bn_szkolny_i

Komentarze

Transkrypt

bn_szkolny_i
I Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji
BIAŁE NOCE
Test etap szkolny
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Szkoła i klasa……………………………………………………………………………...
Przeczytaj uważnie polecenia i odpowiedz na pytania:
Pytanie 1. – 1pkt: Zaznacz kółkiem lub krzyżykiem prawidłowe zakończenie zdania.
W XVI stuleciu Państwo Moskiewskie….
a) kurczyło się pod naporem najazdów litewskich, polskich i tatarskich.
b) nie zmieniało swego terytorium, a jego książęta skupili się na umacnianiu wewnętrznych
struktur państwa.
c) przeżywało okres intensywnej ekspansji terytorialnej.
d) przestało istnieć, podbite przez wojska tureckie.
Pytanie 2. – 1 pkt: Zaznacz kółkiem lub krzyżykiem prawidłowe zakończenie zdania.
Najsłynniejszy poeta rosyjski XIX wieku, autor „Eugeniusza Oniegina”, to:
a) Aleksander Puszkin.
b) Michał Lermontow.
c) Lew Tołstoj.
d) Josip Brodski.
Pytanie 3. – 1 pkt: Jak nazywał się szlak handlowy wiodący do Skandynawii po Bizancjum, a
przebiegający przez ziemie ruskie?
a) Od Szwedów do Rusów,
b) Od Wikingów do Bizancjum,
c) Od Sztokholmu do Stambułu,
d) Od Waregów do Greków.
Pytanie 4. – 1 pkt: Sobór Zwiastowania NMP, zbudowany na Kremlu moskiewskim według
wzorców włodzimierskich i moskiewskich, po rosyjsku nazywa się:
a) Sobór Archangielskij,
b) Sobór Błagowieszczeński,
c) Sobór Dworiszczeński,
d) Sobór Bogojawleński.
Pytanie 5. – 1 pkt: Jeden z najwcześniejszych i najważniejszych pomników prawodawstwa
słowiańskiego to:
a) Prawda Ruska,
b) Słowo o wyprawie Igora,
c) Opowieść doroczna,
d) Księga henrykowska.
Pytanie 6. - 1 pkt: Pierwszymi świętymi ruskimi zostali wnukowie Włodzimierza Wielkiego. Byli
to:
a) Cyryl i Metody,
b) Świętopełk i Izjasław,
c) Borys i Gleb,
d) Włodzimierz i Iwan.
Pytanie 7. – 1 pkt: Od XIX wieku dziewczęta pochodzenia szlacheckiego mogły się kształcić w
zakładach zamkniętych. Najbardziej znanym był utworzony w Petersburgu:
a) Instytut Smolny,
b) Instytut Newski,
c) Instytut Sielski,
d) Instytut Carski.
Pytanie 8. – 3 pkt: Połącz opis z odpowiednim pojęciem. Uwaga jest więcej pojęć niż opisów.
Pojęcia: panslawizm, wielka smuta, latopisarstwo, dekabryści, opricznina
Opis
pojęcie
W XI w. tak nazywano ruskie kronikarstwo. Jego najważniejszym
ośrodkiem była Ławra Pieczerska.
Młodzi spiskowcy, którzy w grudniu 1825 roku, wystąpili przeciwko
rządom cara Mikołaja I.
Okres kryzysu politycznego w Rosji na początku XVII wieku.
Pytanie 9. - 4 pkt: Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.
W Rosji był używany kalendarz juliański. Starano się w nim dostosować rok kalendarzowy do
roku astronomicznego tj. obiegu Ziemi dookoła Słońca, ale różnica między rokiem astronomicznym a
kalendarzowym wynosiła 11 minut. Do XVI w. rozbieżność ta urosła do 10 dni, a w wieku XX do 13.
Natomiast w większości państw europejskich używano kalendarza gregoriańskiego
wprowadzonego w 1582 r. przez komisję powołaną przez papieża Grzegorza XIII. Dzięki jej pracy
usunięto owe 10 dni różnicy - po 4 X 1582 r. nastąpił 15 X 1582r.
źródło: G. Wojciechowski, „Razem przez wieki”
a) Kto wprowadził do Rosji kalendarz juliański? ...........................................................................
b) Z jakim wydarzeniem historycznym wiąże się wprowadzenie do Rosji kalendarza
gregoriańskiego? ..............................................................................................................................
Pytanie 10. – 1 pkt: W XVII wieku Rosja zdobyła tereny lewobrzeżnej Ukrainy. Na mocy
jakiego postanowienia przejęła te ziemie?
a) pokój smoleński,
b) rozejm w Jamie Zapolskim,
c) rozejm w Andruszowie,
d) pokój krymski.
Pytanie 11. – 4 pkt: Połącz imię panującego władcy z latami panowania, wpisując obok dat
odpowiednia literę.
Władca
Lata panowania
A
Katarzyna II Wielka
1019 - 1054
B
Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow
1689 - 1725
C
Piotr I Wielki
1762 - 1796
D
Jarosław Mądry
1894 - 1917
Pytanie 12. – 2 pkt: O jakim wydarzeniu mówi poniższy tekst. Podaj rok tego wydarzenia
Na Ruś zaczęło więc przybywać duchowieństwo greckie, przywożąc księgi liturgiczne, książę
Włodzimierz Wielki popierał szczodrze budowę cerkwi i klasztorów. Pojawiła się konieczność
rozpowszechniania słowa pisanego, rozwinąć się musiały malarstwo, rzeźba i architektura.
Utworzono metropolię kijowską oraz biskupstwa w większych miastach. Głównym centrum życia
religijnego była Ławra Pieczerska.
źródło: L. Bazylow, „Historia Rosji”
wydarzenie .................................................................................; rok ............................................
Pytanie 13. – 4 pkt: Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednią postać (po jednej postaci do opisu).
Osoby: Jarosław Mądry, Aleksander Newski, Iwan Groźny, Michał Łomonosow, Piotr I, Dymitr
Mendelejew
Kierował wyprawami wojennymi przeciwko Bizancjum, Połockowi, Litwie,
fińskim plemionom Estów i Jaćwingów. W 1047 r. pomógł Kazimierzowi I
Odnowicielowi stłumić bunt Miecława na Mazowszu.
Wybitny uczony rosyjski żył w latach 1711-1765, interesował się przede
wszystkim chemią i fizyką.
Władca ten wprowadził wiele reform, m.in. kalendarz juliański, utworzył
Senat Rządzący oraz ustanowił nowy podział administracyjny Rosji.
Dokonał klasyfikacji wszystkich pierwiastków, sporządzając ich układ
okresowy.
Pytanie 14. – 1 pkt: Przyjrzyj się uważnie reprodukcji i odpowiedz do jakiego kierunku
w sztuce jest zaliczana ta rzeźba?
………………………………………………………….
Pytanie 15. – 1 pkt: Jaką powierzchnię miało Państwo Moskiewskie w momencie śmierci Iwana
Groźnego:
a) 5200 tys. km2,
b) 2800 tys. km2,
c) 1400 tys. km2,
d) 430 tys. km2.
Pytanie 16. - 4 pkt: Rozpoznaj na ilustracjach słynne budowle rosyjskie. Wpisz odpowiednią
nazwę i miasto, w którym się znajdują.
.................................................................
..........................................................
.................................................................
..........................................................
Pytanie 17. – 4 pkt: Określ, zaznaczając krzyżykiem w tabelce, które z poniższych stwierdzeń są
prawdziwe, a które fałszywe.
Twierdzenie
p
f
Andrzej Rublow działający na przełomie XIV i XV w. był wybitnym poetą.
Ruś Kijowska po śmierci Jarosława Mądrego rozpadła się na poszczególne dzielnice.
Największe osiągnięcia architektury rosyjskiej w XVI w. to kremle.
Piotr I Wielki panował po Katarzynie Wielkiej.