Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Komentarze

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
na rok szkolny 2015/2016
I. Informacje wstępne
1. Zasady przyjmowania kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016
zostały opracowane na podstawie Ustawy o systemie oświaty, rozdział 2a (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425
z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30. grudnia
2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2015/2016.
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii
Tułasiewicz w Poznaniu nie przeprowadza naboru w formie elektronicznej. Kandydat wymagane
dokumenty dostarcza do sekretariatu szkoły. W czasie spotkania rekrutacyjnego istnieje możliwość
zapoznania się z klimatem szkoły i warunkami nauki.
3. W szkole utworzone zostaną dwie klasy pierwsze (każda po 26 osób) z j. angielskim jako wiodącym
(nauczanym w wymiarze pięciu godzin tygodniowo) i drugim językiem do wyboru: niemieckim
(kontynuacja), francuskim (kontynuacja) lub hiszpańskim (na poziomie podstawowym).
II. Wymagane dokumenty.
1. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:
• kwestionariusz osobowy Ucznia (do pobrania na stronie internetowej Szkoły),
• skrócony odpis aktu urodzenia,
• dwa zdjęcia legitymacyjne oraz w formie elektronicznej (format jpg, png, gif, bmp),
• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
• wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej gimnazjum,
• dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach i zaangażowaniu ucznia (naukowych,
artystycznych lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,
• opinię od Ks. Proboszcza.
III. Kryteria naboru.
1. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się Uczniowie, którzy na koniec kl. II oraz w I półroczu kl. III
uzyskali min. dobre zachowanie i średnią ocen powyżej 4,0 (obliczanych według zasad podanych
w punkcie 2).
2. Oceny ze świadectwa klasy II gimnazjum i z półrocza klasy III z następujących przedmiotów:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy nowożytny,
• historia,
• religia
oraz zachowania mają w średniej ważonej potrójne znaczenie. Pozostałe oceny mają wagę „1”.
Średnia wyliczana jest do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób przeliczania punktów
Kategoria
Średnia ocen ze świadectwa na zakończenie kl. II obliczana
według zasad podanych w punkcie 2.
Średnia ocen uzyskanych na koniec pierwszego półrocza
kl. III obliczana według zasad podanych w punkcie 2.
Zaangażowanie
w
życie
duszpasterskie
parafii
potwierdzone w opinii Ks. Proboszcza (lub innego
duszpasterza).
Udokumentowana aktywność (wolontariat, harcerstwo,
chór, klub sportowy, itp.) .
Ukończenie gimnazjum katolickiego
Udział w konkursach potwierdzony dyplomem lub wpisem
na
świadectwie
(nie
dotyczy
konkursów
wewnątrzszkolnych). Wliczane są trzy najwyżej
punktowane osiągnięcia. Punkty przyznawane są za
zdobycie miejsca 1- 10.
Punkty
Do 6 punktów
Do 6 punktów
Do 6 punktów
Do 2 punktów łącznie
2 punkty
Etap ogólnopolski – 3 punkty
Etap wojewódzki – 2 punkty
Etap powiatowy, rejonowy, parafialny
lub międzyszkolny – 1 punkt
(do 9 punktów łącznie)
4. W procesie rekrutacji nie są brane pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego.
5. Laureaci i finaliści wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad, zorganizowanych
zgodnie z art. 22, ust. 2, pkt 8 Ustawy o systemie oświaty przyjmowani są do Szkoły w pierwszej
kolejności.
6. Pierwszeństwo przyjęcia może mieć Rodzeństwo Uczniów i Absolwentów Szkoły oraz Kandydaci
zaangażowani w działalność duszpasterską swojej parafii (pod warunkiem spełnienie kryteriów
podanych w punkcie III.1).
7. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo dysponowania czterema miejscami.
8. Podanie w kwestionariuszu osobowym Kandydata lub w postępowaniu rekrutacyjnym informacji
niezgodnych z prawdą powoduje zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia.
IV. Terminy związane z rekrutacją.
1. Składanie dokumentów i rozmowa rekrutacyjna.
Składanie dokumentów odbywa się od 11. maja do 2. czerwca do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły,
w budynku Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki przy ul. Kanclerskiej 31,
w dni powszednie, w godz. 8.00 – 15.00. Termin rozmowy rekrutacyjnej zostanie uzgodniony
telefonicznie.
2. Do 24. Czerwca, do godz. 15.00 Kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze
szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół.
3. Wstępna informacja o wynikach rekrutacji.
Piątek, 15. czerwca.
4. Złożenie świadectwa i zaświadczenia OKE (oraz pozostałych dokumentów).
Do 30. czerwca, do godz. 15.00. Jednak ze względu na konieczność zamówienia mundurków
uprzejmie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów w sobotę, 27. czerwca, w godz. 10.00 –
15.00.
5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do
Szkoły.
Do 3. lipca (piątek) do godz. 13.00 – na stronie internetowej i w holu szkoły.
6. Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (oraz pozostałych dokumentów).
Do 7. lipca (wtorek) do godz. 13.00.
7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.
Do 8. lipca (środa) do godz. 13.00.
8. Pozostałe terminy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.