OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 TYS. EURO
WÓJT GMINY LUBIN
59-300 LUBIN
UL. ŁOKIETKA 6
TEL. (076) 842-60-01 FAX. 844-24-50
Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osieku, gmina Lubin.”
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 45.23.24.21 -9 przedmiot główny, 45.25.22.00 – 0 przedmioty
dodatkowe. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia. Specyfikację można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Lubin, ul.
Łokietka 6, w pokoju nr 1(sekretariat ).
Cena formularza wynosi zł: 200,00 – słownie: dwieście złotych plus ewentualny koszt przesyłki pocztowej.
Opłatę za formularz specyfikacji należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przesłać na konto: Bank Spółdzielczy
Lubin nr rachunku: 64 8650 0007 0000 1704 2000 0010.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
Przedmiotem zamówienia jest remont oczyszczalni ścieków w Osieku, gmina Lubin, polegający na rozbudowie
istniejącej oczyszczalni biologiczno – mechanicznej o przepływach:
Ø przepływ średni na dobę Q średnie = 94,8 m3/d,
Ø przepływ maksymalny na dobę Q maxd = 101,2 m3/d,
i uzyskaniu po rozbudowie następujących parametrów przepływów:
Ø przepływ średni na dobę Q średnie = 275 m3/d,
Ø przepływ maksymalny na dobę Q maxd = 420 m3/d,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 45. 000,00 zł ( czterdzieści pięć tysięcy ).
Termin związania ofert: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wykonanie, przez Wykonawcę, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej 2 budów lub modernizacji
oczyszczalni ścieków polegających na zmianie przepustowości lub unowocześnieniu ciągu technologicznego, o
wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł, fakt wykonania takich robót, musi być potwierdzony referencjami od
inwestora oraz protokołami odbioru końcowego;
- załączenie do oferty informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającej zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- załączenia do oferty potwierdzonych kserokopii uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w branży:
Ø instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
Ø konstrukcyjno – budowlanej,
Ø instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubin, 59-300 Lubin, ul. Łokietka 6,
pok. nr 1 ( sekretariat ). Koperta powinna być oznaczona: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
OSIEKU, GMINA LUBIN - PRZETARG NIEOGRANICZONY”.
Na zewnętrznej kopercie nie należy umieszczać nazwy Wykonawcy.
Termin składania ofert upływa dnia: 26.01.2005r. do godz. 10,00.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Lubin, ul. Łokietka 6a, w sali
konferencyjnej – pokój nr 15, w dniu: 26.01.2005r. o godz. 10,15.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania zawarte w ustawie prawo zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. oraz w specyfikacji.
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach technicznych – mgr inż. Andrzej Podbucki – kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Lubin,
tel. (076) 842-60-01 wew. 226, lub Mieczysław Wyszatycki - inspektor Referatu Inwestycji Urzędu Gminy
Lubin, tel. (076) 842-60-01, wew. 120
- w sprawach formalno - prawnych - mgr Dorota Sangórska - inspektor d/s zamówień publicznych Referatu
Inwestycji Urzędu Gminy Lubin, tel. (076) 842-60-01, wew. 227.
Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu: 03.12.2004r.
NIP: 692-11-39-859
REGON: id 000536568
Wójt Gminy Lubin
(-) Wiesław Szostak