Sprawozdanie z działalności Rady Polskiej Izby Informatyki i

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Rady Polskiej Izby Informatyki i
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sprawozdanie z działalności Rady
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w 2007 roku w kadencji 2007-2008
12 marca 2008 roku
© 2008, Polska Izba Informatyki i
Telekomunikacji
(do użytku wewnętrznego)
1
Rada Izby
¾ Marek Maniecki
¾ Jerzy Sadowski
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
2
Zbigniew Dziarnowski
Aleksander Frydrych
Janusz Hajdul
Michał Jaworski
Maciej Kozłowski
Piotr Kuriata
Krzysztof Król
Dariusz Labriga
Jacek Łęgiewicz
Konrad Makomaski
Jarosław Mojsiejuk
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Janusz Morawski
Jacek Pacholczyk
Wiesław Paluszyński
Ireneusz Piecuch
Maciej Rogalski
Michał Rogalski
Waldemar Sielski
Robert Śmietanka
Mariusz Tomaka
Piotr Waglowski
Paweł Wolszczak
Ryszard Zięciak
Zarząd PIIT
¾ Skład Zarządu:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Prezes – dr
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
inż. Wacław Iszkowski
ds. Informacji Prawnie Chronionych – Wojciech Dylewski
ds. Ogólnych – Aleksander Frydrych
ds. Przemysłu Informatycznego – dr inż. Janusz Hajdul
ds. Gospodarki Elektronicznej – Michał Jaworski
ds. Komunikacji Elektronicznej – Krzysztof Król
ds. Telekomunikacji – dr hab.Maciej Rogalski
ds. Teleinformatyki – Michał Rogalski
3
3
Statystyka posiedzeń
¾ Posiedzenia Zarządu – 8
¾ Posiedzenia Rady
–4
¾ E-Posiedzenia Rady – 1
¾ Wszystkie posiedzenia miały quorum i były zdolne do
podejmowania prawomocnych decyzji.
¾ W posiedzeniach aktywnie uczestniczyli członkowie Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
¾ Gośćmi Rady byli:
•
•
•
•
J. Kujawa – Wiceprezes Sygnity S.A.
Prof. Z. Szyjewski – Wiceprezes PTI
Byli Członkowie Władz Izby (podziękowania)
Przedstawiciele Zarządu nowoprzyjętych firm do Izby
¾ XVI Zgromadzenie
-1
4
Biuro
Statystyka prac Izby
¾ Podczas posiedzeń Rady podjęto 13 uchwał
¾ Podczas e-posiedzenia Rady podjęto 1 uchwałę
¾ Podczas posiedzeń Zarządu podjęto 1 uchwałę
¾ Przyjęto 4 stanowiska Izby
• Opłaty w pasie drogi publicznej, zasady sporządzania SIWZ,
nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, Krajowe Ramy Interoperacyjności.
¾ Wypracowano 2 uwagi do noweli Prawa Telekomunikacyjnego oraz 5
uwag i opinii do projektów rozporządzeń wykonawczych do noweli PT
5
Biuro
Statystyka prac Izby Telekomunikacja
¾ Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
•
Tworzenie mechanizmów wspierających rozwój infrastruktury
•
•
Likwidacji ograniczeń budowlanych i administracyjnych
Promowanie braku szkodliwości z korzystania nowoczesnych
technologii
¾ Prace nad „małą” i „dużą” nowelą Prawa
Telekomunikacyjnego
•
•
•
6
Przygotowywanie stanowisk
Lobbowanie rozwiązań korzystnych dla członków Izby
Prace nad aktami wykonawczymi do Prawa telekomunikacyjnego
(obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
uprawnienia proklienckie; „numer 112”
Maciej Rogalski
6
Statystyka prac Izby
¾ Opracowano opinie i uwagi PIIT
•
7
Strategia rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług SI w Polsce
na lata 2007-2013, Zielone Zamówienia Publiczne, Oferta Ramowa
TP EmiTel, model kosztowy – opłaty za udostępnianie informacji o
abonentach, świadczenie usług MNVO, nowelizacja ZSEE, ustawa w
sprawie dostosowania terminologii w ustawach dot: informatyzacji,
CBD PN, wzory wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych,
nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, wezwania
Prezesa UKE w sprawie operatorów bill&keep, cennik usługi krajowe
łącza dzierżawione (RLLO), organizacja centrów powiadamiania
ratunkowego, ustawa o efektywności energetycznej, katalog danych
w świadczeniu usługi BSA, Raport UOKIK o rynku operatorów
telekomunikacyjnych, FCT, wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej
(DVB-T), ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,
połączenie działów informatyzacji i łączności, ustawa o
gospodarowaniu odpadami poużytkowymi, nowelizacja rozporządzeń
do Ustawy o Informatyzacji, skutki przenoszenia numerów, Oferta
Ramowa TP (RLLO), Rynek „18”, ustawa o bateriach i
akumulatorach, Oferta Ramowa TP (RUO), Dyrektywa o usługach
płatniczych na rynku wewnętrznym, Oferta Ramowa TP (kanalizacja
kablowa – ROI), pakiet Dyrektyw UE w sprawie reformy systemu
regulacji telekomunikacji, Oferta Ramowa TP (BSA), likwidacja
barier administracyjnych i prawnych w działalności gospodarczych.
Biuro
Członkowie PIIT
¾ Rezygnacje z członkostwa w roku 2007
¾ Powody rezygnacji:
•
•
•
•
•
8 firm
Brak bezpośredniej korzyści z przynależności,
Decyzja Korporacji o oszczędnościach,
Ogłoszenie o upadłości, zły stan finansowy,
Przekształcenia organizacyjne w firmie,
Wejście w skład grupy korporacyjnej.
¾ Skreślenia z listy członków w roku 2007
¾ Przyjętych firm w 2007 roku
¾ Liczba członków na koniec 2007 roku
12 firm
14 firm
170 firm
¾ Liczba członków
170 firm
[stan na dzień 10 stycznia 2008 roku]
8
Biuro
Finanse Izby
9
Wykonanie Budżetu
¾ 2007
Przychody
•
•
2.020.000 PLN
2.005.593 PLN
Zakładane
Rzeczywiste
¾ Saldo na koniec 2007 roku
•
•
•
Na rachunku bankowym:
Należności:
Zobowiązania:
Koszty
2.020.000 PLN
1.643.273 PLN
(wg dnia 20.02.2008):
1.520.608 PLN
228.528 PLN
94.937 PLN
¾ Składki:
•
•
10
Uzyskanie zwrotu zaległości składek za rok 2006
Kwota zaległości składek z 18 firm za rok 2007
93.875 PLN
62.375 PLN
A. Pilich
10
Wynik Działalności
Gospodarczej
2007
•
•
•
•
Przychody
Koszty
Zysk
Plan na rok 2007
771.307
620.315
150.992
150.000
PLN
PLN
PLN
PLN
¾ W kosztach DG księgowane są:
•
•
•
11
Częściowe opłaty rozmów telefonicznych
Część wynajmu lokalu
Częściowe koszty materiałów biurowych
A. Frydrych, A. Pilich
11
Współpraca
12
Współpraca z Sejmem i
Rządem
¾ Relacje z Rządem (starym):
•
•
•
•
•
•
•
Pozytywne relacje z wiceministrem odp. za informatyzację,
Poprawne relacje z Prezesem UKE,
Dobre relacje z Posłami,
Dobre relacje z Prezesem UZP,
Nikłe relacja z wiceministrem odp. za łączność,
Problemy z wiceministrem odp. za informatyzację MSWiA,
W sumie nie było najgorzej – wiele spraw udało się przekazać i
przedyskutować.
¾ Udział w komisjach i radach:
•
•
•
•
•
Przewodniczący Rady PIIT – Marek Maniecki członkiem Komisji Nauki MNiSW
Prezes PIIT członkiem Rady Informatyzacji [2005 - 2007 , 2007 - ]
Wiceprezes Michał Rogalski członkiem Komisji do spraw PESEL2
Prezes PIIT członkiem Komitetu Informatyzacji PAN [2005-2007, 2007 - ]
Udział PIIT w Zespole ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w
Polsce
¾ Relacje z Rządem (nowym):
13
•
•
•
Dobre relacje z wiceministrem odp. za informatyzację,
Dobre relacje z wiceministrem odp. za łączność,
Poszukiwanie innych relacji.
W. Iszkowski, A. Frydrych
13
Współpraca z Sejmem i
Rządem
¾ Wystąpienia na Komisjach Sejmowych
•
•
•
•
Regulacje telekomunikacyjne
Prawo Telekomunikacyjne (były problemy)
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych (pozytywnie)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (70%
uwag pozytywnie)
¾ W 2007 roku z powodu wyborów, Sejm był mniej aktywny
14
W. Iszkowski, A.Frydrych, J.Mojsiejuk, J.Hajdul
14
Współpraca z zagranicą (I)
¾ Główne motywy zainteresowania współpracą z PIIT
(w kolejności)
• chęć znalezienia partnera do projektu z 7 FP i innych programów
UE
• poszukiwanie partnera do „software development”
• poszukiwanie partnera handlowego/serwisowego
• poszukiwanie informacji o polskim rynku i kontaktów
bezpośrednich
• chęć przedstawienia oferty handlowej
• poszukiwanie w PIIT partnera dla działań marketingowych
(legitymizacja konferencji i/lub targów i wystaw-zwana
patronatem)
• poszukiwanie partnera(ów) dla długofalowych programów
rozwojowych
¾ Główne kierunki zainteresowania współpracą
kontaktów)
(geograficznie, wg.liczby
• kraje UE (UK, Hiszpania, Benelux i Skandynawia)
• kraje dalekiego wschodu, Singapur, Tajwan, Chiny
• Ukraina, Słowacja, Czechy
15
W. Iszkowski, A.Frydrych
15
Współpraca z zagranicą (II)
¾ Główne formy współpracy:
• wymiana informacji i kontaktów
• udział członków PIIT w imprezach zagranicznych (wizyty,
misje, targi, konferencje, seminaria etc.)
• wizyty partnerów zagranicznych w PIIT/ spotkania z firmami
członkowskimi
• organizacja spotkań bilateralnych.
¾ Główne źródła informacji o PIIT za granicą wg.
respondentów:
•
•
•
•
•
strona www.eicta.org.eu
EICTA
strona www.piit.org.pl
polskie placówki zagraniczne
inne
16
W. Iszkowski, A.Frydrych
16
Członkostwo w EICTA
¾ Kontakty:
•
•
•
•
•
Średnia aktywność
Udział w Konferencji NTA w Wilnie i Brukseli
Spotkanie z Dyrektorem Generalnym w Brukseli
Niewielki wpływ na decyzje EICTA!!
Zaproszenie Dyrektora Generalnego EICTA na Radę w sierpniu
ƒ
•
Nie przyjechał z powodów zdrowotnych
Brak relacji z członkiem KIGEiT w EICTA EXB
¾ Wnioski
•
•
•
•
Konieczność wzmocnienia pozycji PIIT w Brukseli !
Aktywniejszy udział w pracach Policy Group EICTA
Współpraca z polskimi europosłami?
Kontakty z innymi organizacjami (ETNO, ESA)
¾ Składka (7227 EUR) plus koszty podróży
¾ Spotkanie NTA w Polsce (plany na 2008 rok)
17
W. Iszkowski
17
Współpraca ze środowiskiem
•
•
•
•
•
Dobre relacje z PTI, ZBP, PIKE, SMwI :
–
–
–
–
Przygotowania do wspólnych Konferencji
Udział w zaproszonych imprezach
Wymiana informacji o rynku teleinformatycznym
Wspólne wystąpienia (PIKE: dumping w budowie internetu)
–
–
–
Trudna współpraca w telekomunikacji
Słaba współpraca w ramach EICTA
Nowa inicjatywa KRESI (BCC, KIGEiT, PTI)
–
–
Istnienie Związku Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji
Bezpośrednie członkostwo operatorów i innych firm w KPPP
•
Koalicje, stowarzyszenia, fundacje – różny stopień organizacji formalnej,
bardzo różna reprezentatywność
Często inicjatywy zajmujące się jednym tylko zagadnieniem – często bardzo
hałaśliwe
Pro: każdy może znaleźć organizację, która jest dla niego/dla jego firmy
najodpowiedniejsza
Con: rozproszony głos środowiska i możliwości „grania” środowiskiem;
trudna współpraca dla organizacji o wypracowanej strukturze, procedurach i
pozycji jak PIIT
Luźne relacje z KIGEiT:
Słabe relacje z KPPP
Nikłe relacje z KIG, BCC, KPP, ISOC
Trend - mnogość inicjatyw
•
•
•
18
W. Iszkowski
18
o Ustawach…
19
O podpisie elektronicznym
¾ Monitorowanie wdrażania ustawy
•
•
Stałe monitorowanie rozwoju rynku e-podpisu
Prowadzenie szkoleń i promocji
¾ Pozostawienie ustawy w ministerstwie gospodarki
¾ Krytyczny czas dla podpisu elektronicznego:
ƒ
ƒ
ƒ
Brak koniecznej nowelizacji ustawy
W maju 2008 roku urzędy mają akceptować e-podpis
W lipcu 2008 roku kontakty z ZUSem z wykorzystaniem epodpisu
¾ Konieczność nowelizacji ustawy
ƒ
20
Mobilizacja Izby do nowelizacji ustawy
W.Iszkowski, W.Paluszyński, J.Mojsiejuk,
20
O informatyzacji podmiotów…
•
Udział w przygotowaniu i opiniowaniu aktów do ustawy:
–
–
–
–
–
–
•
Nasze cele:
–
–
–
•
21
Rozporządzenie - Plan Informatyzacji Państwa 2007-2010 (sukces)
Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (proces wstrzymany w MSWiA)
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania
środków finansowych na informatyzację (proces w toku)
(dwukrotnie) dokument Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Uchwała Krajowe Ramy Interoperacyjności
Wyjaśnianie interpretacji zapisów w rozporządzeniach
Równe traktowanie rozwiązań informatycznych oraz oprogramowania
interfejsowego (wraz z testami akceptacyjnymi)
Przestrzeganie zasady neutralności technologicznej
Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej
Ustawa ma być nowelizowana
W.Iszkowski, M.Jaworski, J.Mojsiejuk
221
O ochronie praw autorskich i ...
•
Skomplikowanie prawa autorskiego
–
•
Nasz „autorski” wkład
–
–
–
•
Żadnych nowych opłat od sprzętu IT
Jawność przepływów finansowych w OZZPA (BIP)
Środki na badanie poziomu „piractwa”
Przyszłość ochrony praw autorskich
–
–
–
•
Niejasne interpretacje utworu w Internecie
Dyskusja „copyright levies” vs „DRM”
Ostry lobbing EICTA w Komisji UE na rzecz zmian odpowiadających
powszechnym możliwościom technologicznym
Zmiana stanowiska UE w sprawie DRM
Konieczność poważnej dyskusji na temat prawa autorskiego i
praw własności przemysłowej
–
–
Dyskusja nad zakresem działania patentów i patentem europejskim
Nowe propozycje z Parlamentu Europejskiego
22
W.Iszkowski, A.Frydrych, M.Jaworski
22
Copyright Levies
¾ Problem opłat od urządzeń i nośników z tytułu ich
zdolności do tworzenia legalnych kopii legalnie nabytych
utworów.
•
•
•
Opłaty zróżnicowane w krajach UE
Działania EICTA mające na celu likwidację opłat CL na rzecz opłat
DRM napotykają bariery w Komisji UE
Znaczne niejasności w interpretacji produktów/taryf – problemy i
zagrożenie dla producentów i importerów
¾ W toku:
•
•
•
23
Opracowanie strategii zmiany zasad funkcjonowania CL w Polsce w
oparciu o analizę kosztów finansowych i moralnych obecnego
systemu dla gospodarki z uwzględnieniem interesu
twórców/wykonawców
Wstępnie 7 Członków PIIT zainteresowanych udziałem w pracach
Współdziałanie z ZIPSEE i KIGEIT dla wzmocnienia głosu środowiska
J.Hajdul, A.Frydrych
23
O recyklingu
¾ Projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
•
•
narzucał uciążliwe obowiązki na wprowadzających
zmierzał do narzucenia nierealistycznie wysokich kwot zbiórki
sprzętu zagrożonych znacznymi opłatami za ich niewykonanie
¾ Dotąd:
•
•
•
•
Uwagi PIIT do projektu ustawy skierowane do MOŚ zaakceptowano
w 70%
Z inicjatywy PIIT powstało wspólne stanowisko z KIGEIT, ZIPSEE,
PolLighting i CECED Polska skierowane do MOŚ
Spotkania z MOŚ
Pismo do EICTA z opisem sytuacji w Polsce i stanowiska PIIT
¾ W planie:
•
•
Udział PIIT w International Electronics Recycling Congress
Rozmowy z nowym Rządem w celu uwzględnienia pozostałych uwag,
szczególnie dotyczących poziomów zbierania
24
J.Hajdul, J.Mojsiejuk
24
O prawie zamówień publicznych
¾ Nowe Prawo zamówień publicznych
•
Konieczność uproszczenia procedur i wprowadzenia zmian mających na
celu przyspieszenie udzielania zamówień.
¾ Nowelizacji ustawy
•
•
•
•
•
•
•
– [13 kwiecień 2007]
Podwyższenie z 6 do 14 tys. € progu, poniżej którego nie stosuje się Pzp
Podwyższenie progu poniżej, którego stosuje się postępowanie
uproszczone z 60.000 do 137.000 €,
Skrócenie minimalnego terminu składania ofert w przetargu
nieograniczonym do 7 dni,
Umowy ramowe,
Skrócenie do 7 dni minimalnego terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym negocjacjach z
ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym ,
Zmiana formy ogłoszeń – upowszechnienie postaci elektronicznej,
Rozszerzenie możliwości uzupełniania dokumentów,
25
Michał Rogalski
25
O prawie zamówień publicznych
¾ Udział Izby we wszystkich etapach prac nad ustawą.
•
•
Spotkania i konsultacje w ramach uzgodnień międzyresortowych.
Udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.
¾ Stanowisko Izby w sprawie nowelizacji.
•
•
•
Poparcie dla stosowania narzędzi elektronicznych,
Sprzeciw do nadmiernego ograniczania terminu składania ofert w
przetargu ograniczonym,
Sprzeciw w stosunku do ograniczenia stosowania środków
odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych.
¾ Zmiany, o które wnioskowała (wnioskuje) Izba.
•
•
•
•
•
Zmiany zmniejszające możliwość blokowania postępowań,
Zmiany poprawiające konkurencyjność,
Zmiany zapewniające równość podmiotów ubiegających się o
zamówienie,
Skrócenie terminu składania wniosków w trybie licytacji elektronicznej,
Rozszerzenie możliwości uzupełniania dokumentów.
26
Michał Rogalski
26
SIWZ na PC i ....??
¾ Blokowanie postępowań (spowolnienie wydawania środków unijnych)
•
•
•
Problem z opisem wymaganego komputera PC,
Problematyczne artykuły ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Ograniczenia wynikające z dyrektyw unijnych.
¾ Osiągnięto kompromis między: Intel, AMD i znaczącymi
producentami PC
¾ Stanowisko Rady PIIT
•
•
Częstotliwość zegara, a wydajność komputera,
Testy jako „obiektywny” miernik wydajności.
¾ Konferencje poświęcona problemowi opisu przedmiotu zamówienia,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosowania
benchmarków,
¾ Współpraca z Prezesem UZP, patronat dla organizowanych
konferencji i udział przedstawicieli UZP
¾ Co dalej? – kruczki prawne, a zasady etyki biznesowej.
27
Michał Rogalski
27
Umowy Ramowe
¾ Prace nad ofertami ramowymi:
•
•
•
•
dostęp do lokalnej pętli abonenckiej
dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
dostęp telekomunikacyjny
w zakresie połączenie sieci
¾ Udział PIIT w postępowaniach administracyjnych prowadzonych
UKE
¾ Prezentowanie stanowisk operatorów w postępowaniach
Maciej Rogalski
28
28
O strategii rozwoju rynku
¾ Założenia do strategii rozwoju rynku
telekomunikacyjnego
• Izba przygotowała w oparciu o uwagi swoich członków
stanowisko do strategii
• Stanowisko zostało przekazane Prezesowi UK
• Zwrócono uwagę, że – „Nakładanie obowiązków na operatorów
musi się odbywać zgodnie z przewidzianymi przepisami prawa
procedurami”
• Obniżka cen świadczonych usług telekomunikacyjnych nie może
prowadzić do obniżenia nakładów inwestycyjnych
¾ Spotkanie z Wiceministrem w sprawie rozwoju rynku
telekomunikacyjnego
Maciej Rogalski
29
29
O nowym prawie
telekomunikacyjnym
¾ Pierwsza nowela Prawa Telekomunikacyjnego (poprzedni
Rząd) po niewystarczających konsultacjach społecznych
nie poszła do Sejmu.
¾ Obecnie mamy dwie nowele Prawa Telekomunikacyjnego
• Unijna (zmodyfikowana z 20 grudnia 2007) realizująca zapisy z
dyrektyw UE,
• Zwykła (część z 20 grudnia 2007) z nowymi obowiązkami
• PIIT zwróciła się do Ministra o przedłużenie czasu na konsultacje
• Izba zwraca uwagę na konieczność dostosowania noweli do
dyrektyw UE
• Przygotowywano jednolite (!) stanowisko operatorów do obu
noweli
Maciej Rogalski
30
30
Problem FCT
¾ Problem używania FCT-ów:
-
31
Izba przygotowała i wysłała kilka stanowisko do UKE i instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność Państwa
Przygotowanych zostało szereg analiz i ekspertyz w sprawie FCT-ów
na zlecenie Izby
Odbyła się debata w UKE z inicjatywy Izby w sprawie FCT-ów
Reakcja ze strony Prezesa UKE i innych służb
Maciej Rogalski, W.Dylewski,
31
Grupy Robocze Izby
32
O pracach Grupy Roboczej
GRUPA
¾ GRUPA – Grupa Robocza Ustawy Prawo Autorskie
¾ Zakres prac:
• Wypracowanie jednolitego stanowiska negocjacyjnego wobec organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
• Ustalenie sposobu zawarcia umowy z organizacjami zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi
• Zamrożenie prac GRUP-y, monitoring projektów nowelizacji Prawa
Autorskiego, problemu C/L i rozwoju inicjatyw DRM.
Aleksander Frydrych
33
33
Grupa GRM-TV
¾ Inicjacja projektu budowy telewizji mobilnej w
Polsce – pierwsza w Polsce konferencja nt. telewizji
mobilnej (maj 2007)
•
Utworzenie konsorcjum 12 firm zainteresowanych projektem
wspólnych testów M-TV (podpisanie Listu Intencyjnego)
¾ Koordynacja prac nad założeniami testów z KRRiT i
UKE
¾ Organizacja zasad funkcjonowania i prac Grupy
GRM-TV,
•
•
34
wypracowanie założeń dla wyboru firmy doradczej prowadzącej
projekt testów.
Monitoring otoczenia prawnego projektu (nowa Ustawa
Medialna, Dyrektywa o Multimediach itd..)
Aleksander Frydrych
34
Promocja
Działalność Gospodarcza
35
35
Zasadnicze Kierunki Działalności
¾
¾
¾
¾
Wspieranie
Wspieranie
Wspieranie
Wspieranie
•
•
•
•
Konferencji, Imprez i Targów
udziału firm w Targach CeBIT
udziału w targach w Kijowie
firm w sprawach podatkowych
Uruchomienie e-Kancelarii (z małymi efektami)
Współpraca z firmami i doradcami podatkowymi
Współpraca z mediami w sprawie nagłaśniania przypadków
Program Seminariów Izby w zakresie spraw podatkowych
¾ Wspieranie firm w procesie wdrożeń i certyfikacji
systemów zapewnienia jakości wg. Norm ISO
9000/2000
36
A.Frydrych, A.Pilich
36
Działalność Gospodarcza PIIT
¾ W 2007 roku zorganizowano:
•
•
•
•
TeraForum 2007
4 konferencje
4 seminaria tematyczne
5 przedsięwzięć
100 uczestników
395 uczestników
240 uczestników
• Wystawa i Konferencja „Informatyka i Łączność” [Kijów październik 2007]
¾ W Izbie wydano już ponad 2000 certyfikatów dla uczestników
seminariów i warsztatów
37
A. Frydrych, A. Pilich, Biuro
37
Promocja PIIT
¾ Witryna PIIT (nowa wersja witryny)
¾ TeraForum, Forum, Konferencje, Seminaria
¾ Patronaty nad imprezami
•
•
•
•
•
•
•
M.T. „Informatyka i Łączność” – Ukraina’2007
KARTA 2007
Intertelecom 2007, 2008
NetVision 2007, 2008
CeBIT 2007, 2008 (tylko w zakresie promocji)
IT’CUP 2007
Inne mniejsze imprezy
38
38
Porady interwencyjne dla Członków
¾ Zapytania od firm-członków PIIT dotyczące tematyki:
• podatkowej [należności licencyjne, VAT]
• zamówień publicznych
• urządzeń wielofunkcyjnych [sprawy celne]
¾ Na wszystkie zapytania firm biuro odpowiadało telefonicznie
lub e-mailowo
¾ Zapytania bardziej złożone problemowo
• biuro zasięgało opinii wyspecjalizowanych kancelarii prawnych
lub firm konsultingowych, które są członkami PIIT lub
współpracują z Izbą [PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte
& Touche, Baker & McKenzie, Wierzbowski i Wspólnicy].
¾ Wszystkie opinie i porady były udzielane bezpłatnie.
39
A. Pilich
39
Witryna PIIT (I)
¾ Statystyka:
• 3-10 nowych informacji tygodniowo,
• Średnio 923 wizyt dziennie w 2007 roku,
• Maksymalna ilość wizyt dziennych w 2007 roku:
ƒ
8 października – 1413 wizyt
ƒ
ƒ
ƒ
piit
polska izba informatyki i telekomunikacji
polska izba informatyki
ƒ
ƒ
ƒ
MSIE 6.0,
Mozilla/5.0
MSIE 7.0
ƒ
ƒ
ƒ
Polska
Niemcy
Ukraina
• Najczęściej wpisywane ciągi znaków w przeglądarkach www:
• Trzy najczęściej używane przeglądarki www:
• Wybrane kraje w których przeglądana jest witryna PIIT
„Locations”
40
• Własny webmaster
D. Mieszkowski
40
Witryna PIIT (II)
¾ Problemy:
•
•
•
•
Trudności w aktualizacji treści
Brak aktualizacji BIPu
Ograniczenia implementacyjne
Brak wersji angielskiej
¾ Sukcesy:
• Dobrze odbierana przez dziennikarzy
• Pozytywnie widziana przez Członków Izby
• Podstawa e-Biuletynu (17 Wydań w 2007 roku)
41
W. Iszkowski, D. Mieszkowski
41
Public relations
¾ Informowanie mediów o działalności Izby
•
Wieści z PIIT
¾ Wywiady, wypowiedzi i publikacje o działaniach Izby
•
•
CW, Teleinfo, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna, Puls Biznesu i in.
TVN, TVP, Polsat, Superstacja
¾ Lista wysyłkowa komunikatów prasowych:
•
•
•
dziennikarze czołowych gazet i pism społeczno-politycznych, biznesowych,
branżowych ICT, radia i TV oraz serwisów internetowych (320 pozycji)
lista VIP (415 pozycji)
firmy-członkowie Izby
¾ Monitorowanie wybranych gazet, czasopism i serwisów
webowych pod kątem obecności wzmianek o PIIT
•
42
średnio więcej niż jedna wartościowa wzmianka dziennie; w 2007 r.
odnotowano wzrost cytowań o ponad 30% wobec roku 2006.
¾ Zmiana osoby do spraw PR
42
Statystyka Sądu Polubownego ds.
Domen Internetowych - arbitraże
43
Arbitraże
razem
wpłynęło
ugoda
przed
Arbitrem
umorzone
przez
Arbitra
wyrok
zastosowanie
Zasad NASK
nie
wszczęto*)
w toku**)
2003
15
---
---
7
5
3
---
2004
26
1
1
6
9
9
---
2005
75
4
1
25
25
20
---
2006
86
1
5
21
35
24
---
2007
74
---
3
14
16
20
21
razem
276
6
10
73
90
76
21
Statystyka Sądu Polubownego ds.
Domen Internetowych – mediacje
44
Mediacje
razem
wpłynęło
ugoda
umorzone
nie
wszczęto*)
w toku
2003
11
1
9
1
---
2004
10
---
8
2
---
2005
8
1
6
1
---
2006
12
1
9
2
---
2007
14
3
6
5
---
razem
55
6
38
11
---
Koniec Sprawozdania
Pytania i Komentarze
45
Aneks
Wyzwania na rok 2008
Plany działania
46
Poszerzanie rynku
¾ Określanie potrzeb społeczeństwa informacyjnego w zakresie
•
•
•
•
e-usług publicznych i komercyjnych,
wartościowania kontentu
usług teleinformatycznych
cyfrowych usług multimedialnych
¾ Opiniowanie i promowanie inwestycji w rozwój teleinformatyzacji
administracji centralnej i samorządowej
¾ Wpływanie na strategie rozwoju informatyzacji publicznej i
komercyjnej
•
Działania na rzecz zwiększenia udziału środków strukturalnych
¾ Wpływanie na strategie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej
¾ Ocena warunków funkcjonowania firm przemysłu
teleinformatycznego
• Obserwowanie rozwiązań podatkowych
• Analiza ograniczeń w prowadzeniu firm
47
47
Komputeryzacja
¾ Analizowanie rynku sprzętu komputerowego i cyfrowego
¾ Promowanie wdrażania ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
•
•
•
Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania ustawy
Analizowanie funkcjonowania ustawy
Tworzenie warunków usprawniających zbieranie zużytego sprzętu
elektronicznego
¾ Monitorowanie działań UE w zakresie ograniczania
stosowania Copyright Levies dla sprzętu elektronicznego
•
•
Udział w pracach EICTA na rzecz wycofania Copyright Levies
Aktywny udział w pracach grupy krajowej na rzecz zmian przepisów
dotyczących Copyright Levies
48
48
Informatyzacja
¾ Opiniowanie i promowanie wdrażania podpisu
elektronicznego
•
•
Wpływanie na nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym
Promowanie stosowania podpisu elektronicznego
¾ Analizowanie funkcjonowania ustawy prawo zamówień
publicznych
•
•
•
Promowanie wzorcowych SIWZów
Promowanie terminologii sprzyjającej mierzalności i
porównywalności ofert usługowych
Obserwowanie kluczowych przetargów
¾ Analizowanie zasad realizacji neutralności
technologicznej
• Poszukiwanie metod racjonalnego stosowania zasad
interoperacyjności
• Obserwowanie rozwoju zastosowań oprogramowania
otwartego
49
¾ Opiniowanie funkcjonowania zasad ochrony danych
osobowych
• Opiniowanie zmian do ustawy o ochronie danych osobowych
49
Teleinformatyka
¾ Analizowanie rozwoju dostępu do internetu
•
•
•
Ocena potrzeb dostępu do internetu
Ocena możliwości rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu
Wspieranie działań administracji na rzecz rozwoju infrastruktury
¾ Analizowanie zagrożeń w korzystaniu z internetu
•
•
•
Ocena zagrożeń niszczenia zasobów informacyjnych
Ocena negatywnego wpływu spamu
Promowanie pozytywnych zasad korzystania z internetu
¾ Wartościowanie kontentu wykorzystywanego w
Internecie
•
•
Aktywny udział w dyskusjach nad zasadami wartościowania utworów
i wynagradzania twórców
Popieranie działań UE w zakresie racjonalnego zastosowania DRM
50
50
Telekomunikacja
¾ Analizowanie ograniczeń rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej
•
•
Działania na rzecz likwidacji ograniczeń budowlanych i
administracyjnych
Promowanie braku szkodliwości z korzystania nowoczesnych
technologii
¾ Opiniowanie stosowania i nowelizowania ustawy Prawo
Telekomunikacyjne
•
•
Aktywny udział w opiniowaniu rozporządzeń
Opiniowanie kolejnych nowelizacji ustawy PT
¾ Promowanie realizacji przedsięwzięcia „numer 112”
51
51
Telekomunikacja
¾ Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
•
•
•
Tworzenie mechanizmów wspierających rozwój infrastruktury
Likwidacji ograniczeń budowlanych i administracyjnych
Promowanie braku szkodliwości z korzystania nowoczesnych
technologii
¾ Prace nad „małą” i „dużą” nowelą Prawa
Telekomunikacyjnego
•
•
•
Przygotowywanie stanowisk
Lobbowanie rozwiązań korzystnych dla członków Izby
Prace nad aktami wykonawczymi do Prawa telekomunikacyjnego
ƒ
obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; uprawnienia
proklienckie; „numer 112”
52
52
Rozwój Izby
¾ Wykorzystanie rocznic PIIT - 1111 oraz 10000
¾ Uaktywnienie relacji z EICTA
¾ Bezpośrednia aktywność w Brukseli i za granicą
•
Publikacje o rynku w języku angielskim
¾ Szersze otwarcie na współpracę z innymi organizacjami
krajowymi
¾ Zwiększenie promocji działań Izby wśród członków
•
Większa liczba bezpośrednich kontaktów
¾ Zwiększenie liczby członków
(+10)
53
53
Koniec Sprawozdania i
Aneksu
Pytania i Komentarze
54