Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji

Komentarze

Transkrypt

Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji
Projekt pt. „Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS
Skierniewice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ
Ankieta końcowa dla uczestników szkolenia w ramach projektu pt. „Wzbudzić chęć
działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS”
W celu uzyskana informacji zwrotnej oraz oceny szkolenia prowadzonego w ramach projektu
pt. „Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych
GOPS” zastosowana została ankieta ewaluacyjna wypełniana anonimowo
przez 12
uczestników projektu, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet na zakończenie szkolenia. Ankieta
zawierała pytania zamknięte i otwarte, ocenię zajęć w skali od 1 do 6, gdzie jeden oznacza
ocenę niską natomiast 6 oznacza ocenę bardzo wysoką. Dzięki temu można określić ogólne
wrażenia, jakie uczestnicy odnieśli w czasie trwania szkolenia. W tym celu umieszczono
w ankiecie pytania dotyczące:
 Ogólnej oceny szkolenia
 Oceny przydatności wiedzy przekazanej podczas szkolenia
 Metod i technik szkolenia
 Oceny sposobu organizacji zajęć w ramach projektu
 Oceny poziomu tematyki zajęć i ich dostosowanie do poziomu uczestników
 Oceny zajęć które były najbardziej wartościowe i użyteczne
 Oceny zagadnień ocenianych jako mało użyteczne lub zbędne
 Czego brakowało na tym szkoleniu (jak ważne tematy zostały pominięte)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skierniewicach
Realizator projektu:
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
Projekt pt. „Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS
Skierniewice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ankietę wypełnili wszyscy uczestnicy szkolenia 12 uczestników projektu, w tym 4 mężczyzn
i 8 kobiet, w ten sposób można było otrzymać rzetelną ocenę szkolenia. Dzięki wykorzystaniu
pytań otwartych i miejsca na własne opisowe uwagi uczestników uzyskano szersze informacje
uwzględniające indywidualne opinie i refleksje. Przy analizie tych punktów jest to bogate
źródło informacji na temat samego szkolenia i jego wpływu na poszczególne osoby. Wszyscy
uczestnicy szkolenia (12 uczestników projektu, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet) oceniło, iż
zajęcia spełniły ich oczekiwania każdy z uczestników uzyskał coś dla siebie, podniósł swoją
motywację do podjęcia pracy, zdobył nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w ten sposób
uzyskano rezultaty miękkie.
Z grupy 12 uczestników projektu, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet uzyskano następującą ocenę
zajęć:
 Ogólna ocena szkolenia
5 uczestników dało ocenę 5
7 uczestników dało ocenę 6
co stanowi 93,8% maksymalnej liczby punktów
 Ocena przydatności wiedzy przekazanej podczas szkolenia
9 uczestnik dał ocenę 5
3 uczestników dało ocenę 6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skierniewicach
Realizator projektu:
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
Projekt pt. „Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS
Skierniewice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
co stanowi 88,2% maksymalnej liczby punktów
 Metody i techniki szkolenia
7 uczestników dało ocenę 5
5 uczestników dało ocenę 6
co stanowi 91% maksymalnej liczby punktów
 Ocena sposobu organizacji zajęć w ramach projektu
1 uczestnik dał ocenę 4
4 uczestników dało cenę 5
7 uczestników dało ocenę 6
co stanowi 92,4% maksymalnej liczby punktów
 Ocena poziomu tematyki zajęć i ich dostosowanie do poziomu uczestników
4 uczestników dało ocenę 5
8 uczestników dało ocenę 6
co stanowi 95,2% maksymalnej liczby punktów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skierniewicach
Realizator projektu:
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
Projekt pt. „Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS
Skierniewice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uzyskane wyniki z ankiety ewaluacyjnej świadczą o wysokiej ocenie zajęć 8 uczestników
projektu, oceniło zajęcia na ocenę najwyższą, co stanowi 66,4% liczby uczestników, a 95,2%
maksymalnej liczby punktów. Świadczy to o tym, iż zajęcia podobały się uczestnikom
projektu, wysoko ocenili tematykę oraz dostosowanie zajęć do poziomu uczestników. Średnia
ocena to 92,12% maksymalnej liczby punktów, co świadczy o wysokim stopniu ogólnej
oceny szkolenia dokonanej przez uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu (12
uczestników projektu, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet) ukończyło szkolenie uzyskują
zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. W ten sposób uzyskano rezultat twardy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skierniewicach
Realizator projektu:
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia