Słownik do Regulaminu

Komentarze

Transkrypt

Słownik do Regulaminu
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Słownik do Regulaminu projektu „Droga do sukcesu”
dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą
udzielenie wsparcia – realizacja usług szkoleniowo - doradczych na rzecz uczestnika
projektu oraz wypłata środków na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcia
pomostowego
uczestnik projektu – osoba, która spełniła wszystkie kryteria formalne i merytoryczne na
etapie rekrutacji i udzielono jej wsparcia w ramach projektu
beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz w art. 63 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego
wspólne
przepisy
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.), tj. LOGICOS Firma Prywatna Izabela Bejma-Bąk
osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie
poszukujące zatrudnienia
osoby długotrwale bezrobotne:
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia:
- dla młodzieży (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- dla dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
(tzn. nie pracują1 i nie są bezrobotne), w tym osoby będące na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że
są zarejestrowane już jako bezrobotne2 wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo
osoby o niskich kwalifikacjach – do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.: wykształcenie
ponadgimnazjalne, ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do
podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle
pomiędzy 15, a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub
13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy
czym najczęściej jest to okres 12 lat.
1
Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub
korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np.
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są
również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie
zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;
architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej
pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub
instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny
uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo
rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny
rachunek”.
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia
odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego.
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub
bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby
pracujące”.
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie,
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są
zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami
Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup
docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia
odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i
które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych,
przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach
zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty
pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.
2
Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona
nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę
bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
osoby
z
niepełnosprawnościami
–za
osoby
niepełnosprawne
uznaje
się
osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) tj.
osoby z odpowiednimi orzeczeniami lub innymi dokumentami poświadczającymi stan
zdrowia
osoba w wieku 15-29 lat – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała
ukończone 15 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin
osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, czyli nie brała ona udziału w tego typu
formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4
tygodni
Indywidualny Plan Działania – plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy
wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego
pracy, służący identyfikacji potrzeb uczestnika, na podstawie którego udzielane jest później
wsparcie właściwe w ramach projektu (np. szkolenia, staż, doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy) zgodnie z ustawą o promocji zatrudnia i instytucji rynku pracy art. 2 ust
1 pkt 10 a
poradnictwo zawodowe - wsparcie polegające w szczególności na udzielaniu:
 pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia;
 pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez
zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie szkoleń i innych form wsparcia (poza
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do zwiększenia szans uczestnika
projektu na podjęcie zatrudnienia;
 pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia oraz planowaniu
kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w
poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i
kształcenia;
b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 informacji nt. instytucji, które mogą pomóc uczestnikowi projektu w podjęciu
zatrudnienia
wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - obejmuje wsparcie
bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania
wsparcia tj. nie więcej niż 24 000,00 zł
wsparcie pomostowe - ma na celu pomoc uczestnikowi projektu rozpoczynającemu
działalność gospodarczą w zapewnieniu trwałości, ciągłości i płynności finansowej
realizowanego przedsięwzięcia, na które środki przekazane zostały uczestnikowi w ramach
realizowanego projektu, jest to uzupełnienie wsparcia na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w postaci:
 pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie do 1000,00 PLN przez okres od
6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
Kandydat – osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcia w ramach projektu, która złożyła
dokumenty rekrutacyjne w określonym terminie

Podobne dokumenty