Kielecki Park Technologiczny

Komentarze

Transkrypt

Kielecki Park Technologiczny
Kielecki Park Technologiczny
Kielce, ul. Olszewskiego 6
UMOWA NR : ……………………………..
zawarta w dniu …………. w ………………………… pomiędzy:
EkoEnergia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kieleckim Parku Technologicznym przy ul. Olszewskiego
6; 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach pod numerem KRS
0000492643, NIP 959 195 39 88, REGON 260726416, którą reprezentuje Pan Łukasz Dziedzic-Prezes
Zarządu, zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
1.
Imię i Nazwisko
…………………………………………
Nr dowodu
………………………….
……………………………………
…………………
osobistego
…………………………………………
NIP
………………………….
…………………………………………
2. Imię i Nazwisko
Nr dowodu
………………………….
PESEL
……………………………………
…………………
……………………………………
…………………
osobistego
PESEL
…………………………………………
NIP
………………………….
……………………………………
…………………
zamieszkałym/i pod adresem ………….…………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, bądź z osobna „Stroną”
została zawarta umowa o następującej treści:
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta celem pozyskania dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś
priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Miasta Starachowice.
§1
Przedmiot umowy
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace polegające na : dokonaniu wizji
lokalnej na obiektach będących potencjalnym miejscem zlokalizowania odnawialnych źródeł energii.
Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA
ENERGIA Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wizja lokalna będzie obejmować oględziny terenu oraz przeprowadzenie ankiety z właścicielem
nieruchomości. Po wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół.
Kielecki Park Technologiczny
Kielce, ul. Olszewskiego 6
§2
Termin wykonania prac
Termin realizacji prac wynosi 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
§3
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1.1. Dostęp do obiektów, na których potencjalnie mają być umieszczone odnawialne źródła energii oraz
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
1.2.Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane prace.
1.3 Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, treść, zgodność ze stanem faktycznym i
prawnym oraz terminowość przekazywanych informacji, danych i dokumentów niezbędnych do
realizacji Umowy, niezależnie od formy przekazania oraz podmiotu przekazującego.
2. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji umowy,
w szczególności:
2.1. Dokonywanie wizji zgodnie z wytycznymi określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA
ENERGIA Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2.2. Wykonywanie robót zgodnie z terminami określonymi w umowie z należytą starannością oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami.
2.3 Przekazania wyników analizy będącej przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 2.
3. EkoEnergia Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania, spowodowane w szczególności:
a. Siłą wyższą, przez którą rozumie się wydarzenie o charakterze losowym, na które Strony nie
mają wpływu i których Strony nie mogły przewidzieć, uniemożliwiające realizację przez
którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub pociągające za sobą
dla którejkolwiek ze Stron nadmierne koszty.
b. Działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy, polegającym w szczególności na:
- nie przedstawieniu w wyznaczonym przez EkoEnergia Polska Sp. z o.o. terminie wymaganych
dokumentów, informacji lub wyjaśnień, przedstawieniu niekompletnych, nieaktualnych lub
zawierających błędne lub nieprawdziwe dane lub w inny sposób wadliwych,
- okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym zmianami regulacji prawnoadministracyjnych.
§4
Wynagrodzenie i płatności
1.Strony ustalają wartość umowy na kwotę brutto 369,00 złotych (słownie trzysta sześćdziesiąt
dziewięć) w tym kwotę netto 300,00 zł( słownie złotych: trzysta złotych), plus należny podatek od
towarów i usług VAT 23 % tj. 69,00 zł. za jeden obiekt, na którym zostanie dokonana wizja .
2. Zleceniodawca dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem
na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze lub gotówką
3.Za opóźnienie w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury VAT Zleceniodawca zapłaci odsetki
ustawowe.
Kielecki Park Technologiczny
Kielce, ul. Olszewskiego 6
§5
Zmiana i rozwiązanie umowy
1.Zleceniodawca może rozwiązać Umowę w przypadku wystąpienia opóźnienia Zleceniobiorcy w
wykonaniu Umowy pod warunkiem uprzedniego wezwania pisemnego w formie listu poleconego
Zleceniobiorcy i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu wykonania Umowy, z
zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do rozwiązania Umowy oraz
naliczenia kary umownej w wysokości nie wyższej aniżeli 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1
2.Zleceniobiorca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w
zapłacie wynagrodzenia przekraczającego 14 dni, pod warunkiem wyznaczenia w formie pisemnej,
listem poleconym Zleceniodawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na zapłatę wynagrodzenia z
zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do rozwiązania umowy,
naliczenia odsetek ustawowych, roszczenia zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z
realizacją umowy, a jeszcze niezafakturowanych Zleceniodawcy oraz naliczenia kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Poufność
1.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów, w
posiadanie, których weszły w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy.
2.Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy informacje i
dane wyłącznie w celach wykonania niniejszej umowy.
3.Nie stanowi naruszenia §7 ust. 1 ujawnienie informacji lub danych:
a. przez Zleceniodawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy,
w szczególności w zakresie informacji przekazywanych organom dotacyjnym lub instytucji
finansowej udzielającemu dotacji lub/i kredytu na realizację planowanej inwestycji,
podwykonawcom, instytucjom wystawiającym opinie o innowacyjności, instytucjom
zaangażowanym w realizację planowanej inwestycji lub innym upoważnionym instytucjom
zgodnie z dokumentami programowymi,
b. dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
c. co, do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
d. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
§7
Ochrona danych osobowych
1.W związku z wykonaniem umowy Zleceniobiorca będzie przetwarzał dane osobowe potencjalnych
uczestników Programu na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Przetwarzanie nastąpi wyłącznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy.
3.Przetwarzanie, o którym mowa w punktach poprzedzających obejmuje wyłącznie:
a. Zbieranie danych osobowych;
b. Utrwalanie danych osobowych;
c. Przesyłanie danych technicznych do potencjalnych uczestników Programu;
4.Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i
wyłącznie w celu jej wykonania z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w
Kielecki Park Technologiczny
Kielce, ul. Olszewskiego 6
tym zakresie oraz zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczać dane i nie dopuszczać do ich
przetwarzania przez osoby nieposiadające stosownego upoważnienia.
5.Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie Gminie na terenie której zlokalizowana jest
nieruchomość lub liderowi projektu do którego przystąpienie deklaruje Zleceniodawca wyników analizy
technicznej, raportu oraz danych niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.
§8
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
2.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy
na podstawie prawa polskiego
3.Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA: