WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Komentarze

Transkrypt

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§1
Postanowienia ogólne.
1. Ocenianiu podlegają:
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b. zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę
oraz formułowaniu oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współŜycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie,
b. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e. umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno –
wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b. ocenianie bieŜące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w Szkole,
c. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
przyjętej skali,
d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyŜszej niŜ przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
f. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§2
W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieŜąco i rytmicznie. Ocena
końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z kaŜdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada róŜnorodności wynikająca ze specyfiki kaŜdego przedmiotu.
4. Zasada róŜnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróŜnicowany
poziom trudności i dawać moŜliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.
§3
Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o:
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
na prośbę otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
§4
Tryb oceniania i skala ocen.
1. Oceny bieŜące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej
skali, z następującymi skrótami literowymi:
stopień celujący
6
- cel
stopień bardzo dobry 5
- bdb
stopień dobry
4
- db
stopień dostateczny 3
- dst
stopień dopuszczający 2
- dop
stopień niedostateczny 1
- ndst
2. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieŜącego pod warunkiem, Ŝe ocena śródroczna
i końcoworoczna będzie wyraŜona ocena w skali 1-6.
3. Oceny bieŜące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny
klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bieŜąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się
według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a takŜe podczas
indywidualnych konsultacji z nimi.
5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1. Prace pisemne:
a. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych. Nie musi być
zapowiadana; czas pisania max 15 min
b. klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez
nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w
dzienniku lekcyjnym,
2. Praca i aktywność na lekcji,
3. Odpowiedź ustna,
4. Praca projektowa,
5. Praca domowa,
6. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,
7. Twórcze rozwiązywanie problemów.
§5
Ocenianie śródroczne.
Ocena bieŜąca.
1. BieŜące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być
dokonywane systematycznie.
2. Uczeń powinien zostać oceniony z kaŜdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu.
3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób moŜe
on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób Ŝyczliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6. Jedną z form oceniania bieŜącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i
umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut i sprawdzona przez
nauczyciela w ciągu tygodnia.
7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróŜnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i
dłuŜsze prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.
Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1. Szczególnie waŜna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest
obligatoryjnie na zajęciach jeŜyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac
klasowych z innych przedmiotów jest uzaleŜnione od uznania nauczyciela.
2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny
lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
3. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały
semestr.
4. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od
momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
6. Sposób poprawiania cząstkowych ocen określa Przedmiotowy System Oceniania
7. W ciągu jednego tygodnia uczeń moŜe pisać maksymalnie 3 prace klasowe, jedną w
ustalonym dniu. Ten limit dotyczy równieŜ innych sprawdzianów pisemnych, np.
porównawczych.
8. W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel
moŜe wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie
nieobecności ucznia.
9. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100%- 96% stopień celujący
95% - 86%
stopień bardzo dobry
85% - 70%
stopień dobry
69% - 55%
stopień dostateczny
54% - 34%
stopień dopuszczający
33% - 0%
stopień niedostateczny
§6
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w określonej liczbie.
2. Liczba zgłoszonych nieprzygotowań zaleŜy od liczby godzin danego przedmiotu w
tygodniowym rozkładzie zajęć, czyli:1 godzina tygodniowo danego przedmiotu - 1
nieprzygotowanie.
3. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuŜszej usprawiedliwionej
nieobecności.
4. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na Ŝyczenie ucznia.
5. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezaleŜne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na Ŝyczenie ucznia.
§7
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy, przy czym podczas klasyfikacji
końcoworocznej:
stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie,
b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza program opracowany
przez nauczyciela,
c. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł
finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
d. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne
sukcesy, osiągnięcia,
stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
b. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania
przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i
problemów w nowych sytuacjach,
stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w
podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie
przekreślają,
b. moŜliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyŜszych),
c. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyŜszych) oraz nie jest w stanie rozwiązać
(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem
rozszerzeń programowych).
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki naleŜy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 5 jest obowiązany być obecny na
lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na
ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń moŜe być zwolniony z obecności po
przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie moŜe dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
§8
Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a końcoworoczne na
koniec II semestru.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na
podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieŜącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o
przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i
odnotowują ten fakt w dzienniku.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej)
ocenie niedostatecznej w formie pisemnej.
7. JeŜeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemoŜliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŜszej, Szkoła
stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji
śródrocznej.
§9
Tryb i warunki uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć
edukacyjnych
1. Tryb i warunki uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
Statutu Szkoły.
2. Za przewidywana ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela.
3. Uczeń moŜe ubiegać się o podwyŜszenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i
tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyŜsza.
4. Uczeń nie moŜe ubiegać się o ocenę celująca, poniewaŜ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy.
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyŜszą niŜ przewidywana:
a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niŜsza niŜ 90% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby),
b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,
c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych,
d. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyŜszych niŜ
ocena niedostateczna), równieŜ w trybie poprawy ocen niedostatecznych,
e. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.
6. Ostateczna ocena końcoworoczna nie moŜe być niŜsza od oceny proponowanej,
niezaleŜnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 10
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń moŜe być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, Ŝe nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z
powodu określonej w pkt 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest
promowany do klasy programowo najwyŜszej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu
kształcenia, celem wyrównania róŜnic programowych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeŜeniem punktów 7
i 8.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny musi być przeprowadzony w terminie
umoŜliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora
Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 przeprowadza komisja,
powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 10 lub skład komisji (w przypadku
ucznia, o którym mowa w pkt 5), termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia)
egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego końcoworocznego ustalono jedną
ocenę niedostateczną, moŜe przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym
wypadku Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne
w toku egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 11
Egzamin poprawkowy.
1. KaŜdy uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z
jednych zajęć edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
zajęć edukacyjnych.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa
uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki i zajęć laboratoryjnych, z
których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
5. W jednym dniu uczeń moŜe zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moŜe być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
Dyrektora Szkoły, nie później niŜ do końca września.
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
§ 12
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do Dyrektora
Szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, moŜe być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie moŜe być
niŜsza od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, Ŝe termin zgłoszenia
zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
§ 13
Promowanie i ukończenie Szkoły.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, jeŜeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne
końcoworoczne oceny wyŜsze od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyŜszej i powtarza klasę.
3. Uczeń kończy Szkołę:
jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyŜszej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niŜszych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyŜsze od oceny niedostatecznej,
4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w prawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty oraz kończących szkołę.
§ 14
Świadectwa szkolne.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyŜszej, uczeń
zaleŜnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne
promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo
wyŜszej.
2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się:
a. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej,
b. osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym,
c. osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym,
d. przewodniczenie Samorządowi Uczniowskiemu,
e. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego,
f. udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na
szczeblu wojewódzkim,
g. uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
h. innych osiągnięć mających wpływ na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej.
§ 15
Skróty i oznaczenia uŜywane w dziennikach lekcyjnych.
1. Wprowadzone są znaki “+” oraz “-” przy ocenach cząstkowych,
2. Skrótem “nb” zaznacza się nieobecności na pracach klasowych, sprawdzianach i
kartkówkach,
3. Oceny poprawione zapisuje się wyłącznie za pomocą kreski łamanej, np.1/3 oznacza, Ŝe
ocena ndst jest poprawiona na dst,
4. Pomyłki wynikłe w trakcie wpisywania ocen są przekreślane, a obok umieszczony zostaje
podpis nauczyciela,
5. Skrótem “np” oznacza się nieprzygotowania do lekcji,
6. Spóźnienia na lekcje (do 5 minut) zaznaczane są literą “s”, ucieczki z lekcji zaznaczane są
literką “u”, a zwolnienia z lekcji skrótem “zw” lub pełnym brzmieniem słowa “zwolniony”,
“zwolniona”.