równie˝ teraz, w XXI wieku, zapomniane tereny dawnego lotniska zainspirowa∏y pomys∏odawców i projektantów nowej inwestycji na gdaƒskiej Zaspie. Nazwy
AWIATOR zespo∏u zabudowy i wchodzàcych w jego
sk∏ad budynków (ALFA, BRAVO, CHARLE, DELTA), wytyczne zagospodarowania terenu, a w koƒcu architektura kompleksu mieszkaniowo-us∏ugowego AWIATOR,
sà uk∏onem inwestora w kierunku historii miejsca. Jednak przede wszystkim to detal architektoniczny stanowi ponadczasowy ∏àcznik historii z nowoczesnoÊcià.
iecodziennie si´ zdarza, by z niewielkiej
spó∏ki, w oparciu wy∏àcznie o w∏asny, polski kapita∏, ale przede wszystkim
gigantycznà prac´, stworzyç
nowoczesnà i znanà w TrójmieÊcie firm´. 20 lat budowania marki nie oznacza
koncentracji na kreowaniu
medialnego wizerunku firmy: to konsekwentna praca
nad umacnianiem jej pozycji
na rynku i reputacjà. Firma
nie istnieje bez otoczenia,
nie istnieje w pró˝ni, jest
wokó∏ niej audytorium, które decyduje o jej sukcesie
i wspó∏tworzy opini´. Nie sà
to tylko klienci, ale wszelkie
grupy zwiàzane poÊrednio
lub bezpoÊrednio z firmà.
Rzetelne podejÊcie do partnera biznesowego, strategia
spójnoÊci mi´dzy dzia∏aniami ekonomicznymi i publicznymi – wyró˝nia dzisiaj
Allcon nie tylko na trójmiejskim rynku. NiezawodnoÊç,
rzetelnoÊç, odpowiedzialnoÊç firmy, ale przede
wszystkim pasja, partnerstwo i presti˝, sà od 20 lat
nieustannie drogowskazem
firmy, jej misjà.
Z a c h ´ c a m y d o zapozna nia si´ z kolejnym Pilotem
marketingowym Awiatora,
k t ó r y u k a ˝ e s i ´ w dniu 17
wrzeÊnia w „Dzienniku Ba∏tyckim”.
PIERWSZA PREZENTACJA INWESTYCJI ODB¢ DZIE SI¢ NA TARGACH
MIESZKANIOWYCH
W DNIACH 2 5 - 2 6 W R Z E ÂNIA NA TERENIE MTG
(GDA¡SK – OLIWA, UL.
BENIOWSKIEGO 5) Zapraszamy na stoisko Allcon.
Strona na prawach og∏oszenia 817933
N
WÊród zieleni, z widokiem na morze
wielu lat Zaspa cieszy si´ nies∏abnàcà sympatià osób, poszukujàcych
atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. Nic dziwnego, dzielnica spe∏Od
nia wszystkie oczekiwania potencjalnych mieszkaƒców, niezale˝nie od rankingów badaƒ preferencji klientów przy wyborze lokalizacji. Zaspa oznacza
wsz´dzie blisko; do nadmorskich pla˝ (które na tym odcinku sà wyjàtkowo
atrakcyjnie zagospodarowane), do starego Wrzeszcza. Sprawnie funkcjonujàca komunikacja miejska ∏àczy dzielnic´ nie tylko z sàsiednimi, ale równie˝
z centrum i ze wszystkimi miastami Trójmiasta; wsz´dzie mo˝na dotrzeç
tramwajem, autobusem lub kolejkà SKM. Komunikacja na szynach pozwala dodatkowo uniknàç skutków korków, tak dotkliwych dla mieszkaƒców innych rejonów miasta.
Zaspa posiada pe∏nà infrastruktur´ komunalnà: mieszkaƒcy AWIATORA
z pewnoÊcià docenià bliskoÊç przedszkoli i szkó∏ wszystkich stopni, rozwini´tà sieç handlowà (osiedlowe centrum handlowe ETC jest w zasi´gu r´ki,
blisko jest tak˝e do wrzeszczaƒskiej Galerii Ba∏tyckiej, do przymorskich centrów Alfa i Leclerc, sprawnie funkcjonujàce bezp∏atne po∏àczenie z Centrum
Handlowym Osowa czy Auchan). Nowoczesny szpital rozwiàzuje mieszkaƒcom problemy opieki zdrowotnej.
Na terenie dzielnicy nie brakuje przestrzeni, zieleni i terenów rekreacyjnych. Budynki AWIATORA b´dà sàsiadowaç od zachodu z najstarszym i najs∏ynniejszym w dzielnicy parkiem im. Jana Paw∏a II. Drog´ do pla˝y urozmaica ciàg ma∏ych parków i skwerów, a przylegajàce do niej tereny nadmorskie zosta∏y w ostatnich latach atrakcyjnie zagospodarowane. Na Zaspie
powsta∏y wielokilometrowe Êcie˝ki rowerowe, Êcie˝ki spacerowe i najpi´kniejszy w TrójmieÊcie plac zabaw dla najm∏odszych, do którego przyje˝d˝ajà dzieci nawet z odleg∏ych dzielnic. Chodzàc po alejkach parku, nazwanego imieniem amerykaƒskiego prezydenta Ronalda Reagana, ∏atwo mo˝na zrozumieç, dlaczego ten projekt zyska∏ laury ogólnopolskiego konkursu
na najatrakcyjniejszà przestrzeƒ miejskà.
Zapiàç pasy.
Zapraszamy na wirtualny
spacer po AWIATORZE
zerokie, zapraszajàce wejÊcie wprowadzi mieszkaƒców w klimat elegancko zaaran˝owanych cz´Êci wspólnych budynku, w których wystroju wySraênie
widaç lotnicze êród∏a inspiracji projektantów. W centralnym miejscu
zosta∏a usytuowana portiernia, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeƒstwa i ca∏odobowej ochrony mieszkaƒcom. Zaprojektowane w pobli˝u portierni specjalne pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów u∏atwià funkcjonowanie i zapewnià wygod´ rodzicom i osobom preferujàcym
aktywny, sportowy styl ˝ycia. Sprawnà komunikacj´ mi´dzy pi´trami zapewnià dwie ciche, szybkobie˝ne windy, startujàce z poziomu hal gara˝owych.
Mieszkaƒcy AWIATORA majà do dyspozycji tak˝e usytuowane na I pi´trze patio – wewn´trzny ogród. Na dziedziƒcu patio b´dzie dominowa∏a zieleƒ traw, niskopiennych roÊlin i kwiatów nasadzonych w donicach i gazonach. Rozstawione wÊród zieleni ∏aweczki b´dà miejscem relaksu i wypoczynku mieszkaƒców. W centralnym miejscu zielonego ogrodu,
po drewnianych pergolach b´dà wspinaç si´ ró˝e i jaÊmin, a „skrzydlata”
rzeêba przypomni o historii miejsca. Klimat i atmosfera zaaran˝owanego
z wielkim pietyzmem zielonego zakàtka b´dzie sprzyja∏a tak˝e nawiàzywaniu kontaktów i przyjaêni sàsiedzkich.
Atutem AWIATORA sà jednak przede wszystkim mieszkania, zaprojektowane równie˝ przez przysz∏ych nabywców.W jaki sposób? Ich wielkoÊç jest
efektem badania rynku nieruchomoÊci i analizy oczekiwaƒ Klientów; przemyÊlane i funkcjonalne projekty sà natomiast dzie∏em architektów.