EchoGminy_lipiec_2015_7... (Dokument PDF

Komentarze

Transkrypt

EchoGminy_lipiec_2015_7... (Dokument PDF
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015 • Numer ISSN 1689-5231
NIEZWYKŁA LEKCJA PRAWA
W Domu Kultury w Bezledach miało miejsce nietuzinkowe spotkanie profilaktyczne. Gminę Bartoszyce odwiedziła znana z popularnego programu
telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska. Celem przedsięwzięcia było
uświadomienie mieszkańcom gminy współczesnych zagrożeń i udzielenie
wskazówek jak ustrzec młodych ludzi przed konfliktem z prawem. >> str. 7-8
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
MIęDzyNARoDoWe DNI ReGIoNu
BARtoSzyCe 5-7 CzeRWCA 2015 R.
Wydarzenia i występy, w których uczestniczyli artyści i mieszkańcy z Gminy Bartoszyce.
Fot. bartoszyce.pl
Występ zespołu „AQQ”
Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy
podczas prezentacji na Bartkowym
IV Jarmarku Rękodzieła Artystycznego
Występ zespołu „Sonar”
2
„Drugie Życie Roweru” zaprezentowały
dzieci ze świetlicy wiejskiej w Galinach
Dzieci ze świetlicy wiejskiej w Galinach
zdobyły III miejsce w konkursie
na „Drugie Życie Roweru”
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Szanowni
Państwo!
W
tym roku obchodzimy 25 rocznicę reformy
samorządowej. 27 maja 1990 r. Polacy
mogli wybrać w wolnych wyborach przedstawicieli
władz samorządowych. Zwyciężyła idea dobra wspólnego i wiara w przedsiębiorczość ludzi. Doświadczenia
minionego okresu wskazują wyraźnie, jak wiele się
zmieniło dzięki decentralizacji państwa i uruchomieniu
ogromnych zasobów społecznej energii.
S
amorząd to prawo, zdolność i potencjał społeczności lokalnej. Aby samorząd zaistniał,
społeczność powinna mieć możliwość realizowania
własnych inicjatyw, a także musi umieć i chcieć
kierować własnymi sprawami. Jednym z istotnych
czynników lokalnego rozwoju jest klimat współpracy i zaufania. Dzięki bezpośredniej bliskości oraz wspólnym wartościom
i tradycjom mieszkańcy zlokalizowani na określonym obszarze mogą określać swoje potrzeby, opracowywać plany
działania i zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. W Gminie Bartoszyce z roku na rok przybywa efektów współpracy,
podejmowanej na różnych płaszczyznach – gospodarczej, społecznej, kulturalnej i oświatowej. Systematycznie piszemy
o szczególnej aktywności naszych mieszkańców, ich wyjątkowej kreatywności i zdolności do działania w imię dobra
wspólnego. Grono aktywistów systematycznie się powiększa. Dziś przeczytają Państwo o społecznikach z Dąbrowy, Tolko
i Łabędnika, którzy zainspirowani sukcesami większych miejscowości, wzięli swoje sprawy w swoje ręce. Warto
pamiętać, że o sukcesach lub porażkach podejmowanych przedsięwzięć niejednokrotnie przesądzają wzajemne
postawy, nastawienia i przekonania. Dlatego należy dbać o dobre relacje i zacieśniać więzi. Można to robić na przykład
przy okazji pisania wniosków i realizacji różnego rodzaju projektów. Już dziś możliwości jest wiele, a w perspektywie
będzie ich jeszcze więcej. Z niecierpliwością oczekujemy na uruchomienie środków finansowych z Unii Europejskiej, w
ramach nowego okresu programowania 2014-2020. Wiemy, że w nowej perspektywie dużą wagę przywiązywać się
będzie do rozwoju terytorialnego i do partnerstwa. To szansa, którą zamierzamy jak najlepiej wykorzystać.
L
ipiec i sierpień to dla jednych czas relaksu i letnich wyjazdów, dla innych okres ciężkiej, wytężonej pracy.
Urlopowiczom, a także korzystającym z wakacji uczniom, życzę pięknej pogody i udanego, bezpiecznego
wypoczynku. Rolnikom - sprzyjającej aury i dobrych plonów. Niech druga połowa roku przyniesie naszej wspólnocie samorządowej nowe możliwości, które przełożą się na dalszy rozwój gminy i korzyści ze wspólnego działania.
z poważaniem
Wójt Gminy Bartoszyce
Jadwiga Gut
3
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Galiny. Kolejny w gminie nowy wóz strażacki
oDpoWIeDNI SpRzęt
W oDpoWIeDNIM MIeJSCu
Gmina Bartoszyce sfinalizowała zakup nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Galinach. Samochód zakupiono dzięki dofinansowaniu projektu
pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref
skażeń dla OSP w Galinach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Wartość dofinansowania wyniosła pół miliona złotych.
roczyste przekazanie nowego
wozu odbyło się podczas Majówki
Strażackiej zorganizowanej na terenach rekreacyjnych w Galinach. Jadwiga Gut, Wójt Gminy Bartoszyce w
obecności pododdziałów OSP Gminy
Bartoszyce oraz zaproszonych gości
oficjalnie przekazała kluczyki do samochodu na ręce naczelnika OSP
Bogusława Słupianka. Tym samym
zakończyła się oficjalna część majówki, a zebraną widownię do zabawy
zaprosiły lokalne zespoły muzyczne.
Licznie zgromadzona publiczność
miała okazję również obejrzeć z bliska
nowy nabytek straży i uczestniczyć
w pokazach sprzętu ratowniczego.
u
Akt przekazania wozu strażackiego
Nowy nabytek cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń
4
Szybkie i skuteczne działanie
– Jednostka OSP Galiny włączona jest
do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego i powołana została do podejmowania działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska –
mówi Jadwiga Gut, Wójt Gminy Bartoszyce. - Ze względu na jej usytuowanie
gwarantuje podjęcie natychmiastowych
działań ratowniczych. Mimo dużego
zaangażowania strażaków- ochotników
do likwidowania miejscowych zagrożeń,
niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Nowy
sprzęt, taki jak ten pozwoli na szybsze
i skuteczniejsze podejmowanie działań
ratowniczych.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Wojciechy. Strażackie święto
NAJNoWoCześNIeJSzA ReMIzA W ReGIoNIe
Piątek 29 maja br. to kolejny ważny i uroczysty dzień w najnowszej historii Wojciech.
Budynek remizy strażackiej po poważnej rozbudowie został oddany do użytku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach.
espół „Wojcieszanie” rozpoczął uroczystość odśpiewaniem hymnu
Wojciech. Następnie w imieniu wszystkich
strażaków za decyzję o przeznaczeniu
funduszy na gruntowną przebudowę
pomieszczeń gospodarczych remizy,
za możliwość pracy w coraz lepszych
warunkach dziękował pani Wójt Jadwidze
Gut, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojciechach Andrzej Wierzbicki. Goście
gratulowali wojciechowskim strażakom
ogromnego zaangażowania i bezinteresowności, z jaką od wielu lat niestrudzenie dążą do tego, by jednostka działała prężnie i wciąż się rozwijała.
z
Nowe rozwiązania
- Przychylne spojrzenie pani Wójt na
potrzeby straży oraz poparcie ze strony
radnych Rady Gminy zaowocowało decyzją o rozbudowie i modernizacji budynku, który jest drugim domem dla
strażaków ochotników z Wojciech już
od ponad stu lat –mówi Andrzej Wierzbicki. - Po wygłoszeniu krótkiej modlitwy
proboszcza Jerzego Mika i poświęceniu
pomieszczenia remizy, wszyscy zgromadzeni goście mogli zobaczyć budynek
remizy w nowej odsłonie. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła do ogrzewania
pomieszczeń, budynek jest jednym z
najnowocześniejszych w regionie.
Nowy wóz strażacki
Otwarcie remizy zbiegło się z wizytą
strażaków i władz z niemieckiego miasteczka Ratekau. Z rąk niemieckich
przyjaciół jednostka z Wojciech otrzymała ratowniczy wóz bojowy Iveco-Magirus, który pozwoli jednostce szybciej
Delegacja z Niemiec na tle wyremontowanej remizy
Podpisanie aktu przekazania wozu strażackiego
i sprawniej reagować na każde wezwanie
o pomoc. Wóz jest niewielki, ale bardzo
szybki i doskonale wyposażony. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy
zwiedzili pomieszczenia remizy i mogli
zapoznać się z fotograficzną wystawą
„Wczoraj i dziś OSP w Wojciechach”.
- Dzięki pomocy pani Bogumiły Metz
oraz jej córki Moniki Cieklińskiej udało
się pokonać bariery komunikacyjne i
nawiązać pierwsze kontakty, które mamy
nadzieję, pod patronatem naszych
władz samorządowych będą się dalej
rozwijały – mówi Andrzej Wierzbicki.
Wóz strażacki przekazany przez
delegację z Ratekau
5
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Gmina Bartoszyce. Zakończenie projektu turystycznego
RoWeReM po GMINIe
„Nakręć się na rower” to projekt realizowany przez Gminę Bartoszyce przy dofinansowaniu
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt miał na celu
zwiększenie atrakcyjności gminy pod względem turystyki rowerowej.
Na terenie gminy stanęły tablice informacyjne z zaznaczonymi trasami rowerowymi
urystyka wiejska to jedna z form wypoczynku i rekreacji ściśle związana
z obszarami wiejskimi. Obejmuje różnorodne rodzaje aktywnego wypoczynku
t
powiązane z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną, wykorzystujące jednocześnie zasoby i walory wsi. Formą
turystyki, która w ostatnich latach doskonale się rozwija jest turystyka rowerowa – a więc spędzanie wolnego czasu
w czynnym sposób. Turysta coraz częściej
zwraca uwagę na wypoczynek przyjazny
ze środowiskiem naturalnym. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom na terenie
Gminy Bartoszyce zostały oznakowane
trzy trasy rowerowe, które cechują się
dużym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Ścieżki rowerowe prowadzą
przez tereny urozmaicone krajobrazowo,
po trasach o nawierzchni asfaltowej,
utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach i ścieżkach. W Bezledach,
Kinkajmach, Krawczykach, Galinach, Woj-
ciechach oraz przy Gminnym Centrum
Informacji w Bartoszycach stanęły tablice
informacyjne z zaznaczonymi trasami.
Ponadto przeprowadzona została kampania promocyjna, mająca na celu propagowanie aktywnego wypoczynku oraz
zapoznanie potencjalnych turystów z
walorami Gminy Bartoszyce. Z tej okazji
zorganizowany został amatorski wyścig
rowerowy w Krawczykach oraz wydany
folder turystyczny i mapy z trasami. Turystyka w ostatnich latach powszechnie
postrzegana jest jako ważny czynnik
rozwoju regionalnego – mówi Jadwiga
Gut, Wójt Gminy Bartoszyce. - Na obszarach wiejskich pożądany jest rozwój
wszystkich form turystyki, o ile odbywa
się ona zgodnie z wymogami ochrony
środowiska naturalnego oraz prowadzi
do aktywizacji gospodarczej regionu.
DofINANSoWANIe NA BuDoWę SIeCI KANAlIzACJI SANItARNeJ
GMINA BARtoSzyCe. W marcu br.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
podpisał umowę o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kosy do miejscowości Kinkajmy. Całe zadanie obejmuje wybudowanie 856 mb. rurociągów grawitacyjnych i 6830 mb. rurociągów tłocznych oraz 5 przepompowni ścieków.
W pierwszym etapie wybudowano
6
294 mb. kanalizacji grawitacyjnej i
2574 mb. kanalizacji tłocznej oraz
jedną przepompownię ścieków na
odcinku od miejscowości Maszewy
do miejscowości Kinkajmy. Roboty
budowlane zakończyły się 30 maja
br. - Aktualnie trwają czynności odbiorcze związane z rozruchem technologicznym i uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie – mówi Jan Kwakszys,
dyrektor ZBGKiM.
Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Bezledy. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
NIezWyKłA leKCJA pRAWA
Młodzież w skupieniu wysłuchała Anny Marii Wesołowskiej
W Domu Kultury w Bezledach miało miejsce nietuzinkowe spotkanie profilaktyczne. Gminę
Bartoszyce odwiedziła znana z popularnego programu telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie mieszkańcom gminy współczesnych
zagrożeń i udzielenie wskazówek jak ustrzec młodych ludzi przed konfliktem z prawem.
nna Maria Wesołowska w rzeczywistości jest doświadczonym prawnikiem, sędzią orzekającym w Sądzie
Okręgowym w Łodzi. Od lat angażuje
się w edukację prawną dzieci, młodzieży
i dorosłych. W Bezledach uczestniczyła
w dwóch spotkaniach. Swoją prawniczą
wiedzą podzieliła się z młodzieżą
z Kinkajm i Bezled, a następnie z rodzicami, pedagogami, pracownikami
pomocy społecznej i radnymi. Świadomość i znajomość prawa to
niezwykle ważne kwestie w naszym
życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat - podkreślała sędzia
Anna Maria Wesołowska. W czasie
A
spotkań z młodymi ludźmi pani sędzia
wskazywała, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Bogato ilustrując
przykładami zaczerpniętymi z pracy
sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa. Omówiła takie
zagadnienia jak wyśmiewanie, bicie,
niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów, zbyt
wczesna inicjacja seksualna, przemoc
i cyberprzemoc. – Dzieci często napotykają na różne zagrożenia, zwłaszcza
związane z siecią. Często nie są świadome, że łamią prawo, np. hejtując w
internecie – podkreślała sędzia. Za-
chęcała też do zakładania tzw. kącików
prawnych w placówkach oświatowych.
Po spotkaniu chęć założenia takiego
kącika w przyszłości, wyraziło gimnazjum w Kinkajmach.
Niestandardowe
inicjatywy profilaktyczne
Uczniowie podczas wizyty gościa mogli
dowiedzieć się również wiele o pracy
sędziego, pracy w sądzie, a także o
wymaganiach tego zawodu. Była też
okazja do zadawania pytań, przymierzenia autentycznej togi sędziowskiej
i wzięcia do ręki sędziowskiego łańcucha. Mam nadzieję, że ta nietuzinkowa
7
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia oraz otrzymanie autografu
Wzmocnieniem profilaktycznego przekazu była toga sędziowska i łańcuch
W lekcji prawa uczestniczyli licznie przybyli dorośli
8
lekcja prawa z niekwestionowanym
autorytetem jakim jest Anna Maria Wesołowska, na długo pozostanie w pamięci tych, którzy w niej uczestniczyli
- mówi Renata Tadorowska z Urzędu
Gminy w Bartoszycach, inicjatorka i
organizatorka przedsięwzięcia. Od lat
staramy się podejmować niestandardowe inicjatywy profilaktyczne. Takie,
które pobudzą do refleksji nad zachowaniem swoim i innych, uświadomią
popełniane błędy i uchronią przed kolejnymi. Skuteczna profilaktyka nie polega na moralizowaniu czy straszeniu
lecz na uczeniu mądrej sztuki postępowania, dzięki której młody człowiek
poradzi sobie z samym sobą dzięki
sile charakteru, asertywności i posiadanej wiedzy. Chcemy, aby tę wiedzę
przekazywały osoby autorytatywne, dlatego do współpracy zapraszamy najlepszych. Cieszy fakt, ze pomimo znacznej odległości do nas przyjeżdżają. Tak
jak mieszkająca na co dzień w Łodzi
sędzia Wesołowska – dodaje Renata
Tadorowska. Z opinii uczestników wiadomo, że wizyta nietuzinkowego gościa
została oceniona bardzo wysoko i dostarczyła wielu wrażeń, zarówno młodzieży, jak i dorosłym.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Bezledy. Dzień Międzynarodowy – Francja
oDKRyWAlI tAJNIKI
fRANCuSKIeJ KultuRy
W ramach XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Bezledach odbył się festyn rodzinny. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem festyn miał charakter międzynarodowy. Bezledy na jeden dzień stały się słynącą ze ślimaków i dobrych serów Francją.
Uczestnicy „Mini Tour de France”
organizację wydarzenia oprócz
szkoły podstawowej w Bezledach
oraz Urzędu Gminy w Bartoszycach
zaangażowana była Fundacja Pro Liberis et Arte. To dzięki fundacji festyn
rodzinny rozpoczęty został prezentacją
W
komedii francuskiej, po której odbyła
się pogadanka z rodowitą Francuską
na temat podobieństw i różnic narodowościowych i kulturowych. Przedszkolaki spotkały się z niecodzienną
formą teatru kamishibai- sztuki opo-
wiadania historii za pomocą ilustracji
wykonanych na kartonowych planszach,
wysuwanych z małego drewnianego
parawanu. Ten papierowy teatr zaprezentowała Anais Fleur z pochodzenia
paryżanka, z wyboru olsztynianka.
Polsko-francuskie gotowanie
9
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Uczestnicy bezledzkich Dni Rodziny
Kolarze na start
Oprócz wydarzeń kulturalnych w programie imprezy znalazł się słynący na
całym świecie wyścig kolarski „Tour de
France”. Na szczęście dla jego uczestników był to „Mini Tour de France”. Punktualnie o godz. 10.00, na trasie Wojciechy
– Bezledy, rozpoczął się wyścig rowerowy
dla uczniów klas V- VI z terenu Gminy
Bartoszyce. Rowerzyści mieli do pokonania ok. 10 km. Przeprowadzono również
zawody sportowe dla uczniów klas I –
III pod hasłem „Olimpiada szybkich nóg”
oraz teleturniej: Jeden z dziesięciu –
„Moja mała Ojczyzna” dla uczniów klas
IV – VI. Rozstrzygnięto szkolne konkursy:
plastyczny – „Rodzinka i ja”, fotograficzny
– „Rodzinne fotki na wesoło”, wokalny –
„Piosenki trzech pokoleń”, rodzinny turniej
tenisa stołowego. Zwycięzcom wręczono
nagrody.
zWyCIęzCy WyśCIGu
RoWeRoWeGo
„MINI touR De fRANCe”
tajniki francuskiej kultury
Natomiast przed budynkiem Domu Kultury w Bezledach zapewnione było szereg
atrakcji: odbyły się warsztaty rysunku i
języka francuskiego prowadzone przez
studentów Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. Zapoznano mieszkańców z
tajnikami kultury i kuchni francuskiej,
nie obyło się bez wspólnego gotowania
potraw przygotowanych przez francuskich
i polskich przedstawicieli. Podczas festynu
zaprezentowały się również służby mun-
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Weronika
Mieszkowska z Krawczyk
II miejsce – Weronika
Sośnicka z Żydowa
III miejsce – Urszula
Subotowicz z Sokolicy
Kategoria chłopcy:
I miejsce – Jakub
Brudzeński z Bezled
II miejsce – Jakub
Niewęgłowski z Sokolicy
III miejsce – Jakub Żarski
z Wojciech
Radość z wygranej zespołu z Wojciech
10
durowe: funkcjonariusze Placówki Straży
Granicznej w Bezledach wystąpili z pokazem tresury psa, żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
pokazali sprzęt wojskowy i indywidualne
uzbrojenie, natomiast strażacy udostępnili wyposażenie bojowego wozu
strażackiego. Zwieńczeniem uroczystości
była „Gala Zwycięzców” i rozstrzygnięcie
gminnego konkursu na audycję radiową
„Pamięć i tożsamość”. Zwyciężyła audycja „Tu jest nasz dom” autorstwa
uczniów szkoły podstawowej w Wojciechach: Gabrieli Moskalewicz, Patrycji
Michna, Natalii Bucik, Oliwii Kaczmar,
Magdaleny Kopytek pod kierunkiem
opiekunów: Danuty Fijoł i Teresy Bryły.
Zwyciężczynie otrzymał nagrodę w postaci rocznego kursu językowego.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
XVII WARMIńSKo-MAzuRSKIe
DNI RoDzINy W GMINIe BARtoSzyCe
Frekwencja na Dniach Rodziny w Dąbrowie dopisała, tak samo jako pogoda
Jedną z atrakcji podczas Dni Rodziny w Żydowie było
strzelanie z łuku
Dni Rodziny w Krawczykach
Śpiewająco wystąpiły dzieci w Galinach
Program artystyczny przedstawiony przez dzieci
z Przedszkola Gminnego
Przedstawienie w wykonaniu uczniów
z Rodnowa
Kącik fryzjerski podczas Dni Rodziny
w Wojciechach
Festyn w Sokolicy - udział rodziców i dzieci w konkurencjach, przygotowanych przez strażaków
11
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
„pRzyGoDA z lASeM”
SzCzytNo. Uczennica klasy drugiej
gimnazjum w Bezledach Karolina Gładkowska otrzymała wyróżnienie w XXVIII
edycji wojewódzkiego konkursu „Mój
las- drewno, surowiec przyjazny człowiekowi”. Za napisaną pracę o wykorzystywaniu drewna w życiu codziennym,
11 czerwca br. odebrała nagrodę na
obiekcie edukacyjnym „ Droga do przyrody” przy Leśniczówce Lipnik Nadleśnictwa Szczytno. Karolina wraz z opiekunem A Klimek, dzięki uprzejmości
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce,
wzięła udział w gali podsumowującej
wojewódzki etap konkursu i warsztatach
udzielania pierwszej pomocy.
Karolina Gładkowska, podczas odbierania wyróżnienia
DzIAłAMy loKAlNIe
DoBRe MIASto. Gmina Bartoszyce,
jako jedna z jedenastu partnerów Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” z Dobrego Miasta po raz kolejny
wzięła udział w ogłoszonym w marcu
b.r. konkursie grantowym Programu
„Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu adresowanego do organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
jest aktywizowanie społeczności wokół
różnych celów o charakterze dobra
wspólnego. W tegorocznej, dziewiątej
już edycji programu udział wzięło aż
56 organizacji z całego regionu. Komisja
Grantowa doceniła dwa wnioski z
Gminy Bartoszyce. W restauracji „Ranczo w Dolinie” w Dobrym Mieście na-
Oficjalne podpisanie umów dotacyjnych odbyło się w Dobrym Mieście
stąpiło uroczyste podpisanie umów
dotyczących dofinansowania projektu
„Teatr każdego widza”, złożonego przez
Inicjatywę Społeczności Lokalnej Wojciech “Zgodna Dłoń” (dotacja w wysokości 2.000 zł.), a także wniosku grupy
„Nasza Inicjatywa” z Tolko, która otrzy-
mała kwotę 1.700 zł. na realizację
projektu „Zielona Dolina Aktywności”.
Obie zwycięskie miejscowości, zgodnie
z harmonogramem swoich projektów
już rozpoczęły „Działać Lokalnie”, do
czego bardzo zachęcają inne gminne
miejscowości.
Mikrodotacje znowu dla Węgoryt
Grupa Nieformalna „Energiczni z Węgoryt” po raz kolejny pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2015. Tym razem liderki grupy nieformalne czyli Alicja Tabaka,
Izabela Zielińska oraz Małgorzata Adamowicz zrealizowały projekt „Świtezianki”, który miał na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych. – Motywem przewodnim naszego projektu była Noc Kupały czyli tradycja Nocy Świętojańskiej – mówi Alicja Tabaka, lider grupy. – Chcemy
przypomnieć mieszkańcom piękno tej najkrótszej nocy w roku.
12
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Wojciechy. Nowe formy przedsiębiorczości społecznej
poMySł NA WIoSKę teMAtyCzNą
W warsztatach uczestniczą mieszkańcy Wojciech
Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącej idei lub tematowi.
Dzięki temu miejscowość staje się oryginalna i jedyna w swoim rodzaju. Na pomysł
utworzenia takiej wsi wpadli mieszkańcy Wojciech.
a razie udało im się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację cyklu szkoleń
oraz wizytę studyjną. – Pomysł na
utworzenie takiej wsi chodził nam po
głowie już od dawna – mówi Krzysztof
Iwański, mieszkaniec Wojciech. – Jest
to kolejny krok zmierzający do tego,
aby rozwijać naszą miejscowość. W
Planie Odnowy Miejscowości na lata
2015-2022 mamy zapis mówiący o
podjęciu działań zmierzających do
utworzenia wsi tematycznej.
N
Wykorzystają, to co posiadają
W cykl warsztatów zaangażowanych
jest 20 mieszkańców, którzy regularnie
spotykają się w Domu Kultury w Wojciechach z Małgorzatą Ofierską, doradcą
biznesowym w projekcie systemowym
„Wioski tematyczne – wieś z pomysłem
– pomysł na wieś”. - W dzisiejszych
czasach wyczerpują się dotychczasowe
zasoby i możliwości wsi związane z
rolnictwem, co skutkuje utratą miejsc
pracy i opuszczaniem wsi przez młodzież. Wieś przestaje być ciekawym
miejscem, traci swój charakter, swoją
dotychczasową tożsamość. Dotyczy to
w głównej mierze wsi leżących z dala
od miast i dobrych dróg, pozbawionych
wyraźnych atrakcji turystycznych –
mówi Małgorzata Ofierska. - Wydaje
się, że podstawą współczesnej odnowy
wsi powinno być myślenie o jej gospodarce o sposobach na zarabianie
dla mieszkańców wsi, bo od tego zależy
czy i kto na wsi zechce pozostać lub
do niej przybyć. Stąd tak ważne są
nowe pomysły na pracę i ich realizacja.
Nie chodzi o to, by wieś robiła coś zupełnie nowego, ale o to, aby zaczęła
wykorzystywać to, co posiada – jako
produkt do sprzedaży na zewnątrz.
Tworzenie wsi tematycznej jest na
pewno etapem długim i czasochłonnym, ale zaletą tej idei jest to, że nie
wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej
na początku, i angażuje wielu mieszkańców – dodaje Małgorzata Ofierska.
Warsztaty mają grupie przybliżyć idee
wsi tematycznej, jak również wypracować plan działania. - Teraz jesteśmy
na etapie szukania pomysłów na motyw
przewodni swojej wsi – mówi Krzysztof
Iwański. – Z racji tego, że wieś ma
długą historię związaną ze strażakami,
myślimy nad tym, aby to właśnie oni
byli naszym źródłem inspiracji.
Zadanie współfinansowane jest ze
środków Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
13
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Austria. U źródeł procesów odnowy wsi
DoBRe pRAKtyKI I CIeKAWe INICJAtyWy
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego był organizatorem wyjazdu
studyjnego dla m.in. członków grup odnowy miejscowości z gmin zakwalifikowanych do
Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla
miejscem, w którym warto żyć…”. Wśród uczestników była Anna Mierzejewska z Wojciech.
Uczestnicy wyjazdu w wiosce makowej w Austrii
ojciechy od 2014 roku są aktywnym uczestnikiem Programu
Odnowy Wsi, a członkowie grupy biorą
udział w licznych warsztatach i szkoleniach mających na celu przybliżenie
innowacyjnych rozwiązań pobudzających mieszkańców do działania na
rzecz swojej miejscowości. Organizowane są również wyjazdy studyjne,
które mają na celu poznanie jak największej ilości dobrych praktyk oraz
ciekawych przykładów. Taka idea przy-
W
14
świecała również wyjazdowi do Austrii
oraz Kamienia Śląskiego. – Podróż była
niezwykle inspirująca i ciekawa – opowiada Anna Mierzejewska, członek
Grupy Odnowy Miejscowości (GOM). –
Mieliśmy możliwość zwiedzenia siedziby
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE,
gdzie zaprezentowano działalność Stowarzyszenia, historię i teraźniejszość
odnowy wsi w Austrii oraz dobre praktyki.
Mogliśmy zapoznać się z ofertami
miejscowości tematycznych np. wioską
makową, wioską kowalstwa czy wioską
bajek. Była to wspaniała okazja, aby
zobaczyć infrastrukturę, walory estetyczne czy inicjatywy rozwoju miejscowości, gdzie od wielu lat odnowa
wsi jest wdrażana. Jest to o tyle cenne
doświadczenie, gdyż, jako członkowie
GOM bierzemy udział warsztatach organizowanych w Domu Kultury w Wojciechach na temat utworzenia wsi tematycznych.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Wojciechy. Miejsce, w którym warto żyć
„Czy Duży Czy MAły
KAżDy zNA NASze plANy”
W marcu b.r. Sołectwo
Wojciechy, biorące udział
w Programie Odnowy Wsi
Województwa WarmińskoMazurskiego „Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla miejscem,
w którym warto żyć…”, zgłosiło się do konkursu ogłoszonego przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na najciekawsze inicjatywy
promocji Planów Odnowy Wsi.
lan Odnowy Miejscowości Wojciechy
na lata 2015-2022 został przyjęty
przez zebranie wiejskie i zatwierdzony
przez Radę Gminy Bartoszyce już we
wrześniu 2014r. Projekt promocyjny
Wojciech pt. „Czy duży czy mały każdy
zna nasze Plany” zyskał aprobatę komisji konkursowej. W maju b.r. w ramach realizacji zadań projektowych,
członkowie Grupy Odnowy Wsi Wojciechy wybrali się do miejscowej szkoły
podstawowej na spotkania z uczniami
p
Grupa Odnowy Miejscowości Wojciechy w składzie Krzysztof Iwański, Stanisława
Chowańska oraz Krystyna Baranowska opowiedzieli dzieciom, co robią na rzecz wsi
klas I-III i IV-VI. Pragnąc „zarazić”
młodych swoją aktywnością społeczną,
opowiedzieli o sobie, rodzajach i motywach własnych działań na rzecz rodzinnego miejsca, a także przybliżyli
zasady wolontariatu. Wspomagając
się prezentacją multimedialną pokazali
uczniom zmiany jakie zaszły na terenie
Wojciech, dzięki wspólnej pracy mieszkańców, którzy razem stworzyli nowe
miejsca rekreacji, zasadzili wiele roślin
i kwiatów, znacząco poprawiając czystość i estetykę wsi. Ogłosili również
Na konkurs plastyczny
wpłynęło łącznie 33 prace.
Renata Tadorowska, kierownik Referatu
Spraw Społecznych i Promocji składa
gratulacje Amelce Wierzbickiej, jednej
z nagrodzonych
Zwycięzcy konkursu
plastycznego:
I miejsce – Mateusz Szablak, kl. III
II miejsce – Emilia Socha, kl. I
III miejsce – Amelia Wierzbicka kl.”0”
Wyróżnienia:
Daniel Bucik, kl. „0”
Piotr Sadowski, kl. „0”
konkursy pod hasłem „Mieszkam w
ciekawym miejscu ” w postaci przygotowania pracy plastycznej przez
najmłodszych i prezentacji multimedialnej przez starszych uczniów.
Galeria prac wystawiona została na
szkolnym boisku podczas obchodów
Dni Rodziny. Najlepsze prace nagrodzono. Jak mówią - czym skorupka
za młodu nasiąknie… Warto pamiętać
o tym mądrym porzekadle i starać
się angażować młode pokolenie do
prac społecznych.
Tomasz Makoś, kl. „0”
W konkursie multimedialnym wzięło
udział 18 uczniów SP w Wojciechach.
Złożono 16 prezentacji indywidualnych i jedną zespołową. Zwycięzcy
konkursu multimedialnego:
I miejsce - Patrycja Michna i Karolina
Krawczun
II miejsce – Dominika Kowalczyk, kl. VI
III miejsce – Cezary Ignaczewski, kl. VI
15
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Galiny-Warszawa. Festiwal Mistrzów Kodowania
WyMIeNIlI SWoJe DośWIADCzeNIA
W Warszawie zakończyła się II edycja ogólnopolskiego programu ”Mistrzowie Kodowania”,
mającego na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Projekt,
organizowany przez Samsung Electronics we współpracy z wieloma partnerami, objął
swoim zasięgiem ponad 600 szkół i placówek oraz ok. 50 000 uczniów w całym kraju.
Reprezentacja szkoły podstawowej w Galinach
tym gronie po raz drugi znalazła
się szkoła podstawowa w Galinach, gdzie swoje programistyczne
umiejętności rozwijali i doskonalili
uczniowie od kl. III do VI. Najaktywniejsi
z nich okazali się piątoklasiści: Urszula
Kiłyk, Ola Romanowska i Krzysztof
Gryta, którzy weszli w skład reprezentacji szkoły na Festiwalu Mistrzów
Kodowania w Warszawie.
- Finał II edycji programu Mistrzowie
Kodowania, odbył się on na Stadionie
Narodowym - mówi Mirosław Groth,
nauczyciel. - Ponad 1300 osób z ponad
280 szkół spotkało się, aby wspólnie
podsumować całoroczną pracę w
tym projekcie. Swoją obecnością
uświetnili Festiwal również znakomici
goście i przyjaciele programu, a prowadzącym był znany wszystkim z
telewizji Tomasz Kammel.
Najważniejszymi bohaterami tego dnia
byli jednak uczniowie i nauczyciele. Mło-
W
16
dzi reprezentanci z całego kraju mogli
dzielić się swoimi doświadczeniami i
programistycznymi osiągnięciami oraz
korzystać z wielu atrakcji, które zostały
specjalnie dla nich przygotowane. Towarzysząca im radość z rozwijania
własnych umiejętności sprawiła, że to
wspólne świętowanie było bardzo udane
– dodaje Mirosław Groth.
Festiwal prowadził Tomasz Kammel
Był też czas na zwiedzanie
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Wojciechy-Cotes d’Armor. Wizyta studyjna aktywnych kobiet
W pRACy NA WSI CzuJą SIę SpełNIoNe
W ramach projektu „Kobieta inicjatorem rozwoju społeczności wiejskiej” realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marzena Kosek, członek Grupy
Odnowy Miejscowości Wojciechy wzięła udział w wizycie studyjnej do Francji i Niemiec.
Uczestniczki wyjazdu do Francji i Niemiec
izyta miała na celu przede
wszystkim wymianę doświadczeń dotyczących oddolnych inicjatyw
społeczności wiejskiej, szczególnie
wśród kobiet. Panie odwiedzając Kraj
Związkowy Saksonia-Anhalt w Niemczech i Departament Côtes d’Armor
we Francji (czyli dwa regiony partnerskie
Warmii i Mazur), miały okazję spotkać
się z tamtejszymi przedstawicielkami
rolniczych organizacji kobiecych. W
niemieckim Ministerstwie Rolnictwa i
Środowiska Polki rozmawiały m.in. z
przedstawicielkami Stowarzyszenia Kobiet Rolniczek Saksonia-Anhalt. Marzena
Kosek z Wojciech była jedną z 32 aktywnych kobiet z obszarów wiejskich
Warmii i Mazur, które miały okazję na
przykładzie Francuzek i Niemek dowiedzieć się jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, jak zachęcać
kobiety do większej aktywności społecznej, jak podnosić kwalifikacje za-
W
wodowe czy wreszcie jakie projekty
realizować na obszarach wiejskich.
Skuteczny głos kobiecy
Niemki zrzeszające się już od 1990 r.
działają na rzecz poprawy życia i sytuacji zawodowej mieszkanek wsi. Reprezentują interesy kobiet przed komisjami w rządzie federalnym, prowadzą szkolenia, różnego rodzaju doradztwo. Podczas rozmów z polskimi
koleżankami przekonywały, jak ważna
jest wspólna aktywność w stowarzyszeniach i jak skuteczny może być
kobiecy głos w rozwiązywaniu problemów mieszkanek wsi, a nawet kształtowaniu polityki rolnej. - Dzięki mechanizacji i nowoczesnym technologiom kobieta wykonuje mniej pracy fizycznej w samym gospodarstwie rolnym, a jej rola rozszerza się teraz na
czynności bardziej menedżerskie i doradcze związane z funkcjonowaniem
gospodarstwa - mówiła Ewa Czaplejewicz, uczestniczka wyjazdu. Podkreślała również, że obecnie wiele kobiet
stara się łączyć pracę w gospodarstwie
z innymi formami działalności. Ma to
być sposobem na poszukiwanie własnej
tożsamości oraz poprawę sytuacji ekonomicznej rodziny. - Kobiety szukają
satysfakcjonującego je zagospodarowania wolnego czasu na przykład poprzez agroturystykę. Większą wagę
przykładają też do estetycznego zagospodarowania ogrodów i placów
wokół domu, angażują się na rzecz
działalności w sektorze pozarządowym
- tłumaczyła.
Aktywizacja mieszkanek wsi
Podczas niemieckiej części wyjazdu
panie z Warmii i Mazur spotkały się
jeszcze z członkiniami stowarzyszenia
zrzeszającego plantatorów czarnego
bzu, podczas którego rozmawiano o
17
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
korzyściach płynących z jego uprawy i
przetwórstwa. Odwiedziły też Steffi Trittel,
burmistrz gminy Hohe Börde, będącą
jednocześnie prezesem Lokalnej Grupy
Działania „Flechtinger Höhen- zug“. To
właśnie ona opowiadała o ciekawych
projektach na rzecz mieszkanek obszarów wiejskich. Dotyczyły one m.in.:
systemu opieki nad dziećmi w wieku
1-10 lat, aktywizacji zawodowej mieszkanek wsi czy lokalnej produkcji żyw-
ności wysokiej jakości. Francuski etap
wyjazdu Polek obejmował spotkania
i wizyty w gospodarstwach rolnych i
agroturystycznych prowadzonych lub
współprowadzonych przez kobiety aktywnie działające w Izbie Rolniczej
Departamentu Côtes d’Armor. - Wyjazd
studyjny był niezwykle inspirujący.
Mogłyśmy podpatrzeć dobre praktyki
i zwiedzić ciekawe gospodarstwa
agroturystyczne – mówi Marzena Ko-
sek. – Największe wrażenie zrobiły
na mnie zaradne Francuski, które
stworzyły sieć gospodarstw agroturystycznych. Prowadzenie takiego gospodarstwa jest dla nich dodatkową
formą dochodu, ale również czują
się spełnione zawodowo. Co ciekawe
w większości właścicielami tych agroturystyk są kobiety, które odnoszą na
tym polu wiele sukcesów.
Źródło: www.warmia.mazury.pl
Korsze. Z Wojciech na podbój świata z „Powtórką z Czerwonego Kapturka”
puBlICzNość CzeKA
NA KoleJNe pRzeDStAWIeNIe
Marcowa premiera „Powtórki z Czerwonego Kapturka” szerokim echem rozniosła się po
całej Gminie Bartoszyce. Spektakl w reżyserii Marcina Kiszluka, szlifowany w Domu Kultury w Wojciechach przez cztery miesiące warsztatów teatralnych (projekt GOK w Tolko
„Zróbmy sobie sztukę”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej) wystawiony został
w Bezledach, Galinach i Rodnowie.
ukces aktorów z Wojciech jak się
okazało posiada znacznie większy
zasięg. 1 czerwca wojcieszańscy artyści
przyjmując zaproszenie dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, Tomasza Lenkowskiego, wystawili swoją
sztukę na tamtejszej scenie i … po raz
kolejny zebrali owacje na stojąco. Nie
jest tajemnicą, że pojawiły się kolejne
zaproszenia, tym razem z okolic Bisztynka… - Jesteśmy dumni z efektów
naszej wspólnej pracy. Stworzyliśmy
zgrany zespół o jednolitej pasji, jaką
jest teatr. Chcemy grać dalej! I będziemy!
- mówi Monika Dołżycka, kierownik
Domu Kultury w Wojciechach. Wszystko
wskazuje na to, że już w najbliższej
przyszłości słowa te zmienią się w
fakty. Wojciechy bowiem pozyskały dwie
różne dotacje – z LGD „Warmiński Zakątek” w konkursie „Działaj Lokalnie IX”,
a także z Warmińsko-Mazurskiego Urzę-
S
18
Publiczność w Korszach była zachwycona występem grupy z Wojciech
du Wojewódzkiego w ramach oferty
realizacji zadania publicznego złożonej
przez Stowarzyszenie „Wspólny Dom”
Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce – obie na przeprowadzenie warsztatów teatralnych zakończonych dwoma
nowymi spektaklami. - Od amatora do
aktora…? Czemu nie… - mówi Monika
Dołżycka. - Przecież chcieć, to móc, a
mieszkańcy Wojciech z pewnością chcą.
Niech więc zgodnie z teatralnym przykazem nie przydeptują scenariusza ...
bo publiczność (już nie tylko lokalna)
czeka na kolejne przedstawienia.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Galiny. Kreatywnie spędziły wolny czas
pozNAły teChNIKę SeRWetKoWą
Stowarzyszenie „Nasze Galiny” po raz kolejny pozyskało dofinansowanie na realizację
swoich pomysłów. Tym razem dotacja była przekazana przez Urząd Gminy
w Bartoszycach na realizację „Warsztatów rękodzieła artystycznego”.
ajęcia zorganizowane przez nasze
stowarzyszenie było odpowiedzią
na oddolną inicjatywę, głównie mieszkanek z Galin, które chciały spełniać
się twórczo w przyjaznej atmosferze,
odnaleźć swoją pasję, jak również otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi własnoręcznie – mówi Jacek
Boruch, członek Stowarzyszenia. Kwota
dofinansowania przeznaczona była na
zajęcia z decupage oraz filcowania. W
z
kwietniowych warsztatach decupagu
wzięło udział 13 osób. Warsztaty prowadzone były przez Marzenę Kosek z
Wojciech. W czasie zajęć uczestnicy
mieli okazję nauczyć się kilku technik
decupage m.in. techniki serwetkowej
czyli zdobienie drewnianych deseczek
oraz szklanych butelek. Dodatkowo prowadząca pokazała uczestnikom jak
wykonać tzw. spękacze na deskach
kuchennych. Uczestnicy zajęć mieli
również okazję zdobić drewniane pudełka masą gipsową. - Wszystkie materiały przywiozła ze sobą pani Marzena.
Gotowe dzieła, uczestnicy mogli zabrać
ze sobą do domu – mówi Jacek Boruch,.
- Była to pierwsza część warsztatów w
ramach projektu. W czerwcu odbyły się
warsztaty z filcowania, które cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Gminy Bartoszyce.
Podczas zajęć z decupage
19
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Dąbrowa. Inicjatywy oddolne mieszkańców
AleJA MIłoSNA? tylKo W DąBRoWIe!
Wieś Dąbrowa jest kolejną na mapie Gminy Bartoszyce wsią, która ostatnio uśpiona,
powoli powraca na tory aktywności lokalnej. Z inicjatywy sołtysa Andrzeja Dychy
odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które było swoistą diagnozą środowiska
i jego problemów. Okazało się, że główną bolączką miejscowości jest słaba
integracja jej mieszkańców. Wspólnie postanowiono to zmienić.
Ursus, pojemność 2400 wspólne dzieło mieszkańców
ierwszym podjętym krokiem było
zorganizowanie Dnia Kobiet. Wspólna zabawa miała na celu integrację
oraz wzmocnienie wzajemnych relacji.
Następnie reaktywowano Koło Gospodyń
Wiejskich, wybrano nową przewodniczącą, którą została Dorota Kaczała.
Zaraz po tym pojawiła się długa lista
członkiń, które zadeklarowały swoje
uczestnictwo w KGW. I tak małymi
kroczkami mieszkańcy zaczęli działać.
- Odbyło się kolejne spotkanie zwołane
przez sołtysa, który poinformował, że
zgłosił naszą wieś do konkursu „Piękna
p
20
i Estetyczna Wieś”. Najpierw pojawiło
się wiele pytań, a za chwilę mnóstwo
ciekawych pomysłów. I kolejne spotkanie…… Tym razem zaczęliśmy od
uprzątnięcia wsi – mówi Sylwia Kondraciuk, mieszkanka Dąbrowy. - Rękawiczki, worki w dłonie i wyruszyliśmy
spod świetlicy. Oj, nazbierało się tych
nieczystości. Gdy uprzątnęliśmy śmieci,
pojawiło się pytanie i co dalej? Wpadłyśmy na pomysł wyplatania koszy. W
ciągu jednego dnia wyplecionych zostało sześć koszy, do których nasadziłyśmy kwiatów. W końcu priorytetem
naszym jest zadbanie o wizerunek
i estetykę wsi. I się udało. Stoją piękne
kosze, o które dbają mieszkańcy –
dodaje pani Sylwia.
Ciągnik, pojemność 2400…
Na kolejne pomysły nie trzeba było
długo czekać. W najmniej estetycznym
miejscu wsi mieszkańcy postawili ciągnik…ale tym razem z balotów. - Dzięki
życzliwości pana Jarka, który użyczył
nam balotów, a ponadto zwiózł i pomógł
je ustawić osiągnęliśmy zamierzony
efekt. Rąk do pracy nie brakowało.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Najbardziej zaśmiecone były przydrożne rowy
Adam i Krzysztof wykosili ugór, a cała
reszta włączyła się do pracy. Nawet
czteroletni Filip dzielnie pomagał. Teraz
jest na czym oko zawiesić. Wspólnie
stworzyliśmy super dzieło – Ursus, poj.
2400 – nie kryje zadowolenia pani
Sylwia. - Niebawem zostaną zamieszczone tabliczki z nazwami alej. Tym
samym mieszkańców jak i naszych
gości będzie witała m.in. Aleja Miłosna,
Aleja Szczęścia i Zdrowia, Aleja Pomyślności itp. Kolejne spotkanie zorganizowali sami mężczyźni. Jego efektem było zawiązanie się koła wędkarskiego, do którego należy już 11 mężczyzn. Znajdujący się we wsi zbiornik
wodny został uprzątnięty i zagospodarowany. - To, co łączy aktywnych już
mieszkańców, to dobra zespołowość
w działaniach, poczucie humoru, or-
ganizacja, pozytywne nastawienie, chęć
działania odpowiadająca na potrzeby
naszej wsi. Działamy, dbamy, promujemy, a przy tym dobrze się bawimy –
mówi Sylwia Kondraciuk. – Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny, który był
podsumowaniem dotychczasowego
wkładu naszej pracy na rzecz wsi i jej
mieszkańców — mówi Dorota Kaczała.
W sprzątaniu Dąbrowy brali udział również jej najmłodsi mieszkańcy
21
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Gmina Bartoszyce. Nowy rozdział Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców
WoloNtARIuSze WeSpRą
INICJAtyWy oDDolNe
Potrzeba zmieniania świata na lepszy poczynając od „własnego podwórka”, chęć działania,
rozwoju własnych zainteresowań i poszukiwanie sposobu na ciekawe, integrujące z sąsiadami
spędzanie wolnego czasu – to motywacja, która kierowała grupą mieszkańców poszczególnych zakątków Gminy Bartoszyce, którzy postanowili tchnąć świeży wiatr w żagle powstałego
w 2004r. Stowarzyszenia „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.
W skład Zarządu wchodzą osoby aktywne, które chcą pobudzić lokalne środowisko
marcu b.r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tolko odbyło się Walne
Zebranie jego członków, podczas którego dokonano zmian w statucie, wybrano nowy zarząd i Komisję Rewizyjną
na kadencję 2015-2019, a także przyjęto
deklaracje członkostwa od nowych
osób. Celem głównym Stowarzyszenia
pozostaje wszechstronna działalność
na rzecz Gminy Bartoszyce oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców.
Nową odsłonę tej działalności natomiast
cechować będzie wzmożenie aktywności społeczności lokalnych nawet
najmniejszych wsi z naszego terenu i
wsparcie ich inicjatyw oddolnych.
W
projekty z sukcesami
Budującym jest fakt, iż w ciągu kilku
tygodni po „reaktywacji” stowarzyszenie
22
pozyskało ponad 22 tysiące złotych na
projekty, które realizowane będą m.in. w
Wojciechach i Węgorytach. Dotacje przyznane zostały przez Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia
Mazury Lokalnie (Program Mikrodotacji),
na podstawie pozytywnej oceny wniosków
Stowarzyszenia „Wspólny Dom”, złożonych do konkursów ogłaszanych przez
w/w organy. Plany stowarzyszenia obejmują działania pomocowe na rzecz
osób potrzebujących wsparcia, promujące nasz region, sprzyjające pozyskaniu
wolontariuszy, inicjujące i popierające
wszelką kreatywność oddolną mieszkańców w sferze społecznej, kulturalnej,
charytatywnej i ekologicznej. Ukierunkowane są również ku organizowaniu
przedsięwzięć o charakterze oświatowym
i edukacyjnym w postaci seminariów,
kursów, konferencji naukowych i szkoleń.
Pierwsze z nich – dotyczące konstruowania wniosków, tworzenia projektów
umożliwiających pozyskiwanie środków
na działalność będą miały miejsce w
okresie powakacyjnym. Stowarzyszenie
skupia obecnie ponad 70 członków.
Lista pozostaje otwarta dla wszystkich,
którzy mają potrzebę działania na rzecz
dobra mieszkańców Gminy Bartoszyce
– naszego wspólnego domu.
Osoby chętne do aktywnych działań
na swoim terenie mogą zapisywać
się do stowarzyszenia. Informacji
udziela reprezentująca Stowarzyszenie Monika Dołżycka tel. 89 761 59 19.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
łabędnik. Trwają prace poprawiające estetykę wsi
KReuJą pozytyWNe poStAWy
Gdy tegoroczny śnieg zniknął z powierzchni ziemi mieszkańcy Łabędnika zakasali
rękawy i wspólnie wykonali prace porządkowe na terenie wsi. Inicjatorką wydarzeń
jest Janina Kosińska, sołtys Sołectwa Łabędnik.
aktywnych mieszkańców ustaliliśmy, że
akcje sprzątania będziemy przeprowadzać
mniej więcej raz w miesiącu. Natomiast
pozostałe prace podnoszące estetykę
wsi będziemy wykonywać w miarę potrzeb.
Najmłodszy uczestnik sprzątania
Łabędnika – dwuletni Jaś
ierwsze sprzątanie odbyło się w
marcu br. - Efekt pracy był tak zachwycający, że postanowiłam organizować takie akcje częściej – mówi Janina
Kosińska. – Dlatego wspólnie z grupą
p
Mają dużo planów
W Łabędniku już widać efekty działań.
Teren wsi stał się czystszy, chodników
ani przydrożnych trawników nie porastają
już chwasty, lecz ozdabiają kwiaty i
krzewy, przy drogach stoją wykonane
przez mieszkańców ławeczki oraz piękne
drewniane donice z kwiatami. Planów
na Łabędnik jest jeszcze wiele. Wszystko
robione jest z myślą o ekologii, a przede
wszystkim o tym żeby mieszkańcom
żyło się przyjemnie. - Cieszy mnie za-
Akcje sprzątania miejscowości będą
organizowane częściej
angażowanie ludzi, szczególnie dzieci i
młodzieży, najmłodszy uczestnik Jaś
ma niespełna 2 lata. Dzięki temu możemy kreować pozytywne postawy –
dodaje pani Janina.
SołeCtWo tolKo BuDzI SIę z zIMoWeGo SNu
tolKo. W Tolko z inicjatywy nowo wybranej sołtys Magdaleny Jabłonowskiej,
odbyły się pierwsze wiosenne porządki
z udziałem mieszkańców. Do pomocy
licznie zgłosiły się dzieci oraz młodzież.
W ramach sprzątania udało się oczyścić
przydrożne rowy, boisko, przystanki i
dolinę. Wygrabione zostały posesje z
jesiennych liści i śmieci. Właściciel
firmy „Eko-Bart” zaoferował swoją pomoc
w odbiorze śmieci, których nie było
mało. Pani sołtys wystarała się z Zakładu
Mieszkańcy Tolko podczas wspólnego sprzątania
Budżetowego o nowe belki, które posłużyły do odnowienia piaskownicy na
placu zabaw. Z pomocą mieszkańców
piaskownica była gotowa jeszcze tego
samego dnia. Tak uporządkowana wieś
21 marca obchodziła Pierwszy Dzień
Wiosny. Pomimo złej pogody zorganizowane zostało ognisko połączone z
paleniem Marzanny i pieczeniem kiełbasek. Żegnając odchodzącą zimę
mieszkańcy Tolko śpiewali piosenki,
czytali wiersze i tańczyli wokół płonącej
Marzanny. - Bardzo serdecznie dziękuję
osobom, które brały udział we wszystkich
dotychczasowych pracach i liczę na
jeszcze większe zaangażowanie ze
strony mieszkańców na rzecz wsi Tolko
– mówi Magdalena Jabłonowska.
23
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
tolko. Dotacja dla aktywnej grupy
popRAWIAJą eStetyKę WSI
Na rabatach zostały posadzone kwiaty
Grupa Aktywności Lokalnej „Nasza Inicjatywa” z Tolko w porozumieniu z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Tolko, złożyła projekt pt; „ Zielona Dolina Aktywności” do Lokalnej
Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, gdzie w ramach konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie” otrzymała dotację w wysokości 1 700 zł .
elem projektu jest aktywizacja
lokalnej społeczności poprzez
działania na rzecz swojej wsi, wykonanie
zadań służących poprawie jakości
życia mieszkańców czyli stworzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku. Projekt
C
realizowany będzie od maja do sierpnia.
W tym okresie wykonane zostaną
prace porządkowe m.in. koszenie trawy,
pielęgnacja roślin, posadowienie ławek.
Do tej pory mieszkańcy wykonali pierwsze prace porządkowe, zakupili narzę-
dzia, rośliny i dokonali ich nasadzeń.
Na zakończenie działań odbędzie się
piknik i turniej wspólnot blokowych integrujący mieszkańców. - Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania
przyczynia się do znacznej poprawy
estetyki miejscowości i stanął się inspiracją do dalszych działań lokalnej
społeczności – mówi Magdalena Jabłonowska, członek grupy.
Projekt jest współfinansowany przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię
Rozwoju i Filantropii
w Polsce
Prace porządkowe mieszkańców Tolko
24
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
pRzeDSzKole GMINNe W oBIeKtyWIe
Laureaci Gminnego Konkursu Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej
Przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Ziemi
Wspólne wykonywanie plakatu - utrwalenie zdobytej wiedzy podczas Światowych Dni Wody
Światowy Dzień Książki - wizyta
w bartoszyckiej księgarni
Wesołe zabawy z wodą
25
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Sokolica. Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Do you SpeAK eNGlISh?
Po raz czwarty w szkole podstawowej w Sokolicy odbył się Gminny Konkurs Języka
Angielskiego, który adresowany był do uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było promowanie znajomości języka angielskiego, stworzenie uczniom możliwości wykazania się
wiedzą oraz sprawdzenia się w rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół.
konkursie wzięło udział 18
uczestników z sześciu szkół
gminnych. Każda szkoła reprezentowana była przez trzyosobowe drużyny.
Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny,
przygotowany przez Powiatową Pracownię Metodyczną w Bartoszycach.
Wyłoniono pierwsze trzy miejsca w kategorii indywidualnej i drużynowej.
W kategorii indywidualnej I miejsce
zdobyła Julia Taranowicz, uczennica
szkoły podstawowej w Sokolicy. II miejsce wywalczyła Katarzyna Monkiewicz,
także uczennica szkoły w Sokolicy, a
W
Uczestnicy Gminnego Konkursu Języka Angielskiego w Sokolicy
miejsce III zdobyła uczennica szkoły
podstawowej w Żydowie.
W kategorii drużynowej na I miejscu
znalazła się szkoła podstawowa w
Sokolicy, II miejsce zdobyła szkoła
podstawowa w Krawczykach, a miejsce
III szkoła podstawowa w Żydowie. Do
zwycięzców w kategorii indywidualnej
i zespołowej trafiły atrakcyjne nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i programów multimedialnych
do nauki języka angielskiego.
GMINNy KoNKuRS
MAteMAtyCzNy
SoKolICA. W szkole podstawowej
w Sokolicy odbyła się trzecia edycja
Gminnego Konkursu Matematycznego
klas II i III. Za cele konkursu przyjęto
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań
oraz uzdolnień matematycznych, jak
również sprawdzenie umiejętności
posługiwania się w nowych sytuacjach
oraz w sytuacjach życia codziennego
metodami i językiem, charakterystycznymi dla matematyki. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z
siedmiu szkół gminnych. Każda szkoła
była reprezentowana przez dwóch
uczniów, którzy w czasie 45 minut
rozwiązywali zestawy zadań, przygotowane przez Powiatową Pracownię
Metodyczną w Bartoszycach.
26
Laureaci Gminnego Konkursu Matematycznego
lAuReAtAMI KoNKuRSu zoStAlI:
W kategorii klas II:
I miejsce – Szymon Hyczkowski,
szkoła podstawowa w Sokolicy;
II miejsce – Oliwia Wojciechowska,
szkoła podstawowa w Galinach;
III miejsce – Kamil Aleksiejczyk,
szkoła podstawowa w Bezledach;
W kategorii klas III:
I miejsce – Kacper Siedlecki, szkoła
podstawowa w Galinach;
II miejsce ex aequo – Gabriel Dajnowski ze szkoły podstawowej w Wojciechach oraz Bartosz Hyczkowski ze
szkoły podstawowej w Sokolicy.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
GAlA „NAJlepSzy ABSolWeNt I lAuReAt RoKu SzKolNeGo 2014/2015”
Najlepsza Absolwentka SP w Bezledach
- Aleksandra Topczewska
Najlepsza Absolwentka SP w Galinach
- Dagmara Zmitrowicz
Najlepsza Absolwentka SP w Krawczykach - Julia Powierża
Najlepszy Absolwent SP w Rodnowie
- Paweł Szyszko
Najlepsza Absolwentka SP w Sokolicy
- Julia Taranowicz
Najlepsza Absolwentka SP w Wojciechach - Magdalena Kopytek
BezleDy. Najlepsi w roku szkolnym
2014/2015 absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych
przez Gminę Bartoszyce, oraz laureaci
konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty, zostali nagrodzeni
przez Jadwigę Gut, Wójt Gminy Bartoszyce, podczas uroczystości, która miała
miejsce w Domu Kultury w Bezledach.
W uroczystości oprócz wyróżnionych
absolwentów i laureatów udział wzięli
ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele
oraz dyrektorzy wraz z zaproszonymi
gośćmi. Pani Wójt w imieniu własnym
oraz całego samorządu gratulowała
uczniom zdobycia zaszczytnych tytułów: Najlepszego Absolwenta i Lau-
reata, zaś rodzicom i nauczycielom
przekazała wyrazy szacunku za codzienny trud oraz za umiejętność inspirowania młodych ludzi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań.
Do gratulacji zostały dołączone życzenia niespożytego zapału w pogłębianiu wiedzy, jak i życzenia kolejnych
sukcesów.
Najlepsza Absolwentka SP w Żydowie
- Karolina Warda
Najlepsza Absolwentka Gimnazjum
w Bezledach - Magdalena Mikulska
Najlepszy Absolwent Gimnazjum
w Kinkajmach - Mateusz Tomaszewski
Laureatka wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego Julia Taranowicz
(nauczyciel Jolanta Albin)
Laureatka wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego Angelika Tomaszewska (nauczyciel Elżbieta Lebioda)
Laureat wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego Mateusz Nowakowski
(nauczyciel Izabela Kuźniak)
27
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Gmina Bartoszyce. Dzień Matki na wesoło
Było KlASyCzNIe I NIeKoNWeNCJoNAlNIe
Niezależnie od daty urodzin – dzieckiem swojej mamy jest się zawsze. Zasadę tę z przyjemnością uznaje Gminny Ośrodek Kultury w Tolko, w którego kalendarzu imprez 26 maja
był, jest i na pewno zawsze będzie oznaczony kolorem czerwonym.
W Wojciechach Dzień Matki na wesoło
tym roku, jak zwykle placówki
działające w strukturze GOK-u
przygotowały wszystkim mamom artystyczne niespodzianki. Zaproszenie
do świetlicy wiejskiej w Mintach otrzymały nie tylko mamy, ale i ojcowie.
Ich pociechy przedstawiły przygotowany
pod kierunkiem Zofii Pęczkowskiej
montaż słowno-muzyczny, po czym
wręczyły rodzicom laurki. Imprezę zor-
W
Rodzinny Dzień Matki w Mintach
28
ganizowała Teresa Iwanowicz przy
wsparciu sołtysa – Bogdana Łatanyszyn
oraz Rady Sołectwa Minty.
porządna dawka śmiechu
W Wojciechach tym razem świętowano
mniej tradycyjnie. Dom Kultury postanowił
pozostawić kwiaty, laurki i najgorętsze
życzenia w zacisznej atmosferze domowych ognisk, a mamom zaproponował
popołudnie pełne śmiechu. Na scenie
pojawił się z komicznym repertuarem
kabaret „Zgrany” z Korsz. Rozbawione do
łez mamy twierdziły, że taka porcja
śmiechu była im bardzo potrzebna jako
doskonałe źródło energii na kolejne wyzwania matczynej codzienności.
Drogie Mamy – niech każdy nowy dzień
niesie Wam radość i satysfakcję z rodzicielskiej roli!
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
BItWA NA GłoSy W DoMu KultuRy
BezleDy. W Domu Kultury w Bezledach
odbyły się gminne eliminacje konkursu
wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie
Piosenki”. Do rywalizacji przystąpiło
łącznie 22 uczestników, reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja oraz
placówki kultury z terenu Gminy Bartoszyce. W skład jury konkursu weszli:
Miron Maciopa, Danuta Zalewska i Krzysztof Kowalski -profesjonaliści, doświadczeni zawodowo zarówno w kontekście
muzycznym jak i w pracy z dziećmi.
Jurorzy oceniali uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe.
W swej ocenie brali pod uwagę dobór
repertuaru do wieku i możliwości wokalnych, interpretację tekstu, muzykalność, a także ogólny wyraz artystyczny.
Zwycięzcy gminnych eliminacji konkursu „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”
zWyCIęzCAMI GMINNeGo etApu KoNKuRSu „KoChAM śpIeWAć polSKIe pIoSeNKI” zoStAlI:
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Karolina Drożewska
– Szkoła Podstawowa w Wojciechach,
II miejsce – Aleksander Poddenek
- Szkoła Podstawowa w Wojciechach,
III miejsce – Karolina Dedo
– Szkoła Podstawowa w Bezledach.
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce – Tomasz Dedo
- Szkoła Podstawowa w Bezledach,
II miejsce – Julia Złonkiewic
- Szkoła Podstawowa w Bezledach,
III miejsce – Aleksandra Żylińska
- Szkoła Podstawowaw Bezledach.
W kategorii uczniów gimnazjów:
I miejsce – Katarzyna Dedo
– Gimnazjum w Bezledach,
II miejsce – Paulina Owczarek
– Gimnazjum w Kinkajmach,
III miejsce – Aleksandra Kwilińska – Dom Kultury w Bezledach.
SetNe uRoDzINy MIeSzKANKI GMINy
Janina Jęcek razem ze swoimi gośćmi
JuBIleuSze. 6 maja swoje setne
urodziny obchodziła pani Janina Jęcek
mieszkanka Gminy Bartoszyce. Dostojną
jubilatkę oprócz rodziny odwiedziła
również Jadwiga Gut, Wójt Gminy Bartoszyce, która wręczyła bukiet kwiatów
oraz złożyła serdeczne życzenia. Jubilatka urodziła się w Wyżłowie, a przez
wiele lat mieszkała w Kinkajmach.
Szanownej Jubilatce życzymy 200 lat
w zdrowiu i pomyślności.
29
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
Gmina Bartoszyce. XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
INteRAKtyWNe CzytANIe BAJeK
Po raz czternasty Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" zorganizowała w pierwszym tygodniu czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to największe doroczne święto w ramach trwającej od 2001 roku kampanii społecznej "Cała Polska czyta
dzieciom". Akcje te mają na celu aktywne promowanie czytelnictwa.
działanie zaangażowane są placówki, instytucje i wolontariusze.
W wielu miejscowościach udział w
czytaniu brali lokalne osobistości, władze samorządowe i media. Podczas
Tygodnia Czytania Dzieciom realizowanych jest wiele imprez czytelniczych,
bajkowe parady i festyny, spotkania z
autorami książek, konkursy plastyczne
i literackie powiązane tematycznie z
lekturami. Odbywają się też różnego
rodzaju przedstawienia i zabawy inspirowane książkami dla dzieci.
W
tablety w bibliotece
W tym roku w obchodach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,
organizowanego pod hasłem "Cała
Polska czyta w bibliotekach" udział
wzięła również Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach oraz filie biblioteczne
w Bezledach, Wojciechach, Rodnowie
Podczas czytania bajek w bibliotece w Galinach
i Łabędniku. W trakcie trwania zajęć
dzieci miały możliwość zapoznania
się z przygodami żółwia Franklina,
Kubusia Puchatka, Martynki i wielu innych bohaterów literatury dziecięcej.
W bibliotece w Rodnowie po wspólnym czytaniu był czas na „małe co nieco”
30
W ramach zajęć zorganizowano również inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. "Rzepka". Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy bibliotek we współpracy z nauczycielami. Przygotowano
ciekawe konkursy związane z czytanymi lekturami. Dzieci miały też możliwość zapoznania się z tabletami,
które Gminna Biblioteka Publiczna w
Galinach pozyskała w ramach projektu
"Tablety w bibliotece". Tablety wykorzystano przy czytaniu interaktywnych
bajek oraz zapoznano dzieci z ciekawymi aplikacjami ćwiczącymi pamięć,
umożliwiającymi rysowanie czy granie
na instrumentach muzycznych. Zajęcia
stanowiły okazję do integracji i zapoznania się z ofertą biblioteki. Największą
nagrodą dla organizatorów spotkań
była radość dzieci i chęć wzięcia
udziału w kolejnej akcji z cyklu "Cała
Polska czyta dzieciom".
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
MIęDzyKultuRoWe SpotKANIe
WoJCIeChy. W szkole podstawowej
w Wojciechach odbyło się spotkanie
z Everaldo Blake z Portmore na Jamajce. Od czerwca 2014r. Everaldo
mieszka w Tolko. Jak sam powiedział,
do Polski przyjechał z miłości do
swojej żony. Podczas spotkania Everaldo zapoznał uczniów ze swoim
krajem. Poprzez kulturę, historię, religię
oraz świat przyrody pokazał piękno
Jamajki. Uczestnicy spotkania mogli
spróbować najostrzejszej jamajskiej
papryczki oraz tradycyjnego napoju,
zrobionego z hibiskusa, imbiru oraz
ziela angielskiego, a także zobaczyć
tradycyjne jamajskie stroje. Po prezentacji multimedialnej był czas na
jamajskie pląsy z „zerówkowiczami”,
a także wspólne śpiewanie. Jako miłośnik piłki nożnej, Everaldo pokazał
żonglerskie umiejętności oraz rozegrał
z uczniami klasy V i VI mecz piłki
nożnej. Później był czas na wspólne
zdjęcia i rozmowy. Całe spotkanie
przebiegało w miłej i przyjacielskiej
atmosferze. O tym jak duże wrażenie
Everaldo Blake podczas spotkania z uczniami
wywarł nasz gość świadczą prace
plastyczne (portrety Everalda) wyko-
nane przez uczniów klasy 0B, które
zostały mu przekazane.
WSzyStKIe DzIeCI NASze Są....
Dzień Dziecka w Mintach należał do udanych
MINty. W rodzinnej i wesołej atmosferze
minęło popołudnie 1 czerwca w świetlicy
w Mintach. Przy sprzyjającej pogodzie
odbyła się impreza zorganizowana dla
dzieci z Mint. Organizatorzy przygotowali
konkursy, gry i wspólny poczęstunek,
który odbył się na boisku. Jak co roku
ten dzień należał do dzieci, to one malowały swoje buźki, to one uczestniczyły
w zdrowych rywalizacjach. - Nawet Julcia
po raz pierwszy w życiu poczuła smak
szczypiorku, nie roniąc żadnej łezki, a
po zjedzeniu cytryny obowiązkowo na
ustach dzieci pojawiał się uśmiech.
Wszystkiemu przyglądali się rozbawieni
rodzice – mówi Zofia Pęczkowska. Oby taki dzień był, co dzień.
31
Biuletyn Gminy Bartoszyce • bezpłatny kwartalnik • Rok 8/nr 20/lipiec 2015
poDSuMoWANIe lIGI SołeCKIeJ
Uczestnicy zakończenia Ligi Sołeckiej w Bezledach
BezleDy. Na stadionie w Bezledach
odbyło się podsumowanie ligi sołeckiej
o „Puchar Wójta Gminy” sezonu 2014/15.
Była to już 11 edycja tych rozgrywek. W
sierpniu 2014r. do współzawodnictwa
przystąpiło 8 zespołów, ale po rundzie
jesiennej z rozgrywek wycofała się
ekipa z Kinkajm. Rywalizacja trwała
do ostatniej kolejki, gdzie trzy czołowe
drużyny zdobyły po 30 pkt. Dzięki korzystniejszemu bilansowi bramek pierwsze miejsce i najefektowniejszy puchar
zdobyli piłkarze ze Spytajn. Jadwiga
Gut, Wójt Gminy oraz Bogusław Miluski,
zastępca Wójta uwieńczając ligowe
zmagania, wręczyli puchary oraz nagrody rzeczowe wszystkim drużynom
biorącym udział w tegorocznej edycji.
Tradycyjnie z okazji podsumowania
ligi rozegrano turniej piłki nożnej o
„Puchar Sołtysa”. Tym razem gospodarzem imprezy było sołectwo Bezledy.
W turnieju udział wzięły cztery zespoły.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z
Parkoszewa strzelając rywalom 7 bramek, a tracąc tylko jedną dzięki dobrej
postawie bramkarza. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa ze Spytajn,
przed Bezledą i Sporwinami.
WyNIKI lIGI SołeCKIeJ
Miejsce Drużyna
1.
2.
3.
Punkty Bramki
Spytajny
30
Bezledy
30
Parkoszewo 30
54:25
44:20
57:30
WoJCIeChy Były NAJlepSze
BARtoSzyCe. Gminny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojciechach rozegrany
został na stadionie miejskim w Bartoszycach. W turnieju wzięło udział 6
gminnych szkół podstawowych. Łącznie
60 zawodników rywalizowało o tytuł
mistrza gminy w piłce nożnej. Dzięki
takim turniejom, co roku młodzi spor-
towcy mają okazję do rywalizacji zespołowej i uprawiania piłki nożnej, jako
ciekawej dyscypliny sportowej.
WyNIKI OSTATECZNE – KOLEJNOŚć MIEJSC
I m.
Szkoła Podstawowa w Wojciechach
II m. Szkoła Podstawowa w Sokolicy
II m. Szkoła Podstawowa w Żydowie
III m. Szkoła Podstawowa w Bezledach
Królem strzelców turnieju został Gronczewski Mateusz, a najlepszym bramkarzem Hołownia Marcin – obaj ze szkoły
podstawowej w Wojciechach.
Młodzi piłkarze ze szkoły podstawowej w Wojciechach z pucharem
32

Podobne dokumenty