Załącznik Nr 1a do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1a do SIWZ dotyczący części II zamówienia
Załącznik Nr 1a do SIWZ dotyczący części II zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia
NNW członków OSP
A. Postanowienia ogólne
1. Określone w niniejszym załączniku do specyfikacji sumy ubezpieczenia obowiązują
w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach
zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości
ubezpieczonych osób.
B. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Błonie
I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
Ochotniczej Straży Pożarnej – Zakres I
1. Ubezpieczający: Urząd Miejski Błonie
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
• śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń, jeżeli
nastąpiła nie później niż w okresie 180 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku w czasie
akcji lub ćwiczeń
• stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń
przy czym jako:
• czas akcji należy rozumieć czas od powiadomienia i zadysponowania członków OSP do akcji
gaśniczej lub ratunkowej, do chwili zgłoszenia w Powiatowym Stanowisku Kierowania faktu
powrotu do strażnicy OSP
• czas ćwiczeń należy rozumieć jako okres od zadysponowania członków OSP do miejsca
ćwiczeń, do chwili powiadomienia Powiatowego Stanowiska Kierowania o fakcie powrotu do
strażnicy OSP
3. Liczba ubezpieczonych: 50 osób
4. Zakres świadczeń
Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 26 ust 1 i 2 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo z tytułu
śmierci Ubezpieczonego. Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30.10.2002r. o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – Zakres II
1.
Ubezpieczający: Urząd Miejski Błonie
2. Przedmiot ubezpieczenia (zgodnie z art. 32 ust. 3pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej):
następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
następstwa NNW zaistniałych w trakcie pracy, wykonywania poleceń
służbowych, trwania
ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące
trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła nie później niż w okresie
180 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku.
3. Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków czasie pracy, wykonywania poleceń
służbowych, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów oraz w drodze do i z pracy, miejsca
wykonywania poleceń służbowych, ćwiczeń, szkoleń i zawodów. Świadczenia podstawowe.
4. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł./ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
5. Liczba ubezpieczonych: 7 jednostek OSP i MDP (w tym 4 OSP i 3 MDP)
Warunki szczególne wymagane (dla punktów „A” i „B” powyżej):
•
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
•
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
•
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
•
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
•
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
•
Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych