pobierz - ministerstwo rozwoju

Komentarze

Transkrypt

pobierz - ministerstwo rozwoju
Szczegółowy Opis Zadania
na przygotowanie spotów radiowych i rozwiązań graficznych dla kontynuacji kampanii
„Zapytaj o Fundusze Europejskie”
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Zamawiający
Ministerstwo Rozwoju (MR)
2.
Nazwa zadania
Przygotowanie kreacji i realizacja spotów radiowych oraz rozwiązań graficznych
do internetu w ramach spójnej linii kreatywnej kampanii „Zapytaj o Fundusze
Europejskie”.
3.
Przedmiot
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kreacji i realizacja spotów
radiowych oraz rozwiązań graficznych do internetu w ramach spójnej linii
kreatywnej kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie”, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
2 spoty radiowe dedykowane przedsiębiorcom oraz potencjalnym
beneficjentom Funduszy Europejskich promujące źródła informacji o
Funduszach Europejskich o długości 30” (spoty beneficjenci 30”);
2 spoty radiowe dedykowane osobom w wieku 15-29, promujące
wybrane komunikaty dotyczące wsparcia dla osób młodych z grupy NEET
(spoty młodzi 30”);
2 spoty radiowe informujące o horyzontalnej zasadzie dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami (spoty dostępność 30”);
1 spot radiowy dedykowany potencjalnym beneficjentom Programu
Polska Wschodnia (POPW), realizowanego na terenie 5 województw
Polski Wschodniej, informujący o ofercie wsparcia rozwoju innowacyjnej
przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej i zachęcający MŚP do sięgania po
jego fundusze, w szczególności w zakresie zwiększenia aktywności firm na
zagranicznych rynkach (spot Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 30”);
rozwiązania kreatywne do internetu.:
a) 7 grafik na Cover Photo na Facebooku (po jednej dla każdej z grup
określonych w punkcie II.1 SOZ oraz 2 grafiki na Cover Photo na profilu
YouTube (dla grupy docelowej określonej w punkcie II.1.b) - łącznie 9
grafik
b) grafiki do wykorzystania w postach sponsorowanych na serwisie
Facebook zachęcających do przejścia na stronę Zamawiającego (po 2
grafiki dla grup docelowych określonych w punkcie II. 1 c i d SOZ, po 6
grafik dla grup docelowych określonych w punkcie II.1 a i b SOZ – w
sumie 16 grafik
c) 7 grafik o wymiarach 1287x500 do wykorzystania na stronach
internetowych zamawiającego ( po jednej dla każdej z grup
określonych w punkcie II.1 SOZ)
d) 2 projekty mailingu (jpg) skierowanego do grupy docelowej II.a.2
e) Wszystkie grafiki powinny wykorzystywać motyw przewodni strzałki,
kolorystykę oraz elementy wyróżniające ze względu na grupę
docelową do której będą skierowane.
Motyw przewodni strzałki oraz przykłady jego zastosowania
przedstawia załącznik nr 1 do SOZ
f)
3 ikonki (po jednej dla każdej z głównych grup kampanii – patrz. pkt II.
1 a-c) do wykorzystania na Portalu Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ikony powinny wpisywać się w styl
ikon obecnie wykorzystywanych na serwisie. Szczegóły zostaną
doprecyzowanie na etapie realizacji zamówienia.
4.
Budżet
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację Zamówienia kwotę nie
przekraczającą 48 000 zł netto, tj. 59 040 zł brutto
5.
Podstawa do
realizacji zadania
W związku z trwającymi licznymi naborami wniosków w krajowych i
regionalnych programach operacyjnych zaplanowanymi na III i IV kwartał
2016 r., Ministerstwo Rozwoju (MR) planuje przeprowadzić kontynuację
kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie” promującej bezpłatne źródła
informacji o FE oraz wybrane komunikaty dotyczące krajowych programów
operacyjnych.
II.
1.
Grupa docelowa
ZAŁOŻENIA
a. spoty beneficjenci 30”
1) potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich (FE)
2) przedsiębiorcy mogący ubiegać się o wsparcie z FE na innowacyjne
projekty
b. spoty młodzi 30”
1) osoby w wieku 15-24 z grupy NEET (tj. osoby, które spełniają łącznie
trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się)
2) osoby w wieku 24-30 z grupy NEET (tj. osoby, które spełniają łącznie
trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się)
c. spoty „Dostępność” 30”
1) potencjalni beneficjenci i beneficjenci FE
2) osoby z niepełnosprawnością (potencjalni uczestnicy projektów)
d. spot Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 30”
1) potencjalni beneficjenci POPW (w szczególności MŚP zainteresowane
zwiększeniem swojej aktywności na zagranicznych rynkach) oraz
mieszkańcy Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskiego).
2.
Cele komunikacyjne
kampanii
1) wzrost świadomości opinii publicznej na temat możliwości
skorzystania z bezpłatnych źródeł informacji na temat Funduszy
Europejskich:
 Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w których
można skorzystać m.in. z konsultacji mailowych, telefonicznych,
osobistych,
 Portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, na którym można
skorzystać m.in. z Wyszukiwarki Dotacji.
2) wzrost świadomości osób młodych z grupy NEET na temat działań
przewidzianych dla tej grupy, finansowanych z Funduszy Europejskich
przede wszystkim w Programie Wiedza Edukacja Rozwój,
3) wzrost świadomości potencjalnych beneficjentów, beneficjentów i
osób z niepełnosprawnością (potencjalnych uczestników projektów)
na temat horyzontalnej zasady dostępności w działaniach
dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
4) wzrost świadomości mieszkańców i potencjalnych beneficjentów
POPW z terenu 5 województw Polski Wschodniej, na temat oferty
wsparcia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Programie Polska
Wschodnia, w szczególności zachęcenia MŚP do sięgania po fundusze
na zwiększenie aktywności na zagranicznych rynkach.
3.
Wykorzystanie
Ze względu na wieloelementowość oraz różnorodne grupy docelowe,
kampania będzie rozłożona w czasie oraz emitowana w stacjach radiowych we
flightach od 12 września do 4 grudnia 2016 r.
4.
Czas
Przekazanie spotów Zamawiającemu musi nastąpić do:
I etap – 12.09.2016 r. (realizacja zadań, o których mowa w pkt I.3.1 i I.3.5)
II etap – 19.09.2016 r. (realizacja zadań, o których mowa w pkt I.3.2 i pkt I.3.4)
III etap - 17.10.2016 r. (realizacja zadań, o których mowa w pkt I.3.3)
5.
Badania
Postrzeganie Funduszy Europejskich wśród mieszkańców Polski
Wskaźnik znajomości Funduszy Europejskich utrzymuje się na przestrzeni lat na
zbliżonym poziomie około 85-90% słyszało o FE, a 60% wie, co ten termin
oznacza. Ponad połowa mieszkańców Polski (57%) nie planuje ubiegać się o
dofinansowanie, a głównym powodem jest brak takiej potrzeby. Tylko 18%
planuje ubieganie się o FE.
Badani, zapytani o to, gdzie szukaliby informacji, gdyby chcieli uzyskać dotację
unijną, w prawie połowie przypadków nie wiedzieliby, gdzie – 47%. Ci, którzy
wiedzieli, wskazywali internet (20%) i urzędy (gminy 10%, miasta 10%, pracy
7%).
Punkty Informacyjne FE są znane 43% społeczeństwa, a Portal FE – 41%. Są to
wartości stabilne na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Dla grup kluczowych ze względu na planowane działania informacyjne
wskaźnik znajomości FE wygląda następująco (dane na podstawie badania z
1
2014 roku ):

1
wśród przedsiębiorców 99,1% słyszało o FE, a 82,3% rozumie, co się
pod tym terminem kryje;
http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Raport_Efekty_dzialan_2014_ostateczny.p
df

wśród osób młodych i bezrobotnych 94,7% słyszało o FE, a 62,7%
rozumie, co się pod tym terminem kryje;

wśród osób młodych niepracujących (zajmujących się domem lub
niepracujących z innych powodów) o FE słyszało 83,4%, a 55,2%
rozumie znaczenie terminu.
Przekonanie o tym, że projekty unijne w wystarczający sposób wspierają osoby
niepełnosprawne nie jest powszechne wśród polskiego społeczeństwa – jedna
trzecia nie ma na ten temat zdania, pozostali wypowiadają się w sposób
umiarkowany (raczej tak 26%, raczej nie 27%).
Audyt semiotyczny pojęcia Fundusze Europejskie 2015 (badanie obejmowało
materiały dostępne w mediach i dotyczące FE, włącznie z materiałami
2
opracowanymi przez instytucje systemu wdrażania FE)
Obszar znaczeniowy Funduszy Europejskich pozostaje stabilny na przestrzeni
ostatnich kilku lat, ewentualne zmiany nie mają charakteru znaczących
przesunięć. Obszarem znaczeniowym, który zyskuje na znaczeniu jest dyskurs
zmiany i rozwoju. Na znaczeniu zyskuje sposób prezentacji FE z perspektywy
zwykłego człowieka i jego doświadczeń. Problematyczna pozostaje warstwa
wizualna FE, która na przestrzeni lat pozostaje niezmienna, jest ograniczona i
stereotypowa, wykorzystuje przede wszystkim unijną symbolikę, obiekty
(często puste, sterylnie czyste, wyabstrahowane z kontekstu ich
funkcjonowania czy tkanki społecznej – nadmierne wykorzystywanie zdjęć ze
stock’ów), ikonografię finansowo-księgową. Kluczowe w komunikacji pozostają
argumenty racjonalne, choć jako emergentne (czyli wyznaczające kierunek na
przyszłość) pojawiają się te związane z emocjami i doświadczeniami.
W komunikacji aktualnie możemy wyróżnić współistnienie trzech kodów
komunikacji – dominujących (opierającego się pokazywaniu obiektów,
pieniędzy, kwot, wielkiej zmiany jaka dokonała się za sprawą FE),
emergentnych, czyli przyszłościowych (pokazującego emocje, przedmioty i
obiekty jako służące ludziom podkreślające jakość a nie ilość zmian
zachodzących dzięki FE) oraz rezydualnych, czyli przebrzmiałych (związanych z
kontekstem biurokracji, doganiania dzięki Funduszom Zachodu, opartych na
idealizacji propagandzie sukcesu, wykorzystującego urzędniczą nowomowę).
Każdy z kodów generuje specyficzny obraz FE w przestrzeni kultury.
Kod rezydualne, przebrzmiałe, potęgują anachroniczny obraz FE. Kody
dominujące, obecnie funkcjonujące w kulturze, powodują abstrakcyjność
Funduszy i oderwanie FE od doświadczeń zwykłego człowieka. Natomiast kody
emergentne, choć nadal relatywnie słabe, wskazują na kierunek komunikacji
łączący FE z doświadczeniem i życiem zwykłych ludzi.
W wyniku analizy wymienionych kodów oraz ich miejsca w przestrzeni
kulturowej związanej z Funduszami można wskazać następujące pożądane
kierunki w komunikacji:
2

komunikacja innowacji w sposób zrozumiały i przystępny dla
przeciętnego odbiorcy;

odchodzenie w komunikacji od władzy, urzędów, procedur, wielkich
efektów, a położenie większego nacisku na beneficjentów i
użytkowników projektów;

próba komunikowania wartości dodanej FE (idea lepszego życia,
rozwoju, osobistych doświadczeń);
W badaniu rozgraniczano dwie przestrzenie komunikacji – dyskurs kulturowy oraz dyskurs instytucji wdrażania FE (na
potrzeby opracowania wnioski i rekomendacja uspójniono).

budowanie przekazów angażujących dla odbiorcy;

przesunięcie akcentów w przypadku obiektocentryzmu: nowe obiekty
(laboratoria, drogi etc.) nie są przedstawiane jako środki do celu, ale
cele same w sobie;

wykorzystywanie języka/kodów do przedstawiania technologii w
sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka;

łączenie w komunikacji racjonalności z elementami emocji, dynamiki,
elastyczności;

pokazywanie przemiany, która zachodzi dzięki FE jako procesu, w
który jest zaangażowany człowiek (beneficjent, potencjalny
beneficjent, uczestnik projektów).
W komunikacji kampanijnej Wykonawca powinien rezygnować z kodów
rezydualnych, wykorzystywać kody dominujące, do których stopniowo
powinien wplatać kody emergentne. Realizując to zalecenie Wykonawca
powinien mieć na uwadze, że marki konserwatywne (a za taką można uznać
markę FE) oraz kierujące przekaz do masowego odbiorcy powinny mieć na
względzie fakt, że w ich przypadku nadmierne wykorzystanie emergencji może
być szkodliwe. W związku z tym kluczowe wydaje się wykorzystanie
następujących zaleceń:

pokazywać efekty wdrażania FE jako pozytywne zmiany odczuwane w
codziennym życiu;

podkreślać jakość zmian, nie tylko skalę;

włączać emocje;

zwrot do zwykłych ludzi, ich sprawczości, pokazywać;

pokazywać innowacje jako praktyczne i użyteczne rozwiązania obecne
również w codziennym życiu;

stosować prosty i zrozumiały język.
Barometr innowacyjności 2015 – badanie na przedsiębiorcach
3
Badanie zostało przeprowadzone wśród beneficjentów PO Innowacyjna
Gospodarka. Beneficjenci badanych działań to w połowie przypadków
doświadczone podmioty w pozyskiwaniu wsparcia w ramach programów
publicznych, (w tym PO IG). Badaniem zostały objęte mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, przede wszystkim z dużych miast. Wyniki badań wskazują na
potrzeby informacyjne beneficjentów, co znajduje wyraz w szczególnej roli firm
doradczych, zarówno na etapie aplikacji, jak i realizacji projektów. Firmy
doradcze jawiły się jako podmioty dostarczające najbardziej użyteczne
informacje na etapie aplikowania.
Język konkursów Funduszy Europejskich (badanie dokumentacji konkursowej
FE)
Teksty konkursowe są dostosowane do osób z wyższym wykształceniem i są
trudniejsze od tekstów czytanych najczęściej przez ogół społeczeństwa (prasa),
a wskazany poziom trudności powinien być dostosowany do osób z maturą.
Należy więc mówić o Funduszach w sposób prosty, unikać żargonu i innych
trudnych wyrazów, a także konstrukcji abstrakcyjnych.
Poradnik „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego
pisania” jest dostępny pod linkiem:
3
http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Raport_Barometr_Innowacyjnosci.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6287/Prosto_o_konkursach_FE
_poradnik.pdf
III.
1.
Elementy wspólne w
spotach
2.
Montaż/realizacja
3.
Kluczowe komunikaty
do przekazania
ELEMENTY PRZEKAZU SPOTÓW REKLAMOWYCH
Elementami łączącymi spoty radiowe powinny być:

hasło nawiązujące do kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie”
(hasło może być zmodyfikowane pod daną grupę, przy zachowaniu
spójności całej kampanii),

muzyka lub ścieżka dźwiękowa skomponowana na wzór muzyki
wykorzystywanej w kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie”
dostępnej
na
stronie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwolhj_glO2n9zIsbGVSWdF

barwa głosu lektora zbliżona do wykorzystywanej w kampanii
„Zapytaj o Fundusze Europejskie” dostępnej na stronie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwolhj_glO2n9zIsbGVSWdF

Rekomendowana forma testymoniali (autentyczne osoby
korzystające, ubiegające się o wsparcie/ reprezentanci grupy
docelowej).Możliwa jest także realizacja z udziałem aktorów, którzy
odtworzą role osób w sposób jak najbardziej zbliżony do
autentyczności.
spoty beneficjenci 30”
potencjalny beneficjent

Kampania ma mieć charakter call-to-action tj. ma zachęcać do
korzystania z Funduszy Europejskich przez pokazanie historii
przedstawiciela grupy docelowej,

Kampania ma odsyłać odbiorców do bezpłatnych źródeł informacji:
strony internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl oraz do Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich znajdujących się w całej
Polsce.

Kreacja ma za zadanie pokazać, że potencjalni beneficjenci
korzystają z usług PIFE i dzięki temu ubieganie się o wsparcie UE
staje się łatwiejsze np. wiedzą gdzie składać wnioski, jakie są
terminy, jakie są kryteria oceny. Mają też zapewnione bezpłatne
konsultacje specjalisty na każdym etapie przygotowania projektu w
Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
innowacyjny przedsiębiorca

Kampania ma mieć charakter call-to-action tj. ma zachęcać do
korzystania z Funduszy Europejskich przez pokazanie historii
przedstawiciela grupy docelowej

Kampania ma odsyłać odbiorców do bezpłatnych źródeł informacji:
strony internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl oraz do Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich znajdujących się w całej
Polsce.

W spocie powinna znaleźć się informacja, że Fundusze Europejskie
wspierają innowacyjne projekty. Ma w prosty sposób wyjaśnić, że
warto inwestować w innowacyjne rozwiązania.
Więcej o wsparciu dla przedsiębiorców na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dlamikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow/
spoty młodzi 30”
osoby w wieku 15-24

Kampania ma mieć charakter call-to-action - ma zachęcać do
korzystania z Funduszy Europejskich (przykładowy przekaz:
Fundusze Europejskie stawiają na ludzi młodych lub Skorzystaj z
oferty, którą dają młodym Fundusze Europejskie lub Znajdź projekt
dla siebie),

Kampania ma odsyłać odbiorców do źródeł informacji: strony
internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie znajduje się
kompleksowa informacja nt. oferty dla młodych.

W spocie powinny znaleźć się informacje na temat wybranej formy
/ form wsparcia oferowanego w ramach FE dla osób młodych na
cele edukacyjne: indywidualny plan działania, doradztwo
zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe, staże i
praktyki zawodowe u pracodawców, które pozwolą zdobyć
niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, a w przyszłości
satysfakcjonującą pracę.
osoby w wieku 24-30

Kampania ma mieć charakter call-to-action - Kampania ma zachęcić
osoby z grupy NEET do korzystania z pakietu działań, dzięki któremu
zdobycie doświadczenia zawodowego i satysfakcjonującej pracy
stanie się łatwiejsze (przykładowy przekaz: Fundusze Europejskie
stawiają na ludzi młodych lub Skorzystaj z oferty, którą dają młodym
Fundusze Europejskie lub Znajdź projekt dla siebie),

Kampania ma odsyłać odbiorców do źródeł informacji: strony
internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie znajduje się
kompleksowa informacja nt. oferty dla młodych.

W spocie powinny znaleźć się informacje na temat wybranej formy
wsparcia oferowanego w ramach FE dla osób młodych szukający
zatrudnienia: indywidualny plan działania, doradztwo zawodowe,
bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy, wysokiej jakości szkolenia
podnoszące kwalifikacje, kursy zawodowe, studia podyplomowe,
staże i praktyki zawodowe u pracodawców, dotacje na założenie
własnej działalności gospodarczej, które pozwolą zdobyć niezbędne
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, a w przyszłości
satysfakcjonującą pracę.
Więcej o wsparciu dla młodych na stronie: www.power.gov.pl/strony/oprogramie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/
Szczegółowy opis grupy NEET stanowi załącznik nr 2 do SOZ.
spoty „Dostępność” 30”
beneficjenci FE

Kampania ma mieć charakter informacyjny.

Unia Europejska zobowiązała wszystkich beneficjentów środków UE
do zapewnienia dostępności wszystkich projektów dla osób z
niepełnosprawnością. Kampania ma informować osoby ubiegające
się o wsparcie z FE, że tworząc i realizując projekt muszą zapewnić,
że będzie on dostępny dla wszystkich, w tym dla osób z
niepełnosprawnością. Również wszystko co powstaje w ramach
projektów musi być dostępne. Kampania ma także uświadamiać
osobom
realizującym
projekty
unijne,
że
osoby
z
niepełnosprawnościami powinny mieć taką samą szansę
uczestniczenia w ich projektach, jak osoby pełnosprawne;

Kampania ma odsyłać odbiorców do strony internetowej
funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie znajdują się kompleksowe
informacje na temat zasady dostępności dla osób z
niepełnosprawnością.
osoby z niepełnosprawnością

Kampania ma mieć charakter informacyjny.

Kampania ma uświadamiać osobom z niepełnosprawnościami, że
mają prawo na równi z innymi brać udział w projektach i same je
realizować. Osoba z niepełnosprawnością powinna mieć w każdym
projekcie zapewniony dostęp do informacji, uczestnictwa w
szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach finansowanych
z FE i do korzystania z efektów FE.

Kampania ma zachęcać osoby z niepełnosprawnościami do udziału w
projektach unijnych, a także do ubiegania się o wsparcie z FE na
realizację własnych projektów.

Kampania ma odsyłać odbiorców do źródeł informacji: strony
internetowej
funduszeeuropejskie.gov.pl,
gdzie znajdują się
kompleksowe informacje na temat zasady dostępności dla osób z
niepełnosprawnością.
Więcej o zasadzie dostępności na stronie:
https://www.power.gov.pl/dostepnosc
spot Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 30”

Kampania ma mieć charakter call-to-action, tj. zachęcać MŚP do
korzystania ze wsparcia z POPW w zakresie zwiększenia ich
aktywności na rynkach zagranicznych, Kampania ma na celu
poinformowanie mieszkańców Polski Wschodniej i potencjalnych
beneficjentów POPW (w szczególności mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw) z terenu 5 województw Polski Wschodniej o
dostępnej ofercie wsparcia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości
w Polsce Wschodniej, w szczególności w zakresie zwiększenia
aktywności firm z makroregionu na rynkach zagranicznych.

Kampania ma odsyłać odbiorców do źródeł informacji – strony
internetowej: polskawchodnia.gov.pl.
Więcej o wsparciu w ramach POPW na stronie
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-moznazrealizowac/#Przedsi%C4%99biorcza%20Polska%20Wschodnia
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/po-pw-pomozefirmom-zdobywac-zagraniczne-rynki/
6.
Ton przekazu

Przekaz angażujący osobiste emocje.

Język prosty i zrozumiały
IV.
INFORMACJE TECHNICZNE
1.
Czas trwania każdego
ze spotów
30 sekund
2.
Dane techniczne
Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie wszystkich wersji spotów
radiowych oraz rozwiązań graficznych na płycie DVD.
3.
Prawa autorskie
- Przekazanie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów
powstałych w związku z realizacją Zamówienia
- Przekazanie praw zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją
Zamówienia, w tym możliwość stworzenia koncepcji kreatywnej bazującej na
linii kreacyjnej wykorzystywanej w Radio i Internecie (tj. zezwolenie
Zamawiającemu na sporządzanie nowych opracowań utworów w oparciu o
istniejące opracowania, korzystanie z opracowań utworów oraz na
rozporządzanie tymi opracowaniami), bez lektora i muzyki.
V.
PRZYGOTOWANIE OFERTY WSTĘPNEJ
1.
Idea przewodnia
Przedstawić na czym polega pomysł kreatywny i w jaki sposób będzie
realizował cele kampanii.
2.
Koncepcja
Należy przedstawić i uzasadnić koncepcję w postaci opisu koncepcji każdego
komponentu kampanii i przykładowych scenariuszy wszystkich spotów
radiowych oraz jedną propozycję rozwiązania kreatywnego do internetu dla
wybranej grupy docelowej (patrz pkt II.1. SOZ), w tym:

przykładowy projekt grafiki wykorzystywanej w poście
sponsorowanym na portalu Facebook skierowanej do grupy
docelowej określonej w punkcie II.1.b SOZ,
cenę netto i brutto za wykonanie całości Zadania.
3.
Muzyka
Należy przedstawić propozycję i sposób wykorzystania muzyki z kampanii
„Zapytaj o Fundusze Europejskie”.
4.
Hasło
W zależności od koncepcji/ rekomendacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt
III.1 SOZ.
5.
Termin nadesłania
oferty
6.
Ogłoszenie wyników I
17.08.2016 r.
Planowany termin: 19.08.2016
etapu konkursu
7.
Przybliżony termin
negocjacji z
maksymalnie pięcioma
najwyżej ocenionymi
agencjami
22-24.08.2016 r.
VI.
PRZYGOTOWANIE OFERTY KOŃCOWEJ
1.
Zawartość oferty
Oferta końcowa powinna zawierać wszystkie elementy oferty wstępnej,
oraz uzupełnienia i uszczegółowienia oferty wstępnej wynikające z
procesu negocjacji wraz z ceną netto i brutto za wykonanie całości
zadania.
2.
Termin nadesłania
oferty końcowej
26-29.08.2016 r.
3.
Ogłoszenie wyników
konkursu
Planowany termin: 30-31.08.2016 r.

Podobne dokumenty