pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Szczegółowy Opis Zadania
wykonanie ekspertyzy pt.: Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Uzasadnienie wykonania prognozy:
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów
jest jednym z narzędzi realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju konstytucyjnej zasady
ustroju państwa polskiego (art. 5 Konstytucji RP).
Zrównoważony rozwój jest także formalnie zasadą ustrojową Wspólnot Europejskich (Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską), jest obecny w wielu innych dokumentach międzynarodowych
oraz w pracach prowadzonych po egidą ONZ (jak Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
przyjęta przez ONZ we wrześniu 2015 roku).
Prognoza jest wykonywana zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (dyspozycjami
odpowiednich dyrektyw UE i przepisami prawa krajowego). Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz.335 t.j.), w art. 46
ust. 2. wprowadziła wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(SOOŚ) dla strategii opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. W artykułach następnych (47-58) został doprecyzowany zakres prognozy i główne etapy
procesu, zakres postępowania i zasady współpracy organów administracji publicznej. Należy
podkreślić ,iż zgodnie z art. 3 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, iż przez oddziaływanie na środowisko
rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.
Dotychczasowe doświadczenie krajowe w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
strategicznych dokumentów programowych
W 2002 r. zespól ekspertów Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią
(REC) wykonał na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prognozę oddziaływania na środowisko
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 – dokumentu, który był podstawą wynegocjowania
przez Polskę w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w latach
2004-2006. Przedmiotem oceny był projekt NPR w wersji z lipca 2002 r., a projekty sektorowych
programów operacyjnych przygotowywanych wraz z NPR posłużyły jako materiał pomocniczy.
W ramach przygotowań do negocjacji z Komisją Europejską wielkości wsparcia z funduszy UE
w okresie 2007-2013 opracowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (zwane
Narodową Strategią Spójności) wraz z wdrażającymi je programami operacyjnymi w liczbie 20, które
w latach 2005-2006 poddano szerokim konsultacjom społecznym i eksperckim, obejmującym również
opracowane dla tych dokumentów prognozy oddziaływania na środowisko. Proces oceny strategicznej
oddziaływania na środowisko przeprowadzono także w stosunku do Programów Operacyjnych
następnej perspektywy finansowej lat 2014-2020 (19 programów krajowych).
Ponadto ocenie oddziaływania na środowisko poddano wszystkie dokumenty strategiczne szczebla
krajowego i regionalnego warunkujące kierunki i zakres wsparcia unijnego w perspektywie 2014-2020:
przede wszystkim Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategię Rozwoju Kraju
2020, strategie Bezpieczeństwo energetyczne i Środowisko, Strategię Rozwoju Transportu 2020
i pozostałe strategie rozwoju oraz 16 strategii rozwoju regionalnego.
Przedmiot oceny strategicznej
Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opracowany na podstawie Założeń
strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, zastąpi Strategię Rozwoju Kraju 2020 w systemie
zarządzania rozwojem. Fundamenty systemu zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 poz. 383 t.j.) oraz
w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie „Założenia systemu zarządzania
rozwojem Polski”. Projekt dokumentu stanowi jednocześnie aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2020
i bazę dla 9 strategii zintegrowanych. Strategie te powinny przyczyniać się do realizacji założonych
w SOR celów, a zaprojektowane w nich działania mają rozwijać i uszczegóławiać reformy wskazane
w SOR – co będzie implikować wprowadzenie niezbędnych zmian w tych dokumentach.
1
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako główna strategia rozwojowa w średnim okresie,
wskazuje obszary strategiczne, w których koncentrować się będą główne działania w perspektywie
najbliższych 10 lat oraz w celu przyspieszenia procesów rozwojowych określa niezbędne w tej
perspektywie interwencje.
SOR nie zwiera jednak decyzji w odniesieniu do projektów inwestycyjnych w ramach poszczególnych
obszarów rozwoju. Zawarte w dokumencie przedsięwzięcia infrastrukturalne mają charakter ogólny, a
działania o największym wpływie na środowisko (w tym rozwój transportu, energetyki i działania z zakresu
gospodarki wodnej) bazują przede wszystkim na działaniach i projektach wskazanych w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
(ŚSRK 2020), 9 strategiach rozwoju i Programach Operacyjnych 2014-2020.
Celem głównym SOR jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy rozwój kraju, oparty o innowacje oraz wieloaspektową poprawę życia
ludności. Cel ten będzie osiągany poprzez wdrażanie zadań w ramach 3 obszarów strategicznych,
koncentrujących główne działania oraz 4 obszarów wpływających na osiągnięcie celów strategii kapitał ludzki i społeczny, transport, energia i środowisko naturalne. Dokonany w SOR wybór
strategicznych obszarów koncentracji działań realizujących cele Strategii to odpowiedź na kluczowe
wyzwania w najbliższym dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych:
I.
Cel Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach dotyczy
kluczowych zadań warunkujących rozwój kraju i jego pozycję na rynku światowym, w tym
podejmuje potrzebę wypracowania nowych przewag konkurencyjnych. Cel ten obejmuje
następujące obszary koncentracji działań: reindustrializację kraju, rozwój innowacyjnych firm,
małe i średnie przedsiębiorstwa, kapitał dla rozwoju oraz ekspansję zagraniczną. Ponadto
zakłada zbudowanie warunków dla rozwoju nowoczesnego przemysłu opartego na
innowacjach, przebudowie obecnej infrastruktury technicznej w kierunku infrastruktury
cyfrowej, opracowanie polityki surowcowej, co przyczyni się m.in.: do zmniejszania zużycia
surowców i energii, obniżenia emisyjność produkcji i rozwoju branż zaawansowanych
technologicznie.
II.
Cel Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy dotyczy dostosowania interwencji, poprzez
właściwe dobranie środków, poprzedzone analizą trendów terytorialnych, tak aby najefektywniej
wykorzystać cechy danego obszaru i rozwijać jego potencjał społeczny. Realizacja celu polega
na kierowaniu działań na konkretne zdiagnozowane terytoria jak i grupy społeczne dla
zapewnienia rozwoju całego obszaru i zmniejszaniu dysproporcji w dostępie do usług
i przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej. Znajdą się tu działania rekultywacyjne dla obszarów
poprzemysłowych, rewitalizacyjne dla obszarów zdegradowanych i tracących funkcje, działania
aktywizujące zagrożonych trwałą marginalizacją jak i skierowane na poprawę w zarządzaniu
procesami rozwojowymi w oparciu i współpracę i integrację podejmowanych działań.
III.
Cel Szczegółowy skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz
włączeniu społecznemu i gospodarczemu jest kluczowym warunkiem realizacji pozostałych
celów, bowiem dedykowany jest poprawie jakości funkcjonowania instytucji oraz zapewnienia
w pełni swobód obywatelskich, zwiększając kapitał społeczny kraju. Działania skierowane są
na osiągnięcie większej sprawności i uporządkowania dwóch przenikających się obszarów:
systemu prawa (stanowienia, redukcji barier i egzekucji) oraz systemu planowania
przestrzennego, który jest najwrażliwszym obszarem prowadzenia większości polityk państwa,
gdzie spotykają się skrajnie przeciwstawne interesy wszystkich grup społecznych, biznesu
i instytucji państwowych. Działania te mają charakter zmian prawno-instytucjonalnych.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako główny dokument strategiczny określający
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, regionalnym
i przestrzennym, jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc z zachowaniem
równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami racjonalnego korzystania ze
środowiska naturalnego.
W ramach postępowania powinien zostać oceniony projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju w sposób uwzględniający zakres i stopień szczegółowości, adekwatnie do zakresu ocen
oddziaływania na środowisko opracowanych do dokumentów strategicznych przewidzianych jako
instrumenty realizacji SOR oraz KPZK.
2
Cel wykonania prognozy
Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu
uwzględnienia aspektów środowiskowych w projekcie SOR, a także analiza potencjalnych
i rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji SOR.
Realizacja celu głównego wiąże się z potrzebą zbadania i oceny projektu SOR pod względem:
•
stopnia i sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w badanym dokumencie,
w tym założeń i wytycznych polityki ekologicznej polskiej i UE;
•
wskazania potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów ekologicznych związanych z realizacją
postanowień dokumentu w przedziale czasowym do 2030 roku, przy uwzględnieniu znaczących
negatywnych oddziaływań na obszary chronione, w tym Natura 2000;
•
określenia możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko
związanych z realizacją postanowień dokumentu;
•
eliminacji na jak najwcześniejszym etapie działań, których negatywne skutki środowiskowe
pozostają w sprzeczności z wymogami prawa i wiążących Polskę umów międzynarodowych;
•
wsparcia efektu synergii związanego z wykorzystaniem cech środowiska w procesie prowadzenia
polityki regionalnej państwa w kontekście rozwoju zrównoważonego;
•
przedstawienia zaleceń dotyczących
środowiskowych i przestrzennych;
•
możliwości i zakresu znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego
stanowić wskazanie dla przeprowadzenia oceny transgranicznego oddziaływania na środowisko
skutków realizacji wskazanych w SOR programów strategicznych i flagowych.
monitorowania
realizacji
SOR
-
w
tym
skutków
oraz stopnia wykonania dyspozycji ustawowych w zakresie uwzględniania zasad zrównoważonego
rozwoju w dokumencie.
Proponowany zakres prognozy
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko projektu SOR uzgodniony z Generalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym (zgodnie z art. 53 ustawy ooś), w
pierwszym rzędzie powinien odpowiadać wymogom art. 51 ust 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy ooś.
Stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz biorąc pod uwagę zawartość i stopień
szczegółowości projektowanego dokumentu, jak również uwzględniając informacje zawarte
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych dokumentów strategicznych,
w ramach prognozy oddziaływania na środowisko projektu SOR, powinno się dokonać:
a) weryfikacji diagnozy sytuacji w obszarze ochrony środowiska (wykonanej m.in. w ramach
prognozy oddziaływania na środowisko projektu KPZK oraz ŚSRK 2020) oraz oceny
potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) analizy istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, szczególnie w obszarze gospodarki wodnej i ochrony powietrza,
c) oceny sposobu, w jakim istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu cele ochrony
środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
d) analizy przewidywanego znaczącego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru, z rozpatrzeniem rozwiązań kompensujących
potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do
zawartych w projektowanym dokumencie (lub wyjaśnieniem ich braku),
e) analizy przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko, zgodnie z treścią art. 51
ustawy ooś,
f)
analizy systemu monitorowania, w tym adekwatności zastosowanych wskaźników.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SOR powinna zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
3
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
f)
informację na temat wykorzystania opinii i uzgodnień Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Końcowa wersja prognozy oddziaływania na środowisko powinna odpowiadać na następujące
pytania:
1)
Czy proponowane działania są spójne z dokumentami strategicznymi krajowymi oraz
wspólnotowymi odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska, ochrony przyrody,
zdrowia ludzi i do spójności terytorialnej, jak i odnoszącymi się do spójności sieci
przyrodniczych kontynentu oraz zawierającymi ustalenia dotyczące zrównoważonego
rozwoju w Polsce i całej Unii Europejskiej?
2)
Czy diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju ujęte w SOR zostały przygotowane
w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju?
3)
Czy zaproponowane kierunki, cele środowiskowe i rekomendacje oraz monitoring są
adekwatne do potrzeb realizacji SOR oraz do zasad zrównoważonego rozwoju ?
4)
Czy cele istotne dla realizacji SOR zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nie
zostały pominięte w związanych z dokumentem strategiach i programach realizacyjnych?
5)
Czy w aspekcie zrównoważonego rozwoju proponowane rozwiązania nawzajem się
wspomagają, czy występuje między nimi zgodność, jak również spójność pomiędzy
diagnozą i celami?
6)
Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych?
7)
Czy zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia obciążenia środowiska
przyrodniczego na poziomie kraju?
8)
Czy i w jaki sposób planowane rozwiązania wpłyną pozytywnie na poprawę stanu
ekologicznego: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi,
zasobów morza, strategicznych zasobów naturalnych, sieci ekologicznych oraz zasobów
przyrodniczych?
9)
Czy i w jaki sposób planowane rozwiązania wpłyną na stan zasobów wodnych kraju, warunki
korzystania z wód i zaspokojenie potrzeb wodnych oraz zabezpieczenie
przeciwpowodziowe?
10)
Czy i w jaki sposób zaproponowane rozwiązania pozwolą na rozwój aktywnej polityki
klimatycznej, dostosowanej do wyzwań rozwojowych?
11)
Czy i w jaki sposób zaproponowane rozwiązania przyczynią się do ochrony krajobrazu
i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ?
12)
Czy i w jaki sposób proponowane rozwiązania przyczynią się do utrzymania i rozwoju
systemów przyrodniczych?
13)
Czy proponowane rozwiązania wpłyną pozytywnie na jakość życia i zdrowie ludzi?
14)
Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do stanowienia ładu przestrzennego
w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju?
15)
Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju eko-innowacyjności?
16)
Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do podnoszenia świadomości ekologicznej?
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w ocenie oddziaływania na
środowisko projektu SOR powinien być jednak ograniczony z uwagi na fakt, iż tej samej
procedurze były poddawane dokumenty programowe oraz zostaną poddane odpowiednie
projekty flagowe i strategiczne, przewidziane jako główne instrumenty realizacji SOR.
4
Sugerowane dodatkowe dokumenty do wykorzystania przy opracowaniu strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
Przy wykonaniu prognozy należy uwzględnić dodatkowo, poza wskazanymi powyżej, następujące
dokumenty krajowe oraz wspólnotowe odnoszące się bezpośrednio do ochrony środowiska, ochrony
przyrody, zdrowia ludzi i do spójności terytorialnej, jak i odnoszące się do spójności sieci
przyrodniczych kontynentu oraz zawierające ustalenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w Polsce
i całej Unii Europejskiej. Należy uwzględnić także oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli zostały
wykonane dla wymienionych dokumentów. Dotyczy to takich dokumentów jak:
-
EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu,
-
VI Program działań na rzecz środowiska „Środowisko 2010: Nasza przyszłość zależy od
naszego wyboru"
-
VII program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. Dobra jakość życia
z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety,
-
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020 (Gödöllő 2011),
-
Pakt Amsterdamski: Agenda Miejska dla Unii Europejskiej (Amsterdam 2016),
-
Europejska Konwencja Krajobrazowa,
-
Raport: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, maj 2009;
-
Strategiczny Program Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030”,
-
Krajowa Polityka Miejska (2015),
-
Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r.,
-
Założenia do strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2030,
-
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem
działań na lata 2014-2020,
-
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
-
Krajowy Program Ochrony Powietrza,
-
Programy Gospodarowania Wodami w Dorzeczach oraz Plany Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym wraz z ocenami oddziaływania na środowisko,
-
Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,
-
4 strategie ponadregionalne:
-
−
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
−
Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020,
−
Stratega Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,
−
Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030,
strategie rozwoju województw (16) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
oraz dokumenty odnoszące się do pozostałych polityk sektorowych (krajowych i wspólnotowych)
w obszarach ujętych w projekcie SOR: ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich,
transportu, edukacji, kultury, zdrowia, energetyki oraz inne dokumenty związane z działaniami
ujętymi w zakresie projektu ŚSRK.
5
Metodologia
Charakter wymaganych do przeanalizowania w ramach prognozy zagadnień badawczych, wskazuje
na konieczność zastosowania zestawu metod analizy i oceny adekwatnych do zawartości i stopnia
szczegółowości projektu SOR oraz zgodnych ze stanem współczesnej wiedzy.
Zastosowana metodologia powinna umożliwiać opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przy
wykorzystaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz przygotowanych na potrzeby dokumentów
spójnych z kierunkami rozwoju SOR, w szczególności:
- części diagnostycznej (identyfikacja i ocena poszczególnych oddziaływań) opracowanej
„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030”,
- poszczególnych części opracowanej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” i pozostałych
krajowych strategii rozwoju.
Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie badawcze, powinien
zaproponować, właściwy z punktu widzenia celów prognozy, szczegółowy zestaw metod badawczych
gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków i rekomendacji, które z kolei
pozwoliłyby na udoskonalenie treści projektu SOR. W związku z faktem, że trwają prace nad
projektem SOR, Wykonawca otrzyma projekt dokumentu w momencie podpisania umowy.
Zaproponowana metodologia powinna umożliwiać zdefiniowanie i ocenę:
- stopnia zapewnienia spójności diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz celów i działań
zawartych w SOR z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju,
- relacji pomiędzy wybranymi kierunkami rozwoju i kierunkami działań zawartymi w SOR
a środowiskiem, w tym możliwości rozwiązywania ewentualnych kolizji i konfliktów
środowiskowych,
- stopnia uwzględnienia aspektów środowiskowych w zarządzaniu i wdrażaniu działań zawartych
w SOR oraz w systemie monitorowania skutków ich realizacji.
Propozycja metod badawczych, wraz z listą pytań problemowych powinna zostać sprecyzowana na
etapie prac nad ofertą i będzie podlegała ocenia w procedurze wyboru ofert.
Użytkownicy ekspertyzy
Głównym użytkownikiem ekspertyzy jest Minister Rozwoju wraz ze swoim urzędem, który odpowiada
za przygotowanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto, użytkownikiem ekspertyzy
jest całe społeczeństwo i podmioty zaangażowane w prace nad dokumentami programowymi,
przygotowywanymi na okres zgodny z horyzontem czasowym SOR, ze szczególnym uwzględnieniem
strategii zintegrowanych. W szczególności: Minister Środowiska, Minister Infrastruktury i Budownictwa,
Minister Energii, Minister Gospodarki Morskiej i Śródlądowych Dróg Wodnych, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Minister Zdrowia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Finansów, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sportu i Turystyki, Minister Obrony Narodowej, Minister
Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Minister Skarbu Państwa wraz
z obsługującymi urzędami oraz marszałkowie województw wraz z obsługującymi urzędami.
Harmonogram realizacji
W trakcie prac nad prognozą Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu trzy dokumenty:
raport metodologiczny, wstępny projekt prognozy i wersję końcową prognozy oddziaływania
na środowisko projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W ramach procesu:
w terminie do 1 tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego zawierający koncepcję realizacji prognozy, metodologię
prac, pytania badawcze oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które poddane
zostaną ocenie (ilościowej i jakościowej) ekspertów. Na żądanie zamawiającego Wykonawca
przedstawi projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej.
6
w terminie do 6 tygodni do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt
prognozy oddziaływania na środowisko Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przedstawi także projekt w formie prezentacji multimedialnej.
Projekt prognozy zostanie poddany - łącznie z projektem SOR (zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2
ustawy ooś) ocenie jakościowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz konsultacjom społecznym zorganizowanym przez zamawiającego
(min. 21 dni). W trakcie tych konsultacji projekt prognozy zostanie udostępniony zainteresowanym
stronom, a informacja o terminie i miejscu składania wniosków do dokumentu będzie podana do
publicznej wiadomości. Ponadto, podczas spotkania (lub ewentualnie kilku spotkań) ze
środowiskami i instytucjami społecznymi oraz ekologicznymi dokonana zostanie przez
wykonawcę prezentacja wyników prognozy.
W razie potrzeby Wykonawca weźmie udział w postępowaniu w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko skutków realizacji SOR. Zakres udziału Wykonawcy prognozy
w postępowaniu będzie przedmiotem negocjacji.
w terminie do 11 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi prognozę
oddziaływania na środowisko Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, (wersja
końcowa), uwzględniającą opinie zamawiającego, uzgodnienia Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji ze
społeczeństwem. W ramach tego okresu Wykonawca będzie wspomagał Zamawiającego na
żądanie w pracach nad zmianami w ostatecznej wersji SOR (pod wpływem wniosków
i rekomendacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz konsultacji
społecznych, w tym opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora
Sanitarnego).
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z powyższym harmonogramem projekt
prognozy, który poddany zostanie konsultacjom społecznym oraz wersję końcową wraz ze
streszczeniem w języku niespecjalistycznym w postaci elektronicznej (CD-ROM), umożliwiającej
edycję prognozy, oraz papierowej (w 3 egzemplarzach).
Końcowa wersja prognozy powinna być opracowana w języku polskim i mieć następująca
strukturę:
(1) streszczenie prognozy – nie więcej niż 5 stron A4 (również w jęz. angielskim);
(2) spis treści;
(3) wprowadzenie;
(4) opis wyników przeprowadzonych badań;
(5) wnioski i rekomendacje (w formie tabeli),
(6) aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych,
(7) opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych
w badaniu.
W okresie od przekazania ostatecznej wersji prognozy do przyjęcia prognozy i SOR przez
Radę Ministrów, Wykonawca pozostanie do dyspozycji Zamawiającego. Szczegółowy zakres
wymaganych do realizacji zadań zostanie doprecyzowany w trakcie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w całym procesie badania.
Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz bieżącej współpracy
z Zamawiającym, w tym:
konsultowania metodologii i narzędzi badawczych,
pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt
telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla
realizacji badania,
uczestnictwa w konferencjach dotyczących zakresu prac powierzonych wykonawcy, w tym
zaprezentowania wyników prognozy podczas seminarium, jednego bądź kilku zorganizowanych
w celu skonsultowania z partnerami społecznymi wyników prognozy oraz projektu SOR.
Finansowanie zamówienia
Zamawiający zakłada, iż zamówienie będzie rozliczane w częściach, tj. etap I po przekazaniu wersji
końcowej prognozy, oraz etap II - po zakończeniu czasu trwania umowy.
7
Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020.
Oferta powinna zawierać:
1. propozycję metodologii, i proponowany model wypełnienia ustawowych wymogów dotyczących
prognozy
2. prezentację zespołu badawczego,
3. wskazanie udziału w projektach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected]
do dnia 21 lipca 2016 r. godz. 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym zawarto umowę, nie będzie
dysponował środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadania.
Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty, biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
1. zawartość merytoryczna oferty (50%);
2. udokumentowane wielokrotne (prezentacja dokumentów na prośbę zamawiającego)
doświadczenie w zakresie przeprowadzania ocen, procedur OOŚ, jak i prowadzenia badań i
analiz środowiskowych (20%);
3. doświadczenie w wykonywaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie
oceny polityk i dokumentów strategicznych dla administracji publicznej (15%);
4. cenę (10%);
5. doświadczenie w stosowaniu narzędzi GIS (5%).
Osoba do kontaktu:
E-mail: [email protected]
Tel. 22 273 76 57
8

Podobne dokumenty