FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU Imię i nazwisko

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU Imię i nazwisko
Techniki komunikowania się w nauce i dydaktyce
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU
Imię i nazwisko recenzenta:
Autor i tytuł artykułu:
Dla każdego z kryteriów wymienionych w tabelach należy podać ocenę referatu w skali 0-10: 0
oznacza ocenę najniższą, 10 - ocenę najwyższą; X umieszczony w kolumnie "ocena" oznacza, że nie
sposób dokonać oceny (przykładowo, jeśli referat nie zawiera elementów graficznych, nie sposób
ocenić poprawności ich powiązania z tekstem).
Na podstawie ocen cząstkowych (w tabelach), należy dokonać sumarycznej oceny referatu ze
względu na cztery podstawowe kryteria: treść, organizację, styl, formę (ocena jest liczbą całkowitą z
zakresu 0-4 lub 0-3: 0 oznacza ocenę najniższą). Należy także dokonać oceny spełnienia warunku
odpowiedniego „wkładu własnego” autora (ocena w skali: od ‘0’ do ‘minus 8’; w przypadku gdy
„wkład własny” ≥ 60%, właściwą oceną jest ‘0’; w przypadku niespełnienia tego warunku należy
przypisać punkty ujemne). Prowadzący przedmiot ocenia ponadto poprawność samooceny (ocena w
skali 0-1).
TREŚĆ ARTYKUŁU
ocena
w skali 0-10
jasno zdefiniowany cel (we wstępie); treść artykułu opowiadająca zdefiniowanemu celowi
długość poszczególnych części referatu opowiadająca ważności omawianych zagadnień
wyraźnie wyróżniony „wkład własny” autora
udokumentowanie źródeł informacji (odpowiednie i dostatecznie aktualne źródła)
stwierdzenia i wnioski poparte faktami
krótki, informacyjny tytuł referatu, odpowiadający jego treści
informacyjny abstrakt (streszczenie)
odpowiednia zawartość treściowa części początkowej (wstęp) i części końcowej (zakończenie)
brak treści nadmiarowych (wykraczających poza zakres tematyczny) i powtórzeń
odpowiednia liczba i rodzaj elementów graficznych
odpowiednia zawartość informacyjna elementów graficznych
TREŚĆ REFERATU (ocena w skali 0-4)
„WKŁAD WŁASNY” > 60% (ocena w skali: minus 8 - 0)
ORGANIZACJA ARTYKUŁU
logiczna struktura artykułu widoczna „na pierwszy rzut oka”
odpowiednia struktura punktów/podpunktów
krótkie, informacyjne tytuły poszczególnych części, odpowiadające ich zawartości; zgodność
gramatyczna tytułów
właściwe (dostosowane do treści) i łatwo identyfikowalne struktury informacji w
poszczególnych częściach (punktach, podpunktach) artykułu
„łagodne przejście” pomiędzy kolejnymi fragmentami tekstu (częściami dokumentu, akapitami)
- związek logiczny i odpowiednie sformułowania
separacja logiczna tytułów poszczególnych części artykułu od ich treści
właściwe (merytorycznie uzasadnione) odwołania do literatury w tekście artykułu
właściwe powiązanie tekstu z elementami graficznymi - odwołania, interpretacja danych itp.
ORGANIZACJA REFERATU (ocena w skali 0-4)
ocena
w skali 0-10
STYL I PREZENTACJI (STYL PISANIA)
ocena
w skali 0-10
„czytelność” tekstu - proste konstrukcje zdaniowe, poprawność logiczna sformułowań
odpowiednia długość i logiczna konstrukcja akapitów
zwięzłość tekstu
wykorzystanie list
zgodność gramatyczna pozycji na listach
poprawność gramatyczna
spójna i konsekwentna terminologia; precyzyjne definicje pojęć
właściwe słownictwo - precyzja oraz brak żargonu, eufemizmów, „słów-wytrychów” itp.
poprawna ortografia - pisownia wyrazów, wielkość liter, interpunkcja
kompletność opisu pozycji bibliograficznych
STYL PREZENTACJI (ocena w skali 0-4)
FORMA PREZENTACJI
ocena
w skali 0-10
elementy graficzne opracowane zgodnie z zasadami ich tworzenia
wykaz literatury opracowany zgodnie z narzuconym standardem
odpowiednie wyróżnianie fragmentów tekstu - właściwe sposoby, umiar i konsekwencja
poprawność edycji (zachowanie postaci formatki, niewystępowanie podwójnych spacji itp.)
jakość wydruku (zwłaszcza elementów graficznych)
FORMA PREZENTACJI (ocena w skali 0-3)
STRESZCZENIE W INNYM JĘZYKU (ocena w skali 0-4)
POPRAWNOŚĆ SAMOOCENY (ocena w skali 0-1)
OCENA ŁĄCZNA (w skali 0-20)
= suma ocen odpowiadających wytłuszczonym kryteriom
WSKAZÓWKI DLA RECENZENTA
Należy sformułować wskazówki i uwagi, które mogłyby pomóc autorowi w poprawieniu
artykułu.
Ogólne uwagi należy zamieścić na dodatkowej kartce. Uwagi szczegółowe, w szczególności
korekty stylu i formy prezentacji, powinny być zamieszczone na otrzymanej do recenzji kopii
artykułu.
Uwaga: Ocena jakości recenzji zależy przede wszystkim od kompletności i zasadności
sformułowanych wskazówek i uwag; trafność ocen punktowych ma mniejsze znaczenie.