uz-5-16-18-560-u - BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Komentarze

Transkrypt

uz-5-16-18-560-u - BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji
Niniejszą uchwałą powołuje się i ustala organizację pracy wojewódzkiej rady
konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.
2. Omówienie podstawy prawnej
Obowiązek utworzenia wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji
i osób represjonowanych określony jest przez art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych zgodnie z którym „Tworzy się wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw
działaczy opozycji i osób represjonowanych, działające przy zarządach województw, które
zapewniają ich obsługę techniczno-administracyjną”.
Zadania oraz tryb funkcjonowania wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw
działaczy opozycji i osób represjonowanych zawarte są w art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
31 lipca 2015 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji
i osób represjonowanych.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa
Zgodnie z 15 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych członków rady
konsultacyjnej Zarząd Województwa powołuje w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych spośród osób mających miejsce zamieszkania na
terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego,
odznaczonych
Krzyżem
Wolności
i Solidarności lub innym odznaczeniem lub orderem za działalność na rzecz odzyskania przez
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Ustawa przewiduje utworzenie wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy
opozycji i osób represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa KujawskoPomorskiego. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych do zadań rady
należeć będzie: opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych; świadczenie
pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków
o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne – na żądanie osób zainteresowanych;
podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych; analiza sytuacji
życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów
politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia
im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.
Celem ustawy, stanowiącej podstawę prawną dla uchwały jest przyznanie szczególnego
statusu działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych
angażujących się w latach 1956–1989 w działalność antykomunistyczną. Wprowadzane
rozwiązania mają być wyrazem docenienia wyjątkowej roli tych osób w procesie odzyskania
przez Polskę niepodległości i suwerenności.
5. Ocena skutków regulacji
Obsługę techniczno-administracyjną rady zapewnia Województwo w ramach zadań
zleconych.

Podobne dokumenty