Walka popytu z podażą

Komentarze

Transkrypt

Walka popytu z podażą
Perspektywa IFM
8 KWIETNIA 2015
IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH
RELACJA Z PODRÓŻY DO USA
WALKA POPYTU Z PODAŻĄ
Perspektywa IFM
I F M G l o b a l I nve s t m e n t Re s e a rc h
Re l a c j a z p o d ró ż y – wa l ka p o p y t u z p o d a ż ą
8 KWIETNIA 2015
IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH
RELACJA Z PODRÓŻY DO USA – WALKA POPYTU Z PODAŻĄ
Ostatnim tematem poruszanym w trakcie marcowej podróży IFM Global Investment Reasearch do
Stanów Zjednoczonych była sytuacja w sektorze energetycznym. Jak ubiegłoroczne spadki cen ropy
naftowej wpłynęły na amerykańską rewolucję łupkową? Zapytaliśmy o to lokalnych specjalistów
- zapraszamy do lektury.
SILNA PRZECENA
Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była silna przecena na rynku surowców,
w szczególności ropy naftowej. Od szczytu zanotowanego w czerwcu 2014 roku na poziomie blisko
115 USD za baryłkę, cena tego surowca (odmiana brent) spadła w styczniu 2015 roku do poziomu
ok. 48 USD za baryłkę. W konsekwencji zakres tego ruchu to ponad 58%:
ROPA BRENT
– USD ZA BARYŁKĘ
2
Zapraszamy na naszego bloga www.blog.ifmgam.com
Perspektywa IFM
I F M G l o b a l I nve s t m e n t Re s e a rc h
Re l a c j a z p o d ró ż y – wa l ka p o p y t u z p o d a ż ą
8 KWIETNIA 2015
Od tego momentu ceny odbiły, a inwestorzy na świecie zastanawiają się, czy dołek został już
ustanowiony i czeka nas stabilizacja na wyższym poziomie, czy też doświadczymy dalszych
spadków.
OPEC WYPOWIADA „WOJNĘ”
Co spowodowało tak silną przecenę ropy naftowej? W tym kontekście wymienia się czynniki
popytowe w postaci słabnącego tempa wzrostu gospodarczego na świecie, a przez to mniejszej
konsumpcji ropy, oraz podażowe, czyli duże zapasy ropy na świecie. Oliwy do ognia dolała również
listopadowa decyzja OPEC*, który w obliczu spadku cen nie ograniczył wielkości wydobycia.
Na pierwszy rzut oka powyższa decyzja wydaje się dziwna, ponieważ krajom z Bliskiego Wschodu
powinno zależeć na jak najwyższej cenie surowca. Wszystko staje się jasne, gdy nałoży się na nią
kontekst polityczny -
to cios w amerykański sektor energetyczny. OPEC, a dokładniej Arabia
Saudyjska, obawia się o utratę swoich udziałów w rynku ropy, a poprzez utrzymanie cen na
zaniżonym poziomie ma nadzieję na obniżenie ilości wydobywanego surowca w USA. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że dzięki rewolucji łupkowej Stany Zjednoczone zaczynają urastać do rangi
jednego z największych producentów ropy. Póki co nie posiadają jednak możliwości eksportu, ale
już teraz są prawie samowystarczalne, co z kolei skutkuje spadkiem importu z krajów arabskich.
ELASTYCZNOŚĆ USA
Odpowiedź amerykańskiego sektora energetycznego była szybsza niż ktokolwiek się spodziewał.
W reakcji na spadające ceny ropy naftowej spółki dynamicznie ograniczają liczbę czynnych platform
wiertniczych:
* Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu, której celem jest kontrolowanie
światowego wydobycia ropy naftowej , poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Dominującą rolę w jej strukturach
pełni Arabia Saudyjska.
3
Zapraszamy na naszego bloga www.blog.ifmgam.com
Perspektywa IFM
I F M G l o b a l I nve s t m e n t Re s e a rc h
Re l a c j a z p o d ró ż y – wa l ka p o p y t u z p o d a ż ą
8 KWIETNIA 2015
LICZBA AKTYWNYCH PLATFORM WIERTNICZYCH
DZIENNA PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ W MILIONACH BARYŁEK
ŹRÓDŁO: DANE ZA U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION I BAKER HUGHES NA DZIEŃ 7.04.2015
Dynamika powyższych zmian jest zaskakująca – powszechnie zakładano, że proces dostosowawczy
potrwa przynajmniej rok. Tymczasem liczba wyłączonych w skali zaledwie kilku miesięcy platform
wiertniczych przerosła wszelkie przewidywania. Czy to oznacza, że Arabia Saudyjska może już
ogłosić zwycięstwo w tej „wojnie”?
Odpowiedź na postawione powyżej pytanie jest negatywna. Jak widać na omawianym już rysunku,
mimo spadku ilości platform produkcja ropy nie maleje (linia pomarańczowa). Wynika to ze wzrostu
efektywności wydobycia – w USA zamykane są głównie platformy stare i nieekonomiczne,
a utrzymywane są te, w których stosuje się wiercenie horyzontalne, polegające na wykonywaniu
w skałach roponośnych poziomych odwiertów. Dzięki temu zwiększa się ilość wydobywanego
surowca, co zaburza wydźwięk danych o spadku liczby platform.
W konsekwencji Arabia Saudyjska nie może uznać się za zwycięzcę i podejmuje dalsze działania ostatnio na rynek napłynęły informacje o planowanym wzroście produkcji do poziomu 10 milionów
baryłek dziennie (najwięcej od 2 lat). Zdaniem naszych rozmówców taka sytuacja będzie trwała,
dopóki poziom wydobycia w USA nie zostanie zredukowany do 0,5 miliona baryłek dziennie
(obecnie jest to jeden milion), czyli zgodnie z ich szacunkami do 2016 roku.
4
Zapraszamy na naszego bloga www.blog.ifmgam.com
Perspektywa IFM
I F M G l o b a l I nve s t m e n t Re s e a rc h
Re l a c j a z p o d ró ż y – wa l ka p o p y t u z p o d a ż ą
8 KWIETNIA 2015
Poza tym OPEC może również osiągnąć swój cel niekoniecznie kosztem USA. 40% dziennej podaży
ropy naftowej pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych i krajów bliskiego wschodu – niska cena może
więc odbić się rykoszetem w innych państwach, doprowadzając do powszechnego ograniczenia
produkcji.
CZY RYNEK PRZESADZIŁ?
W reakcji na spadające ceny ropy naftowej inwestorzy zareagowali gwałtowną wyprzedażą akcji
spółek z sektora energetycznego i wyemitowanych przez nie obligacji. Zdaniem zarządzających
z którymi rozmawialiśmy, reakcja inwestorów była przesadzona. Przytoczone przedsiębiorstwa
cechują się stabilną sytuacją finansową, większość wyemitowanych przez nie obligacji zapada
dopiero w 2016 roku, więc nie ma bezpośredniego zagrożenia związanego z ich niewypłacalnością.
Nawet przy obecnych cenach ropy spółki są w stanie w miarę normalnie funkcjonować.
Poza tym obecny poziom cenowy nie satysfakcjonuje nikogo i zdaniem specjalistów prędzej czy
później ceny wzrosną do 60 – 85 USD za baryłkę. Arabia Saudyjska, która zmuszona jest do
przeprowadzania szeregu inwestycji w sektorze energetycznym, z góry wie, że przy obecnej cenie
surowca podejmowane działania będą nieefektywne. W konsekwencji jeśli na rynku będzie miał
miejsce wzrost cen, wówczas znajdzie on natychmiastowe przełożenie na obligacje i akcje spółek.
CO DALEJ?
W pewnym momencie tego roku kupno spółek z sektora energetycznego może okazać się bardzo
dobrym pomysłem. Wszystko zależy jednak od doboru odpowiedniego terminu inwestycji. Żeby go
określić należy z kolei śledzić cenę ropy naftowej – unormowanie sytuacji i stabilizacja cen na
poziomie ok. 60 USD za baryłkę to pierwszy impuls do podjęcia takiej decyzji.
Warto również śledzić realizację porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem
w kwestii programu nuklearnego. Ugoda powinna przyczynić się do zniesienia sankcji nałożonych
na Iran, a tym samym do stopniowego wzrostu wydobycia ropy naftowej w tym kraju o 1 milion
baryłek dziennie. Należy jednak zauważyć, że planowane zwiększenie w pełnym zakresie nastąpi
dopiero w 2016 roku, a sam fakt osiągnięcia kompromisu nie wywołał silnej negatywnej reakcji
rynku.
5
Zapraszany na naszego bloga www.blog.ifmgam.com
Perspektywa IFM
I F M G l o b a l I nve s t m e n t Re s e a rc h
Re l a c j a z p o d ró ż y – wa l ka p o p y t u z p o d a ż ą
8 KWIETNIA 2015
NOTA:
Niniejszy tekst powstał na podstawie analiz własnych IFM Global Asset Management Sp. z o.o. oraz
materiałów i informacji uzyskanych podczas szeregu spotkań zespołu IFM Global Investment
Research w San Francisco z globalną firmą inwestycyjną 2 i 3 marca 2015 roku.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
Katowice, tel. (32) 602 79 00
Warszawa, tel. (22) 319 57 60
Wrocław, tel. (71) 757 29 50
ifmgam.com
Linkedln:
IFM Global Asset Management
blog.ifmgam.com
Nota prawna:
Niniejszy dokument sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowi on: 1) oferty kupna lub sprzedaży ani zachęty do kupna lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, ani też nie ma charakteru:
2) doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie decyzje o inwestycji w papiery wartościowe omówione w niniejszym dokumencie należy podejmować po
zapoznaniu się z najbardziej aktualną wersją prospektu emisyjnego. Ponadto potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie
uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego
ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia. Osiągnięte w przeszłości przez zaprezentowane fundusze stopy zwrotu nie są gwarancją uzyskania podobnych stóp zwrotu
w przyszłości.

Podobne dokumenty