ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
1z1
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 148353-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mrozy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż biletów miesięcznych na sieć przewozową Przewoźnika zapewniającą dowóz uczniów w dni zajęć szkolnych do: Szkoły Podstawowej w Mrozach, Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Publicznego...
Termin składania ofert: 2016-08-18
Mrozy: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mrozy w roku szkolnym 2016/2017 w ramach przewozów
regularnych.
Numer ogłoszenia: 138200 - 2016; data zamieszczenia: 31.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148353 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, woj. mazowieckie, tel. 025 7574175, faks 025 7574190.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mrozy w roku szkolnym 2016/2017 w ramach przewozów regularnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż biletów miesięcznych na sieć przewozową Przewoźnika zapewniającą dowóz uczniów w dni zajęć szkolnych do: Szkoły Podstawowej w Mrozach,
Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Publicznego Gimnazjum w Mrozach i Zespołu Szkół w Jeruzalu, realizowany w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych (nabytych na podstawie art. 5a ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 1.2. Liczba uczniów objętych zamówieniem wynosi 390. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w
trakcie realizacji zamówienia, jednak cena zaoferowana za jeden bilet miesięczny jest niezmienna przez cały okres realizacji zadania. Zmniejszenie liczby dowożonych uczniów może wynieść do 10 %, zwiększenie liczby dowożonych uczniów może
wynieść do 10 % . Wykaz biletów miesięcznych dla przewidywanej liczby uczniów Szkoła Podstawowa w Mrozach (bilety ulgowe dla uczniów, bilet w obie strony na trasie): Topór - Mrozy-3, Skruda -Mrozy-1, Grodzisk - Mrozy-2, Dąbrowa - Mrozy-9,
Sokolnik - Mrozy-22, Lubomin - Mrozy-3, Trojanów - Mrozy-12, Guzew - Mrozy-20, Wola Rafałowska - Mrozy-18, Wiciejów - Mrozy-1, Kruki - Mrozy-2, Wola Paprotnia - Mrozy-20, Razem: 113 Zespół Szkół w Mrozach (bilety ulgowe dla uczniów,
bilet w obie strony na trasie): Topór - Mrozy-3, Porzewnica - Mrozy-1, Grodzisk - Mrozy-25, Dąbrowa - Mrozy-6 ,Sokolnik - Mrozy-8, Kuflew - Mrozy-1, Choszcze - Mrozy-3, Trojanów - Mrozy-4, Lubomin - Mrozy-4, Guzew - Mrozy-5, Wola
Rafałowska - Mrozy-4, Mienia - Mrozy-1, Kruki - Mrozy-1, Wola Paprotnia - Mrozy-9, Skruda - Mrozy-3, Jeruzal - Mrozy-1, Kałuszyn - Mrozy-4, Wiciejów - Mrozy-1, Razem: 84 Zespół Szkół w Jeruzalu (bilety ulgowe dla uczniów, bilet w obie strony
na trasie): Mała Wieś - Jeruzal-33, Podciernie - Jeruzal-9, Podskwarne - Jeruzal-4, Kuflew - Jeruzal-3, Kołacz - Jeruzal-8, Dębowce - Jeruzal-5, Lipiny - Jeruzal-25, Borki - Jeruzal-10, Płomieniec - Jeruzal-12, Wężyczyn - Jeruzal-30, Łukówiec Jeruzal-21, Cegłów - Jeruzal-1, Huta Kuflewska - Jeruzal-3, Razem: 164 Szkoła Podstawowa w Grodzisku (bilety ulgowe dla uczniów, bilet w obie strony na trasie): Skruda - Grodzisk-15, Choszcze - Grodzisk-3, Porzewnica - Grodzisk-3, Topór Grodzisk-8, Razem: 29 1.3. Zamawiający wymaga, aby zaplanowane środki transportowe na poszczególne kursy ogólnodostępne zabezpieczały odpowiednią liczbę wolnych miejsc siedzących dla uczniów. 1.4. Zamawiający wymaga, aby w ramach
kursów regularnych przewozy dzieci i młodzieży szkolnej realizowane były na trasach komunikacyjnych wg rozkładu skorelowanego z godzinami rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych wynikających z planów lekcji obowiązujących w roku
szkolnym 2016/2017. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować rozkład jazdy kursów regularnych do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych szkół. 1.6. W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni dowóz na godzinę 7:50 do wszystkich
szkół natomiast odwozy zapewni: Zespół Szkół w Jeruzalu, na trasach: Jeruzal - Mała Wieś - wykonanie 3 kursów powrotnych; Jeruzal - Dębowce - wykonanie 4 kursów powrotnych; Jeruzal - Wężyczyn - wykonanie 2 kurów powrotnych; Zespół
Szkół w Mrozach, na trasach: Mrozy - Mała Wieś - Kuflew - wykonanie 2 kursów powrotnych; Mrozy - Mała Wieś - wykonanie 2 kursów powrotnych; Mrozy - Kałuszyn - wykonanie 3 kursów powrotnych; Mrozy - Wola Paprotnia - Kruki - wykonanie 2
kursów powrotnych; Mrozy - Guzew - Lubomin - Wola Rafałowska - wykonanie 2 kursów powrotnych; Mrozy - Cegłów - wykonanie 3 kursów powrotnych; Mrozy - Grodzisk - Skruda - Choszcze - Porzewnica - Topór - wykonanie 2 kursów
powrotnych; Mrozy-Sokolnik-Dąbrowa-Trojanów-Guzew-Lubomin-WolaRafałowska,- wykonanie 1 kursu powrotnego; Szkoła Podstawowa w Mrozach, na trasach: Mrozy - Sokolnik, Dąbrowa - wykonanie 4 kursów powrotnych; Mrozy - Wola
Rafałowska - Lubomin - Guzew - Trojanów - wykonanie 5 kursów powrotnych; Mrozy - Grodzisk - Skruda - Choszcze - Porzewnica - Topór - wykonanie 3 kursów powrotnych; Mrozy - Wola Paprotnia - Kruki - wykonanie 4 kursów powrotnych; Szkoła
Podstawowa w Grodzisku, na trasach: Grodzisk-Skruda- Choszcze - Porzewnica- Topór - wykonanie 2 kursów powrotnych; 1.7. W ramach złożonej oferty Wykonawca może łączyć kursy wykazane w poszczególnych placówkach oświatowych. 1.8.
Dowóz uczniów odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 1.9. Zamawiający przekaże, co miesiąc Wykonawcy wykaz uprawnionych do przejazdu uczniów. 1.10. Wykonawca dostarczy faktury w rozbiciu na poszczególne
jednostki do Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach do 10 dnia każdego miesiąca. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym. 1.11. Dowożenie uczniów będzie się odbywać środkiem transportu w pełni sprawnym i posiadającym aktualne
badanie techniczne. 1.12. Wykonawca winien zatrudnić kierowców do w/w przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wymaganych przepisami prawa. 1.13. W przypadku awarii autobusu wykonawca zobowiązany będzie do
podstawienia na własny koszt pojazdu zastępczego. 1.14. Zamawiający wymaga informacji o godzinach odjazdu na przystankach. Wykaz przystanków stanowi zał. nr 1 do rozdziału I SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A., ul. Warszawska 222, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 276471,00
Oferta z najniższą ceną: 276471,00 / Oferta z najwyższą ceną: 308295,00
Waluta: PLN .
2016-08-31 12:14