RZiS 2012 Fundacja DINO22

Komentarze

Transkrypt

RZiS 2012 Fundacja DINO22
Rachunek zysków i strat
za okres 02.11.2012 roku do 31.12.2012 roku
Wariant porównawczy
Wyszczególnienie
31.12.2011
0,00
31.12.2012
0,00
A2. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
38,89
35 206,04
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pozytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pozytku publicznego
38,89
38,89
35 206,04
35 206,04
2 235,89
8 246,26
2 235,89
8 246,26
0,00
28 575,48
28 575,48
-2 197,00
0,00
-1 615,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 197,00
-2 197,00
-1 615,70
-1 615,70
A1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
B 2.KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
I. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
II. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego
C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY I Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
VI. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne przychody finansowe
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Strata ze zbyccia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne koszty finansowe
I. WYNIK FINANSOWY
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
I.. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM
I. Róznica zwiekszająca koszty roku nastepnego (wielkość ujemna)
II. Róznica zwiekszającaprzychody roku nastepnego (wielkość dodatnia)
1. Imię i nazwisko członków organów wieloosobowych
sporzadził
Agnieszka Głowacka
Prezes
Piotr Staniszewski
Vice-Prezes Katarzyna Cygańska
Członek
Ewa Staniszewska
2. Data i podpis
Wrocław, dn. 27 marzec 2013
………………………………………
Sporządzono dnia