Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Komentarze

Transkrypt

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu
KONSULAT GENERALNY RP w GRODNIE
230023 ul. Budionnego 48A
Grodno, Białoruś
Ogłasza sprzedaż samochodu marki Volkswagen Passat 2008
w drodze przetargu publicznego
Przedmiot przetargu
Samochód osobowy marki Volkswagen Passat; rok produkcji 2008, 5 drzwiowy, 1,8L; silnik
benzynowy; przebieg 180 000 km; manualna skrzynia 6 - biegów; kolor: czarny;
Numer nadwozia WVWZZZ3CZ9E058555.
Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, radio fabryczne z odtwarzaczem CD, klimatyzacja,
czarna tapicerka; elektrycznie podnoszone szyby z przodu i regulowane lusterka, poduszki
powietrzne przednie, systemy ABS.
Cena wywoławcza: 4 500.00 EUR
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 450,- EURO.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie KG RP w Grodnie, ul. Budionnego 48A do dnia
09 grudnia br. w godz. 10.00 – 14.00. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie
zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od
dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na
poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają
możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z osobą upoważnioną do kontaktu: Joanna Czartoryska lub Monika Wyszyńska, tel. + 375 152
73 10 00 przed budynkiem Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, ul. Budionnego 48A,
Grodno, Białoruś w dniach 28 listopada – 09 grudnia 2016, w godzinach 09.00 – 12.00.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego
RP w Grodnie, ul. Budionnego 48A, Grodno, Białoruś do dnia 12 grudnia 2016 r.
do godz. 12.00 z dopiskiem „VW Passat 2008”.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, ul. Budionnego 48A, Grodno, Białoruś.
Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. W przypadku
zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie
aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu
i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym
stanie i poniesie wszelkie podatki i opłaty związane z przeniesieniem prawa własności
wymaganym przez władze lokalne.
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium
upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Konsulat RP w Grodnie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
Oferta powinna zawierać:
1.
Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu
komórkowego, adres e-mailowy;
2.
Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres,
w którym oferta jest wiążąca;
3.
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1.
Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium
2.
Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3
dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą
inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości,
dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym
i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne
pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Konsulat Generalny RP w Grodnie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu
rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego
Formularz ofertowy
Oferta zakupu samochodu służbowego VW Passat
skierowana do KG RP w Grodnie
Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy): ………………………………………………………
w przypadku firmy – imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego: …………………………………………………..
Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy: ……………………………………………………………
Numer telefonu, e-mail: ………………………………………………………………………………………
Proponowana cena w walucie EUR : …………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………….
Forma płatności: gotówka
Niniejszym oświadczam, iż:
- zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń
- z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu
(niepotrzebne skreślić)
Data, miejsce……………………………………..
Czytelny podpis…………………………………
Dla firm: ………………………………………………….
(miejsce na pieczęć firmową)

Podobne dokumenty