Potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym

Komentarze

Transkrypt

Potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym
POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE
ROLNYM
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, art. 3,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 54, poz. 310), art.217.
Miejsce załatwienia sprawy – jednostka odpowiedzialna
Sekretarz Gminy, pok. 101, I piętro
Godziny pracy
poniedziałek
wtorek – piątek
800 - 1600
730 - 1530
Kontakt
tel. 085 715 25 37, e–mail: [email protected]
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
• zgłosić się osobiście do tut. Urzędu z dwoma świadkami - świadkiem winna być osoba
obca, starsza co najmniej o 2 lata od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w
tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym
pracował Wnioskodawca,
• starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie
Wnioskodawcy podając dokładne daty pomocy w gospodarstwie rolnym,
• złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika,
• przedłożyć dowody osobiste Wnioskodawcy i świadków do wglądu,
• przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku
gdy świadkiem jest emeryt lub rencista,
• wnieść podanie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Białymstoku, Filia Łapy, ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy w sprawie
wydania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców,
•
uzyskać potwierdzenie zameldowania na terenie, na którym znajdowało się
gospodarstwo rolne w okresie, w którym stwierdza się pomoc w tym gospodarstwie.
Wnioskodawca może się ubiegać o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do końca
grudnia 1982r. najwcześniej od ukończenia 16 roku życia.
Formularze wniosku i oświadczenia dostępne są:
• w Punkcie Obsługi Interesanta – parter,
• w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach,
• na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl
Miejsce złożenia dokumentów: piętro, pok. 101
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Inne informacje
Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o
wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu
pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim
gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia
w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające
objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze
współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
W przypadku gdy Urząd nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w
gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane
są zeznaniami co najmniej 2 świadków. Świadkami nie mogą być osoby spokrewnione z
wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany
okres) oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać w tym
czasie na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne.

Podobne dokumenty