Innowacja piłka nożna, piłka siatkowa

Komentarze

Transkrypt

Innowacja piłka nożna, piłka siatkowa
Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów
w Śremie
„Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe”
(Marcin Kacprzak)”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum
z zakresu wychowania fizycznego
piłka siatkowa / piłka nożna
Opracowanie:
mgr Marzenna Sobora
mgr Tomasz Dziasek
Śrem 2014
„Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” (Marcin Kacprzak)”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego- piłka siatkowa/ piłka nożna
Wstęp
Biorąc pod uwagę istniejące w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie klasy sportowe o profilu
siatkarskim i piłki nożnej celowym jest utworzenie klasy innowacji z zakresu wychowania fizycznego
w gimnazjum. Umożliwi to kontynuowanie nauki i uprawianie sportu młodzieży w naszym mieście.
Spowoduje to podniesienie poziomu sportowego młodzieży oraz możliwość zagospodarowania czasu
wolnego. Najlepsi reprezentować będą szkołę w turniejach siatkarskich i zawodach sportowych
rozsławiając imię szkoły oraz nasze miasto.
Klasa innowacyjna z zakresu wychowania fizycznego dotyczy przedmiotu: wychowanie fizyczne.
Została ona opracowana na podstawie Programu Nauczania Wychowania Fizycznego z Nową Podstawą
Programową (dla III etapu edukacyjnego, gimnazjum) G1-19/2009 autorstwa pani Mirosławy
Śmiglewskiej, poprzez utworzenie klasy innowacyjnej z wychowania fizycznego z piłki siatkowej
dziewcząt i piłki nożnej chłopców.
Głównymi założeniami innowacji z zakresu wychowania fizycznego są: kontynuowanie
uprawiania tych dyscyplin na następnym szczeblu edukacji, możliwość rozwoju uczniów uczęszczających
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz upowszechnianie tych dyscyplin wśród uzdolnionych ruchowo
uczniów z innych szkół podstawowych.
Cele szczegółowe:
• harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu;
• kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej;
• nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych z zakresu piłki siatkowej i piłki
nożnej;
• kształtowanie postaw współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności;
• przygotowanie do udziału w zawodach sportowych;
• propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;
• integracja młodzieży z różnych środowisk i szkół;
• przekazywanie wiedzy na temat organizmu i jego potrzeb rozwojowych;
• kształtowanie nawyków higienicznych;
• kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych, etycznych i moralnych (współdziałanie
w zespole, gra „fair-play”, itp.);
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” (Marcin Kacprzak)”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego- piłka siatkowa/ piłka nożna
Formy realizacji:
Klasa innowacyjna fizycznego zakresu wychowania fizycznego przewiduje 2 godziny dodatkowe
w tygodniu z wychowania fizycznego. Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębienie umiejętności
z zakresu gry w piłkę siatkową i piłkę nożną, wiedzy o przepisach gry, organizacji turniejów
i sędziowania. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto
w podstawie programowej, a są istotne w treningu i taktyce gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Podczas
realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz
możliwość ich wykorzystania w praktyce podczas turniejów i zawodów sportowych.
Zostały podjęte także działania, mające na celu współpracę z innymi gimnazjami i szkołami
ponadgimnazjalnymi na terenie powiatu śremskiego.
Przewidywane efekty:
W wyniku realizacji dodatkowych godzin w klasie innowacyjnej z zakresu wychowania
fizycznego podniesie się poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Zdobędą oni nowe
umiejętności ruchowe z zakresu piłki siatkowej i piłki nożnej. Poznają oni podstawowe zasady
funkcjonowania organizmu w spoczynku i w ruchu. Nastąpi u nich rozwój wszystkich cech
motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej. Poprzez wykorzystanie
zdobytych umiejętności będą mieli możliwość uzyskania zespołowych i indywidualnych sukcesów. Starty
w turniejach i zawodach sportowych spowodują umiejętność opanowania stresu. Będą przygotowani do
aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrożą się do rekreacji.
Ewaluacja
Sprawdzenie przydatności istnienia klasy innowacyjnej sportowej nastąpi poprzez:
•
wyniki testów kontrolnych (sprawności ogólnej, specjalnej);
•
wyniki turniejów w piłkę siatkową i piłkę nożną;
•
wyniki w zawodach wynikających z Kalendarza Imprez Szkolnego Związku Sportowego;
•
analiza aktywności zaangażowania.
Wyniki testów i zawodów posłużą do lepszego poznawania grupy oraz oceny przyjętych metod
pracy nauczycieli. Realizowany w klasie innowacyjnej z zakresu wychowania fizycznego program
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” (Marcin Kacprzak)”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego- piłka siatkowa/ piłka nożna
powinien ulegać modyfikacji i być dobrany do indywidualnych możliwości uczniów na danym etapie
zajęć. Należy przyjąć, iż modyfikacja ta może następować po zakończeniu całego cyklu nauczania jak
i na bieżąco – aby pomóc, a nie zaszkodzić uczniowi.
Pomocne w tym z pewnością będą testy, które zostały wykorzystane do ewaluacji osiągnięć uczniów,
a także wyniki zawodów, w których startują.
Ważnym elementem ewaluacji programu klasy innowacyjnej z zakresu wychowania fizycznego
może okazać się także analiza aktywności i zaangażowania uczniów na zajęciach.
Zasady rekrutacji:
Do klasy innowacyjnej z zakresu wychowania fizycznego przyjmowani będą:
1.
Absolwenci klas sportowych szkół podstawowych.
2.
Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki w teście sprawnościowym z piłki siatkowej oraz
piłki nożnej.
Kryteria naboru do klasy innowacyjnej z zakresu wychowania fizycznego:
- Test sprawności z piłki siatkowej dla dziewcząt:
•
odbicia górne i dolne w kole o promieniu 3m;
•
zagrywka sposobem tenisowym;
•
gra kontrolna w piłkę siatkową;
- Test sprawności z piłki nożnej dla chłopców:
•
żonglerka piłką,
•
prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę,
•
gra kontrolna w piłkę nożną,
Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń oraz zachowanie się na boisku w czasie gry w piłkę
siatkową i piłkę nożną.
Punktacja rekrutacyjna:
- za ocenę z wychowania fizycznego
celujący
20 pkt.
bardzo dobry
15 pkt.
dobry
10 pkt.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” (Marcin Kacprzak)”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego- piłka siatkowa/ piłka nożna
- za ocenę z zachowania
wzorowe
20 pkt.
bardzo dobre
15 pkt.
dobre
10 pkt.
poprawne
5 pkt.
- za testy sprawnościowe
PIŁKA SIATKOWA
odbicia górne i dolne w kole o promieniu 3m
0-20 pkt.
zagrywka sposobem tenisowym
0-20 pkt.
gra kontrolna w piłkę siatkową
0-20 pkt.
PIŁKA NOŻNA
żonglerka piłką
0-20 pkt.
prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem
na bramkę
0-20 pkt.
gra kontrolna w piłkę nożną
0-20 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest następująca:
Ocena z wychowania fizycznego
20 pkt.
Ocena z zachowania
20 pkt.
Testy sprawnościowe
60 pkt.
RAZEM 100 pkt.
Nabór uczniów odbędzie się 2 czerwca 2014r. o godz.:
- 15:30 piłka nożna
- 16:30 piłka siatkowa
oraz 9 czerwca o tych samych godzinach w przypadku choroby. Wszystkie testy odbywać się będą
na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie

Podobne dokumenty