Biuletyn, maj 2010 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn, maj 2010 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
BIULETYN INFORMACYJNY MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW
BADAWCZYCH
W biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące międzynarodowych programów
badawczych na temat otwartych konkursów, ogłoszeń Komisji Europejskiej oraz odbywających się
konferencji
i
szkoleń.
Zachęcamy
również
do
odwiedzenia
naszej
strony
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=mspb gdzie znajdziecie Państwo przydatne liknki,
publikacje i najświeższe aktualności. Zapraszamy do lektury.
OTWARTE KONKURSY .......................................................................................................................... 2

4 konkurs w CIP-ICT PSP ................................................................................................... 2

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) ................................. 2

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) ........................................................... 2

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) ...................... 3

Marie Curie Reintegration Grants (RG) ................................................................................ 3

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o otwarciu międzynarodowego konkursu na
projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET EuroNanoMed. ................................................... 3

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy ............................................................................... 4
OGŁOSZENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ.............................................................................................. 4

Komisja Europejska utworzyła bazę ekspertów dla oceny projektów w 7PR (2007-2013). ...... 4

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w
Dyrekcjach Generalnych ............................................................................................................. 4
WYDARZENIA ........................................................................................................................................ 5

Szkolenia i konferencje w marcu: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.html ..... 5

Indywidualne granty wyjazdowe w Programie Ludzie - warsztaty z pisania wniosków ........... 5

BioForum 2010 - Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative
BioEconomy .............................................................................................................................. 5

Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7PR - dwudniowe warsztaty ........................... 6

'Innovation in healthcare: from research to market - SMEs in focus' .................................... 6

Aspekty prawne realizacji projektów badawczo-szkoleniowych 7. Programu Ramowego UE
oraz Rozwój kariery naukowej w oparciu o ofertę 7PR ................................................................ 6

Open information day on FP7 and health research and Brokerage Event ............................... 6

Innovative Medicines Initiative Stakeholder Forum 2010 ...................................................... 7

Finansowanie projektów w 7PR - warsztaty ......................................................................... 7
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
1
OTWARTE KONKURSY

4 konkurs w CIP-ICT PSP
21 stycznia br. otwarty został czwarty konkurs
w
Programie
CIP-ICT
PSP
(Program
Konkurencyjność i Innowacje – Program
Szczegółowy na Rzecz Wspierania Polityki
w
Zakresie
Technologii
Informacyjnych
i Komunikacyjnych).
Termin otwarcia konkursu: 21 styczeń 2010
Termin zamknięcia konkursu: 1 czerwiec 2010
(godz. 17.00, lokalnego czasu w Brukseli)
Budżet konkursu: 107 milionów Euro
Identyfikator konkursu: CIP-ICT PSP-2009-4
Dokumenty konkursu:
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10678/CIPICT%20PSP_Call%20Fiche.pdf
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10684/CIPICT%20PSP_broszura_call4.pdf
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10679/CIPICT%20PSP_WORK%20PROGRAMME_2010.pd
f
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10681/GUIDE%
20FOR%20APPLICANTS_Pilot_A.pdf
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10682/GUIDE%
20FOR%20APPLICANTS_Pilot_B.pdf
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10683/GUIDE%
20FOR%20APPLICANTS_Thematic%20Networ
ks.pdf
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/10680/GUIDE%
20FOR%20APPLICANTS_Best%20Practice%20
Network_2010.pdf
Strona konkursu: http://tinyurl.com/ec-europacip-call-4
Temat
3:
ICT
na
rzecz
zdrowia
i społecznej spójności 13,5 mln €
Poprawa dostępu do usług medycznych
3.1
Enlargement of the Pilot "epSOS" instrument: Pilot A
3.2
Scaling up of eHealth services instrument: Sieć tematyczna (TN)
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
3.3 e-Accessibility of Public Digital Terminals instrument: Pilot B
3.4 Assistive technologies and accessibility
portal - instrument: Sieć tematyczna
(TN)
Polska strona Programu CIP-ICT PSP:
http://www.cip.gov.pl/ict-psp-kpkippt
Strona
Komisji
Europejskiej
dotycząca
Programu
CIP-ICT
PSP:
http://ec.europa.eu/information_society/activiti
es/ict_psp/index_en.htm
(Źródło:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=9857)

Marie Curie Intra-European
Fellowships for Career
Development (IEF)
Program
umożliwia
indywidualnym
europejskim naukowcom prowadzenie badań
przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce
naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju
europejskiego.
Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IEF
Data Publikacji: 17 marzec 2010
Budżet: 95 000 000 EUR
Deadline: 17 sierpnia 2010 godz. 17:00:00
czasu brukselskiego
Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty
konkursowe znajdują się na stronie pod
adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=24
4

Marie Curie International
Incoming Fellowships (IIF)
przeznaczone
są
dla
doświadczonych
naukowców
z
krajów
trzecich
zainteresowanych prowadzeniem badań przez
okres od 12 do 24 miesięcy w Europie.
Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IIF
2
Data Publikacji: 17 marzec 2010
Budżet: 28 000 000 EUR
Deadline: 17 sierpień 2010 godz. 17:00:00
czasu brukselskiego
Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty
konkursowe znajdują się na stronie pod
adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=24
2

Marie Curie International
Outgoing Fellowships for Career
Development (IOF)
skierowane są do doświadczonych naukowców
europejskich zainteresowanych prowadzeniem
badań w krajach trzecich (od 12 do 24
miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do
Europy (12 miesięcy).
Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IOF
Data Publikacji: 17 marzec 2010
Budżet: 28 000 000 EUR
Deadline: 17 sierpień 2010 godz. 17:00:00
czasu brukselskiego
Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty
konkursowe znajdują się na stronie pod
adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=24
3

Marie Curie Reintegration Grants
(RG)
Identifier: FP7-PEOPLE-2010-RG
Publication Date: 09 October 2009
Budget: € 32 000 000
Deadlines: 07 September 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
09 March 2010 at 17:00:00 (Brussels local
time) - 1st cut-off date
Granty europejskie – dla naukowców będących
już
stypendystami
Marie
Curie
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
i planujących kontynuować badania
zakończeniu poprzedniego stypendium.
po
Granty międzynarodowe – dla naukowców
pracujących co najmniej 3 lata poza Europą
i zamierzających do niej wrócić.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=250

Narodowe Centrum Badan i
Rozwoju informuje o otwarciu
międzynarodowego konkursu na
projekty badawcze w ramach
projektu ERA-NET EuroNanoMed.
Tematyka konkursu skupia się na trzech
obszarach:
a) Medycyna regeneracyjna
b) Diagnostyka
c) Terapia celowa
Polska jako członek konsorcjum ERA-NET
EuroNanoMed
dysponuje
budżetem
na
finansowanie projektów w drodze konkursu
w wysokości 600 00 euro.. o dofinansowanie
z NCBiR mogą wnioskować polskie jednostki
naukowe, a także przedsiębiorstwa zgodnie
z wymogami prawa krajowego, zawartymi
w informacji dla wnioskodawców.
Termin składania wniosków upływa 11 czerwca
2010r. Jednocześnie wnioskodawca jest
zobowiązany przesłać do Centrum wniosek
o dofinansowanie w języku polskim.
Bliższe informacje na temat procedury
aplikacyjnej można uzyskać na stronie
internetowej
konsorcjum
projektu
www.euronanomed.net w zakładce Call 2010.
Informacji dotyczących konkursu w NCBiR
udziela:
Maria Bojanowska
email: [email protected]
tel.: +48 515 061 549
Adres:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
3
Zespół ds. projektów Badawczych
(Konkurs ERA-NET EuroNanoMed)
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Dokumentacje konkursu można pobrać ze
strony:
http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=c
om_content&task=view&id=730&Itemid=18

Polsko-Szwajcarski Program
Badawczy
Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił nabór
na wspólne projekty badawcze w ramach
Polsko
–
Szwajcarskiego
Programu
Badawczego.
Nabór wniosków: 1 kwietnia - 30 lipca 2010 r.
Kwota alokowana dla wspólnych projektów
badawczych: 19 062 000 CHF
Projekty mogą dotyczyć
pięciu obszarów
badawczych: ICT (Information and
Communication
Technology),
Energia
–
odnawialne źródła energii,
Nanotechnologie, Zdrowie, Środowisko.
Program zakłada, iż projekty badawcze muszą
być realizowane w partnerstwie
z kwalifikowaną jednostką szwajcarską.
Więcej informacji na stronie:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualn
osci/Strony/Rozpoczecienaboruwnioskewwram
achPolskoSzwajcarskiegoProgramuBadawczego
20100401.aspx
OGŁOSZENIA KOMISJI
EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska utworzyła
bazę ekspertów dla oceny
projektów w 7PR (2007-2013).
7PR. Należy wypełnić specjalne formularze
zgłoszeń dostępne na stronie CORDIS:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fu
seaction=wel.welcome
(Źródło: http://kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html)

Komisja Europejska ogłosiła
nabór kandydatów na stanowiska
ekspertów narodowych
w Dyrekcjach Generalnych
Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów
na
stanowiska
ekspertów
narodowych
w Dyrekcjach Generalnych m. in. w obszarze:
Badania Naukowe ora Zdrowie i Konsumenci.
Zgodnie z „Zasadami wyłaniania kandydatów
na ekspertów narodowych delegowanych do
pracy w instytucjach Unii Europejskiej"
w
przypadku
ekspertów
narodowych,
kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.
Zgłoszenia kandydatów powinny być przesłane
do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich
w terminie do dnia 1 czerwca 2010 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- życiorys kandydata w języku angielskim,
francuskim lub niemieckim w formacie
europejskim, którego format zamieszczono na
stronie internetowej Europass; w życiorysie
kandydat powinien wskazać stanowisko,
o które się ubiega,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
Życiorys w wersji elektronicznej powinien być
również
przesłany
na
adres:
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://polskawue.gov.pl/Komisja,Europejska,og
losila,nabor,kandydatow,na,stanowiska,ekspert
ow,narodowych,w,Dyrekcjach,Generalnych.,Te
rmin,nadsylania,dokumentow,mija,w,dniu,1,cz
erwca,2010,r.,2463.html
Zgłoszenia mogą być dokonywane w trybie
ciągłym przez instytucje oraz indywidualne
osoby w całym siedmioletnim okresie działania
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
4
WYDARZENIA

Szkolenia i konferencje
w marcu:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnos
ci/imprezy/index.html

Indywidualne granty wyjazdowe
w Programie Ludzie - warsztaty
z pisania wniosków
Termin rozpoczęcia: 18.05.2010
Organizator: KPK
Wykładowcy: Bogna Hryniszyn,
Joanna Rączaszek-Leonardi
Zagadnienia: Przygotowanie wniosków na
ogłoszone konkursy Marie Curie Intra
European
Fellowships,
Marie
Curie
International
Outgoing
Fellowships
w Programie Szczegółowym LUDZIE 7PR.
Przedstawione zostaną wymogi formalne,
kryteria oceny wniosków. Uczestnicy będą mieli
możliwość
zapoznania
się
fragmentami
rzeczywistych wniosków, a także samodzielnie
przygotować część wniosku. W spotkaniu
weźmie udział stypendystka Marie Curie IntraEuropean Fellowship.
Miejsce:
Krajowy
Punkt
Kontaktowy
ds. Programów Badawczych UE
ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa, Polska
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=3998

BioForum 2010 - Central
European Business Forum
of Biotechnology & Innovative
BioEconomy
Biotechnologii, Farmacji i Life Science w Polsce
i w Europie Środkowej. Bioforum to, poza
targami, bezpośrednie spotkania biznesowe,
prezentacje projektów B+R, "Rynek" usług
badawczych
oraz
prestiżowe
warsztaty
i seminaria. Krajowy Punkt Kontaktowy
Program Badawczych UE jest jednym
z wystawców na BioForum. W stoisku (nr 65)
spotkacie
Państwo
przedstawicieli
KPK
zajmujących się priorytetem Zdrowie oraz
osoby odpowiedzialne za obszar związany
biotechnologią, rolnictwem i żywnością. Będzie
tu można uzyskać informacje o możliwościach
dofinansowania projektów badawczych ze
środków 7. Programu Ramowego, zdobycia
stypendiów dla naukowców czy dotyczące
udziału przedsiębiorstw w 7PR.
KPK jest
również
organizatorem
jednej
z
sesji
satelitarnych w dniu 19 maja w godzinach
12:45 - 14:45, w ramach której przedstawimy
praktyczne aspekty udziału małych i średnich
przedsiębiorstw i naukowców w 7PR. Głównym
prelegentem będzie Charles Kessler z Komisji
Europejskiej, urzędnik działu Biotechnology,
Generic Tools and Medical Technologies for
Human. Health. BioForum łączy część targową
i konferencyjną z BioPartneringiem czyli
bezpośrednimi
rozmowami
firm
zainteresowanych współpracą. To idealne
miejsce do generowania nowych sieci
współpracy, łączenia i rozwijania zasobów
związanych
z
rozwojem
innowacyjnej
biotechnologii.
Miejsce: Andel's Hotel Łódź, Poland
Więcej informacji na stronach:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=3876
http://www.bioforum.pl/2010/
Termin rozpoczęcia: 19.05.2010
Organizator: Bio-Tech Consulting Ltd.
Zagadnienia: W dniach 19-21 maja 2010
w Łodzi organizowane jest, jak co roku,
BioForum - największe branżowe Targi sektora
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]odz.pl
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
5

Zarządzanie projektami
międzynarodowymi w 7PR dwudniowe warsztaty
Termin rozpoczęcia: 19.05.2010
Organizator: RPK Poznański Park NaukowoTechnologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu
Wykładowcy:
- Ewa Kocińska, RPK Poznań
- Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań
Zagadnienia:
Zasady
prawidłowego
zarządzania
projektem
międzynarodowym
w 7PR
Miejsce:
Poznański
Park
NaukowoTechnologiczny Fundacji UAM InQbator,
Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46 Poznań,
Polska
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=3966

'Innovation in healthcare: from
research to market - SMEs
in focus'
Date: 20.05.2010
Organizer:
The
Directorate-General
of Research and the Directorate-General
of Enterprise and Industry of the European
Commission.
Subject: An event entitled 'Innovation
in healthcare: from research to market - small
to medium-sized enterprises (SMEs) in focus'
will take place in Brussels, Belgium on 20 and
21 May 2010. This conference will focus
on SMEs operating in the health sector and
on factors influencing their innovative capacity.
The event will be a forum to highlight and
discuss policy developments at European and
national level, widening and enriching the
research and innovation debate.
Place: Square-Brussels Meeting Centre, Mont
des Arts, 1000 Brussels, Belgium
Więcej informacji na stronie:
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=3970

Aspekty prawne realizacji
projektów badawczoszkoleniowych 7. Programu
Ramowego UE oraz Rozwój
kariery naukowej w oparciu
o ofertę 7PR
Termin rozpoczęcia: 02.06.2010
Organizator: Uniwersytet Warszawski
Zagadnienia: - Aspekty prawne realizacji
międzynarodowych
projektów
badawczoszkoleniowych;
- Rozwój kariery naukowej.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie
Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski,
sala im. J. Brudzińskiego (parter), Warszawa,
Polska
Kontakt:
Magdalena Stępień
e-mail: [email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=4004

Open information day on FP7 and
health research and Brokerage
Event
Date: 08.06.2010
Organizer: The Research Directorate-General
of the European Commission and HEALTHNCP-NET project
Subject: The Brokerage event will cover
essential aspects of FP 7 for ICPC Contact
Points and will focus specifically on challenges
faced by you and will also give opportunities
for informal networking and matchmaking,
Support in exchange of “best practices”
between ICPC Contact Points and EU Member
States, helping to establish new links of cooperation.
6
Place: Centre Borschette, Commission Building
Brussels, Belgium
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=3982

Innovative Medicines Initiative
Stakeholder Forum 2010
Date: 14.06.2010
Organizer: IMI, EFPIA
Speakers: Michel Goldman, Executive Director
IMI, Roch Doliveux, Chief Executive Officer
UCB, Ruxandra Draghia-Akli (tbc), Director,
Directorate Health, DG Research, European
Commission
Subject: The Innovative Medicines Initiative
invites everyone interested in IMI, open
innovation, European research opportunities
and innovation in drug discovery and
development to its Stakeholder Forum in
Brussels. The event offers a unique
opportunity to learn the latest about the IMI
research agenda, the IMI research priorities
for 2010 and the ongoing IMI projects. Join
and meet high level industry representatives,
regulators, policy makers, top level scientific
experts, patient representatives and science
leaders involved in ongoing IMI projects
Place: Brussels Expo Brussels, Belgium
Contact: IMI Stakeholder Forum 2010
Registration Office
Phone: +32 2 344 62 32
Fax: +32 2 344 75 64
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=4017

Iwona Kucharczyk - KPK
Zagadnienia: Omówienie zasad finansowania
projektów obowiązujących w 7. Programie
Ramowym. Warsztaty skierowane są do służb
finansowo-księgowo-administracyjnych, które
zajmują się administrowaniem i rozliczaniem
projektów w Programach Ramowych.
Warsztaty będą się odbywać w niewielkiej
grupie uczestników (do 30 osób).
Miejsce: ul. Żwirki i Wigury 81, Sala
konferencyjna na parterze, Warszawa, Polska
Kontakt
Iwona Kucharczyk
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id
=4011
Finansowanie projektów w 7PR warsztaty
Termin rozpoczęcia: 15.06.2010
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Wykładowcy: Barbara Trammer - KPK,
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
7