SĄD : • ONOWY w E, WYDZIAŁ CYWILNY Sygn. akt I Ns 423/14

Komentarze

Transkrypt

SĄD : • ONOWY w E, WYDZIAŁ CYWILNY Sygn. akt I Ns 423/14
SĄD : •
w E,
WYDZIAŁ
ONOWY
:sku
CYWILNY
32-800 B R Z E S K O
-
1
-
Sygn. akt I Ns 423/14
OGŁOSZENIE
Przed
Sądem
Rejonowym
w
Brzesku
Wydział
I
Cywilny
toczy
się
postępowanie z wniosku Józefy Bawół o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Józefa
Bawół nabyła poprzez zasiedzenie własność działki ewidencyjnej nr 249 położonej w
Barczkowie, Gmina Szczurowa.
Położona
w
Barczkowie
działka
ewidencyjna
nr
249
o
powierzchni
0,7310 ha objęta jest KW nr TR1 B/00088985/7 prowadzoną przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a jako właściciel w dziale II tej księgi
wieczystej wpisana jest Marcjanna Bawół córka Franciszka i Małgorzaty - w całości.
W ewidencji gruntów Starosty Brzeskiego wpisana jest jako właściciel działki nr
249 położonej w Barczkowie Marcjanna Bawół córka Franciszka i Małgorzaty.
Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych,
aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
SSR Stanisław Kostrzewa
Na oryginale właściwe podpisy
Z upoważnienia kierownika
protokoi