ZASADY AKCJI „LEPSZE JUTRO Z RMF FM” 1. Organizatorem

Komentarze

Transkrypt

ZASADY AKCJI „LEPSZE JUTRO Z RMF FM” 1. Organizatorem
ZASADY AKCJI „LEPSZE JUTRO Z RMF FM”
1. Organizatorem społecznej akcji charytatywnej „LEPSZE JUTRO Z RMF FM”, zwanej dalej: „Akcją” jest
„Radio Muzyka Fakty” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125197 przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości
64.834.000,00 zł., posiadającą numer NIP 6770072027, numer REGON 350637551 (dalej Organizator).
2. Celem Akcji jest wsparcie osób lub instytucji potrzebujących pomocy.
3. Akcja odbywa się corocznie aż do odwołania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Akcji następuje poprzez specjalnie przygotowaną formatkę na stronie www.rmf24.pl.
5. Do Akcji mogą być zgłaszane zarówno osoby fizyczne, grupy osób jak i instytucje, np. przedszkola, domy
dziecka itp.
6. Osobą zgłaszającą musi być osoba fizyczna, także w sytuacji gdy zgłasza inny podmiot niż osoba fizyczna.
Wynika to z konieczności podania danych kontaktowych, by Redakcja RMF FM mogła skontaktować się ze
zgłaszającym. Osobie zgłaszającej Organizator zapewnia anonimowość.
7. W celu zgłoszenia należy w formatce opisać historię osoby/instytucji oraz zakres, w jakim Organizator może
pomóc w celu zapewnienia „lepszego jutra”.
8. Zgłoszenia można dokonywać w okresach od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. W dniu
31 marca każdego roku funkcjonowania Akcji, Kapituła powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą
m.in. przedstawiciele Redakcji Radia RMF FM przystąpi do wyboru osoby/instytucji, która zostanie objęta
pomocą.
9. Coroczny finał Akcji nastąpi po wakacjach.
10.
Zgłaszający dokonując zgłoszenia wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
opisanej przez siebie historią, w Internecie, radiu lub prasie, w całości lub wybranych przez Organizatora
fragmentów, w ramach działań dotyczących Akcji, bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
11.
Akcji.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzje podejmuje Organizator

Podobne dokumenty