Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Komentarze

Transkrypt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,
Poddziałanie 3.3.1 - Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Projekt „Aktywizacja i
podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce”.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Data:
PKPP Lewiatan
17 kwietnia 2012 r.
Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:
Kamila Grobelna, PKPP Lewiatan
e- mail: [email protected]
tel. (22) 55 99 905
Polska
Konfederacja
Pracodawców
Prywatnych
Lewiatan,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
w
ramach
projektu
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 – Tworzenie
systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji
Otoczenia Biznesu, Projekt pt. „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku
Aniołów Biznesu w Polsce”, przesyła zapytanie ofertowe w związku z poszukiwaniem
Oferenta, który wykona modernizację strony internetowej www.lba.pl.
1. Postanowienia ogólne
a. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
b. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na
stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacje o
zmianach zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało
- 1-
wystosowane zaproszenie ofertowe. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone także
na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
d. Zapytanie ofertowe, oferty oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania
Zamawiający oraz podmioty składające oferty („Oferenci”) przekazują drogą
elektroniczną.
e. Po wyborze Oferenta Zamawiający podejmie uzgodnienia oraz negocjacje w celu
odpowiedniego uszczegółowienia zakresu oferty oraz sposobu wykonania zamówienia.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty, nie
wybrania żadnej z przedstawionych ofert, pozostawienia bez rozpatrzenia oferty
niezgodnej z opisem niniejszego zapytania bez podawania przyczyny.
g. Każdy z Oferentów otrzyma informację o tym czy jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wstrzymaniu lub odstąpieniu od procesu wyboru oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja strony internetowej www.lba.pl na potrzeby
projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku Aniołów Biznesu w
Polsce”.
Zamówienie obejmuje:
1. Opracowanie optymalnej struktury strony www
2. Wykonanie projektu graficznego www
3. Wykonanie strony www: programowanie, testowanie, Project management.
4. Zakup zdjęć na potrzeby strony
5. Wdrożenie systemu CMS
6. Podpięcie modułu do wysyłki mailingu
7. Podłączenie do Google Analytics
8. Migrację treści z dotychczasowej strony
Dodatkowe informacje:
I. Mapa strony:
1. Aktualności (po 10 rekordów na stronie)
2. Dla pomysłodawców
 Podstawowe informacje
 FAQ
 Dokumenty do pobrania
 Regulamin
 Komercjalizacja nauki
 Zacznij.biz
- 2-
3. Dla Aniołów Biznesu
 Podstawowe informacje (+ dokumenty do pobrania)
 Nasze sukcesy
4. O nas
 LBA
 Partnerzy
i. Partnerzy LBA
ii. Partnerzy akademiccy
iii. Partnerzy medialni
 EBAN Kongres
 Kontakt (lista kontaktów, adres biura projektu, mapa Google)
5. Dla mediów
 Informacje prasowe
 Galeria – najnowsze jako pierwsze, możliwość ręcznej zmiany kolejności
 Napisali o nas
6. Publikacje (filmy i wydawnictwa)
Punkty 1-6 oznaczają elementy górnej belki.
II. Na stronie głównej widoczne również:














Box Aktualności (3 rekordy + czytaj dalej)
Box Kalendarium (min. 4 rekordy + czytaj dalej) (wraz z możliwością ustalania
kolejności ich wyświetlania przez CMS)
button wersji językowej EN (podstawowe info o LBA, kontakt, możliwość rozbudowy
o dodatkowe podstrony)
Kontakt
Kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami
box do formularza zbierającego adresy: np.:„Jeśli chcesz otrzymywać informację o
organizowanych spotkaniach podaj swój adres e-mail” (+ systemowy mail z
potwierdzeniem)
Wtyczka społecznościowa (FB z fanami +YT+GL)
Wyszukiwarka
Poufność danych
Mapa strony
Regulamin
Powierzchnia na max. 3 bannery (z możliwością wyłączenia)
button „Zgłoś projekt” - Link do formularza dla pomysłodawców (formularz
zewnętrzny)
button „Logowanie dla pomysłodawców/ inwestorów” (zewnętrzny system)
- 3-
III. Wymagania dotyczące strony i CMS:
a) w obrębie wszystkich podstron możliwość edytowania zawartości strony systemem
CMS;
b) CMS – intuicyjne zarządzanie i nawigacja, menu w języku polskim
c) funkcje portalu (minimum):
i. Możliwość zamieszczania na stronie filmów avi, mpg(z YouTube’a i
bezpośrednio z serwera)
ii. Możliwość dodawania materiałów Word, Excel, Power point, PDF, JPG,
flash
iii. Możliwość zamieszczania transmisji on-line
iv. RSS – Aktualności i Kalendarium
v. Pozycjonowanie – dodawanie w cms słow kluczowych
vi. Generowanie formularzy zgłoszenia na spotkanie pod wybranymi
wpisami (wzór załącznik 1), export zgłoszeń na dane spotkanie do
pliku .xls
vii. Zarządzanie bazą zgromadzonych adresów, możliwość wysyłki
mailingu do bazy adresowej
viii. Możliwość dodawania podstron
ix. Linki zewnętrzne otwierają się w nowej zakładce przeglądarki (media
społecznościowe, formularze etc.)
x. Ustawianie kolejności galerii i zdjęć w galerii poprzez CMS,
automatyczne dostosowanie wielkości zdjęcia do ekranu komputera
xi. Licznik pobrań załączników w zakładce „Publikacje”
xii. zaawansowana wyszukiwarka.
d) każdy z tekstów powinien zawierać opcję : zmiany wielkości czcionki, drukuj, poleć
artykuł znajomemu (wysyła e-mail z linkiem na wskazany adres );
e) wspomagane przeglądarki i systemy (minimum): Internet Explorer 7 i nowsze, Mozilla
Firefox 3.5 i nowsze, Opera 10 i nowsze, Safari 4 i nowsze ;
f) portal powinien być zbudowany z zachowaniem wszelkich standardów
umożliwiających pozycjonowanie strony;
IV. Opis kreacji:
Projekt layoutu strony powinien nawiązywać do identyfikacji strony www.pkpplewiatan.pl,
choć nie powinien być jej powieleniem. Utrzymana powinna zostać kolorystyka i ew. wybrane
elementy graficzne, które jednak pozwolą uzyskać stronie projektową, odrębną tożsamość.
Wortal ma być nowoczesny, atrakcyjny graficznie, biznesowy, intuicyjny.
V. Znakowanie:
Portal internetowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
- 4-
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (na
każdej podstronie znajdą się właściwe logotypy i informacje).
3. Termin i warunki złożenia oferty i realizacji zamówienia
3.1 Oferty należy składać do 8 maja 2012 r. do godz. 24:00.
3.2 Termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2012 r.
3.3 Oferty
należy
złożyć
w
wersji
elektronicznej
na
adres
e-mail:
[email protected], zatytułowane: „Oferta na wykonanie serwisu
internetowego w ramach projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji
podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce”.
4. Oferta powinna zawierać:
4.1 Opis założeń strony www i funkcjonalności CMS.
4.2 Harmonogram realizacji projektu.
4.3 Cenę brutto
4.4 Testowy dostęp do CMS.
4.5 2 propozycje linii kreacyjnych obejmujące projekt strony głównej i wybranej
podstrony (projekty będą ewoluować w trakcie prac nad serwisem).
4.6 Opis doświadczenia Oferenta w zakresie budowy stron www (minimum 5 wdrożeń
w ciągu ostatnich 3 lat).
4.7 Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć
4.7.1 Informacje ogólne
Identyfikacja Oferenta:
- nazwa Oferenta;
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
- adres Oferenta;
- NIP Oferenta;
- aktualny odpis z właściwego rejestru Oferenta (załączony skan dokumentu);
- data sporządzenia oferty
4.7.2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym o
następującej treści:
Oświadczenie
Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub
kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy [nazwa Oferenta] a Polską
Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Podpis
Miejsce, data
- 5-
5. Kryteria wyboru Wykonawcy
5.1 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z opisem przedmiotu
zamówienia oraz opisem zawartości oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę tych
warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.
5.2 Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do
100 w sposób następujący:
a). Koncepcja, atrakcyjność i zgodność projektu graficznego z wytycznymi –
waga 30 %,
b). Intuicyjność i funkcjonalność systemu CMS – waga 20%
c). Cena – waga 50% liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najniżej skalkulowanej
Cena oferty ocenianej
x 100 x 50%
= liczba punktów danej oferty
6. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania.
6.1 Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg tego procesu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
6.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6.3 Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów
związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych
z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty,
negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
6.4 Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku
odrzucenia oferty.
7. Wymagania związane ze współfinansowaniem
Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wykonawca składając ofertę
wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją
projektu oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach.
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
- 6-

Podobne dokumenty