europa i świat w okresie wielkich odkryć geograficznych

Komentarze

Transkrypt

europa i świat w okresie wielkich odkryć geograficznych
EUROPA I ŚWIAT W OKRESIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH.
TEST WIADOMOŚCI dla klasy II gimnazjum.
Wersja A
................................................................................
Imię i nazwisko uczennicy/ucznia
.............
klasa
..............................
nr w dzienniku
Liczba uzyskanych punktów: ............
ocena:..........
Podpis rodziców:........................
1. Mieszkańcy Europy znali w średniowieczu następujące kontynenty ( wskaż odpowiedź błędną!):
a. Afrykę i Azję;
b. Europę i Afrykę;
c. Azję i Australię;
d. Europę i Azję.
2pkt.
5. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednio pojęcie związane z podróżami i odkryciami
geograficznymi lub jego znaczenie:
POJĘCIE:
ZNACZENIE:
przyrząd wyposażony w igłę magnetyczną wskazującą swym
położeniem strony świata;
galeon
konkwistadorzy
6pkt.
6. Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy i odpowiedz na podane pod nim pytania:
„[...]Po wyjeździe z Kadyksu przybyłem na Morze Indyjskie i odkryłem tam bardzo liczne i
gęsto zaludnione wyspy, które bez czyjegokolwiek protestu objąłem w posiadanie najmiłościwszego króla [...] Mieszkańcy owych wysp nie różnią się wcale co do wyglądu, obyczajów
lub języka i rozumieją się nawzajem [...] Nie spotkałem też wśród nich potworów, jak wielu
mniemało, ale są to ludzie potulni i dobrotliwi. Nie są też czarni jak Murzyni, włosy mają bowiem gładkie i spadające [...]”
Kto mógł być autorem powyższych słów i o jakim wydarzeniu opowiada?
...............................................................................................................................................
Jakie błędy geograficzne i w nazewnictwie popełnili Europejczycy odkrywając
nowe lądy?
...............................................................................................................................................
Jakie wyobrażenia o innych lądach i ich mieszkańcach panowały w Europie w
średniowieczu?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Co stało się z ludnością miejscową po przybyciu Europejczyków?
...............................................................................................................................................
8pkt.
7.
Uzupełnij podaną niżej tabelę wpisując nazwisko podróżnika lub jego dokonania:
PODRÓŻNIK:
Bartłomiej Diaz
DOKONANIA:
odkrył morską drogę do Indii;
Amerigo Vespucci
3pkt.
8.
Główne hasło humanizmu włoskiego brzmiało:
a. „czyja władza – tego religia”;
b. „błądzić jest rzeczą ludzką”;
c. „nic, co ludzkie nie jest mi obce”;
d. „myślę, więc jestem”.
2pkt.
9.
Do głównych dzieł Michała Anioła zaliczyć możemy:
a. obraz „Dama z gronostajem” i model maszyny latającej;
b. posąg Dawida i kopułę Bazyliki św. Piotra;
c. projekt Bazyliki św. Piotra w Rzymie;
d. obraz „Szkoła Ateńska”.
2pkt.
10. Podkreśl błędy w podanym niżej tekście:
„Nowe poglądy na świat i życie człowieka, które pojawiły się w koloniach, zdobywały sobie w XIV w. coraz więcej zwolenników. Znalazły one odbicie w literaturze. Ponie waż w języku łacińskim sło wo „życie” brzmi h umanus, pis arzy głoszących takie myś li
nazy wano humanistami . Ale humanistami nazywano nie tylko pisarzy. Byli wśród
nich także księża, zakonnicy i bankierzy. Wszystkich łączyła jedna cecha: zainteresowanie
handlem i chęć zysku. Uczeni popierali poglądy wspierane przez autorytet Kościoła mówiące o
powstaniu świata i o historii Ziemi. Także i artyści szukali wzorów dla swych dzieł w sztuce
starożytnego Egiptu i Mezopotamii.”
7pkt.
11. Marcin Luter w swoich tezach krytykował:
a. sprzedaż odpustów i postępowanie duchowieństwa;
b. podatki nakładane przez cesarza;
c. Pismo święte jako podstawę wiary;
d. bogacenie się duchownych i odejście od nauki Chrystusa.
2pkt.
12. Reformacja w Europie Zachodniej spowodowała (wskaż odpowiedź błędną!):
a. wojny religijne i zamieszki wyznaniowe;
b. osłabienie pozycji papiestwa i cesarstwa;
c. wprowadzenie w Niemczech zasady „czyja władza – tego religia”;
d. wprowadzenie tolerancji religijnej w większości państw europejskich.
2pkt.
13. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednio nazwę wyznania, kraj lub główne zasady głoszonej wiary:
WYZNANIE:
KRAJ:
ZASADY WIARY:
Niemcy
kalwinizm
zachowanie dogmatów wiary i kultu oraz organizacji Kościoła, likwidacja zakonów i konfiskata dóbr
kościelnych, odrzucenie prymatu papieża – król
głową Kościoła państwowego.
6pkt.
Możesz uzyskać maksymalnie:40pkt.
Uzyskałaś(eś) ostatecznie: ……………………… pkt.
EUROPA I ŚWIAT W OKRESIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH.
TEST WIADOMOŚCI dla klasy II gimnazjum.
Wersja B
................................................................................
Imię i nazwisko uczennicy/ucznia
.............
klasa
..............................
nr w dzienniku
Liczba uzyskanych punktów: ............
ocena:..........
Podpis rodziców:........................
1. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednio nazwę wyznania, kraj lub główne zasady głoszonej wiary:
WYZNANIE:
KRAJ:
ZASADY WIARY:
Szwajcaria
luteranizm
zachowanie dogmatów wiary i kultu oraz organizacji Kościoła, likwidacja zakonów i konfiskata dóbr
kościelnych, odrzucenie prymatu papieża – król
głową Kościoła państwowego.
6pkt.
2. Reformacja w Europie Zachodniej spowodowała (wskaż odpowiedź błędną!):
a. wojny religijne i zamieszki wyznaniowe;
b. osłabienie pozycji papiestwa i cesarstwa;
c. wprowadzenie tolerancji religijnej w większości państw europejskich;
d. wprowadzenie w Niemczech zasady „czyja władza – tego religia”.
2pkt.
3. Marcin Luter został poparty po swoim wystąpieniu przez ( wskaż odpowiedź błędną!):
a. książąt niemieckich;
b. szlachtę niemiecką;
c. cesarstwo niemieckie;
d. chłopów.
2pkt.
4. Do głównych dzieł Leonarda da Vinci zaliczyć możemy:
a. „Damę z gronostajem”;
b. posąg Mojżesza;
c. obraz ”Mona Lisa”;
d. projekt Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
2pkt.
5. Główne hasło humanizmu włoskiego brzmiało:
e. „w zdrowym ciele – zdrowy duch ”;
f. „nic, co ludzkie nie jest mi obce”;
g. „błądzić jest rzeczą ludzką”;
h. „myślę, więc jestem”.
2pkt.
6. Krzysztof Kolumb był żeglarzem w służbie :
a. Portugalii;
b. Hiszpanii;
c. Włoch;
d. Francji.
2pkt.
7. Podkreśl błędy w podanym niżej tekście:
„Kolonizatorzy łagodnie obchodzili się z podbitą ludnością. Nie zmuszali Indian do pracy
ponad siły. Aby oszczędzić miejscową ludność, do pracy w kopalniach i na plantacjach Hiszpanie zaczęli sprowadzać do Ameryki Murzynów.
Zgodnie z pewną indiańską legendą Indianie uważali Hiszpanów za swoich dawno zaginionych przyjaciół. W starciach zbrojnych najeźdźcy zwyciężali przede wszystkim dzięki sprytowi, chociaż Indianie znali już broń żelazną. Popłoch wśród Indian wywoływały przede
wszystkim nie znane dotąd ubiory i fryzury przybyszów.”
7pkt.
8. Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy i odpowiedz na podane pod nim pytania:
„[...] Z dzieł teologicznych należy czytać jedynie nieliczne i najlepsze. Wiele książek nie
czyni człowieka uczonym, dużo czytania także nie. [...] jedynie Pismo święte jest bowiem
naszą winnicą, w której powinniśmy się ćwiczyć i pracować. Przede wszystkim najważniejszą
i najpowszechniejszą lekcję w wyższych i niższych szkołach winna stanowić nauka Pisma
świętego , a u młodych chłopców - Ewangelii. [...] Teraz zaś nawet wielce uczeni biskupi i
prałaci nie znają Ewangelii.”
Kto mógł być autorem tych słów?
......................................................................................................................................................
Z jakim wydarzeniem z historii Europy powiązałbyś ten tekst?
.......................................................................................................................................................
Czego domaga się autor i co zarzuca duchownym?
.......................................................................................................................................................
Jakie inne znane Ci zarzuty tego autora mógłbyś wymienić?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8pkt.
9. Uzupełnij podaną niżej tabelę wpisując nazwę kraju, datę lub znaczenie wydarzenia:
KRAJ:
Wydarzenie:
Data:
Francja
1572r.
pokój w Augsburgu
1598r.
3pkt.
10. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednio pojęcie historyczne lub jego znaczenie:
POJĘCIE:
ZNACZENIE:
pańszczyzna
swoboda wyznawania innej religii niż panująca w danym kraju;
artykuły henrykowskie
6pkt.
Możesz uzyskać maksymalnie:40pkt.
Uzyskałaś(eś) ostatecznie: ……… pkt.

Podobne dokumenty