KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Komentarze

Transkrypt

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY
Legnica, dnia 5 października 2011 r.
zatwierdził:
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
bryg. Adam Konieczny
KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w LEGNICY
OGŁASZA
Nabór kandydatów do służby w
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
na stanowisko: STAŻYSTA
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
strażak w służbie przygotowawczej na okres 3 lat,
system pełnienia służby: zmianowy.
1. Zgodnie z art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz.U.z 2009 roku, Nr 12, poz.68 z późn. zm.) kandydat do służby w
Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:
1.1. Posiadać obywatelstwo polskie.
1.2. Być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
1.3. Korzystać z pełni praw publicznych.
1.4. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
1.5. Odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi
orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w
Państwowej Straży Pożarnej (kat. zdrowia A).
1.6. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
2. Zakres zadań do wykonania na stanowisku stażysta.
2.1. Pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczogaśniczych.
2.2. Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
2.3. Obsługa podczas akcji ratowniczo-gaśniczych sprzętu silnikowego i specjalnego.
2.4. Kierowanie przydzielonym pojazdem z zachowaniem przepisów kodeksu drogowego.
2.5. Wykonywanie obsługi codziennej i konserwacji sprzętu specjalnego przydzielonego do
obsługi.
2.6. Przygotowanie oraz rzetelne przekazywanie pojazdów i innego przydzielonego sprzętu
silnikowego podczas zmiany służby.
2.7. Utrzymanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej
gotowości bojowej.
2.8. Znajomość parametrów technicznych i możliwości taktycznych sprzętu będącego na
wyposażeniu jednostki.
2.9. Pełnienie służby wewnętrznej, dbanie o czystość w rejonie zakwaterowania oraz
podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie BHP.
2.10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.
3. Wymagane dokumenty obowiązkowe:
3.1. Podanie o przyjęcie do służby (druk do pobrania)
3.2. Ankieta osobowa kandydata do służby w PSP (druk do pobrania)
3.3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność kandydata
do przystąpienia do próby wydolnościowej – zmodyfikowana metoda harwardzka
(„Harvard Step-Up Test”), testu sprawności fizycznej oraz testu wysokościowego (druk
do pobrania).
3.4. Życiorys.
3.5. Kserokopia dowodu osobistego.
3.6. Kserokopia prawa jazdy.
3.7. Kserokopia książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata,
kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej.
3.8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego.
4. Dokumenty dodatkowe:
4.1. Uprawnienia ratownika medycznego.
4.2. Uprawnienia płetwonurka.
4.3. Udokumentowana znajomość języków obcych.
4.4. Udokumentowane posiadanie własnego mieszkania na terenie powiatu legnickiego.
4.5. Udokumentowane
odbycie
zastępczej
służby
wojskowej
w
jednostkach
organizacyjnych PSP.
4.6. Udokumentowane posiadanie uprawnień, które mogą być przydatne w PSP, np.:
obsługa sprzętu ciężkiego.
4.7. Udokumentowane: członkostwo w OSP powyżej 3 lat, udział w zawodach
pożarniczych OSP, szkolenia dla członków OSP (druk do pobrania).
4.8. Udokumentowane wykształcenie wyższe informatyczne, wyższe techniczne o kierunku
przydatnym w PSP.
Uwaga !
Dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk do pobrania” obowiązują
wyłącznie w takiej formie. Inna forma druku w przypadku dokumentów obowiązkowych
będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata, bez dodatkowych czynności
ze strony KM PSP w Legnicy.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ważne jest miesiąc od daty wystawienia.
Koszty badań lekarskich i zaświadczeń pokrywa zainteresowany. Honorowane będą
zaświadczenia
wydane
przez
lekarzy:
rodzinnych,
internistów,
medycyny
pracy,
profilaktyków.
Podanie oraz inne dokumenty należy wypełnić dokładnie i czytelnie.
Druki do pobrania można pobrać w sekretariacie KM PSP w Legnicy lub ze strony
internetowej Komendy: www.straz.legnica.eu z zakładki „Nabór”.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem
i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KM PSP w Legnicy 2011 – STAŻYSTA”, w
terminie od dnia 10.10.2011 r. do dnia 28.10.2011 r. osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, ul. Witelona 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 15:00 lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Legnicy, ul. Witelona 2, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu, a nie data stempla
pocztowego).
Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy będzie
cztero-etapowy.
Harmonogram przebiegu procesu naboru:
•
10.10.2011 do 28.10.2011 r. do godz. 15:00 – składanie dokumentów przez
kandydatów do służby;
•
I etap naboru – 31.10.2011 do 03.11.2011 r. - weryfikacja dokumentów złożonych
przez kandydatów do służby
- ogłoszenie wyników w dniu 04.11.2011 r.;
•
II etap naboru – 07.11.2011 r. - ocena sprawności fizycznej kandydata
- ogłoszenie wyników w dniu 09.112011 r.;
•
III etap naboru – 14.11.2011 r. - rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy;
- ogłoszenie wyników w dniu 16.11.2011 r.
•
IV etap naboru – badania lekarskie
Rezygnacja lub nieobecność kandydata na jakimkolwiek etapie prowadzenia naboru wiąże
się z wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Sekcji Kadr KM PSP w Legnicy pod
numerem telefonu (76) 856 74 61-62 wew 234 lub na stronie internetowej www.straz.legnica.eu w
zakładce „Nabór”.
ZASADY PROWADZENIA NABORU DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LEGNICY
Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy opierając się na:
1) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 68 ze zm.)
2) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005
r. w sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań
lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. Nr 261, poz.2191)
3) Procedurze postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej Nr BK-I-100/63/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.
4) Wytycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr BK-I-100/2/06 z dnia 1
lutego 2006 r. dotyczących naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży
Pożarnej
Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy będzie
cztero-etapowy. Oferty niespełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych oraz oferty
kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie poszczególnych etapów naboru, po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego będą przechowywane przez okres 2 lat w Sekcji Kadr KM PSP w
Legnicy, jako dokumentacja dowodowa. Po okresie 2 lat dokumentacja zostanie zniszczona.
I ETAP – weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata
Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi weryfikację, złożonej przez kandydata dokumentacji
uwzględniając jej kompletność, stawiane wymagania oraz oceny za pomocą punktów
gratyfikacyjnych. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą
niekompletne zostaną wykluczeni z postępowania rekrutacyjnego.
Kandydaci, którzy złożyli wcześniej dokumenty o przyjęcie do służby, proszeni są o
zgłaszanie się do sekcji Kadr w celu weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji.
Dokumenty dodatkowe – system punktacji gratyfikacyjnej przyjmowany w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
lp Posiadane Uprawnienia
Punkty
1
Prawo jazdy kategorii B
2
2
Prawo jazdy kategorii C
4
3
Prawo jazdy kategorii E
3
4
Uprawnienia ratownika medycznego
5
5
Uprawnienia płetwonurka
3
6
Udokumentowana znajomość języków obcych
5
7
Udokumentowane posiadanie własnego mieszkania na terenie powiatu legnickiego
10
8
Udokumentowanie odbycia zastępczej służby wojskowej w jednostkach
organizacyjnych PSP
5
9
Udokumentowanie posiadania innych uprawnień, które mogą być przydatne w PSP,
np.: obsługa sprzętu ciężkiego
5
10 Udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat
3
11 Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP
3
12 Udokumentowane szkolenia dla członków OSP
3
13 Udokumentowane Wykształcenie
Średnie Techniczne
3
Zdany egzamin maturalny
4
Wyższe Informatyczne
5
Wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP
5
14 Kandydat w wieku poniżej 30 lat
15
Czas dojazdu do miejsca pełnienia służby poniżej 1 godz. (czas dojazdu liczony
publicznymi środkami komunikacji publicznej)
5
5
II ETAP – ocena sprawności fizycznej kandydata
Ocena sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona korzystając z zapisów
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w
sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.
2191).
UWAGA!
Komenda Miejsca PSP w Legnicy zastrzega sobie prawo zmiany terminów podanych w II
etapie postępowania z przyczyn niezależnych od Komendy (np.: bardzo duża ilość kandydatów lub
niesprzyjające warunki atmosferyczne). Nowe terminy będą wtedy ogłoszone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie komendy oraz na stronie internetowej www.straz.legnica.eu w zakładce „Nabór”.
Przebieg oceny sprawności fizycznej będzie składał się z trzech części.
CZĘŚĆ I – Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard Step-Up Test”)
Wyposażenie:
–
stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet
–
stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn
–
stoper
–
metronom
Wykonanie próby:
Badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, metronom ustawia się na 120 uderzeń na
minutę, a czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi:
–
4 minuty dla kobiet
–
5 minut dla mężczyzn
W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy na minutę. Na hasło „raz”
(pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt
metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach
kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a
na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę),
przyjmując postawę zasadniczą.
Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca
badania wykonuje pomiar częstości tętna, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od
2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary).
Wskaźnik sprawności (FI) oblicza się według następującego wzoru:
FI =
czas w seekundach x 100
2 x suma trzech pomiarów tętna
Wskaźnik wydolnościowy próby harwardzkiej – ocena:
Wskaźnik wydolności
Ocena
Punkty
50-55
Słaby
5
56-64
Dostateczny
10
65-79
Przeciętny
15
80-89
Dobry
20
Bardzo Dobry
25
90 i powyżej
Kandydat, który:
–
nie wykona próby w założonym czasie,
–
nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności,
–
w czasie ok 20 sekund nie utrzyma rytmu wykonania ćwiczenia.
Nie zalicza próby i nie będzie dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.
CZĘŚĆ II – Test sprawności fizycznej
a) testy dla mężczyzn:
–
podciąganie się na drążku
–
bieg na 1000 m.
–
bieg na 50 m.
Opis wykonania podciągania się na drążku.
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwyt lub podchwyt) – ramiona
wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciąganie, tak żeby broda znalazła
się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia podciąganie.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejno liczby
zaliczonych powtórzeń.
Opis wykonania bieg na 1000 m. / bieg na 50 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (nisko lub stojąco) przed linią startu. Na Donośny
sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową
linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
b) testy dla kobiet:
–
siady proste z leżeniem tyłem
–
rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy
–
bieg wahadłowy 4x10m.
Opis wykonania siadu prostego z leżeniem tyłem.
Ćwicząca przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi
ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach
stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkami drabinki. Wykonanie ćwiczenia
polega na podniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe
wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
Opis ćwiczenia rzutu piłką lekarską znad głowy
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje
rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknie się z podłożem.
Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.
Opis ćwiczenia biegu wahadłowego 4x10m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki. Na
sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka. Po
pobiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega
10m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę.
Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy
oznaczeniami.
Kandydat musi uzyskać wymagane minimum t.j. 51 pkt, liczone jako średnia
arytmetyczna z otrzymanych punktów. Za każdą konkurencję przyznawane są punkty wg
rozporządzenia MSWiA z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191)
CZĘŚĆ III – próba wejścia na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kontem
75º na wysokość 20m.
Ocena przy próbie wysokościowej: zaliczona – nie zaliczona
UWAGA!
W przypadku niezaliczenia któregokolwiek elementu w/w prób za cały sprawdzian
wystawia się ocenę niedostateczną i jest to jednoznaczne z wykluczeniem kandydata z
dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)
Siady
KOBIETY
Rzut piłką
bieg
proste z
lekarską 2
wahadłowy
leżeniem
kg znad
4x10 m (czas
tyłem
głowy (odl.
w s)
(liczba
w m)
powt.)
20
19
18
17
16
15
10,00
9,90
9,80
9,70
9,60
9,50
9,40
9,30
9,20
9,10
9,00
8,90
8,80
8,70
8,60
8,50
8,40
8,30
8,20
8,10
8,00
7,90
7,80
12,00
12,1
12,2
12.3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,00
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
bieg
LICZBA
PUNKTÓW
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
MĘŹCZYŹNI
bieg
Podciąganie
na 1000
na 50m
się na
m (czas
(czas w
drążku
w min)
s)
(liczba powt.)
3,00
3,02
3,04
3,06
3,08
3,10
3,12
3,14
3,16
3,18
3,20
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
3,29
3,30
3,31
3,32
3,33
3,34
3,35
6,4
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
6,5
6,6
6,7
6,8
13
6,9
12
7,0
11
7,1
10
7,70
6,50
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
6,40
17,2
7,60
14
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
13
7,00
6,90
6,80
6,70
6,60
12
6,30
17,4
6,20
17,6
6,10
11
10
6,00
5,90
5,80
5,70
5,60
5,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,00
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
Za wyniki gorsze niż podano powyżej,
przyznaje się „0punktów”
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3,5
3
2
1
3,36
3,37
3,38
3,39
3,40
3,42
3,44
3,46
3,48
3,50
3,52
3,54
3,56
3,58
4,00
4,02
4,04
4,06
4,08
4,10
4,12
4,14
4,16
4,18
4,20
4,22
4,24
4,26
4,28
4,30
4,32
4,34
4,36
4,38
4,40
4,42
4,44
4,46
4,48
4,50
4,52
4,54
4,56
4,58
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
7,2
9
7,3
8
7,4
7,5
7
7,6
7,7
7,8
6
7,9
5
8,0
8,1
4
8,2
3
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
2
1
Ocena sprawdzianu fizycznego (liczona, jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z trzech
konkurencji) jest dokonana zgodnie z poniższą tabelą.
Średnia arytmetyczna uzyskanych
punktów z trzech konkurencji
46 - 50 pkt
51 - 55 pkt
56 - 60 pkt
61 - 65 pkt
powyżej 65 pkt
Ocena
Cyfrowo
2
3
4
5
6
Ilość punktów
Słownie
Słaba
Dostateczna
Dobra
Bardzo dobra
Wybitna
2
3
4
5
6
III ETAP – rozmowa kwalifikacyjna
Do tego etapu przechodzą tylko kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli testy sprawności
fizycznej oraz uzyskali łącznie min 65 pkt. (suma punktów ze sprawności fizycznej i punktów
preferencyjnych). Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę z kandydatem (rozmowa jest
punktowana w skali 1 do 10).
Po rozmowie z Komisją Kwalifikacyjną zostanie ustalona lista kolejności kierowania
kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji we Wrocławiu. Na badania kandydaci będą kierowani sukcesywnie wg potrzeb
kadrowych, na podstawie listy kolejności.
Lista osób wyłonionych przez Komisję Kwalifikacyjną zostanie ogłoszona na tablicy
ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przy ul. Witelona 2 oraz na
stronie internetowej www.straz.legnica.eu w zakładce „Nabór”.
IV ETAP – badania lekarskie
Na badania przed Komisją Lekarską MSWiA mającą na celu ustalenie zdolności fizycznej i
psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną skierowane osoby wyłonione przez
Komisję Kwalifikacyjną. Po uzyskaniu orzeczenia o zdolności do służby w PSP kandydat zostanie
przyjęty do służby przygotowawczej w PSP na okres 3 lat. W przypadku orzeczenia o
nieprzydatności do służby w PSP na badania zostanie skierowany następny kandydat w kolejności z
listy.
Lista jest ważna do dnia 31 grudnia 2012 roku i obejmuje ewentualne kolejne wakaty na
tożsame jak w ogłoszeniu stanowisko (stażysta) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Legnicy w tym okresie.

Podobne dokumenty