Przedmiar- Szkoła Podstawowa w Złotej - budynek

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar- Szkoła Podstawowa w Złotej - budynek
Przedmiar robót
Nazwa obiektu lub robót:
Zamawiaj cy:
Jednostka opracowuj ca:
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Złotej - budynek kotłowni
Gmina Czchów 32-860 Czchów Rynek 12
GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861
Iwkowa 455
Ogólna charakterystyka obiektu lub robót
Budynek Szkoły Podstawowej wybudowany w roku około 1960, w technologii tradycyjnej
murowanej z cegły ceramicznej pełnej, cegły kratówki i kamienia naturalnego, miejscami
można również spotkać mur wykonany z innych elementów ściennych. Budynek
wolnostojący, składający się z dwóch części opartych na rzucie kątowym. Główne wejście do
budynku znajduje się na ścianie frontowej, od strony drogi publicznej. Dodatkowo do budynku
prowadzą inne wejścia od strony bocznej i tylnej. Główna część budynku trzech
kondygnacyjna, częściowo podpiwniczona, ze stropodachem żelbetowym, przykrytym
dodatkowo dachem stromym dwuspadowym, po niedawnej przebudowie. Drugi segment
budynku, trzech kondygnacyjny, ze stropodachem wentylowanym przykrytym dodatkowo
dachem stromym dwuspadowym, po niedawnej przebudowie. Z tyłu budynku znajduje się
kotłownia jednokondygnacyjna ze stropodachem. Budynek otynkowany z zewnątrz tynkiem
cementowo - wapiennym z tzw, nakrapianką. W budynku zostały wymienione stare okna
drewniane na nowe PCV. Część przeprowadzonych prac remontowych nie została
dokończona i w związku z tym konieczne jest ich wykonanie przy planowanej obecnie
termomodernizacji.
Dodatkowo do budynku została dobudowana sala gimnastyczna z przewiązką, której budowa
została zakończona i jest obecnie użytkowana.
Ogólny stan techniczny budynku dobry, natomiast stan techniczny elewacji zadowalający.
Planowana termomodernizacja poprawi znacznie stan techniczny i wizualny elewacji
budynku, oraz warunki cieplne pomieszczeń.
W ramach niniejszego opracowania projektuje się następujące prace remontowe:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70 gr. 10 cm, z montażem
nowych podokienników, przełożeniem instalacji odgromowej i rur spustowych, lamp
zewnętrznych itp.,
- ocieplenie ościeży styropianem EPS 70 gr. 3 cm,
- wykonanie nowej elewacji z tynku akrylowego barwionego w masie, w systemie BSO,
- wykonanie podbitek dachowych z blachy stalowej i remont istniejącej podbitki z PCV,
- renowacja schodów i podestu przy wejściu bocznym z betonu i kamienia naturalnego,
- renowacja podmurówki z kamienia naturalnego,
- remont daszku nad wejściem,
- remont okapu dachu kotłowni i wymiana rynien na stalowe.
Wszystkie wyżej wyszczególnione roboty zostały szczegółowo wzięte do analizy
kosztorysowej. Opracowując niniejszy kosztorys oparto się na cenach lokalnych producentów
i składów budowlanych. Ceny ustalone na 1 kwartał 2014 roku.
Data opracowania:
2014-06-04
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
2
Przedmiar robót
<-NR->
<-PODST->
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
<-OPIS->
<-JEDN->
Podstawa ceny
Opis robót, wyliczenie ilo ci robót
jednostkowej
Kosztorys
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Złotej - budynek kotłowni
Element
Elewacja CPV. 45321000-3
KNR 17/2608/1 Przygotowanie podło a pod docieplenie metod lekk -mokr , oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilo ci robót:
8,20*2,15+5,8*2,0+5,8*2,30-1,15*2,10-2,0*0,9*1,5+0,20*11,80
39,815000
0,25*(8,20+11,60)
4,950000
RAZEM:
44,765000
KNR 17/927/1
Nało enie na podło e gruntu np CT16, 1-a warstwa
Wyliczenie ilo ci robót:
8,20*2,15+5,8*2,0+5,8*2,30-1,15*2,10-2,0*0,9*1,5+0,20*11,80
39,815000
RAZEM:
39,815000
KNR 17/927/2
Nało enie na podło e gruntu np CT16, ka da nast pna warstwa
Wyliczenie ilo ci robót:
8,20*2,15+5,8*2,0+5,8*2,30-1,15*2,10-2,0*0,9*1,5+0,20*11,80
39,815000
RAZEM:
39,815000
KNR 17/927/3
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego r cznie na uprzednio przygotowanym podło u,
grubo ci 3·mm, na cianach płaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilo ci robót:
8,20*2,15+5,8*2,0+5,8*2,30-1,15*2,10-2,0*0,9*1,5+0,20*11,80
39,815000
RAZEM:
39,815000
KNR 17/2610/8 Ocieplanie cian budynków płytami styrop. metod lekk -mokr przy u yciu zapraw klej cych i r czne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw., o cie a do 30·cm, z cegły, tynk akryl kolor styropian gr 3 cm
(1)
Wyliczenie ilo ci robót:
gzyms okapowy
0,25*(8,20+11,60)
4,950000
RAZEM:
4,950000
KNR 401/713/1 Przecieranie istniej cych tynków zewn trznych, - komin
(1)
Wyliczenie ilo ci robót:
10,5*1,4*4
58,800000
RAZEM:
58,800000
NNRNKB
Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1)
Wyliczenie ilo ci robót:
10,5*1,4*4
58,800000
RAZEM:
58,800000
KNR
Malowanie 2-krotne zewn trznych tynków gładkich bez gruntowania Farba silikatowa zewn trzna
202/1505/10
Wyliczenie ilo ci robót:
10,5*1,4*4
58,800000
RAZEM:
58,800000
Element
Parapety zewn trzne CPV 45421160-3
KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej
si do u ytku
Wyliczenie ilo ci robót:
2*1,50*0,25
0,750000
RAZEM:
0,750000
KNR 202/129/1 Osadzenia poddokienników zewn trznych z blachy powlekanej
Wyliczenie ilo ci robót:
2*1,5
3,000000
RAZEM:
3,000000
Element
Malowanie elementów stalowych - skrzynki gazowe CPV: 45453000-7
KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełno cienne
Wyliczenie ilo ci robót:
1,2*1,2+1,2*0,4*4+0,6*0,6
3,720000
RAZEM:
3,720000
KNR 712/201/1 Malowanie p dzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełno cienne, farba ftalowa
(2)
Wyliczenie ilo ci robót:
1,2*1,2+1,2*0,4*4+0,6*0,6
3,720000
RAZEM:
3,720000
Jm
<-ILOSC->
Ilo
m2
44,765
m2
39,815
m2
39,815
m2
39,815
m2
4,950
m2
58,800
m2
58,800
m2
58,800
m2
0,750
m
3,000
m2
3,720
m2
3,720
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
<-NR->
<-PODST->
Nr
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
3
<-OPIS->
<-JEDN->
Podstawa ceny
Opis robót, wyliczenie ilo ci robót
jednostkowej
KNR 712/210/1 Malowanie p dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełno cienne, emalia ftalowa
(2)
ogólnego stosowania krotno = 2
Wyliczenie ilo ci robót:
1,2*1,2+1,2*0,4*4+0,6*0,6
3,720000
RAZEM:
3,720000
Element
Rusztowanie CPV 45262110-5
KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy cienne,
(1)
Wyliczenie ilo ci robót:
8,20*2,15+5,8*2,0+5,8*2,30+0,20*11,80
44,930000
0,25*(8,20+11,60)
4,950000
10,5*1,4*4
58,800000
RAZEM:
108,680000
Kalkulacja
czas pracy rusztowania
własna
Element
Renowacja pokrycia dachowego CPV. 45453000-7
KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku
Wyliczenie ilo ci robót:
rury spustowe
8,20+5,8+5,8
19,800000
RAZEM:
19,800000
NNRNKB
Rynny dachowe półokr głe zstalowe
PVC ośrednicy
rednicy 115·mm ł czone na klej, monta rynien
202/546/1
Wyliczenie ilo ci robót:
rury spustowe
8,20+5,8+5,8
19,800000
RAZEM:
19,800000
NNRNKB
Rynny dachowe półokr głe zstalowe
PVC o średnicy
rednicy 115·mm ł czone na klej, monta lejów spustowych
202/546/2
NNRNKB
Rynny dachowe półokr głe zstalowe
PVC o średnicy
rednicy 115·mm ł czone na klej, monta naro ników
202/546/3
NNRNKB
Rynny dachowe półokr głe zstalowe
PVC o średnicy
rednicy 115·mm ł czone na klej, monta denek rynnowych
202/546/4
KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej
si do u ytku
Wyliczenie ilo ci robót:
0,5*(8,20+11,60)
9,900000
RAZEM:
9,900000
NNRNKB
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu ponad 25·cm
202/541/2
Wyliczenie ilo ci robót:
0,5*(8,20+11,60)
9,900000
RAZEM:
9,900000
KNRW
Naprawa pokry dachowych pap termozgrzewaln , jednokrotne pokrycie pap wierzchniego krycia
401/519/1
Wyliczenie ilo ci robót:
0,50*20,
10,000000
RAZEM:
10,000000
Element
Wywóz odpadów Kod CPV: 90000000-7
kosztutylizacji
utylizacji odpadów
odpadów tynk, papa złom stalowy
Kalkulacja
koszt
indywidualna
Jm
<-ILOSC->
Ilo
m2
3,720
m2
108,680
kpl
1
m
19,800
m
19,800
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
m2
9,900
m2
9,900
m2
10,000
kpl
1,000
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
4
Tabela elementów scalonych
Nr
Nazwa
Warto z
narzutami
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Złotej - budynek kotłowni
1
2
3
4
5
6
Koszty po rednie: Kp = 60,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
Elewacja CPV. 45321000-3
Parapety zewn trzne CPV 45421160-3
Malowanie elementów stalowych - skrzynki gazowe CPV: 45453000-7
Rusztowanie CPV 45262110-5
Renowacja pokrycia dachowego CPV. 45453000-7
Wywóz odpadów Kod CPV: 90000000-7
Suma elementów kosztorysu
Razem Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Złotej - budynek kotłowni netto
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
5
Zestawienie robocizny
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa zawodu
Blacharze grupa II
Malarze grupa II
Monter grupa II
Murarze grupa II
Robocizna
Robotnicy
Robotnicy grupa I
Robotnicy grupa II
Tynkarze grupa II
Tynkarze grupa III
Jm
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
Razem (z dokładno ci do zaokr gle ):
Ilo
14,21666
8,97487
22,5185
2,7
10
21,90575
39,31267
2,352
21,47309
37,62805
181,08159
Cena
Warto
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
6
Zestawienie materiałów
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Nazwa materiału
Jm
Ilo
Cena
Warto
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo ci 50·mm
m3
0,01956
Benzyna do ekstrakcji
dm3
0,45012
Benzyna do lakierów
dm3
0,02046
Blacha stalowa powlekana
m2
12,177
Denko rynnowe PVC Fi·115·mm
szt
2
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo ci 25·mm
m3
0,01413
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ci 25·mm
m3
0,0326
Drut stalowy okr gły mi kki Fi·3·mm
kg
0,97812
Emalia ftalowa ogólnego stosowania
dm3
0,8556
Farba emulsyjna "Polinit"
dm3
17,8164
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
dm3
0,4092
Farba gruntuj ca - dyspersja ywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne
"Ceresit·CT·16"
dm3
21,3925
Gaz propanowo-butanowy płynny
kg
3
Gips budowlany szpachlowy
kg
82,32
Gwo dzie budowlane okr głe gołe
kg
0,09781
Haki do muru
kg
1,30416
Klej
dm3
0,04496
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
szt
20,592
Kominki wentylacyjne
szt
0,1
koszt utylizacji stolarki parapetów i pozostałych odpadów
kpl
1
Lej spustowy rynnowy PVC Fi·115·mm
szt
2
Lepik asfaltowy
kg
2
Maty (płyty) trzcinowe grubo ci 3.5·cm
m2
3,37995
Mieszanka tynkarska akrylowa - tynk strukturalny (op. 25·kg)
kg
139,3525
Naro nik rynny PVC Fi·115·mm
szt
2
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia
m2
11,5
Piasek do zapraw
m3
0,294
Płyta styropianowa
m3
0,15667
Płyty pomostowe komunikacyjne
m2
0,02174
Płyty pomostowe robocze
m2
0,67382
Podokienniki prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej
m
3
Preparat przeciwgrzybiczny do podło y mineralnych "Ceresit·CT·99"
kg
0,495
Rozcie czalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania
dm3
0,06845
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
kg
4
Rynna dachowa PVC Fi·115·mm
m
20,196
Siatka z włókna szklanego
m2
8,13285
Sucha mieszanka tynkarska akrylowy (op. 25·kg) kolorowy
kg
21,78
rodek impregnacyjno-wzmacniaj cy do podło y - Gł boko penetruj cy grunt "bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit·CT·17"
dm3
13,926
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
szt
39,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
m3
0,12936
Wkr ty stalowe samogwintuj ce SW do blach
szt
170,28
Woda
m3
0,37632
Zaprawa budowlana zwykła
m3
0,027
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
m3
0,0099
Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit·CT·85"
kg
54,57375
Zł czka rynnowa PVC Fi·115·mm
szt
4,95
Razem (z dokładno ci do zaokr gle ):
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni
Termomodernizacja szkoła w złotej -kotłownia
ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A40)
strona nr:
7
Zestawienie sprz tu
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa sprz tu
Ci gnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t
Rusztowania ramowe zewn trzne RR-1/30 do 20m
rodek transportowy (1)
Wyci g
Wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0.5·t
uraw okienny do 0.5·t
uraw okienny przeno ny 0.15·t
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Razem m-g (z dokładno ci do zaokr gle ):
Ilo
0,00483
0,00483
60,33547
0,97273
0,3066
0,588
0,2
0,41438
62,82684
Cena
Warto
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Złotej - budynek kotłowni

Podobne dokumenty