1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Komentarze

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
1
REGULAMINREKRUTACJIIUDZIAŁUWPROJEKCIE
„CertyfikowanyProjectManager–edycjamazowiecka2015”
§1
Postanowieniaogólne
1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt.
„Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015” realizowanym na terenie
województwamazowieckiegowramachOSIPRIORYTETOWEJX„EDUKACJADLAROZWOJU
REGIONU”, DZIAŁANIA 10.3. „DOSKONALENIE ZAWODOWE”, PODDZIAŁANIA 10.3.4
„KSZTAŁCENIE ORAZ DOSKONALENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH”, REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 na
podstawie umowy nr RPMA.10.03.04-14-1128/15-00 zawartej pomiędzy Projektodawcą –
KalateaSpółkazograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibąwWarszawie(01-255),ul.Sztuk
Pięknych 1 lok.39, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, wimieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania
ProgramówUnijnych,pełniącarolęInstytucjiPośredniczącej.
2.
GłównymcelemProjektujest:wzrostkwalifikacjizawodowychwzakresiezarządzania
projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem IPMA D u 60%
uczestnikówprojektuwterminie01.05.2016r.-31.03.2017r.
3.
Projekt ma charakter regionalny i obejmuje swoim zakresem obszar województwa
mazowieckiego.Okresrealizacjiprojektu:od1maja2016r.do31marca2017r.
4.
Projektrealizowanyjestwoparciuo:
a) WniosekodofinansowaniezłożonyprzezKALATEASp.zo.o.
b) Regulamin konkursu, wytyczne oraz przepisy związane z wdrażaniem Programu
OperacyjnegoKapitałLudzki;
5.
Objaśnieniepojęć:
a) Projektodawca–KALATEASp.zo.o.,01-255Warszawa,ul.SztukPięknych1lok.39.
b) Projekt – projekt „Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015”
realizowany na terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
współfinansowanymześrodkówUniiEuropejskiejwramachEuropejskiegoFunduszu
Społecznego.
c) Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie projektu „Certyfikowany
Project Manager – edycja mazowiecka 2015”, nr RPMA.10.03.04-14-1128/15-00
zawarta pomiędzy Projektodawcą/Beneficjentem Projektu, a Województwem
Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
wimieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
pełniącarolęInstytucjiPośredniczącej.
d) UczestnikProjektu–osobafizycznawwieku18-64lata,zamieszkały/a(wgKodeksu
Cywilnego)wwojewództwiemazowieckiem,zwykształceniemconajmniejśrednim,
zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych
zzakresuzarządzaniaprojektamiipotwierdzeniaichcertyfikatemIPMApoziomD.
e) InstytucjaPośrednicząca–MazowieckaJednostkaWdrażaniaProgramówUnijnych.
f) BiuroProjektu:ul.SztukPięknych1/39,01-255Warszawa.
g) Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „Certyfikowany Project
Manager–edycjamazowiecka2015”.
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
2
h) Szkolenia/e – wsparcie udzielone Uczestnikom Projektu w postaci szkolenia
„Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015”, w okresie od 1 maja
2016r.do31marca2017r.
§2
KryteriauczestnictwawProjekcie
1.
UczestnikiemProjektumożebyćosobaspełniającałącznienastępującewarunki:
a) wiek18-64lata,
b) zamieszkały/a(wgKodeksuCywilnego)wwojewództwiemazowieckiem,
c) wykształcenieconajmniejśrednie,
d) zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych
zzakresuzarządzaniaprojektamiipotwierdzeniaichcertyfikatemIPMA-D.
2.
KażdyUczestnik/Uczestniczkawyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychna
potrzebyrealizacjiProjektu.
3.
Uczestnikami projektu nie mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalnośćgospodarczą.
§3
Zasadyrekrutacji
1.
Rekrutacja do udziału w Projekcie pt. „Certyfikowany Project Manager – edycja
mazowiecka 2015” jest prowadzona przez Projektodawcę, na podstawie niniejszego
Regulaminuorazzgodniezzasadąrównościszans,wtymrównościszanskobietimężczyzn.
2.
Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016r. na
podstawie Planu promocji i rekrutacji, z zachowaniem polityki równych szans
izrównoważonegorozwoju.
3.
Rekrutacja prowadzona jest poprzez ogłoszenia i artykuły w prasie, mailing do
przedsiębiorstw z Województwa Mazowieckiego, jak również zamieszczenie informacji na
stronieinternetowejProjektodawcywww.kalatea.euwzakładcededykowanejprojektowi.
4.
NabórdoProjektuodbywasięnapodstawieDokumentówRekrutacyjnych,tj.:
a) FormularzZgłoszeniowy,
b) FormularzUczestnikaProjektu,
c) TestKwalifikacyjny–Testwiedzy–wejście.
Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa Uczestnika/Uczestniczki
wProjekcie.
5.
Dokumentacja rekrutacyjna powinna być sporządzona w wersji papierowej
iwypełnionawnastępującysposób:
a) wjęzykupolskim,
b) czytelnie-np.drukowanymiliteramilubpismemmaszynowym,
c) kompletnie, wszystkie wymagane pola formularzy powinny być wypełnione, jeżeli
pozycjajestpozycjąwyboru,wewłaściwejkratcenależywstawić„x”,
d) podpisanaprzezosobęuprawnioną.
e) formularze dostarczone w formie scanu lub kserokopii powinny najpóźniej w dniu
podpisaniaumowyzostaćdostarczonewwersjioryginalnej.
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
3
6.
Zgłoszenia do udziału w Projekcie „Certyfikowany Project Manager – edycja
mazowiecka 2015” można dokonać poprzez dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do
Biura Projektu „Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015” (ul. Sztuk
Pięknych1/39,01-255Warszawa)wterminie1lipca2016r–31grudnia2016r.:
a) Drogąmailowąnaadres:[email protected],
b) Faxemnanr:(22)3552369,
c) Zapośrednictwemkuriera,
d) Pocztątradycyjnąlubosobiście.
Dostarczenie ww. dokumentacji zgłoszeniowej nie zobowiązuje Projektodawcy do
zakwalifikowaniapotencjalnychuczestnikówprojektudoudziałuwProjekcie.
7.
Złożone Dokumenty Rekrutacyjne zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 15
dni roboczych od ich dostarczenia. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu
kompletności Dokumentów Rekrutacyjnych oraz czy Uczestnik/Uczestniczka spełniają
kryteria określone w § 2 niniejszego Regulaminu (kryteria uczestnictwa w Projekcie).
WeryfikacjikwalifikowalnościdoudziałuwProjekciedokonywaćbędzieKierownikProjektu.
Beneficjent Pomocy zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o wyniku
ostatecznej weryfikacji. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie, osoby
zgłaszające się zostaną wpisane na Listę Uczestników/Uczestniczek Projektu, a następnie
zostanązaproszonenaspotkaniedoBiuraProjektucelempodpisaniaumowyprzystąpienia
doProjektu.
8.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zebrania 60
uczestników projektu i skutecznego podpisania z nimi umów uczestnictwa. W przypadku
spełnieniawymogówformalnychizłożeniakompletnychDokumentówRekrutacyjnych,pod
uwagę wzięte zostaną wskaźniki dotyczące liczby kobiet oraz mężczyzn uczestniczących
wProjekcie(zgodniezzałożeniami–40Kobiet,20Mężczyzn),wyniktestukwalifikacyjnego
(„Testwiedzy–wejście”,min.60%punktów,61%-70%1p.,71%-80%2p.,81%-90%3p.,91%100% 4p.), a także kolejność zgłoszeń (decydująca będzie data wpływu kompletnej
DokumentacjiRekrutacyjnejdoProjektodawcy).Pierwszeństwoudziału,przyspełnieniuww
kryteriów będą̨ mieć́ osoby z terenów wiejskich (minimum 50% UP) i osoby
niepełnosprawne.
9.
W sytuacji liczby zgłoszonych osób, przekraczającej liczbę miejsc w Projekcie,
Beneficjenci Pomocy oraz zgłoszeni przez nich Uczestnicy/Uczestniczki, których zgłoszenia
spełnią warunki formalne oraz kryteria uczestnictwa w Projekcie zostaną wpisani na Listę
Rezerwową Uczestników/Uczestniczek Projektu według kolejności wpływu kompletnej
DokumentacjiRekrutacyjnejdoProjektodawcyizuwzględnieniempreferencjiprojektowych.
OsobyzlistyRezerwowej,będąmogływziąćudziałwProjekcie,wprzypadkurezygnacjiosób
znajdującychsięnaliściegłównej(liścieUczestników/UczestniczekProjektu).
10.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji będzie Kierownik
Projektu.
11.
Beneficjenci Pomocy oraz każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu przed
złożeniem Dokumentów Rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z zapisami
niniejszego Regulaminu. Regulamin Rekrutacji i udziału w Projekcie dostępny jest w Biurze
Projektuoraznastronieinternetowejwww.kalatea.euwzakładcedotyczącejProjektu.
§4
Tematykaimetodologiaoferowanychszkoleń
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
4
1.
W ramach Projektu przeprowadzone zostaną szkolenia ogólne. Szkolenia będą
realizowanenatereniewojewództwamazowieckiegowokresieod30sierpnia2016r.do31
marca2017r.
2.
W ramach Projektu łącznie zostanie zrealizowanych 70 dni szkoleń (tj. 560
godzin trenerskich). Zajęcia prowadzone będą w pięciu grupach szkoleniowych, średnio po
12osób.Zjazdyodbywaćsiębędąwsiedmiusesjachdwudniowych(jedendzieńszkoleniowy
=8hlekcyjnych;każdagrupaodbędziełącznie14dniszkoleń–112h).Dodatkowokażdemu
uczestnikowiprzysługuje2godzinydoradztwawtrakcieprzygotowaniadoegzaminu.
3.
Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu
szkoleniach w wymiarze minimum 80% czasu szkolenia w terminach i miejscach, które
wyznaczyProjektodawca.
4.
W ramach jednego dnia szkoleniowego przewidziane są dwie przerwy kawowe
ijednaprzerwaobiadowa.
5.
Programszkoleniowyobejmujenastępującezagadnienia:
a) Celeprojektu/Interesariusze,
b) Cyklżyciaprojektu–modelfazowy,
c) Strukturapodziałuprac,
d) Harmonogramprojektu/Zasobywprojekcie/Kobietyimężczyźniwprojekcie,
e) Kosztywprojekcie,
f) Zarządzanie zespołem/Zarządzanie konfliktem w zespole/Zarządzanie ryzykiem,
jakością,
g) Analizakamienimilowych.
6.
Projekt kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje - International Project Management Association –
IPMAPoziomD.
7.
KażdyUczestnik/Uczestniczkaotrzyma(bezpłatnie):
a) materiałypiśmiennicze,wtym:segregator,długopis,ołówek,notatnik,
b) materiałyszkoleniowe:skrypt,podręczniki,
c) wyżywienie(cateringkawowy,obiadowy)każdegodniaszkolenia,
d) zaświadczenieukończeniaszkolenia.
8.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu Uczestniczek/Uczestników Projektu w wysokości
100% będą pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa.
9.
Dopuszczalny limit nieobecności Uczestnika/Uczestniczki Projektu w ramach całego
cyklu szkoleniowego wynosi maksymalnie 20% czasu szkolenia. W przypadku nieobecności
przekraczającej dopuszczalny limit, Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do
odrobienia zajęć w innym terminie zaproponowanym przez Projektodawcę. Warunkiem
uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika/Uczestniczki
Projektuwconajmniej80%godzinlekcyjnychobjętychszkoleniem.
10.
Projektodawca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów,
a fakt odwołania zajęć spowoduje konieczność ich odrobienia przez
Uczestników/UczestniczkiProjektuwdodatkowymuzgodnionymterminieilokalizacji.
§5
PrawaiobowiązkiUczestnika/UczestniczkiProjektu
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5
Uczestnik/UczestniczkaProjektumaprawo:
uczestniczyć w szkoleniach w miejscu oraz terminach wskazanych przez
Projektodawcę,
donieusprawiedliwionejnieobecnościwwymiarzemaksymalnie2dniszkoleniowych,
otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie, o których mowa w §4 pkt 7
niniejszegoRegulaminu.
Uczestnik/UczestniczkaProjektuzobowiązujesiędo:
regularnego,punktualnegoiaktywnegouczestnictwawszkoleniu,
dopotwierdzaniaudziałuwszkoleniu,otrzymaniamateriałówszkoleniowych,
otrzymaniacateringuwłasnoręcznympodpisemnaliścieobecności,
udziałuwbadaniachewaluacyjnych,wtymwypełnianiapretestów,posttestóworaz
ankietocenyszkolenia,
bieżącegoinformowaniaProjektodawcyowszystkichzdarzeniachmogącychzakłócić
dalszyudziałwProjekcie,
informowanieozmianiedanychosobowychorazniezbędnychdanychkontaktowych,
do odrobienia zajęć w innym terminie/lokalizacji zaproponowanych przez Biuro
Projektuwprzypadkunieobecnościprzekraczającej2dniszkoleniowe,
dowyrażeniazgodynaprzetwarzaniedanychosobowychnacelerealizacjiProjektu,
przystąpienia do egzaminu zewnętrznego IPMA D i poinformowania Projektodawcy
orezultatachegzaminu,
przestrzeganiapostanowieńniniejszegoRegulaminu.
i)
§6
ZasadyrezygnacjizudziałuwProjekcie
1.
Beneficjent Pomocy ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest zgłoszona
najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu
uczestnictwa w szkoleniu (rezygnacja bez podania przyczyny), a także w trakcie trwania
szkoleniawyłączniewprzypadku,gdyrezygnacjajestusprawiedliwionaważnymipowodami
osobistymi lub zawodowymi niezawinionymi przez Uczestnika/Uczestniczkę (np. choroba,
choroba dziecka, wyjazd za granicę). Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny
istnieniaprzesłanekpoprzezżądanieodUczestnika/Uczestniczkiprzedstawieniastosownych
dokumentówpotwierdzającychteokoliczności(zaświadczenielekarskie,oświadczenieitp.).
Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy projektowej przez uczestnika projektu jest
wekselnakwotękosztówuczestnictwawrazzdeklaracjąwekslową.
2.
W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału w Projekcie po
upływie terminu wskazanego w pkt 1, jak również z nieuzasadnionych przyczyn lub
skreślenia z listy Uczestnika/Uczestniczek Projektu, spowodowanego niewypełnieniem
postanowieńzawartychwRegulaminie,Uczestnik/UczestniczkaProjektuzobowiązany/ajest
dopokryciakosztówszkolenia.
3.
ProjektodawcazastrzegasobieprawodoskreśleniaUczestnika/UczestniczkiProjektu
zlistyUczestników/UczestniczekProjektuwprzypadku:
a) naruszeniapostanowieńniniejszegoRegulaminu,umowyprzystąpieniadoProjektu,
Nrwersjidokumentu:regulamin_rekrutacji_01/07/2016
6
b) naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie
nieprawdziwych danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie
trwaniaszkolenia,
c) przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji na szkoleniu i nieodrobienia
opuszczonych zajęć w innym terminie/lokalizacji zaproponowanych przez
Projektodawcę,
d) wprzypadkuwystąpieniainnychokolicznościnieukończeniaszkolenia.
4.
W każdym przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie lub
skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z Listy Uczestników/Uczestniczek Projektu,
Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest do zwrotu otrzymanych materiałów
piśmienniczychidydaktycznych,októrychmowaw§4pkt7.
§7
Procesmonitoringuioceny
1.
ZgodniezwymogamiProjektuUczestnicy/UczestniczkiProjektupodlegająprocesowi
monitoringu oraz ewaluacji, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych
wramachProjektu.
2.
W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są zobowiązani do udzielenia informacji na temat
rezultatówichuczestnictwawProjekcie.
§8
Postanowieniakońcowe
1.
Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem
1czerwca2016r.iobowiązujewcałymokresierealizacjiProjektu,tj.dodnia31marca2017r.
2.
Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału
w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jak również
winnychuzasadnionychprzypadkach.
3.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowejwww.kalatea.euwzakładcedotyczącejProjektu.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowieniaumowyprzystąpieniadoProjektu.
5.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie przystąpienia do Projektu
oraz wszelkie decyzje związane z realizacją Projektu podejmuje Kierownik Projektu
iProjektodawca.

Podobne dokumenty