kolegium sędziów pzkosz

Komentarze

Transkrypt

kolegium sędziów pzkosz
ŚCIEŻKA RC 2014/15
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZKOSZ
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
CYKL TRWA JEDEN ROK
•
PODZIELONY JEST NA DWA
ETAPY
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
ETAP PIERWSZY
•
WYBÓR SZKOLENIOWCÓW W OKRĘGU
•
SPOŚRÓD TEJ GRUPY KS PZKOSZ WYTYPUJE
KOORDYNATORÓW DLA GRUP Z PODZIAŁEM NA
MAKROREGIONY
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
SCHEMAT PODZIAŁU NA
MAKROREGIONY
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
ZASADY REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI
•
W SZKOLENIACH W OKRĘGU MOŻE UCZESTNICZYĆ DOWOLNA LICZBA
SĘDZIÓW.
•
W ETAPIE MAKROREGIONALNYM, OKRĘGOWE KS MOŻE WYTYPOWAĆ
DOWOLNYCH KANDYDATÓW NA KAŻDE ZE SZKOLEŃ. PRZY NASTĘPUJĄCYM
ZAŁOŻENIU
•
TRZY MIEJSCA DLA OKRĘGU, PLUS JEDNO MIEJSCE DLA KOBIETY
•
UCZESTNIKAMI SZKOLEŃ MOGĄ BYĆ SĘDZIOWIE URODZENI PO ROKU
1988
•
JEDNO Z MIEJSC MOŻE ZAJĄĆ SĘDZIA URODZONY PRZED ROKIEM 1988
•
DO UNIFIKACJI MOŻE PRZYSTĄPIĆ SĘDZIA , KTÓRY UCZESTNICZYŁ W
MINIMUM JEDNYM SZKOLENIU MAKROREGIONALNYM.
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
SZKOLENIA / ETAP PIERWSZY
•
MINIMUM JEDNO SZKOLENIE W OKRĘGU,
ZORGANIZOWANE DLA GRUPY SĘDZIÓW
OKRĘGOWYCH
•
MINIMUM JEDNO SZKOLENIE W MAKROREGIONACH
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
UNIFIKACJA / ETAP DRUGI
•
PO PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ W OKRĘGACH
I W MAKROREGIONACH, SZKOLENIOWCY W
GRUPACH MAKROREGIONALNYCH WYTYPUJĄ
SĘDZIÓW DO UDZIAŁU W UNIFIKACJI.
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
UNIFIKACJA
•
DO UNIFIKACJI KANDYDACI ZOSTANĄ WYTYPOWANI
W SCHEMACIE:
•
NAJLEPSZY SĘDZIA W GRUPIE PLUS PO
JEDNYM ARBITRZE Z KAŻDEGO OKRĘGU
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
ETAP DRUGI
•
PODCZAS UNIFIKACJI KOMISJA WYTYPUJE GRUPĘ
SĘDZIÓW, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W
DALSZEJ CZĘŚCI ŚCIEŻKI RC W SEZONIE 2014/15
•
DLA TEJ GRUPY ZOSTANIE ZORGANIZOWANE
SZKOLENIE CENTRALNE PRZYGOTOWANE PRZEZ
KS PZKOSZ.
•
WYTYPOWANIE SĘDZIOWIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W EGZAMINIE NA SĘDZIEGO SZCZEBLA
CENTRALNEGO
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
W PIERWSZYM ETAPIE SZKOLENIA PROWADZONE SĄ W
OPARCIU O PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ
SZKOLENIOWCÓW W GRUPACH MAKROREGIONALNYCH
I BĘDZIE ON PRZYGOTOWANY POD POTRZEBY
SĘDZIÓW UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH.
•
DRUGI ETAP BĘDZIE PRZYGOTOWANY I
PRZEPROWADZONY PRZY MERYTORYCZNYM
WSPARCIU KS PZKOSZ.
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
TERMINY:
•
DO 10.10.2014 - ZGŁOSZENIE SZKOLENIOWCÓW W OKRĘGACH
•
DO 30.11.2014 - SZKOLENIA W OKRĘGU
•
DO 28.02.2015 - SZKOLENIA W MAKROREGIONACH
•
MARZEC 2015 - UNIFIKACJA
•
MAJ 2015 - SZKOLENIE CENTRALNE
•
MAJ/CZERWIEC - EGZAMIN NA SĘDZIEGO SZCZEBLA
CENTRALNEGO
ŚCIEŻKA RC 2014/15
•
KOORDYNATOREM ŚCIEŻKI RC W SEZONIE 2014/15 W KS.
PZKOSZ BĘDZIE KOL. ROBERT MORDAL. WSZELKIE PYTANIA
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
•
e-mail - [email protected]

Podobne dokumenty