„DOSKONALENIE PROCESU AUDITOWANIA”

Komentarze

Transkrypt

„DOSKONALENIE PROCESU AUDITOWANIA”
Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz z Komisją Auditorów zapraszają do
udziału w VI edycji seminarium:
„DOSKONALENIE PROCESU AUDITOWANIA”
Tym razem proponujemy omówienie tematyki związanej z auditowaniem
zintegrowanych systemów zarządzania – nadzorem nad wyposaŜeniem pomiarowym.
Podczas seminarium, obok 11 referatów wygłaszanych przez uznanych i
doświadczonych auditorów, przewidujemy czas na dyskusję, wymianę doświadczeń i opinii
wszystkich uczestników seminarium.
Mamy równieŜ nadzieję, Ŝe rozmowy i dyskusje prowadzone poza czasem oficjalnych
sesji pozwolą uczestnikom na znalezienie rozwiązań problemów, które ich nurtują.
Serdecznie zapraszamy do udziału
PROGRAM
AUDITOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD WYPOSAśENIEM POMIAROWYM
25.11.2007r. (niedziela)
16:00 – 19:00 Rejestracja uczestników
20:00
Kolacja koleŜeńska
26.11.2007r. (poniedziałek)
8:00-9:00
Śniadanie
9:00 – 9:15
Otwarcie seminarium
9:15 – 10:00 Konsekwencje dla podmiotów certyfikowanych wynikające ze zmian wymagań
dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania - Janusz Sak, PCA
10:00 – 10:45 Zmiany w normie ISO 9001 - Anna Gruszka, PKN
10:45 – 11:00 Dyskusja (w tym wpływ zmian w normach na zmiany w auditowaniu)
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:45 Auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001 i ISO 14001) Jolanta Orlikowska TELEOS, Bogusława Gulczyńska
12:45 – 13:30 Auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, PN 18001,
HACCP) - GraŜyna śarlicka Loxess Transteam, AS-QUAL
13:30 – 14:30 przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Audity wewnętrzne zintegrowanego systemu zarządzania na poziomie Centrum
Zarządzania PKE SA i jednostki wytwórczej (Elektrownia Łaziska) Grzegorz Klemens, Grzegorz Ścibisz, Południowy Koncern Energetyczny SA
15:30– 16:15 Audity wewnętrzne w obszarach objętych równocześnie wymaganiami ISO
9001 i ISO 17025 - Marek Misztal, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
16:15 – 16:45 przerwa kawowa
16:45 – 17:45 Proces przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania - Leszek Krawczyk ,
KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu
17:45 – 18:15 Dyskusja
19:00
wyjazd na imprezę plenerową w Dolinie Chochołowskiej
27.11. 2007r. (wtorek)
8:00-9:00
Śniadanie
9:00 – 10:00 Auditowanie procesu nadzorowania wyposaŜenia do monitorowania i
pomiarów w aspekcie wymagań norm systemów zarządzania ElŜbieta Krodkiewska-Skoczylas, IMiSP PW
10:00 – 10:45 Auditowanie nadzoru nad wyposaŜeniem do monitorowania i pomiarów na
przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego - Ewa Sierpina, FAMAK SA
10:45 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Auditowanie nadzoru nad wyposaŜeniem do monitorowania i pomiarów w
organizacji usługowej branŜy medycznej - Lidia Spocińska, LIM Sp. z o.o.
12:00 12:30 Dyskusja
12:30
Obiad
Wyjazd uczestników
Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wyŜywienie (od kolacji w dniu 25.11.br do obiadu w dniu 27.11.br),
- udział w obradach,
- materiały seminaryjne,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacji (25.11.br) i imprezie w Dolinie Chochołowskiej (26.11.br),
- koszty organizacyjne.
Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 postanowił dofinansować udział
pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego Klubu w wysokości 50% kosztów
seminarium.